intTypePromotion=1

Quyết định 03/1998/QĐ-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
151
lượt xem
3
download

Quyết định 03/1998/QĐ-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/1998/QĐ-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/1998/QĐ-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  03/1998/Q§­N H N N 3 T n g µ y  3 th¸ng 1 n¨ m   1998 b a n  h µ n h   u y  c h Õ  m É u  v Ò  t æ   h øc   µ  h o ¹t q c v   ® é n g   Ó m  tra, Ó m  to¸n n é i b é  trong c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  h o ¹t ki  ki   ® é n g  t¹i Ö t  a m  Vi N Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng,  îp      Ýn  ông  µ  cø  l Ng h H t¸c x∙ t d v C«ng    µi ty t   chÝnh,ngµy  5­   24­ 1990; ­ C¨n cø NghÞ   nh   è 15/CP  µy 2­ 1993  ña  Ýnh  phñ   Ò   ®Þ s ng 3­ c Ch v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ Nh»m     t¨ng cêng  ¹t®éng  Óm     Óm     ãp  Çn  ©ng      ho   ki tra,ki so¸tg ph n cao chÊtl ng ho¹t®éng  ña    chøc  Ýn  ông;  î     c c¸ctæ  td ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Ch¸nh  Thanh    ©n  µng  µ   íc, traNg h Nh n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Nay  ban  µnh  h "Quy  Õ   É u   Ò   chøc  µ  ¹t ®éng  ch m v tæ  v ho   kiÓm     Óm   tra,ki to¸n néi bé      trong    chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹  Öt c¸c tæ  td ho   t iVi   Nam".   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ý  ®Þ n c hi l   15    t ng k ban  µnh.Nh÷ng  h   quy  nh  íc®©y  Ò   é  Ën  Óm    ®Þ tr   v b ph ki so¸ttrong c¸ctæ      chøc  tÝn  ông    Èn  Õt  Öu  ùcthi µnh. d cæ ph h hi l     h §i Ò u  3. Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ  chøc  Ýn  ông  ã  tr tæ  td c tr¸ch   nhiÖ m   ban  µnh  h quy  nh  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  Óm    Óm    éi ®Þ v tæ  v ho   ki tra,ki to¸nn   bé  ïhîp víi Æc   iÓ m     ×nh  chøc  µ  ¹t®éng  ña  n  Þ  ×nh. ph       ® ® m« h tæ  v ho   c ®¬ v m   §i Ò u 4. Chñ   Þch  t H§QT; Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  t dông; Ch¸nh    Thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng  ô,  ôc  éc  ©n   traNg h Nh n   tr VC thu Ng hµng  µ   íc;Gi¸m  c  Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q u y   h Õ  m É u  v Ò   æ  ch øc  v µ  h o ¹t ® é n g  ki Ó m  tra, c t   ki Ó m  to¸n  éi b é  trong c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   n h o ¹t ® é n g  t¹i Ö t N a m  Vi (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 03/1998/Q§­NHNN3 cña  èng  c  Th ®è NHNN   µy  th¸ng01  ng 03    n¨m  1998) I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N §i Ò u      Öm,  ôc    Óm    Óm    éibé: 1. Kh¸ini m tiªuki tra,ki to¸nn   KiÓ m     Óm     éi bé  äichung  µ kiÓm     éi bé) trong c¸c tæ  tra,ki to¸n n   (g   l  tran        chøc  Ýn  ông  td (TCTD)  µviÖc  l  TCTD   ùc hiÖn    ¬ng  th   c¸cph ph¸p gi¸m    Óm     s¸t,ki travµ  Óm     éibé    ki to¸nn   nh»m:  b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ng    ® th   ®ó c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  luËt,     quy  Õ   c¸c ch qu¶n  ýcña  µnh  µ  l  Ng v quy  nh  éibé  ña  ®Þ n   c TCTD;  ¹n  Õ   h ch rñiro trong ho¹t®éng  µ        v b¶o  Ö   toµn  µis¶n;b¶o  ¶m   Ýnh  µn  Ön,vµ  v an  t    ® t to di   tincËy  ña  è  Öu h¹ch to¸n.   c s li     §i Ò u    èit ng vµ  ¹m      ông: 2. §  î   ph vi¸p d 1.Quy  Õ   µy    ông  i víi   ©n  µng  èc    ch n ¸p d ®è     Ng c¸c h qu doanh  (bao  å m     g c¶ Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  µ  ©n   µng  h ph v ng   v Ng h Ph¸t tr Ón  µ  ng    i nh ®å b»ng  s«ng  öu  C Long),Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn; c¸c c«ng    µichÝnh    h Th m   ph    tyt   (bao  gå m   c«ng    µichÝnh  c¶  ty t   100%   èn  íc ngoµi,c«ng    µichÝnh  ªndoanh  v n    ty t   li   víiníc ngoµi t¹  Öt Nam,      i Vi   c«ng    ty cho thuª tµichÝnh),c¸c Ng ©n   µng  ªn       h li   doanh,c¸c chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµit¹ ViÖt Nam;  ü   Ýn  ông  ©n      Ng h n   i    Qu t d nh d©n  Trung  ng. ¬ 2. §èi víitæ        chøc  Óm     Héi ®ång  ki so¸tdo    qu¶n  Þ thµnh  Ëp  tr   l hoÆc     do §¹ihéi cæ   «ng  Çu  õ®©y   äi t¾t lµ Ban  Óm      ® b (t   g      ki so¸t) thùc  Ön  ,   hi theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    cÇu  Öc  ùchiÖn  Óm    Óm    éibé: 3. Yªu  vi th   ki tra,ki to¸nn   TCTD  ph¶i b¶o  ¶m       ® c¸c yªu  Çu  c sau  y   ®© trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi viÖc  Óm    éibé; ki tran   1.    Tæ chøc, chØ   o  Êp  µnh    ®¹ ch h nghiªm  óc  t c¸c quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt,   Ó  Ö,chÕ     Ng ©n  µng  µ   íc(NHNN)    th l   c¸c ®é do  h Nh n   ban  µnh. h 2. Ban  µnh  y         h ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý kinh  l  doanh, qu¶n  Þ,   tr   ®iÒu  µnh;vÒ   ©n  Êp  û  Òn  µ    h   ph c u quy v c¸cquy  ×nh kiÓm    Óm    ¹t tr   tra,ki to¸nho   ®éng  nghiÖp  ô  v trong néibé. Trªn c¬  ë  µy,TCTD   chøc        sn   tæ  chÆt  Ï viÖc  ch   kiÓm    íc,trong vµ  tratr     sau    µn  Êt®èi víi Êtc¶    ©u  ¹t®éng  ña  khiho t         c¸c kh t ho   c tõng  n  Þ  ®¬ v nghiÖp  ô  µ    n  Þ  µnh  v v c¸c®¬ v th viªn,  nh»m   ¶m   ® b¶o kinh doanh    cã  Öu  hi qu¶  µ  toµn. v an  §i Ò u    4. Nguyªn  ¾c  chøc  µ  ¹t®éng  ña  é  t tæ  v ho   c b m¸y  Óm     éi ki tran   bé  chuyªn tr¸ch:   1. Tæ     chøc  é  b m¸y  Óm     éi bé  ki tran   chuyªn tr¸chvµ    ©n    µm    c¸c nh viªnl nhiÖ m   ô  µy, ®éc  Ëp  vn   l trong  ¹t®éng  i  íic¸c ®¬n  Þ   ho   ®è v     v nghiÖp  ô, c¸c v   
  3. 3 ®¬n   Þ   µnh  v th viªn.Nh÷ng  êi trong  é    ng   b m¸y  Óm     éi bé   ki tra n   kh«ng kiªm  nhiÖ m    c¸cc«ng  Öc  vi kh¸ccña    TCTD. 2. §îc®éc  Ëp  ¸nh    Õt  Ën,kiÕn  Þ     l® gi¸,k lu   ngh trong ho¹t®éng  Óm        ki tra, kiÓm  to¸n. ÷ng  ¸nh    Õt  Ën,kiÕn  Þ  ña  chøc  Óm    éibé,  Nh ® gi¸,k lu   ngh c tæ  ki tran     cña  Óm      i víiu  iÓ m,  ki traviªn®è     ® khuyÕt ®iÓ m,  ån t¹ hoÆc   µnh      ¹m    t  i   h viviph cña    é  Ën  µ  ©n    c¸cb ph v nh viªnnghiÖp  ô  v trong TCTD,    ph¶imang  Ýnh  ¼ng     t kh ®Þnh, râ rµng,chÝnh       x¸c. II. æ  c h ø c b é  m ¸ y  ki Ó m  tra n é i b é  c h u yªn tr¸ch trong c¸c  T   TCTD §i Ò u      5. Tæ chøc  é  b m¸y: 1.  Êt  c¸c TCTD   T c¶    quy  nh   ¹  Òu  kho¶n  Quy  Õ   µy  ®Þ t i§i 2,  1  ch n ph¶i   thµnh  Ëp  é  l b m¸y  Óm    éibé  ki tran   chuyªn tr¸cht¹ trôsë  Ýnh  µ    n  Þ      i   ch   v c¸c ®¬ v thµnh viªn. é    m¸y  µy  ùcthuéc Tæng  B n tr     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c). ®è 2. §èi víiNg ©n   µng  èc       h qu doanh, bé    m¸y  Óm     éi bé  ki tran   chuyªn tr¸ch     thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  õng Ng ©n     ®Þ t i l v tæ  v ho   ct  hµng  ∙  îcThèng  c  ®®   ®è NHNN     Èn. phª chu 3. §èivíiTCTD        kh¸c,c¨n cø  µo      v quy    µ  Æc   iÓ m   ¹t®éng, ®Ó   m« v ® ® ho     bè  Ýc¬  Êu  Ö   èng  Óm    Óm    éibé  tr   c h th ki tra,ki to¸nn   cho  ïhîp. ph   §i Ò u    Êp  Ëc,chøc  ô  6. C b   v trongbé    m¸y  Óm    éibé  ki tran   chuyªn tr¸ch:   1.KiÓ m       traviªn: µnh÷ng  êi®ñ     Èn     l ng   tiªuchu quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  11,Quy  chÕ   µy,® îc Tæng   n   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    Öm   µ  µm  ®è bæ nhi v l chuyªn tr¸chvÒ       kiÓm    Óm    éibé  tra,ki to¸nn   trong TCTD.   2.Trëng    phßng (hoÆc    ëng) kiÓm    éibé,do  éi ®ång  Tæ tr   tran     H   qu¶n  Þ tr   (H§QT)    Ö m,  Ôn  Ö m,  bæ nhi mi nhi theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc).Riªng  i  íichinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,do    ®è v     Ng h n    Tæng  gi¸m  c    ®è bæ nhiÖ m,  Ôn  Ö m. mi nhi 3. C¸c    chøc danh  ã  ëng  Ph tr phßng (tæ  ã),do  ph   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) bæ   Ö m,  Ôn  Ö m,    nhi mi nhi theo ®Ò   Þ  ña  ëng    ngh c Tr phßng (hoÆc    ­ Tæ tr ëng) kiÓm    éibé  µ  ëng    tran   v Tr phßng    Tæ chøc    é. c¸n b III.N hi Ö m  v ô , q u y Ò n  h ¹ n v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a b é  m ¸ y  ki Ó m  tra     n é i b é  c h u yªn tr¸ch §i Ò u    Ö m   ô  ña  chøc  Óm    éibé: 7. Nhi v c tæ  ki tran   Tæ  chøc  Óm     éi bé  ña  ki tran   c TCTD   ã  Öm   ô  ùc hiÖn  Öc  c nhi v th   vi gi¸m  s¸t,kiÓm     µ  Óm     tra v ki to¸n néi bé    ¹t®éng  ña      c¸c ho   c TCTD   µ    n   Þ  v c¸c ®¬ v thµnh viªn. ô   Ó:   th C
  4. 4 1. Dù     th¶o   ®Ó Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ×nh  ®è tr H§QT,  ban  µnh    h c¸c ph¬ng thøc,néi dung  µ     v quy  ×nh  tr nghiÖp  ô  v trong kiÓm     Óm     tra,ki to¸n néi    bé  TCTD; 2. X ©y  ùng,tr×nh Tæng    d     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  Öt  µ  iÓn khaithùc ®è duy v tr       hiÖn  Õ   ¹ch ®Þnh  ú  k ho   k hoÆc   t  ÊtvÒ   Óm    Óm    éibé; ®é xu   ki tra,ki to¸nn   3. Trùc  Õp    ti hoÆc   èihîp  íiBan  Óm     Õn  µnh  Óm     ph   v   ki so¸tti h ki trac«ng  t¸cqu¶n  ývµ  iÒu  µnh    l  ® h theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ¹t®éng   lu   ho   ng©n  µng  µ  h v quy  nh  éibé  ña  ®Þ n   c TCTD. 4. KiÓ m     Öc  Êp  µnh    travi ch h quy  ×nh ho¹t®éng  tr     kinh doanh    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  ËtvÒ   ¹t®éng  ©n  µng  µ  lu   ho   ng h v quy  nh  éibé  ña  ®Þ n   c TCTD   vµ    n  Þ  µnh  c¸c®¬ v th viªn; 5. Gi¸m    Öc  Êp  µnh    s¸tvi ch h nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NHNN   Ò   v b¶o  ¶m   toµn  ® an  trongho¹t®éng     kinhdoanh  ©n  µng;   ng h 6. §¸nh      gi¸møc    ¶m   ®é ® b¶o  toµn  an  trong ho¹t®éng     kinh doanh  ©n    ng hµng  µ  Õn  Þ    Ön  v ki ngh c¸cbi ph¸p n©ng    cao  kh¶ n¨ng b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  ho¹t®éng    kinh doanh  ña    c TCTD; 7.Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng  Óm    éibé; ki to¸nn   8. B¸o      c¸o Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Ban  Óm    Õt  ®è   ki so¸tk qu¶  Óm     ki tra ®Þnh  ú  k hoÆc   t  Êt vµ  ®é xu   nªu  ÷ng  Õn  Þ  ¾c  ôc  nh ki ngh kh ph khuyÕt  iÓ m,  ® tån t¹ ;  i 9. Trong  ¹m      ph vichøc  n¨ng  µ  Òn  ¹n  v quy h theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, lu   xem   Ðt    Õt  x gi¶iquy hoÆc   ×nh  tr Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    Õt    ®è gi¶iquy c¸c ®¬n    Õu  ¹i, èc¸o cã  ªnquan  n   thkhi n       li   t ®Õ TCTD;  hoÆc   Óm    ki trac«ng    Ðt, t¸cx   gi¶iquyÕt  Õu  ¹i, è c¸o cña    n  Þ  éc TCTD.  èivíiTCTD   µnh    khi n       t c¸c ®¬ v thu   §   th lËp  é  Ën  Ðt khiÕu  è riªng,th×  b ph x   t    nghiÖp  ô    Õt  Õu  ¹i, è c¸o vµ  v gi¶iquy khi n       t th ng  ùcchèng  ê tr   tham  òng  bé  Ën  µy  ùc hiÖn. nh do  ph n th   10.Rµ     Ö   èng      so¸th th c¸c quy  nh  toµn  ®Þ an  trong kinh doanh,ph¸thiÖn         c¸cs¬  ë,bÊt hîp lý®Ó   Õn  Þ      h         ki ngh bæ sung,söa  æi.  ® 11.Thùc  Ön    Ö m  ô    hi c¸cnhi v kh¸cdo    Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) giao. ®è   §i Ò u    Òn  ¹n  ña  chøc  Óm    éibé: 8. Quy h c tæ  ki tran   1.Yªu  Çu    é  Ën    c c¸cb ph nghiÖp  ô  µ  ©n    ña  v v nh viªnc TCTD     ×nh c¸c gi¶itr     c«ng  Öc  ∙  µm, ®ang  µm, xuÊt tr×nh v¨n b¶n  vi ® l   l       chØ  o,chøng  õ,sæ   ®¹   t   s¸ch   ghi chÐp  µ    µiliÖu  ªnquan    v c¸c t   li   kh¸c (khicÇn  Õt)trong  ¹t®éng       thi   ho   ®Ó phôc  ô  Öc  v vi gi¸m    Óm    s¸t,ki trahoÆc   Óm  ki to¸n. 2. Tr×nh    Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  µnh  Ëp  µn  Óm     óc    ®è th l §o ki tra,ph tra ®Ó   ùc  Ön    th hi c¸c nghiÖp  ô  Óm     Óm   v ki tra,ki to¸n ®Þnh  ú    k hoÆc   t  Êt ®é xu   theo kÕ   ¹ch vµ  éidung  Óm    Óm    îcphª duyÖt.   ho   n   ki tra,ki to¸n®     3. Trëng    phßng (hoÆc    ëng) kiÓm    éibé  îctham  ù    éc  Tæ tr   tran   ®   d c¸c cu häp  Tæng  do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tr ÖutËp. ®è   i   4. KiÕn  Þ    ngh Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ö  ý®èi víi ÷ng  n  Þ, c¸ ®è x l       nh ®¬ v     nh©n  ã  µnh      ¹m  ch viviph ph¸p  Ët,c¸c quy  nh  ña  lu     ®Þ c NHNN,  ña c TCTD   µm  l ph¬ng  ¹i®Õ n   ¹t®éng  h  ho   hoÆc   Én  n   d ®Õ kh«ng  toµn  an  trong kinhdoanh.    
  5. 5 §i Ò u    9. Tr¸chnhiÖm  ña  Ó m       Óm    éibé    c Ki traviªnki tran   TCTD: 1. Trong    ùc  Ön  Ö m   ô    khi th hi nhi v gi¸m    Óm     Óm   s¸t,ki tra,ki to¸n néi bé     n Õu    Ön  ã    ¹m    ph¸thi c viph c¸cquy  nh  Ò   Óm    Óm    µ   ®Þ v ki tra,ki to¸nm kh«ng   b¸o c¸o ®Çy  ,  Þp  êi,   ®ñ k th   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícTæng    tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è n Õu nghiªm  äng sÏph¶ichÞu  tr       tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     2. ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   ¸nh    Õt  Ën,kiÕn  Þ     v® gi¸,k lu   ngh trong qu¸ tr×nh      kiÓm    Óm  tra,ki to¸n. 3. Thùc  Ön    hi b¶o  Ët  è  Öu vµ  µiliÖu theo  m s li   t     quy  nh  ña  µ   íc, ®Þ c Nh n   cña  NHNN   µ  ña  v c TCTD. 4.  µ m   u   èi, khi cã  µn  L ®Ç m     §o thanh    ña  tra c NHNN,  µn  Óm     §o ki tra, hoÆc   Óm    õbªn  µitiÕn hµnh  ki to¸nt   ngo     thanh    Óm    ¹ TCTD. tra, ki trat   i IV. h ¬ n g  thøc ki Ó m  tra n é i b é  trong c¸c T C T D  P §i Ò u    ¬ng  10. Ph thøc kiÓm    tra: Chñ   Þch  t H§QT   ã  c tr¸ch nhiÖ m     quy  nh   ô  Ó  ¬ng  ®Þ c th ph thøc  µ  éi vn  dung  Óm     ï hîp  íi® Æc   iÓ m   Ò     ×nh  chøc  µ  ¹t®éng  ki tra,ph   v  ® v m« h tæ  v ho   nghiÖp  ô  ña  õng TCTD,  ng  vc t   nh ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh    th     ®Þ sau: Gi¸m    ¹t®éng: ® îc thùc hiÖn    ¬  ë  ©n  Ých    s¸tho        trªnc s ph t c¸c b¸o  kÕ   c¸o  to¸n, èng         th kª,c¸cv¨n b¶n  chØ  o  éibé  öi®Õ n   ®¹ n   g   theo quy  nh  ña    ®Þ c TCTD. KiÓ m     ùctiÕp:® îc thùc hiÖn  tratr        th«ng qua  Öc  Óm     vi ki trahoÆc   Óm   ki to¸nnéibé, trªnc¬  ë    å  ¬, chøng  õ,tµiliÖu li           s c¸c h s   t      ªnquan kh¸c t¹    n     i ®¬ c¸c vÞ  ña  c TCTD. V. Tiªu c h u È n, c Ê p  b Ë c, p h ô  c Ê p  ® è i v íi Ó m  tra viªn  ki trong c¸c T C T D §i Ò u      Èn  11. Tiªuchu chung  i víi Óm    ®è     ki traviªn: Ngoµi nh÷ng    Èn    tiªuchu chung  ña  ©n    ©n  µng, c¸c kiÓm     c nh viªnng h    tra viªnkiÓm    éibé    tran   ph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu sau  y: ®© 1.HiÓu  Õtph¸p luËt,   bi      th«ng  ¹om Æt   th   nghiÖp  ô  µ   ×nh  ¶m   Ën; vm m ® nh 2. Cã   Õn    ki thøc vÒ   Ýn  ông  ©n  µng,kÕ       µichÝnh,kiÓm     td ng h   to¸n­ t     to¸n kinh tÕ.Riªng ®èi víi ëng          Tr phßng (Tæ  ëng) ph¶icã  tr     b»ng  ihäc  Ò   ©n  ®¹   v ng hµng,kinh tÕ,hoÆc   Õ     µichÝnh.      k to¸nt   3. Cã   êigian    th   c«ng    ©n  µng  t  Êt  µ 3  t¸cng h Ý nh l   n¨m  ®èivíiNH   èc  (    qu doanh  µ5  l   n¨m).
  6. 6 §i Ò u 12. C Êp   Ëc  µ  ô  Êp  ña    Óm       b v ph c c c¸c ki tra viªn,do  ñ   Þch    Ch t H§QT     Tæ chøc  Ýn  ông  td quy  nh  ïhîp ph¸p luËthiÖn  µnh. ®Þ ph        h VI. C¸c q u y  ® Þ n h  k h¸c §i Ò u 13. Tæ     chøc  Óm     éi bé  ki tran   chuyªn tr¸chcã      tr¸chnhiÖ m       b¸o c¸o ®Þnh  ú,®ét  Êt vÒ     k  xu   Thanh    traNHNN   µ  v Ban  Óm     ña  ki so¸tc TCTD   Ò   v ch¬ng  ×nh  Óm     Óm   tr ki tra,ki to¸n néi bé  µ  ÷ng  Õt      v nh k qu¶  Ýnh  ch trong ho¹t     ®éng  Óm  ki tra. §i Ò u    µng  14. H n¨m, Thanh      traNHNN   ¸nh    Öc  ùc hiÖn  ¬ng  ® gi¸vi th   ch tr×nh,kÕt    qu¶  ¹t®éng  Óm    Óm    éibé  ña  õng  ho   ki tra,ki to¸nn   c t TCTD.  Trªn c¬    së  µy,Tæng  n  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    nh  Öc    êng,bæ   ®è x¸c ®Þ vi t¨ngc   sung,chÊn    chØnh  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  Óm    Óm    éibé. v tæ  v ho   ki tra,ki to¸nn   §i Ò u  15. Tæ  chøc kiÓm  tra éi é  chuyªn tr¸ch ña TCTD  ® îc  n  b  c   Thanh    traNHNN   íng dÉn  µ  óp ®ì  Ò   h  v gi   v nghiÖp  ô  v gi¸m    Óm    Óm   s¸t,ki tra,ki to¸n.   VII. Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  §i  h §i Ò u    16. Ch¸nh  Thanh    traNHNN   ã  c tr¸chnhiÖ m:   1.H íng dÉn  ùc hiÖn      th   quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  Quy  Õ   µy; ®Þ t  i 13  §i 14  ch n 2.Gi¸m    Óm    Öc  ùc hiÖn      s¸t,ki travi th   c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. ®Þ t  i ch n §i Ò u    Öc    17. Vi bæ sung  öa  æi  s® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ch n do  ®è NHNN   quyÕt ®Þnh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2