Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
23
lượt xem
0
download

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 05/2009/Q -UBND Biên Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU L PHÍ ĂNG KÝ H TNCH TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 c a y ban Thư ng v Qu c h i ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 124/2008/NQ-H ND ngày 05/12/2008 c a H ND t nh ng Nai v vi c thu các lo i phí, l phí trên a bàn t nh ng Nai; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 02/TTr-STP ngày 09/01/2009, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh Quy t nh này quy nh vi c thu l phí ăng ký h t ch khi cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t i t nh ng Nai gi i quy t các công vi c v h t ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Các trư ng h p ư c mi n n p l phí ăng ký h t ch 1. ăng ký khai sinh, bao g m ăng ký khai sinh úng h n, ăng ký khai sinh quá h n, ăng ký l i vi c khai sinh;
  2. 2. ăng ký k t hôn không có y u t nư c ngoài, bao g m ăng ký k t hôn, ăng ký l i vi c k t hôn; 3. ăng ký khai t , bao g m ăng ký khai t úng h n, ăng ký khai t quá h n, ăng ký l i vi c khai t ; 4. ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch cho ngư i dư i 14 tu i, b sung, i u ch nh h t ch. 5. ăng ký nuôi con nuôi cho ngư i dân thu c các dân t c vùng sâu, vùng xa. i u 3. ơn v t ch c thu Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n th c hi n vi c thu l phí ăng ký h t ch trên a bàn t nh ng Nai bao g m: 1. S Tư pháp; 2. Phòng Tư pháp các huy n, th xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa; 3. y ban nhân dân c p xã. i u 4. M c thu và m c trích l phí ăng ký h t ch 1. M c thu a) ng ti n thu l phí: ng Vi t Nam. b) M c thu l phí ăng ký h t ch ư c quy nh như sau: S ơn Công vi c th c hi n M c thu TT v tính A M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch thu c thNm quy n c a y ban nhân dân c p xã 1 Nuôi con nuôi ng 20.000 - ăng ký vi c nuôi con nuôi - ăng ký l i vi c nuôi con nuôi 2 Nh n cha, m , con ng 10.000 3 C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch ng 2.000/1 b n sao 4 Xác nh n các gi y t h t ch ng 3.000
  3. 5 Các vi c ăng ký h t ch khác ng 5.000 B M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch thu c thNm quy n c a y ban nhân dân c p huy n 1 C p l i b n chính gi y khai sinh ng 10.000 2 C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch ng 3.000/1 b n sao 3 Thay i, c i chính h t ch cho ngư i t 14 tu i ng 25.000 tr lên, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch, i u ch nh h t ch C M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch thu c thNm quy n c a S Tư pháp và y ban nhân dân t nh (có y u t nư c ngoài) 1 K t hôn ng 1.000.000 - ăng ký k t hôn - ăng ký l i vi c k t hôn 2 Nuôi con nuôi ng 2.000.000 - ăng ký vi c nuôi con nuôi - ăng ký l i vi c nuôi con nuôi 3 Nh n con ngoài giá thú (nh n cha, m , con) ng 1.000.000 4 C p b n sao gi y t h t ch t b n g c ng 5.000/1 b n sao 5 Xác nh n các gi y t h t ch ng 10.000 6 Các vi c ăng ký h t ch khác ng 50.000 2. M c trích - Phòng Tư pháp các huy n, th xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa, y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ư c gi l i 100% l phí ăng ký h t ch thu ư c. - S Tư pháp ư c gi l i 40% l phí ăng ký h t ch thu ư c chi tr c ti p cho công tác ăng ký h t ch, t ch c qu n lý thu; s còn l i n p vào ngân sách Nhà nư c.
  4. i u 5. Ch thu n p, qu n lý s d ng và quy t toán l phí 1. Ch ng t thu - Ch ng t thu l phí ăng ký h t ch do C c Thu ng Nai phát hành theo quy nh t i kho n 1 ph n A m c IV Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí. - Cơ quan thu l phí ph i l p và c p biên lai cho i tư ng n p l phí. 2. Thu n p, qu n lý và s d ng l phí - nh kỳ trư c ngày 05 (năm) hàng tháng, cơ quan thu l phí th c hi n kê khai k t qu s ti n l phí c a tháng trư c g i cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý theo m u c a cơ quan thu quy nh và n p ti n l phí vào ngân sách ch m nh t là ngày th 20 (hai mươi) c a tháng ti p theo. - S trích l phí ư c s d ng theo quy nh t i kho n 8 Thông tư s 45/2006/TT- BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT- BTC. - S thu l phí sau khi trích cho cơ quan thu còn l i n p vào ngân sách Nhà nư c theo m c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành. 3. L p d toán thu, chi và quy t toán l phí - Hàng năm, cơ quan thu có trách nhi m l p d toán thu, chi v l phí theo úng quy nh c a B Tài chính v hư ng d n phân c p, l p, ch p hành và quy t toán theo Lu t Ngân sách Nhà nư c hi n hành g i cơ quan tài chính, cơ quan thu cùng c p, Kho b c Nhà nư c nơi cơ quan thu m tài kho n t m gi ti n l phí ki m soát chi theo quy nh hi n hành. - nh kỳ cu i quý, năm cơ quan thu l phí ph i l p quy t toán l phí g i v cơ quan thu , tài chính cùng c p thNm tra quy t toán và thông báo duy t quy t toán năm. Sau khi quy t toán úng ch , ti n l phí ư c trích l i chưa chi h t trong năm ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. i u 6. Công khai ch thu l phí T ch c thu l phí ph i niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu l phí v trí thu n ti n các i tư ng n p l phí d nh n bi t. N i dung thông báo g m: Tên l phí, m c thu, ch ng t thu, văn b n quy nh thu l phí. i u 7. Giao Giám c S Tư pháp t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. Trong quá trình th c hi n, khi có s thay i c a pháp lu t v l phí ăng ký h t ch, Giám c S Tư pháp có trách nhi m tham mưu UBND t nh trình H ND t nh xem xét, i u ch nh cho phù h p. i u 8. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký.
  5. i u 9. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, C c trư ng C c Thu ng Nai, Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI PHÓ CH TNCH inh Qu c Thái
Đồng bộ tài khoản