Quyết định 05/2003/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định 05/2003/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2003/QĐ-BTS về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành, để sửa đổi, bổ sung Phục lục I (phần thuỷ sản) của Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/3/2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2003/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2003/Q -BTS Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TH Y S N S 05/2003/Q -BTS NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG PH L C I (PH N TH Y S N) C A THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS NGÀY 14/3/2003 B TRƯ NG B TH Y S N Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Th y s n; Căn c Thông tư liên t ch s 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/3/2003 v vi c hư ng d n vi c ki m tra, giám sát hàng hóa xu t kh u, nh p kh u thu c di n ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t, ki m d ch th y s n; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v ngu n l i th y s n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Ph l c v ph m vi i tư ng ki m d ch và danh sách các cơ quan có thNm quy n xác nh n Gi y ăng ký ki m d ch và c p Gi y ch ng nh n ki m d ch i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu thu c di n ki m d ch th y s n. Ph l c này thay th Ph l c 1 (ph n th y s n) ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/3/2003. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh , C c trư ng C c B o v ngu n l i th y s n, Giám c các S Th y s n và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý th y s n, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Th H ng Minh ( ã ký)
  2. PH L C V PH M VI, I TƯ NG KI M DNCH VÀ DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN CÓ TH M QUY N XÁC NH N GI Y ĂNG KÝ KI M DNCH VÀ C P GI Y CH NG NH N KI M DNCH I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U THU C DI N KI M DNCH TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2003/Q -BTS ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Th y s n) I. PH M VI VÀ I TU NG KI M DNCH 1. i v i xu t khNu: ng v t và s n phNm ng v t th y s n khi xu t khNu ch th c hi n ki m d ch khi khách hàng yêu c u ho c th c hi n theo các th a thu n gi a cơ quan có thNm quy n v ki m d ch th y s n c a Vi t Nam và cơ quan có thNm quy n c a nư c nh p khNu. 2. i v i nh p khNu: ng v t và s n phNm ng v t th y s n bao g m lo i ư c nh p khNu thông thư ng và lo i ư c ch p thu n cho nh p th nghi m, khi nh p khNu u ph i ki m d ch. Gi i thích t ng : a. ng v t th y s n là các loài ng v t có giai o n ho c c vòng i s ng trong nư c bao g m: các loài cá, giáp xác, thân m m, da gai, h i miên, xoang tràng, lư ng cư, giun, bò sát và ng v t có vú s ng dư i nư c ho c phôi, tr ng, tinh trùng c a chúng. b. S n phNm ng v t th y s n là các s n phNm tươi, ư p á ho c không ư p á chưa qua ch bi n thu c các i tư ng nêu t i i m a M c gi i thích t ng còn có th mang tác nhân gây b nh cho ng v t th y s n. II. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN TH C HI N KI M DNCH 1. C c B o v ngu n l i th y s n - B Th y s n a ch : s 10 Nguy n Công Hoan - Ba ình - Hà N i i n tho i: 04.8345953 - 04.7718298 - 04.8351759 FAX: 04.8353363 Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu ngoài các c a khNu t i 10 t nh nêu trên t i m c 2 Ph n II c a Ph l c này và theo yêu c u c a doanh nghi p. 2. Các cơ quan ư c y quy n: 2.1. Chi c c B o v ngu n l i th y s n Qu ng Ninh
  3. a ch : C c 8 phư ng H ng Hà, thành ph H Long - Qu ng Ninh i n tho i: 033.836283 - 033.835662 Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu t i Qu ng Ninh. 2.2. Chi c c B o v ngu n l i th y s n H i Phòng a ch : 17 Võ Th Sáu, qu n Ngô Quy n - thành ph H i Phòng FAX: 031.551111 i n tho i: 031.836621 - 031.551111 Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu t i H i Phòng. 2.3. Chi c c B o v ngu n l i th y s n à N ng a ch : 43 Thanh Sơn - thành ph à N ng i n tho i: 0511.821263 - 0511.824908 - 0511.820634 Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu t i thành ph à N ng. 2.4. Chi c c B o v ngu n l i th y s n Khánh Hòa a ch : 42 Nguy n Th Minh Khai - thành ph nha Trang i n tho i: 058.814956 - 058.828895 Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu t i Khánh Hòa. 2.5. Chi c c B o v ngu n l i th y s n thành ph H Chí Minh a ch : 126H Phan ăng Lưu, phư ng 3, qu n Phú Nhu n - thành ph H Chí Minh FAX: 08.9901598 i n tho i: 08.8441384 - 08.9902743 Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu t i thành ph H Chí Minh. 2.6. Chi c c B o v ngu n l i th y s n Bà R a - Vũng Tàu
  4. a ch : Qu c l 51, khu ph 2, phư ng Phư c Trung, th xã Bà R a - Vũng Tàu - t nh Bà R a - Vũng Tàu FAX: 064.829879 i n tho i: 064.829901 - 064.825500 Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu t i t nh Bà R a - Vũng Tàu. 2.7. Chi c c B o v ngu n l i th y s n C n Thơ a ch : 168 ư ng Hai Bà Trưng - thành ph C n Thơ i n tho i: 071.820975 - 071.820975 Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu t i t nh C n Thơ. 2.8. Chi c c B o v ngu n l i th y s n Kiên Giang a ch : s 2 Huỳnh T nh C a - Vĩnh Thanh Vân - Th xã R ch Giá - T nh Kiên Giang FAX: 077.862879 i n tho i: 077.863470 - 077.862879 Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu t i t nh Kiên Giang. 2.9. Chi c c B o v ngu n l i th y s n An Giang a ch : 62 Ph m H ng Thái - thành ph Long Xuyên - An Giang FAX: 076.840701 i n tho i: 076.840703 - 076.840702 Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu t i t nh An Giang. 2.10. Chi c c B o v ngu n l i thu s n Cà Mau a ch : 68 Phan B i Châu, phư ng 7, th xã Cà Mau - t nh Cà Mau FAX: 0780.835758 i n tho i: 0780.831730
  5. Ph m vi qu n lý: Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân th c hi n xu t, nh p khNu qua các c a khNu t i t nh Cà Mau.
Đồng bộ tài khoản