Quyết định 02/2001/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 02/2001/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh sau đại học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2001/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2001/Q -BGD T Hà N i, ngày 29 tháng 1 năm 2001 QUY T NNH C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 02/2001/Q -BGD& T NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH "QUY CH TUY N SINH SAU I H C" B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lí nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a ông V trư ng V Sau i h c, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy ch Tuy n sinh sau i h c". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày kí. Nh ng quy nh trư c ây c a B i h c và Trung h c chuyên nghi p; B i h c, Trung h c chuyên nghi p và D y ngh ; B Giáo d c và ào t o v tuy n sinh sau i h c u bãi b . Ông V trư ng V Sau i h c thu c B Giáo d c và ào t o có trách nhi m hư ng d n c th vi c th c hi n Quy ch này. i u 3: Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Th trư ng các cơ s ào t o sau i h c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Minh Hi n ( ã ký) QUY CH
 2. TUY N SINH SAU IH C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2001/Q -BGD& T ngày 29 tháng 01 năm 2001 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Qu n lí và ch o công tác tuy n sinh B Giáo d c và ào t o là cơ quan qu n lí nhà nư c và ch o th ng nh t, toàn di n i v i các cơ s ào t o sau i h c trong toàn qu c v công tác tuy n sinh sau i h c. B Giáo d c và ào t o xây d ng và ban hành theo thNm quy n các ch trương và chính sách tuy n sinh sau i h c, các văn b n quy ph m pháp lu t v tuy n sinh, các bi u m u ph c v công tác tuy n sinh. Tháng 2 hàng năm, B Giáo d c và ào t o công b ch tiêu tuy n sinh cao h c và nghiên c u sinh c a t ng cơ s ào t o. Các quy nh trong Quy ch này v i u ki n văn b ng, thâm niên công tác, công trình ã công b d tuy n, i m trung bình chung và i m lu n văn xét chuy n ti p sinh u m c t i thi u c n thi t. Tuỳ theo m c tiêu và yêu c u c a chương trình o t o, các cơ s ào t o có th ra nh ng yêu c u cao hơn i v i thí sinh c a cơ s mình. i u 2. Kì thi tuy n sinh Hàng năm, các i h c, trư ng i h c và h c vi n (dư i ây g i chung là trư ng i h c) có t ng ch tiêu tuy n sinh ào t o th c sĩ và ti n sĩ t 20 tr lên ư c t ch c t i cơ s mình m t kì thi tuy n h c viên và nghiên c u sinh vào tháng 5, tháng 6. L ch thi c th do B Giáo d c và ào t o n nh. Các trư ng i h c có dư i 20 ch tiêu tuy n sinh và các vi n nghiên c u khoa h c ph i g i thí sinh c a mình n d thi t i các trư ng i h c i u ki n t ch c kì thi tuy n sinh và có tuy n sinh nh ng chuyên ngành phù h p. Vi c thi môn chuyên ngành và b o v cương nghiên c u c a thí sinh nghiên c u sinh có th ư c t ch c t i cơ s ào t o nghiên c u sinh ó. Th trư ng các cơ s ào t o ch u trách nhi m ra thông báo tuy n sinh và t ch c tuy n sinh sau i h c c a cơ s mình theo quy nh c a Quy ch này. i u 3. Thanh tra tuy n sinh Thanh tra tuy n sinh th c hi n theo các quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o v t ch c và ho t ng thanh tra các kì thi. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có cơ s ào t o sau i h c thành l p các oàn thanh tra tuy n sinh ho c c cán b thanh
 3. tra tuy n sinh ti n hành thanh tra vi c th c hi n Quy ch Tuy n sinh sau ih c các cơ s ào t o sau i h c tr c thu c. Khi có nh ng trư ng h p c bi t trong tuy n sinh, B trư ng B Giáo d c và ào t o s xem xét và quy t nh. i u 4. Ngành, chuyên ngành úng ho c phù h p; ngành, chuyên ngành g n; ngành, chuyên ngành khác. 1. Ngành t t nghi p i h c ư c coi là ngành úng ho c phù h p v i ngành d thi ào t o th c sĩ khi chương trình ào t o c a hai ngành này b c i h c khác nhau không quá 10% c v n i dung và kh i lư ng h c t p; t 10-40% ư c coi là ngành g n; quá 40% thì coi là ngành khác. 2. Chuyên ngành t t nghi p th c sĩ ư c coi là chuyên ngành úng ho c phù h p v i chuyên ngành d thi ào t o ti n sĩ khi n i dung chương trình ào t o th c sĩ ph n ki n th c cơ s và chuyên ngành c a hai chuyên ngành này khác nhau không quá 10% c v n i dung và kh i lư ng h c t p c a ph n 2 chương trình ào t o th c sĩ quy nh t i i u 5 Quy ch ào t o sau a h c (ban hành kèm theo quy t nh s 18/2000/Q -BGD& T ngày 08/6/2000 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o); t 10-20% là chuyên ngành g n; quá 20% thì coi là chuyên ngành khác. Căn c các quy nh v t l khác nhau trên ây, các cơ s ào t o lên danh m c ngành phù h p, ngành g n i v i các chuyên ngành ào t o t i cơ s và báo cáo B Giáo d c và ào t o. i u 5. i u ki n d thi ào t o th c sĩ Công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có các i u ki n quy nh dư i ây ư c d thi ào t o th c sĩ: 1. V văn b ng: ngư i d thi c n tho mãn m t trong các i u ki n sau ây (tr các ngành ào t o nêu kho n 3 i u này): a) Có b ng t t nghi p i h c chính quy ngành úng ho c phù h p v i ngành ăng kí d thi. b) Có b ng t t nghi p i h c chính quy ngành g n v i ngành ăng kí d thi, ã h c b sung ki n th c các môn h c hay h c ph n có trình tương ương v i h chính quy úng ngành. c) Có b ng t t nghi p i h c chính quy ngành khác v i ngành ăng kí d thi và b ng i h c th hai không chính quy úng ngành. d) Có b ng t i ch c úng ngành v i ngành ăng kí d thi, lo i khá tr lên, ã h c b sung ki n th c các môn h c hay h c ph n có trình tương ương v i h chính quy úng ngành. Các i u ki n nêu trong i m c, d không áp d ng cho thí sinh d thi ngành ngo i ng , y h c lâm sàng, dư c h c.
 4. ) Có b ng t t nghi p i h c h m r ng úng ngành ăng kí d thi, lo i khá tr lên. e) Có b ng t t nghi p i h c h chuyên tu úng ngành ăng kí d thi và trư c ó có b ng t t nghi p cao ng ho c trung h c chuyên nghi p cùng ngành v i b ng t t nghi p i h c. N i dung, kh i lư ng (s ti t) các môn h c b sung cho nh ng văn b ng quy nh t i i m b và d trên ây do các trư ng i h c ư c giao nhi m v ào t o cao h c các ngành này quy nh. 2. V thâm niên công tác (tr các chuyên ngành ào t o th c sĩ nêu t i kho n 3 i u này) a) Ngư i có b ng t t nghi p i h c h chính quy các trư ng công l p, lo i khá tr lên, ngành t t nghi p úng ho c phù h p v i ngành ăng kí d thi, ư c d thi ngay sau khi t t nghi p i h c. b) Nh ng trư ng h p còn l i ph i có ít nh t hai năm kinh nghi m làm vi c trong lĩnh v c chuyên môn ăng kí d thi, k t khi t t nghi p i h c (tính t ngày Hi u trư ng kí quy t nh công nh n t t nghi p) n ngày ăng kí d thi. 3. i u ki n v văn b ng, thâm niên công tác và i tư ng d thi ào t o th c sĩ các chuyên ngành Qu n lí và chính sách khoa h c công ngh , Qu n lí giáo d c, Qu n lí hành chính, Y t công c ng, H th ng nông nghi p: a) V văn b ng: ngư i d thi ào t o th c sĩ các chuyên ngành này ph i có b ng t t nghi p i h c h chính quy dài h n ho c chuyên tu c a m t trư ng i h c công l p; ã qua chương trình b túc ki n th c c a chuyên ngành d thi. Chương trình b túc ki n th c này do cơ s ào t o quy nh. b) V thâm niên công tác và i tư ng d thi: ngư i d thi ph i có ít nh t hai năm kinh nghi m công tác trong lĩnh v c liên quan n chuyên ngành d thi (k c ngư i có b ng t t nhgi p i h c lo i khá tr lên), t i m t trong các v trí công tác sau ây: - Qu n lí và chính sách khoa h c công ngh : lãnh o và chuyên viên các ơn v qu n lí khoa h c c a các cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i. - Qu n lí giáo d c: hi u trư ng, hi u phó các trư ng t m m non tr lên; trư ng khoa, phó trư ng khoa các trư ng cao ng và i h c; lãnh o và chuyên viên làm công tác qu n lí giáo d c c a t ch c chính tr , các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân các t nh, S /Phòng Giáo d c và ào t o, phòng/ban ào t o- Giáo v c a các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p. - Qu n lí hành chính: lãnh o và chuyên viên trong các cơ quan hành chính, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i. - Y t công c ng: ngư i làm công tác qu n lý trong h th ng y t ; gi ng d y và nghiên c u v y t công c ng; cán b trung tâm y t d phòng.
 5. - H th ng nông nghi p: ngư i làm công tác nghiên c u và tri n khai v h th ng nông nghi p. 4. Có s c kho h c t p và lao ng theo quy nh t i Thông tư liên B Y t - i h c, THCN và DN s 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hư ng d n s 2445/TS ngày 20/8/1990 c a B Giáo d c và ào t o. 5. N p y , úng th t c, úng th i h n các văn b ng, ch ng ch , gi y t và l phí d thi theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và c a cơ s ào t o. Các i tư ng ư c ưu tiên theo khu v c quy nh t i i u 7 Quy ch này ph i có quy t nh ti p nh n công tác c a c p có thNm quy n. N u ang ư c bi t phái công tác n các vùng nêu trên thì cũng ph i có quy t nh bi t phái c a c p có thNm quy n. Quân nhân, công an nhân dân t i ngũ, cán b công nhân viên ang làm vi c t i các cơ quan, doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p t p th ho c tư nhân, các t ch c kinh t - xã h i ph i có văn b n c a th trư ng cơ quan qu n lí cho phép d thi. Các trư ng h p còn l i ph i có xác nh n c a U ban nhân dân phư ng xã nơi cư trú vào ơn ăng kí d thi. i u 6. i u ki n d thi ào t o ti n sĩ Công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có các i u ki n sau ây ư c d thi ào t o ti n sĩ: 1. i u ki n văn b ng: Ngư i d thi c n tho mãn m t trong các i u ki n sau: a) Có b ng th c sĩ úng chuyên ngành, chuyên ngành phù h p ho c chuyên ngành g n. b) Có b ng th c sĩ chuyên ngành khác và có b ng t t nghi p i h c chính quy úng ngành ho c ngành phù h p. Trư ng h p này thí sinh ph i d thi như ngư i chưa có b ng th c sĩ. c) Có b ng t t nghi p i h c chính quy úng ngành, lo i gi i tr lên. 2. i u ki n công trình ã công b : a) Ngư i có b ng th c sĩ c n có ít nh t m t bài báo ã công b trên t p chí khoa h c trư c khi n p h sơ d thi. N i dung bài báo phù h p v i hư ng nghiên c u ăng kí d thi. b) Ngư i chưa có b ng th c sĩ c n có ít nh t hai bài báo ã công b trên t p chí khoa h c trư c khi n p h sơ d thi. N i dung các bài báo phù h p v i hư ng nghiên c u ăng kí d thi.
 6. 3. i u ki n thâm niên công tác: ngư i d thi ào t o ti n sĩ c n có ít nh t hai năm làm vi c chuyên môn trong lĩnh v c ăng kí d thi (k t khi t t nghi p i h c, tính t ngày Hi u trư ng kí quy t nh công nh n t t nghi p, n ngày ăng kí d thi), tr trư ng h p ư c chuy n ti p sinh. 4. t các i u ki n như quy nh t i kho n 4, 5 i u 5 Quy ch này và có văn b n c a Th trư ng cơ quan qu n lí cho phép d thi. i u 7. Chính sách ưu tiên 1. Thí sinh ư c ưu tiên trong tuy n sinh thu c nh ng i tư ng sau: - Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh. - Anh hùng L c lư ng vũ trang, Anh hùng Lao ng. - Ngư i thu c dân t c thi u s . - Ngư i ang công tác liên t c ư c hai năm tr lên t i các khu v c vùng cao, mi n núi, h i o, vùng sâu, tính n ngày n p h sơ ăng kí thi. Danh m c các xã, phư ng, th tr n thu c vùng cao, mi n núi do U ban dân t c và mi n núi xét công nh n. Danh m c các xã, phư ng, th tr n thu c h i o, vùng sâu do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngh , căn c vào Ngh quy t c a H i ng Nhân dân cùng c p. 2. Ngư i d thi thu c i tư ng ưu tiên ư c c ng thêm mư i i m (thang i m 100) cho môn ngo i ng và m t i m (thang i m 10) cho môn cơ b n. Ngư i thu c nhi u i tư ng ưu tiên cũng ch ư c hư ng m t l n ưu tiên. i u 8. i u ki n chuy n ti p sinh 1. Chuy n ti p sinh ào t o th c sĩ: sinh viên h chính quy các trư ng công l p ư c xét chuy n ti p sinh trong năm t t nghi p n u tho mãn nh ng i u ki n sau: - T t nghi p lo i gi i tr lên. - Ngành t t nghi p i h c úng ngành ào t o th c sĩ. - ư c khen thư ng v thành tích trong h c t p và nghiên c u khoa h c. - N m trong s 10% sinh viên t t nghi p ư c x p h ng cao nh t c a khoá, ngành ào t o. - ư c m t trư ng i h c ào t o th c sĩ ngành ó ng ý ti p nh n.
 7. - S sinh viên ư c duy t chuy n ti p sinh n m trong ch tiêu tuy n m i và không ư c vư t quá 5% t ng ch tiêu tuy n m i ào t o th c sĩ năm ó c a cơ s nh n ào t o. 2. Chuy n ti p sinh ào t o ti n si: h c viên cao h c ư c xét chuy n ti p sinh ào t o ti n sĩ trong năm t t nghi p n u tho mãn các i u ki n sau: - Dư i 40 tu i. - i m trung bình chung các môn h c trình th c sĩ t 8,0 tr lên. - Không có môn h c nào t i m dư i 7,0 l n thi u. - Lu n văn t 9,0 tr lên, ư c H i ng ch m lu n văn nh t trí ánh giá có kh năng phát tri n thành lu n án ti n sĩ. - Hoàn thành chương trình ào t o úng th i h n, không ph i t m ng ng h c t p, không ph i gia h n th i gian h c t p và b o v lu n văn. - Có ít nh t m t bài báo phù h p v i tài nghiên c u ư c công b trên t p chí khoa h c. - Chuyên ngành ào t o th c sĩ úng chuyên ngành ào t o ti n sĩ. - N m trong s 5% h c viên t t nghi p có i m trung bình chung các môn h c cao nh t c a khoá h c. - T ng s h c viên ư c duy t chuy n ti p sinh và ư c tính trong ch tiêu tuy n m i và không vư t quá 10% t ng ch tiêu tuy n m i ào t o ti n sĩ năm ó c a cơ s ào t o. - ư c cơ quan qu n lý ng ý cho chuy n ti p sinh và ư c m t cơ s ào t o nghiên c u sinh ng ý ti p nh n. 3. Chuy n ti p sinh ch xét trong th i gian t i a 12 tháng k t khi t t nghi p vào h c khoá ti p theo sau khi t t nghi p. Chuy n ti p sinh cao h c do Hi u trư ng trư ng i h c xem xét quy t nh và báo cáo B Giáo d c và ào t o bi t. Chuy n ti p sinh nghiên c u sinh do B Giáo d c và ào t o xem xét quy t nh. 4. H sơ ngh B Giáo d c và ào t o xem xét, quy t nh chuy n ti p sinh nghiên c u sinh g m: - ơn xin chuy n ti p sinh nghiên c u sinh. - B n sao (có công ch ng) b ng t t nghi p i h c. - B n sao (có công ch ng) b ng i m th c sĩ. - Biên b n b o v lu n văn th c sĩ, biên b n b phi u ch m lu n văn, k t lu n c a H i ng ch m lu n văn.
 8. - B n sao bài báo khoa h c ã công b . - Công văn ngh cho chuy n ti p nghiên c u sinh c a cơ quan qu n lí h c viên và c a cơ s ào t o. - Báo cáo danh sách h c viên c a khoá h c ư c duy t công nh n t t nghi p quy nh t i i u 13 Quy ch ào t o sau i h c (ban hành theo Quy t nh s 18/2000/Q - BGD& T-S H ngày 08 tháng 06 năm 2000 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o). - Công văn ng ý ti p nh n c a m t cơ s ào t o nghiên c u sinh. 5. Chuy n ti p sinh ư c mi n thi tuy n. Chuy n ti p sinh ào t o ti n sĩ ph i b o v cương nghiên c u t i ti u ban ch m cương nghiên c u sinh trong kì thi tuy n sinh sau i h c c a cơ s ào t o. K t qu duy t chuy n ti p sinh ch có giá tr trong 12 tháng công nh n h c viên cao h c và nghiên c u sinh. i u 9. ăng kí d thi 1. Thí sinh căn c vào i u ki n văn b ng quy nh i u 5, i u 6 Quy ch này, nhu c u công tác và kh năng ào t o c a cơ s ào t o ăng kí d thi. 2. Trong m i kì thi, thí sinh ch ư c ăng kí d thi vào m t chuyên ngành t i m t cơ s ào t o. 3. Ngư i ang là h c viên cao h c ho c nghiên c u sinh không ư c ăng kí d thi. 4. H sơ ăng kí d thi g m: a) ơn xin d thi theo m u c a cơ s ào t o, trong ó c n ghi rõ chuyên ngành và ngo i ng ăng kí d thi, trình ào t o (th c sĩ, ti n sĩ), hình th c ào t o (t p trung, không t p trung), i tư ng d thi (cán b công ch c, doanh nhân, t do....), ngh nghi p và nơi làm vi c, cam k t th c hi n quy ch sau khi trúng tuy n. b) B n sao h p l b ng t t nghi p i h c, b ng i m i h c n u văn b ng không ghi lo i t t nghi p, b ng th c sĩ và b ng i m th c sĩ ( i v i ngư i d thi ào t o ti n si). c) Sơ y u lí l ch có xác nh n c a Th trư ng cơ quan ho c chính quy n a phương nơi thí sinh cư trú ( i v i ngư i chưa có vi c làm). d) Công văn gi i thi u i d thi c a Th trư ng cơ quan qu n lí i v i nh ng ngư i ang làm vi c t i các cơ quan, ơn v , doanh nghi p nhà nư c và ngoài nhà nư c. ) Gi y ch ng nh n s c kho h c t p c a m t b nh vi n a khoa. e) B n sao có công ch ng các quy t nh tuy n d ng ho c b nhi m ho c h p ng lao ng dài h n ch tuy n d ng ch ng nh n th i gian thâm niên công tác quy nh t i kho n 2 i u 5 và kho n 3 i u 6 quy ch này. g) B n sao có công ch ng gi y t h p pháp v i tư ng ưu tiên (n u có).
 9. h) B n sao ch p các bài báo khoa h c ã công b ( i v i thí sinh d thi ào t o ti n sĩ). i) cương nghiên c u c a thí sinh nghiên c u sinh. k) Các gi y t h sơ khác theo quy nh c a cơ s ào t o. 5. Thí sinh có trách nhi m n p ây h sơ, l phí ăng kí d thi và l phí d thi theo quy nh, úng th i h n cho cơ s ào t o. Khi nh n h sơ d thi, cơ s ào t o ph i i chi u b n chính trư c khi ti p nh n các b n sao. Các thay i ho c thi u sót ph i ư c b sung y trư c ngày thi. Sau ngày thi các cơ s ào t o không ti p nh n gi i quy t các thay i và b sung v văn b ng, b ng i m, i tư ng ưu tiên, ch ng nh n thâm niên công tác, các bài báo khoa h c ã công b . 6. Cơ s ào t o ch ư c ưa vào danh sách d thi nh ng thí sinh có h sơ và i u ki n d thi. Ch m nh t 5 ngày trư c ngày thi, các cơ s ào t o ph i g i gi y báo thi cho thí sinh, công b danh sách thí sinh d thi. Sau khi ã công b danh sách thí sinh và g i gi y báo thi, các cơ s ào t o không ư c nh n ti p h sơ ăng kí d thi. 7. Th d thi có dán nh c a thí sinh và óng d u giáp lai ư c phát cho thí sinh vào ngày làm th t c d thi (ngày u tiên c a kì thi theo quy nh t i kho n 2 i u 16 Quy ch này). Chương 2 QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ S ÀO T O TRONG CÔNG TÁC TUY N SINH SAU IH C i u 10. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a H i ng tuy n sinh sau ih c Hàng năm, i u hành m i công vi c liên quan n công tác tuy n sinh, Th trư ng cơ s ào t o ra quy t nh thành l p H i ng tuy n sinh (H TS) sau i h c c a cơ s ào t o. 1. Thành ph n c a H i ng tuy n sinh g m có: - Ch t ch: Th trư ng ho c Phó Th trư ng ư c Th trư ng cơ s ào t o u quy n. - Phó Ch t ch: Phó Th trư ng ph trách ào t o sau i h c ho c Trư ng phòng Sau i h c. - U viên thư ng tr c: Trư ng phòng ho c Phó trư ng phòng sau i h c. - Các u viên: M t s Trư ng phòng, Trư ng khoa, Trư ng b môn liên quan tr c ti p n công tác tuy n sinh sau i h c. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh ch em ru t) d thi không ư c tham gia H i ng tuy n sinh và các ban giúp vi c cho H i ng tuy n sinh sau i h c.
 10. 2. Quy n h n và trách nhi m c a H i ng tuy n sinh sau ih c H i ng tuy n sinh sau i h c c a các cơ s ào t o t dư i s ch o th ng nh t c a B Giáo d c và ào t o. i v i cơ s ào t o có t ch c thi, H i ng tuy n sinh sau i h c c a cơ s có quy n h n và trách nhi m t ch c t t các kh u: ra thi; t ch c kì thi t i cơ s ào t o; ch m thi và ch m l i; thu và s d ng l phí thi; t ng k t công tác tuy n sinh; quy t nh khen thư ng, k lu t; xét trúng tuy n s thí sinh thu c cơ s mình; báo cáo k p th i k t qu công tác tuy n sinh cho B Giáo d c và ào t o và B ch qu n. i v i cơ s ào t o không t ch c thi, sau khi có k t qu thi do H i ng tuy n sinh ư c g i thi chuy n t i, H i ng tuy n sinh sau i h c c a cơ s có quy n h n và trách nhi m xét trúng tuy n s thí sinh c a cơ s mình, báo cáo k p th i k t qu công tác tuy n sinh cho B Giáo d c và ào t o và B ch qu n. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c. - Ph bi n, hư ng d n, t ch c th c hi n úng Quy ch tuy n sinh sau ih cc aB Giáo d c và ào t o. - Quy t nh và ch u trách nhi m toàn b các m t công tác liên quan n tuy n sinh theo quy nh t i Quy ch tuy n sinh sau i h c c a B Giáo d c và ào t o. - Ch nh ngư i ra thi và nh n thi t nh ng ngư i ra theo úng các quy t c b o m t ư c quy nh t i i u 18 Quy ch này. - Báo cáo k p th i v i B Giáo d c và ào t o và B ch qu n v công tác tuy n sinh sau i h c c a cơ s ào t o. - Ra quy t nh thành l p b máy giúp vi c cho H i ng tuy n sinh sau i h c bao g m: Ban Thư kí, Ban thi, Ban Coi thi, Ban Ch m thi, Ban Ch m l i. Tuỳ hoàn c nh c th c a t ng cơ s ào t o, Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c có th thành l p Ban Cơ s v t ch t ho c ch nh m t nhóm cán b ph trách công tác cơ s v t ch t cho kì thi tuy n sinh sau i h c c a cơ s mình. Các Ban này ch u s ch o tr c ti p c a Ch t ch H TS sau i h c. - Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh giúp Ch t ch H i ng tuy n sinh th c hi n nhi m v và thay th Ch t ch H i ng tuy n sinh gi i quy t công vi c khi Ch t ch H i ng tuy n sinh u quy n. i u 11. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban Thư kí H i ng tuy n sinh sau i h c. 1. Thành ph n Ban Thư kí H i ng tuy n sinh sau i h c g m có: - Trư ng ban do U viên thư ng tr c H i ng tuy n sinh kiêm nhi m. - Các u viên: m t s cán b Phòng Sau i h c và gi ng viên.
 11. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Ban Thư kí H i ng tuy n sinh sau ih c - Nh n và x lí h sơ c a thí sinh thu c cơ s mình; thu l phí ăng kí d thi, l phí thi; g i gi y báo thi, phát th d thi có dán nh và óng d u n i giáp lai cho thí sinh theo quy nh t i i u 9 Quy ch này. - Nh n bài thi c a Ban Coi thi, b o qu n, ki m kê bài thi. - Th c hi n vi c d n túi, ánh s phách bài thi theo quy nh c a Ch t ch H i ng tuy n sinh. - Bàn giao bài thi c a thí sinh cho Ban Ch m thi và th c hi n các công tác nghi p v quy nh t i i u 26 Quy ch này. - Qu n lí các gi y t , biên b n liên quan t i bài thi. - L p biên b n x lí i m thi. - Làm báo cáo tình hình ch m thi trình Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c. - D ki n phương án i m xét tuy n cho s thí sinh c a cơ s mình trình H i ng tuy n sinh sau i h c xem xét. - G i gi y báo i m cho thí sinh c a cơ s mình và cho cơ s g i thi. Ban Thư kí H i ng tuy n sinh sau i h c ch ư c ti n hành công vi c liên quan n bài thi khi có m t ít nh t t hai u viên c a Ban tr lên. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng ban thư kí H TS sau i h c: - L a ch n nh ng cán b trong trư ng có ý th c t ch c k lu t t t, có tinh th n trách nhi m cao, trung th c, tác phong làm vi c cNn thân, có ý th c b o m t, không có ngư i thân (v , ch ng, con, anh ch em ru t) d thi trình Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c xem xét ra quy t nh c vào Ban Thư kí. - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c i u hành công tác c a Ban. i u 12. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban thi. 1. Thành ph n Ban thi g m có: - Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c ho c Trư ng ban thi ch nh. - Các u viên Ban thi: Tuỳ theo s lư ng môn thi, s lư ng thí sinh, Trư ng ban thi n nh s lư ng u viên Ban thi.
 12. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng ban thi: - L a ch n nh ng cán b trong trư ng có ý th c t ch c k lu t t t, có tinh th n trách nhi m cao, trung th c, tác phòng làm vi c cNn th n, có ý th c b o m t, không có ngư i thân (v , ch ng, con, anh ch em ru t) d thi trình Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c xem xét ra quy t nh c vào Ban thi. - T ch c, ch o th c hi n toàn b công tác thi ph c v cho kì tuy n sinh. - B c thăm ch n thi chính th c và d b ; x lí các tình hu ng c p bách, b t thư ng v thi trong kì thi tuy n sinh. - Ch u trách nhi m cá nhân trư c H i ng tuy n sinh sau i h c v ch t lư ng chuyên môn và quy trình b o m t thi cùng toàn b các khâu trong công tác liên quan n thi. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Ban thi: - In, óng gói, b o qu n, phân ph i và s d ng thi theo úng quy nh t i i u 19 Quy ch này. - B o qu n áp án thi ã dùng và các thi chưa dùng theo úng quy nh b o m t. - T ng u viên Ban thi làm vi c c l p trong ph m vi công vi c ư c Trư ng ban phân công, không làm vi c t p th toàn Ban. i u 13. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban Coi thi. 1. Thành ph n Ban coi thi g m có: - Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c kiêm nhi m. - U viên thư ng tr c do Trư ng ban Thư kí H i ng tuy n sinh sau i h c kiêm nhi m. - Các u viên bao g m m t s trư ng phòng (T ch c cán b , Sau i h c, ào t o, Tài v , Thanh tra, B o v , Hành chính t ng h p, Qu n tr ....), m t s trư ng khoa, ch nhi m b môn, cán b coi thi, tr t t viên, cán b y t , công an, ki m soát quân s . 2. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng ban Coi thi: - Ch u trách nhi m i u hành toàn b công tác coi thi t i trư ng, l a ch n danh sách thành viên Ban Coi thi, danh sách cán b coi thi, tr t t viên, cán b y t , công an, ki m soát quân s , nhân viên ph c v t i i m thi. - Quy t nh x lí các tình hu ng x y ra trong các bu i thi theo úng Quy ch tuy n sinh.
 13. - Ch n c m t s cán b c a trư ng có năng l c và tinh th n trách nhi m cao làm cán b giám sát phòng thi. - Trư c m i bu i thi, t ch c b c thăm phòng thi phân công cán b coi thi. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Ban Coi thi Ban Coi thi có quy n h n và trách nhi m i u hành toàn b công tác coi thi t i trư ng t vi c b trí l c lư ng coi thi, b o v , giám sát phòng thi, t ch c coi thi, thu bài n vi c bàn giao bài thi theo úng Quy ch tuy n sinh, b o m an toàn cho kì thi và bài thi c a thí sinh. 4. Cán b coi thi, cán b giám sát phòng thi và các thành viên c a Ban Coi thi ph i là nh ng cán b có tinh th n trách nhi m cao, vô tư, trung th c, không có ngư i thân (v , ch ng, con, anh ch em ru t) d thi. M i cán b coi thi và các thành viên c a Ban Coi thi u ph i th c hi n các quy nh c a Quy ch này, n u sai ph m u b x lí theo i u 34 Quy ch này. i u 14. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban Ch m thi 1. Thành ph n Ban Ch m thi g m có: - Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c kiêm nhi m. - Các u viên g m: các cán b ph trách t ng môn ch m thi (g i là Trư ng môn ch m thi), các cán b ph trách t ng ti u ban ch m cương (g i là Trư ng ti u ban ch m cương) và các cán b ch m thi, ch m cương. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng ban Ch m thi: - L a ch n và c các thành viên Ban Ch m thi Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c quy t nh. - i u hành công tác ch m thi. Ch u trách nhi m trư c H i ng tuy n sinh sau i h c v ch t lư ng, ti n và quy trình ch m thi. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Ban Ch m thi: Th c hi n toàn b công tác ch m thi theo úng Quy ch và ti n do B Giáo d c và ào t o quy nh. 4. Quy n h n, trách nhi m c a Trư ng môn ch m thi: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c và Trư ng ban Ch m thi v vi c ch m các bài thi thu c môn mình ph trách theo úng quy trình ch m thi. - L a ch n và gi i thi u cán b ch m thi Trư ng ban Ch m thi ra quy t nh.
 14. - L p k ho ch ch m thi, t ch c nh n bài thi và phân công cán b ch m thi. - Thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng ch m t ng bài ngay t l n ch m u, k p th i u n n n, s a ch a các sai sót c a cán b ch m thi. N u phát hi n bài thi có nghi v n c n báo cáo Trư ng ban Ch m thi bi t t ch c ki m tra các môn thi khác c a thí sinh ó. - Trư c khi ch m, t ch c cho cán b ch m thi c a môn ch m thi th o lu n, n m v ng áp án, thang i m. Sau khi ch m xong, t ch c h p cán b ch m thi thu c môn ch m thi mình ph trách t ng k t, rút kinh nghi m. - Ki n ngh Trư ng ban Ch m thi thay i ho c ình ch vi c ch m thi i v i nh ng cán b ch m thi thi u trách nhi m, vi ph m quy ch ho c ch m sai sót nhi u. 5. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng ti u ban ch m cương. - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c và Trư ng ban Ch m thi v vi c ch m các cương thu c ti u ban mình ph trách theo úng quy trình ch m cương. - L a ch n và gi i thi u cán b ch m cương Trư ng ban Ch m thi ra quy t nh. - L p k ho ch ch m cương, phân công cán b ch m cương c các bài báo khoa h c c a thí sinh. - Ki n ngh Trư ng ban Ch m thi thay i ho c ình ch vi c ch m cương iv i nh ng cán b ch m cương thi u trách nhi m, vi ph m quy ch . 6. Cán b ch m thi, ch m cương ph i là nh ng ngư i có tinh th n trách nhi m cao, vô tư, trung th c, có trình chuyên môn t t và ang tr c ti p gi ng d y úng môn ư c phân công ch m. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh ch em ru t) d thi vào cơ s ào t o nào thì không ư c làm cán b ch m thi, ch m cương t i ó, k c ch m l i. Thành viên Ban Thư kí không tham gia ch m thi, ch m cương. Trư ng ban Ch m thi ư c phép m i cán b gi ng d y c a các cơ s ào t o sau i h c khác tham gia ch m thi, ch m cương nhưng ph i tuân th các quy nh nói trên. M i cán b ch m thi, k c cán b c a các cơ s ào t o sau i h c khác tham gia ch m thi ph i th c hi n các quy nh c a Quy ch này, n u sai ph m u b x lí theo i u 34 Quy ch này. i u 15. T ch c, quy n h n và trách nhi m c a Ban Ch m l i (phúc kh o) 1. Thành ph n c a Ban Ch m l i g m: - Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh kiêm nhi m.
 15. - Các u viên: m t s cán b gi ng d y úng chuyên ngành do Trư ng ban Ch m l i ch nh và ph i chưa tham gia Ban Ch m thi. Danh sách các u viên và l ch làm vi c c a Ban Ch m l i ph i ư c gi bí m t. 2. Quy n h n và trách nhi m c a Ban Ch m l i: Khi thí sinh có ơn khi u n i, Ban Ch m l i có nhi m v ch o: - Ki m tra các sai sót cơ h c như: c ng sai i m, ghi nh m i m bài thi c a ngư i này sang ngư i khác. - Ch m l i các bài thi mà thí sinh cho r ng có sai sót so v i thang i m chính th c. - Ch m bài thi th t l c nay tìm th y. - Trình Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c quy t nh i m bài thi sau khi ã ch m l i. Chương 3 CÔNG TÁC T CH C THI TUY N SINH. M C 1 CÔNG TÁC CHU N BN CHO KÌ THI i u 16. Quy nh v môn thi, th i gian thi và phòng thi. 1. Quy nh v môn thi: a) Thí sinh d thi ào t o trình th c sĩ thi ba môn: ngo i ng , cơ b n và cơ s . Thí sinh ã có b ng th c sĩ d thi ào t o trình ti n sĩ thi ba môn: ngo i ng , chuyên ngành và b o v cương nghiên c u. Thí sinh chưa có b ng th c sĩ d thi ào t o trình tiên sĩ thi năm môn: ngo i ng , cơ b n, cơ s , chuyên ngành và b o v cương nghiên c u. b) Danh m c và n i dung các môn cơ b n, cơ s , chuyên ngành cho t ng chuyên ngành ào t o do B Giáo d c và ào t o quy nh trên cơ s tham kh o ý ki n c a các H i ng ngành, chuyên ngành. Môn ngo i ng ư c ch n m t trong năm ngo i ng Anh, Nga, Pháp, c, Trung; trình B ho c C cho thí sinh d thi ào t o th c sĩ, trình C cho thí sinh d thi ào t o ti n sĩ. Các cơ s ào t o có th m i các t ch c qu c t giúp ki m tra ngo i ng theo tiêu chuNn qu c t . Mi n thi ngo i ng cho nh ng thí sinh có b ng i h c, th c sĩ ho c ti n sĩ nư c ngoài mà ngôn ng ã s d ng trong h c t p là m t trong năm th ti ng nêu trên; ho c có ch ng ch IELTS 6.0, TOEFL qu c t 550 tr lên, trong th i h n m t năm k t ngày d thi l y ch ng ch n ngày d thi sau i h c.
 16. Th i gian làm bài cho môn cơ b n, cơ s và chuyên ngành là 180 phút. D ng th c và th i gian làm bài cho môn ngo i ng quy nh ph l c 1 kèm theo Quy ch này. 2. Quy nh v th i gian thi: Kì thi tuy n sinh sau i h c vào các cơ s ào t o ư c t ch c nhi u nh t trong mư i ngày liên t c. Ngày u làm th t c d thi. Các ngày ti p theo dành cho thi các môn và hoàn thành vi c b o v cương nghiên c u cho thí sinh nghiên c u sinh. L ch thi c th t ng ngày do Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c quy t nh. 3. Quy nh v phòng thi: Trư c kì thi ch m nh t m t tu n, H i ng tuy n sinh sau i h c ph i chuNn b xong a i m thi, s phòng thi c n thi t. M i phòng thi ph i có ánh sáng, bàn, gh , ph n, b ng. Kho ng cách gi a hai thí sinh li n k nhau ph i t 1,5m tr lên. V trí phòng thi ph i an toàn, yên tĩnh. C n b trí các phòng thi t p trung t i a. M i phòng thi nên b trí không quá 30 thí sinh và ph i có hai cán b coi thi. Trư ng h p phòng thi r ng và s thí sinh trên 30 ngư i thì ph i tăng thêm tương ng s cán b coi thi. i u 17. Yêu c u và n i dung thi. thi tuy n sinh sau i h c ph i t ư c các yêu c u v ki m tra ki n th c cơ b n, kh năng v n d ng và t ng h p ki n th c c a thí sinh trong ph m vi chương trình i h c (ho c th c sĩ i v i thí sinh là th c sĩ d thi ào t o trình ti n sĩ), úng v i chương trình và m c ã ư c công b , phù h p v i trình chung c a thí sinh d thi. N i dung thi ph i m b o tính khoa h c, chính xác, ch t ch , mang tính t ng h p nh m ánh giá kh năng áp d ng ki n th c t ng h p gi i quy t v n . Không ra ch t p trung vào m t ph n nào c a chương trình. L i văn, câu ch , s li u, công th c, phương trình ph i rõ ràng, không có sai sót. thi ph i t yêu c u ánh giá và phân lo i ư c trình h c l c và chuyên môn c a thí sinh, phù h p v i th i gian quy nh cho m i môn thi. Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c ch u trách nhi m v n i dung thi c a cơ s mình. i u 18. Quy trình ra thi 1. Ch t ch H i ng tuy n sinh ch nh ngư i ra thi. Ngư i ra thi ph i là ngư i có h c v ti n sĩ ho c ch c danh phó giáo sư tr lên, là gi ng viên lâu năm v môn thi và có kinh nghi m ra thi. 2. Vi c ra thi có th s d ng ngân hàng thi ho c do t ng ngư i ra t ng c l p. a) N u s d ng ngân hàng thi thì ph i có ít nh t 50 câu h i xây d ng thành 3 b cho m i môn thi; ho c ít nh t có 10 b b c thăm l y 3 b trư c khi thi.
 17. b) Trong trư ng h p ra t ng c l p, m i môn thi ph i có ít nh t 3 do 3 ngư i khác nhau ra . Ngư i ra không ư c là ngư i ã ph o ho c hư ng d n ôn t p cho thí sinh; không ư c dùng n i dung thi gi ng d y, ph o ho c luy n thi. Ngư i ra cho thi và áp án vào hai phong bì riêng bi t dán kín l i, ngoài m i phong bì này ghi rõ thi ho c áp án; môn thi cơ b n, cơ s hay chuyên ngành; tên môn thi; h tên ngư i ra ; ch kí giáp lai c ngư i ra các mép dán c a phong bì. Sau ó ngư i ra cho hai phong bì này vào m t phong bì khác dán kín, bên ngoài ghi rõ môn thi cơ b n, cơ s hay chuyên ngành; tên môn thi; không ghi tên ngư i ra và n p cho Ch t ch h i ng tuy n sinh sau i h c. H i ng tuy n sinh có th chuNn b s n m u gi y ra thi, m u phong bì in s n cho t ng môn thi ưa cho ngư i ra . Khi nh n thi, Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c kí giáp lai bên ngoài phong bì, óng d u niêm phong trư c m t ngư i n p và c t gi theo quy trình b o m t. i u 19. Quy trình in và phân ph i thi Danh sách nh ng ngư i tham gia làm thi ư c gi bí m t cho n khi k t thúc các bu i thi. Nơi làm thi ph i an toàn, kín áo, bi t l p, xa hàng rào và ư c b o v nghiêm m t su t th i gian làm thi. Các c a s ph i ư c niêm phong k . Có y các phương ti n b o m t, phòng cháy, ch a cháy. Ngư i làm vi c trong khu v c có phù hi u riêng và ch ho t ng trong ph m vi cho phép. Trư c khi thi, m i môn thi ph i có ít nh t 3 thi kèm theo áp án. Ch t ch h i ng tuy n sinh sau i h c ho c Trư ng ban thi t mã hoá các thi ó theo kí hi u I, II, III... ho c A, B, C..., làm phi u thăm theo kí hi u ã mã hoá, cho rút thăm m t phi u ch n thi chính th c, các còn l i làm d b . áp án ch ư c m khi ti n hành ch m thi. T tc m i ngư i tham gia làm thi t khi ti p xúc v i thi u ph i hoàn toàn cách ly v i môi trư ng bên ngoài và ch ư c gi i phóng kh i nơi làm thi khi thi ã m t i phòng thi ư c 120 phút. Riêng Trư ng môn thi ph i thư ng tr c t i H i ng tuy n sinh sau i h c trong su t th i gian thí sinh làm bài thi c a môn thi do mình ph trách gi i áp và x lý các v n liên quan n thi. Vi c ánh máy, in, óng gói, b o qu n, phân ph i, s d ng thi ư c ti n hành dư i s ch o tr c ti p c a Trư ng ban thi. 1. ánh máy và in thi: - Trư ng môn thi tr c ti p ánh máy ho c tr c ti p ki m tra sau khi ngư i khác ánh máy. Trư ng ban thi ch nh nh ng cán b có nghi p v chuyên môn và tinh th n trách nhi m cao ánh máy thi và in thi.
 18. - Trư c khi ánh máy ho c in , ph i thu d n m i gi y t , tài li u cũ khu v c ánh máy và in . - thi ph i ư c ánh máy, ghi rõ g m m y trang và in rõ ràng, chính xác, s ch, p, úng quy cách, úng s b n in ã n nh, không th a, thi u, không dùng gi y t in h ng c a các thi khác. Các gi y t ánh máy ho c in h ng và b n g c thi ph i n p cho Trư ng ban thi qu n lý, không ư c cho vào s t rác. Không rác trong th i gian làm . - Trong quá trình in, sao, ch p, Trư ng môn thi ph i ki m tra s lư ng, ch t lư ng b n in, lo i b t in m , in h ng, x u, bNn, rách hay t gi y tr ng. Khi ph i in thi c hai m t gi y, ph i in úng u uôi và ki m tra m t sau, phòng in sót. - ánh máy ho c in, sao ch p xong d t i m t ng . Ch ti p t c ánh máy ho c in khác sau khi ã ki m tra khu v c ánh máy và in, thu d n và giao cho Trư ng ban thi m i gi y t liên quan n v a làm trư c ó. - Tuy t i không ư c m áp án thi trư c khi thi. - Trư ng môn thi và trư ng ban thi nh t thi t ph i ki m tra k b n ánh máy r i c hai ngư i cùng ký duy t (vào ho c biên b n) trư c khi in . 2. óng gói thi: - U viên thư ng tr c Ban thi ph i n m v ng s lư ng thí sinh c a t ng môn thi, t ng chuyên ngành, t ng phòng thi phân ph i thi, ghi tên a i m thi, phòng thi và s lư ng thi vào t ng phong bì, sau ó giao cho ngư i ph trách óng gói, ho c t mình tr c ti p cho thi vào t ng phong bì. - Ngư i óng gói thi ph i làm úng quy cách th t c, b o m úng s lư ng thi, úng môn thi ghi phong bì thi, s lư ng thi cho t ng i m thi, t ng phòng thi, không có t tr ng, t h ng. - Phong bì thi ư c dán ch t, không bong mép, có nhãn và d u niêm phong (n a d u in vào nhãn, n a d u in vào phong bì). - Sau khi óng gói xong t ng thi, U viên thư ng tr c Ban thi ki m tra s lư ng phong bì ã óng gói và bàn giao cho Trư ng ban thi qu n lý, k c các b n in th a, in h ng, x u, rách, bNn ã b lo i ra. 3. B o qu n và phân ph i thi: - thi ph i b o qu n trong hòm, t hay két s t, có khoá ch c ch n, niêm phong k và có ngư i b o qu n thư ng xuyên. Chìa khoá hòm, t hay két s t do Trư ng ban thi gi . - L ch phân ph i thi t ng bu i cho các i m thi, phòng thi do Trư ng ban thi quy nh. Khi giao nh n thi ph i có biên b n. Khi ưa thi n các i m thi ph i có công an b o v , n u i m thi xa ph i i b ng ôtô riêng.
 19. 4. S d ng thi chính th c và thi d b . a) thi chính th c ch ư c m s d ng t i phòng thi úng ngày, gi và môn thi do Ch t ch H i ng tuy n sinh sau i h c quy nh cho kì thi và ư c dùng i chi u, ki m tra ã phát cho thí sinh. b) thi d b ch s d ng trong trư ng h p thi chính th c b l , khi có b ng ch ng xác th c và có k t lu n chính th c c a H i ng tuy n sinh sau i h c. M C 2 CÔNG TÁC T CH C KÌ THI T I CƠ S ÀO T O i u 20. Làm th t c d thi cho thí sinh 1. Trư c ngày thi, Ban Thư kí hoàn thành b n t ng h p toàn b danh sách thí sinh d thi, danh sách thí sinh c a t ng phòng thi dán trư c m i phòng thi. M i phòng thi có m t b n danh sách nh c a thí sinh trao cho cán b coi thi i chi u ki m tra trong các bu i thi. 2. Theo úng l ch thi ã công b , trong ngày u tiên c a kỳ thi, Ban Thư ký phân công cán b ph bi n quy ch thi, hư ng d n thí sinh n phòng thi, thu l phí d thi c a m i thí sinh, phát th d thi cho thí sinh, b sung, i u ch nh nh ng sai sót v h tên, i tư ng, môn thi, chuyên ngành c a thí sinh. Nh ng b sung và i u ch nh này, cán b tuy n sinh c a trư ng ph i ghi xác nh n vào t phi u ăng ký d thi ( KDT) và c p nh t ngay vào b n t ng h p danh sách thí sinh d thi c a cơ s ào t o. i u 21. Trách nhi m c a cán b coi thi và c a các thành viên khác trong Ban Coi Thi. 1. Trách nhi m c a cán b coi thi (CBCT) CBCT ph i không có ngư i thân (v , ch ng, con, anh ch em ru t) d thi; không ư c giúp thí sinh làm bài dư i b t kỳ hình th c nào; không ư c làm vi c riêng; không ư c hút thu c trong khi coi thi; ph i có m t úng gi và thư ng xuyên t i phòng thi làm nhi m v theo trình t sau ây: - Ghi s báo danh vào ch ng i c a thí sinh. Sau m i bu i thi thay i v trí c a thí sinh. - Khi có hi u l nh, m t CBCT g i tên thí sinh vào phòng thi, còn m t ngư i ki m tra các th thi sinh mang vào phòng thi, hư ng d n thí sinh ng i úng ch quy nh. Tuy t i không thí sinh mang vào phòng thi m i tài li u và v t d ng ã b c m theo quy nh t i i u 22 Quy ch này. S d ng th d thi và danh sách nh i chi u, nh n di n thí sinh. - Ký tên vào gi y thi, gi y nháp và phát cho thí sinh; không kí trư c quá s gi y thi và gi y nháp mà phòng thi c n. Hư ng d n thí sinh g p gi y thi úng quy cách, ghi s báo danh và i n các m c c n thi t vào gi y thi, gi y nháp trư c khi làm bài. - Khi có hi u l nh, m t CBCT nh n , còn m t ngư i nh c nh thí sinh nh ng i u c n thi t v k lu t phòng thi.
 20. - Khi có hi u l nh, CBCT nh n mang vào phòng thi, giơ cao phong bì thi thí sinh th y rõ m t trư c và m t sau còn nguyên nhãn niêm phong. - Bóc phong bì ng thi và phát thi ã in s n cho t ng thí sinh (trư c khi phát c n ki m tra s lư ng thi, s trang, n u th a, thi u ho c l n khác, l n gi y tr ng c n báo ngay cho Trư ng ban Coi thi x lý). - Khi thí sinh b t u làm bài, m t CBCT i chi u nh trong th d thi v i nh trong danh sách nh nh n di n thí sinh, còn ngư i kia bao quát chung. Trong gi làm bài, m t ngư i bao quát t u phòng n cu i phòng, m t ngư i bao quát t cu i phòng n u phòng cho n h t gi thi. CBCT không ng ho c ng i g n thí sinh khi h làm bài. - Khi thí sinh h i i u gì, CBCT ch ư c tr l i công khai trong ph m vi qui nh. - Sau gi thi u tiên c a m i môn, m t CBCT báo cáo tình hình phòng thi cho Trư ng ban Coi thi, n p l i các thi còn th a. - Ch cho thí sinh r i phòng thi ít nh t sau 2/3 th i gian làm bài. N u có thí sinh b au m b t thư ng ho c có nhu c u chính áng nh t thi t ph i t m th i ra kh i phòng thi thì CBCT ph i báo cho cán b giám sát phòng thi k p th i báo cáo cho Trư ng ban Coi thi gi i quy t, c ngư i giám sát thí sinh trong th i gian ra kh i phòng thi. - N u có thí sinh vi ph m k lu t thì CBCT ph i l p biên b n x lý theo quy nh. N u có tình hu ng b t thư ng ph i báo cáo ngay Trư ng ban Coi thi gi i quy t. - 15 phút trư c khi h t gi làm bài, CBCT thông báo cho thí sinh bi t. - Khi có hi u l nh k t thúc bu i thi ph i yêu c u thí sinh ng ng làm bài và thu bài c a t t c thí sinh, k c thí sinh ã b thi hành k lu t. M t CBCT bao quát và gi tr t t phòng thi, m t CBCT g i tên t ng thí sinh lên n p bài và nh n bài c a thí sinh. Khi nh n bài ph i m s t gi y thi c a thí sinh ã n p, yêu c u thí sinh t ghi úng s t và ký tên vào b n danh sách theo dõi thí sinh. Thu xong bài thi c a thí sinh nào thì cho phép thí sinh ó r i phòng thi. Trong th i gian thu bài cán b coi thi ph i gi ư c tr t t trong phòng thi, không thí sinh ti p t c làm bài. - Các cán b coi thi ki m tra s p x p bài thi theo th t s báo danh. Các biên b n x lí k lu t (n u có) ph i kèm theo bài thi c a thí sinh. Sau ó c hai CBCT n bàn giao bài thi cho U viên Ban Thư kí H TS ngay sau m i bu i thi. M i túi bài thi ph i ư c ki m tra công khai và i chi u s bài, s t c a t ng bài kèm theo b n theo dõi thí sinh và các biên b n x lí k lu t cùng tang v t (n u có). - Sau khi bàn giao xong, t ng túi ng bài thi ư c các U viên Ban Thư kí niêm phong t i ch . M i túi ng bài thi dán ba nhãn niêm phong vào chính gi ba mép dán. Trên m i nhãn ph i óng d u niêm phong vào bên ph i và bên trái c a nhãn (m t n a d u in trên nhãn, m t n a d u in trên túi bài thi). U viên Ban Thư kí nh n bàn giao và hai CBCT ghi rõ h tên và kí trên nhãn niêm phong. Tuy t i không ư c nh m l n, m t bài thi, m t t gi y thi và các tài li u gi y t liên quan khác.
Đồng bộ tài khoản