Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH PHƯ C c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 04/2009/Q -UBND ng Xoài, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C THU L PHÍ TRƯ C B I V I XE Ô TÔ DƯ I 10 CH NG I Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH PHƯ C Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2004; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí, l phí; Căn c Ngh nh s 80/2008/N -CP ngày 29/7/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 12/12/1999, Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/5/2003 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Ngh quy t s 26/2008/NQ-H ND ngày 10/12/2008 c a H i ng nhân dân t nh thông qua m c thu l phí trư c b i v i xe ô tô dư i 10 ch ng i; Theo ngh c a S Tài chính t i T trình s 1944/TTr-STC ngày 24/12/2008, QUY T NNH: i u 1. M c thu l phí trư c b i v i xe ô tô dư i 10 ch ng i (k c lái xe) trên a bàn t nh là 10% (mư i ph n trăm) i u 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu t nh, Giám c Kho b c Nhà nư c, C c trư ng C c H i quan, Th trư ng các ơn v có liên quan, Ch t ch UBND các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn L i
Đồng bộ tài khoản