Quyết định 06/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 06/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tạm thời về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách, xe lửa liên vận quốc tế xuất, nhập cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   æ N G  C ô C  T R ë N G   æ N G  C ô C  H ¶I Q U A N  S è  06/TC H Q­G S Q L   T T N G µ Y  24 T H¸ N G  01 N¨ M   1996 B A N  H µ N H  Q U Y   H Õ   M  T H êI  Ò  T H ñ   C T¹ V T ô C  H ¶I Q U A N  ® èI VíI H µ N G  H O ¸  X U Ê T  N H Ë P   H È U, H µ N H  Lý  C ñ A     K H µ N H  K H¸ C H,                                                                         E     X Lö A   LIªN V Ë N  Q U è C  T Õ  X U Ê T, N H Ë P  C ¶ N H TæN G   CôC   ëNG   TR TæN G   CôC   H¶I  QUAN ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  2­ 20­ 1990. ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh 16/CP ngµy  3­ 07­ 1994 cña ChÝnh phñ    vÒ chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  Tæng  côc    h¶iquan; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh 171­H§BT  ngµy  5­ 27­ 1991  cña    Héi ®ång  tr bé  ëng  ban  hµnh  b¶n quy  ®Þnh  thÓ        cô  thñ tôch¶iquan  lÖ  vµ  phÝ    h¶iquan; ­ C¨n  nghÞ    cø  ®Þnh    ® êng  th vÒ  s¾t      kÕt  biªngií ký  i gi÷a Bé    giao th«ng    vËn      t¶i CHXHCNVN   bé  êng  níc vµ  ® s¾t    nícCéng hoµ  nh©n d©n  Trung  hoa. ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  «ng  Côc  ëng  tr Côc  gi¸m    qu¶n    h¶iquan. s¸tvµ  lývÒ    QUYÕT   ®ÞNH §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy B¶n Quy chÕ  t¹m    thêi vÒ  thñ tôc    h¶i quan ®èi    víihµng ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu, hµnh    lý cña hµnh  kh¸ch,xe    ªnvËn    löali   quèc  xuÊt,nhËp  tÕ    c¶nh. §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. §iÒu 3.  Côc  ëng  tr Côc Gi¸m      s¸t­ qu¶n        lývÒ h¶i quan, thñ  ëng      tr c¸c ®¬n  thuéc c¬  vÞ    quan  Tæng  côc    h¶iquan,Côc  ëng    tr Côc    h¶iquan    c¸ctØnh,  thµnh phè    trùc thuéc trung  ¬ng, c¸c tæ      chøc, doanh    nghiÖp  li   cã  ªnquan vµ  hµnh  kh¸ch  ªnvËn  êng  li   ® s¾t quèc  chÞu  tÕ  tr¸ch nhiÖm       thihµnh quyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q U Y  C H Õ  T ¹ M  T H ê I V Ò   H ñ  T ô C  H ¶I  U A N   èI VíI µ N G  H O ¸   U Ê T  N H Ë P  K H È U,  T Q ®  H X H µ N H  Lý  C ñ A  H µ N H  K H¸ C H, X E  L ö A  LIªN V Ë N  Q U è C   Õ  X U Ê T, N H Ë P   T K H È U  H µ N H  Lý  C ñ A  H µ N H  K H¸ C H,  X E   ö A  LIªN  Ë N  Q U è C  T Õ  X U Ê T, N H Ë P  C ¶ N H L V (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  06/TCHQ­GSQL sè  ngµy  th¸ng01  24    n¨m  1996 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    h¶iquan) CH ¬NG   I NH÷NG   QUY   ®ÞNH   CHUN G §iÒu    löa liªnvËn  1: Xe      quèc  bao  tÕ  gåm:  ®Çu   m¸y,c¸c toa xe,vµ            c¸c lo¹  ch¹y trªn® êng  ixe      s¾t    ra,vµo    i®Òu   kiÓm     biªngií   , sù  tragi¸m    s¸tcña    h¶i quan. §iÒu    löa ra,vµo    i   t¹i biªngií ®Ó   2: Xe      biªngií ph¶i®ç      ga      i lµm      thñ tôc h¶iquan; ®Þa       ®iÓm,    thêigian xe  do  quan      ®ç  c¬  h¶iquan  c¬  vµ  quan  êng  ® s¾t  cïng tho¶ thuËn      theo nghÞ    ®Þnh    ® êng  thvÒ  s¾t      biªngiíViÖt­Trung. i    §iÒu 3: khi xe    t¹iga    i tr   löa ®ç    biªn gií   ëng  , tÇu hoÆc   ngêi ®¹i diÖn      ph¶i phèi hîp  t¹o ®iÒu      vµ    kiÖn thuËn        lî ®Ó h¶i quan  i gi¸m    s¸t,kiÓm     tratoa  hµnh    kiÖn,hµng    c¸cvÞ    thÓ  lý,bu    ho¸ vµ    trÝcã  che giÊu hµng    trªn®oµn  tÇu. NhiªnliÖu,vËt liÖu cÇn          thiÕtcho    ®oµn  tÇu,nh÷ng  dïng,thùc phÈm     ®å      cÇn thiÕtcho    nh©n    viªnphôc  trªn®oµn  vô    tÇu,®Òu     ph¶ikhaib¸o  chÞu      vµ  sù gi¸m    s¸t,qu¶n    lýcña  quan    c¬  H¶i quan theo quy ®Þnh  i t¹ ph¸p lÖnh    H¶i quan  c¸cv¨n b¶n  vµ      hiÖn hµnh kh¸c. §iÒu  4: Sau    khi lµm xong thñ tôc H¶i quan, nÕu     ph¶i c¾t        bít toa kh«ng  (hoÆc    cã  cã) hµng    lýdo        ho¸ v×    hîp lý,hîp ph¸p,tr   ëng  hoÆc   tµu  ngêi  ®¹i diÖn    ph¶i b¸o    cho H¶i quan  ga  ªnvËn  ë  li   biªn gií    i biÕt ®Ó   dông      ¸p  c¸c biÖn ph¸p nghiÖp  phïhîp.   vô    CH ¬NG   II QUY   ®ÞNH   THÓ   Cô  THñ TôC    H¶I QUAN   ®èI    VíIHµNG   HO¸ XUÊT,  NHËP   KHÈU, HµNH   CñA   Lý  HµNH   KH¸CH,  XE   Vµ  LöA  XUÊT, NHËP   C¶NH §iÒu 5: Thñ    tôc H¶i quan ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu, hµnh      lý cña  hµnh  kh¸ch vµ  löaxuÊtc¶nh:   xe      5.1.§èivíi       hµng    ho¸ xuÊtkhÈu  
  3. 3 5.1.1.  Tr¸chnhiÖm    cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    néi®Þa: a) NÕu     lµ hµng ho¸  lµm  ®∙  thñ    tôc xuÊt khÈu  i   t¹ ®Þa  diÓm  ngoµi khu    vùc  li   ga  ªnvËn    néi®Þa: ­ Ph¶ilËp        sæ theo      dâighichÐp chÝnh    x¸c,kÞp thêi  hÖ   ,cã  thèng phôc  vô  cho c«ng    t¸cgi¸m    kiÓm        s¸tvµ  tra®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu.   ­ TiÕp    nhËn  s¬  hoµn  hå  ®∙  thµnh  tôc H¶i quan  hµng    h¶i thñ      vµ  ho¸ do    quan    n¬i lµm thñ  tôc xuÊt khÈu    göi ®Õn;  nÕu  niªm phong kÑp ch× cßn  nguyªn vÑn      th× cho bèc hµng      lªntoa xe. ­ Tríc khicho        bèc hµng  xuÊt khÈu, ph¶ikiÓm     xe          tratoa  ®Ó ph¸thiÖn    trong toa  cã    xe  hµng  hay kh«ng; nÕu    trong toa  kh«ng  g×  an    xe  cã  vµ  toµn  cho hµng      ho¸ th× cho bèc hµng        lªntoa xe;nÕu  viph¹m        cã    th× lËp biªnb¶n  cã  chøng  nhËn  cña  ëng  tr tÇu,tr   ëng  ®Ó   lý. ga  xö  ­ Thùc    hiÖn gi¸m    s¸tchÆt    chÏviÖc  bèc  xÕp  hµng    ho¸ xuÊt khÈu        lªntoa xe. ­ KiÓm       tratoµn  thµnh  bé  phÇn  ®oµn tÇu  (®Çu  m¸y,sè îng toa,ký    l     hiÖu  c¸ctoa,hµng        ho¸,hµnh    phÈm,  kiÖn.. ® îcxÕp    lý,bu  bu    .   trªntoa). ­ §ãng    dÊu    "§∙kiÓm      trah¶iquan" vµo îckhaihµng    chuyÓn    l     ho¸ vµ  mét  b¶n îckhaicho    l     h¶iquan  li   ga  ªnvËn      biªngií (qua  ëng  hoÆc     h¶i i tr tµu  c¸n bé    quan      ¸p t¶itµu). ­ p    ¸ t¶itµu (nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt)lªnbµn      giao    H¶i quan  li   ga  ªnvËn  biªngií .   i ­Trêng      hîp niªm  phong kÑp ch×  xª dÞch  bÞ    hoÆc  cßn nguyªn ch×    nhng  cã dÊu  hiÖu    viph¹m, xÐt    thÊy cÇn  i t¸ kiÓm   c¸n bé    th×    h¶iquan  gi¸m    s¸tb¸o  c¸o víi       l∙nh®¹o côc    H¶iquan tØnh,thµnh    phè  xem    xÐt cho    t¸ kiÓm... i Sau      khit¸ kiÓm,  i nÕu  thùc tÕ    hµng          s¬  ho¸ phïhîp víihå  cña    l«hµng  th×  lËp biªnb¶n      chøng  nhËn,niªm    phong kÞp  ch×    cho  l¹vµ  i bèc  hµng      lªntoa xe. NÕu   thùc tÕ    hµng   ho¸ kh«ng ®óng    hå  xuÊt khÈu  víibé  s¬    cña    l«hµng  th× lËp biªnb¶n          viph¹m    lý. ®Ó xö    b) NÕu  hµng ho¸ lµm  thñ tôc  iga  ªnvËn    t¹  li   néi ®Þa: nh quy tr×nh  nghiÖp  H¶i quan  vô    ®èi    víihµng  ho¸ xuÊt khÈu  i   t¹ quyÕt ®Þnh  258/TCHQ­ GSQL  ngµy  12­ 16­ 1994. 5.1.2.  Tr¸chnhiÖm    cña    h¶iquan  li   ga  ªnvËn    i biªngií : ­ LËp      sæ theo    dâihµng    ho¸ xuÊt khÈu, tiÕp nhËn        b¶n îckhaihµng    l     ho¸ do    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    néi®Þa    göi®Õn. ­KiÓm     toa,®èi chiÕu      trasè      víib¶n    kª khaithµnh    phÇn  ®oµn  tµu. ­KiÓm         tral¹niªm  i phong  kÑp  ch×  tõng toa.   NÕu  sau    khikiÓm     trakh«ng  g×    cã  viph¹m  H¶i quan  th×    ®ãng dÊu    "®∙ hoµn  thµnh        thñ tôch¶iquan" vµo îckhaihµng    l    ho¸. ­Lµm           thñ tôch¶iquan      ®èi víihµnh    lýcña  l¸vµ  tæ    nh©n    i viªnphôc  vµ  vô  gi¸m      s¸ttµu qua      biªngií(nÕu  löa®i  i xe    qua    i . biªngií ) ­ ChuyÓn    mét b¶n îc khaihµng  l     ho¸  c¸c giÊy    vµ    tê kh¸c qua  ëng      tr tµu hoÆc   bé    c¸n  H¶i quan  t¶itµu  ¸p    (nÕu        cã) vÒ h¶i quan  li   ga  ªnvËn   néi ®Þa  ®Ó   thanh kho¶n  lµm  së    vµ  c¬  ®Ó thanh   to¸nthùc xuÊtvµo        têkhai.
  4. 4 Trêng    hîp hµng    ho¸ thùc xuÊt ngay  i li       t¹ ga  ªnvËn    iH¶i quan  biªngií     , ga  li   ªnvËn      biªngií ph¶ilµm  i   ®Çy  thñ tôcxuÊtkhÈu  ®ñ        hµng    quy  ho¸ nh  ®Þnh    t¹i ®iÓm  5.1.1.b.   trªn. nªu  Trêng hîp    khikiÓm     tra toa    xe, nÕu  ph¸thiÖn    niªm phong kÑp ch× bÞ  ph¸ hoÆc   kh«ng  sè      tµu  ®ñ  toa,kh«ng  ®óng  toa so      sè    víilóckhëihµnh  ga    ë  li   ªnvËn    néi®Þa    th× ph¶ib¸o    cho  ëng    ëng  vµ    H¶i quan      tr tµu,tr ga  c¸n bé    ¸p t¶i (nÕu          cã)®Ó lËp biªnb¶n. 5.2.Thñ        tôch¶iquan      ®èi víihµnh    lýcña  hµnh  kh¸ch xuÊtc¶nh:     a) Tr¸chnhiÖm      cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn  quèc  Hµ  tÕ  Néi: ­ Lµm  thñ    tôc cho hµnh    göi tr   lý ký    íc cña hµnh kh¸ch xuÊt c¶nh    (nÕu  cã). ­Gi¸m      s¸thµnh    göi® a        lýký    lªntoa xe,niªm phong kÑp ch×    hoÆc   toa xe  ¸p t¶i   li       ga  ªnvËn      lªn biªngiíbµn  i giao cho      H¶iquan  li   ga  ªnvËn    i biªngií . b) Tr¸chnhiÖm      cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    i biªngií : ­  íng  H dÉn hµnh kh¸ch xuÊt c¶nh  khai tê khai HQ60­94  b¶n)  i kª        (2  t¹  phßng    ®îinhµ  xuÊt. ga  ­ Lµm  thñ    tôc kiÓm     tra,®èi chiÕu  hµnh    lý cña hµnh kh¸ch (quy tr×nh  nghiÖp  h¶iquan ¬ng    t¹  vô    t tù nh  i s©n bay  quèc  hoÆc   tÕ  cöa khÈu  quèc  tÕ  ® êng bé);lµm  tôc hµnh      thñ    lýx¸ch    tay hoµn    íc khixe    tÊttr     löa chuyÓn  b¸nh  mét giê. ­ Lµm           thñ tôc h¶iquan      ®èi víihµnh    lýcña  l¸   tæ  inh©n    , viªnphôc  trªn vô    xe    löa(nÕu  löaqua    i . xe    biªngií ) ­Lµm         b¸o c¸o kÕt  thóc chuyÕn  löaxuÊtc¶nh.   xe      5.3.§èivíi löaxuÊtc¶nh.       xe      5.3.1. löachë   Xe    hµng: ­ T¹ic¸c ga  ªnvËn          li   néi®Þa,    îcphÐp  n¬i®   xÕp  hµng    ho¸ xuÊt khÈu      lªn tµu,tr       íc khi tµu chuyÓn  b¸nh  giê,tr 2    ëng tµu hoÆc  ngêi ®¹i diÖn      ph¶i nép    cho    H¶i quan    c¸cgiÊy têsau:     +    Lîc khai hµng    ho¸ xuÊt khÈu (kÌm theo vËn ®¬n), kÓ   hµng      c¶  qu¸ c¶nh  (nÕu cã). ­T¹iga  ªnvËn    iTrëng        li   biªngií  , tµu hoÆc   ngêi®¹idiÖn      ph¶inép    cho    H¶i quan    c¸cgiÊy têsau:     +  khaithµnh  Tê    phÇn  ®oµn    tµu (gåm  tæng  toa,sè    sè    toa chë  hµng...)   . +    Lîckhaihµng      ho¸ xuÊtkhÈu,kÓ  hµng        c¶  qu¸ c¶nh  (nÕu  cã). +  khainhiªnliÖu vËtliÖu,l Tê           ¬ng  thùc,thùc phÈm       cña  ®oµn  tµu. +  Danh  s¸ch tæ  inh©n      l¸  , viªnphôc  vô. 5.3.2. löachë   Xe    kh¸ch: ­ T¹iga  ªnvËn      li   quèc  biªngií   íckhitµu chuyÓn  tÕ    itr       : b¸nh      ëng  haigiê,tr tµu hoÆc     ngêi®¹idiÖn      ph¶inép    cho    H¶i quan    c¸cgiÊy têsau:     +  khaithµnh  Tê    phÇn ®oµn    tµu (gåm  tæng  toa,sè    sè    toa chë  hµng,sè    toa chë    hµnh    toa chë  lý,sè    kh¸ch.. ) ..
  5. 5 +  Danh  s¸ch tæ    nh©n      l¸vµ  i viªnthùc hiÖn    löa.   trªnxe  +  Danh  s¸ch hµnh    kh¸ch. +    Lîckhaihµnh    göi(trängl   l   toa).   lýký     îng,sè îng,sè  +  khainhiªnliÖu,vËtliÖu,l Tê           ¬ng  thùc,thùc phÈm       cña  ®oµn  tµu. C¸c giÊy  nªu  tê  trªn,tr   ëng tµu hoÆc  ngêi ®¹i diÖn      ph¶i nép    cho    H¶i quan  li   ga  ªnvËn  quèc  biªngií mét  tÕ      i b¶n. ­ H¶i quan  li       ga  ªnvËn      biªngií tiÕp nhËn    i   c¸c giÊy        lµm  tê nãitrªnvµ  thñ  tôccho      tµu xuÊt. §iÒu 6: Thñ      tôc h¶i quan ®èi    víihµng ho¸ nhËp khÈu, hµnh      lý cña  hµnh  kh¸ch vµ  löanhËp    xe    c¶nh: 6.1.§èivíi       hµng    ho¸ nhËp  khÈu: 6.1.1.  Tr¸chnhiÖm    cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    i biªngií : ­Ph¶icã        sæ theo dâihµng        ho¸ nhËp  khÈu. ­Thu îckhaivµ      l    c¸cgiÊy têkÌm      theo. ­ H¶i quan      kiÓm     traniªm  phong  kÑp ch× tõng      toa;®èi chiÕu,x¸c nhËn      vµo îckhai®Ó   l    chuyÓn  tiÕp kho  ªnvËn      li   néi®Þa. ­ T¹iga  ªnvËn      li   biªn gií     ihµng  , ho¸ nhËp  khÈu  thÓ  cã  xuèng    b∙ihoÆc   vµo kho  cña nhµ    ga, hoÆc  vµo  kho riªngcña    chñ  hµng, ®Òu   chøc    tæ  gi¸m  s¸tviÖc    bèc hµng vµo  kho  qu¶n    vµ  lýhµng   ho¸ cho  ®Õn     khilµm  xong      thñ tôc H¶i quan.   ­ Trêng hîp    khi kiÓm     tra ph¸t hiÖn    niªm phong kÑp ch×  kh«ng  cßn  nguyªn vÑn  ph¶ilËp      th×    biªnb¶n  kiÓm    vµ  trangay  i t¹  chç hoÆc       ga  ¸p t¶ivÒ  li   ªnvËn    néi®Þa cïng kiÓm    tra. 6.1.2.  Tr¸chnhiÖm    cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    néi®Þa: ­LËp      sæ theo dâihµng      nhËp  khÈu. ­TiÕp    nhËn    toa hµng cïng l    îckhaihµng    c¸cgiÊy têkh¸ckÌm    ho¸ vµ          theo  do    H¶i quan  li   ga  ªnvËn      biªngiíbµn  i giao. ­ Gi¸m      s¸tviÖc    ph¸ niªm phong      toa xe,viÖc  bèc hµng vµo kho  qu¶n  vµ  lýhµng      ho¸ trong kho    cho ®Õn     khilµm xong        thñ tôch¶iquan. ­ Lµm  thñ    tôc cho hµng ho¸ nhËp khÈu theo    c¸c quy tr×nh nghiÖp vô  hiÖn  hµnh. 6.2.§èivíi       hµnh    lýcña  hµnh  kh¸ch nhËp    c¶nh: 6.2.1.  Tr¸chnhiÖm    cña    h¶iquan    li   t¹ ga  ªnvËn    i i biªngií : ­Tæ     chøc  gi¸m    s¸ttrong qu¸ tr×nh tµu dõng    biªngií .         l¹ga    i i ­ H¶i quan      lµm thñ    tôc hµnh    göi cïng  lýký    chuyÕn  x¸ch    quy  vµ  tay nh  tr×nh nghiÖp  H¶i quan      vô    t¹ s©n  i bay quèc    tÕ,cöa khÈu  quèc  ® êng  tÕ  bé. 6.2.2.NÕu   hµng  hµnh        cã  vµ  lýgöichËm,    H¶i quan  li   ga  ªnvËn  quèc  tÕ  Hµ    Néi lµm      thñ tôctheo quy    tr×nh nghiÖp  h¶iquan          vô    t¹ tr¹m tr¶hµng. i 6.3.§èivíi löanhËp        xe    c¶nh.
  6. 6 6.3.1. löachë   Xe    hµng  nhËp: ­ T¹iga  ªnvËn    iNgay    nhËp      li   biªngií   : khitµu  c¶nh,tr   ëng  hoÆc   tµu  ngêi   ®¹idiÖn    ph¶inép    cho    H¶i quan  biªngií nh÷ng  ga      i giÊy têsau:     +    Lîc khaithµnh    phÇn ®oµn    tµu,danh s¸ch    tê khaihµnh      lýcña  l¸   tæ  i, nh©n    viªnphôc vô. +    Lîc khaihµng    ho¸ nhËp khÈu hoÆc  giÊy giao tiÕp thay thÕ      c¸c vËn  ®¬n  (b¶n sao)vµ      c¸cgiÊy têli       ªnquan kh¸c,kÓ  hµng      c¶  qu¸ c¶nh (nÕu cã). +  khainhiªnliÖu,vËtliÖu,l Tê           ¬ng  thùc,thùc phÈm       cña  ®oµn  tµu. + B¶n trÝch îc khai hµng  l     ho¸    dì xuèng tõng  li   ga  ªnvËn    néi ®Þa.    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    i biªngií kiÓm         trac¸c giÊy    thÓ  tê,cã  kiÓm     tra®èi chiÕu    víi thùc tÕ    hµng   ho¸ (nÕu cÇn) sau  ®ãng    ®ã  dÊu    "§∙kiÓm      trah¶iquan" vµo      c¸c b¶n khai®Ó     chuyÓn  h¶iquan  li   vÒ    ga  ªnvËn    néi®Þa. ­ T¹ic¸c ga  ªnvËn          li   néi ®Þa: ngay sau    vµo    ëng  hoÆc   khitµu  ga, tr tµu  ngêi®¹idiÖn      ph¶inép    cho    H¶i quan    c¸cgiÊy têsau:     +  B¶n trÝch l    îc khaihµng      ho¸ nhËp khÈu  îc H¶i quan  li   ®     ga  ªnvËn    biªn gií x¸c nhËn  i     cho phÐp  chuyÓn    li   vÒ ga  ªnvËn    néi ®Þa     ®Ó lµm thñ      tôc h¶i quan  (kÌm  theo b¶n    sao    c¸cvËn  ®¬n). +  GiÊy  giao tiÕp hµng        qu¸ c¶nh  (nÕu  cã). +    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    néi®Þa  kiÓm    ®èi chiÕu  travµ    b¶n  khai. 6.3.2. löachë   Xe    hµnh  kh¸ch nhËp:   T¹iga  ªnvËn    ingay    li   biªngií   : sau      khitµu nhËp  c¶nh,tr   ëng    tµu hoÆc   ng­ êi®¹idiÖn      ph¶inép    cho    h¶iquan    c¸cgiÊy têsau:     +    Lîckhaithµnh    phÇn  ®oµn    tµu,danh  s¸ch vµ      têkhaihµnh      lýcña  nh©n  viªnphôc    vô. +  Danh  s¸ch hµnh    kh¸ch. +  Danh  s¸ch tæ    nh©n      l¸vµ  i viªnphôc  trªnxe  vô    löa. +  khainhiªnliÖu,vËtliÖu l Tê           ¬ng  thùc,thùc phÈm       cña  ®oµn  tµu. +  khaihµnh    göi(trängl   l   toa). Tê    lýký     îng,sè îng,sè  CH ¬NG   I II §IÒU  KHO¶N   THI  HµNH §iÒu 7:   H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  ga  ªnvËn  êng  cã  li   ® s¾t quèc  tÕ b¸o c¸o Tæng  côc  H¶i quan    vÒ t×nh h×nh    tµu,hµng  hoµ  hµnh  vµ  kh¸ch  xuÊt,nhËp    qua tõng  theo    ga  c¸c quy ®Þnh trong b¸o  ngµy, ®Þnh  vµ    c¸o    kú  b¸o c¸o c¸cvô        viÖc  (nÕu  cã). §iÒu    8: TÊt  c¸c hµnh      c¶    viviph¹m    c¸c quy ®Þnh nªu trong Quy    chÕ  nµy  ®Òu  ph¶ixö      ph¸ttheo ph¸p luËthiÖn        hµnh.
  7. 7 §iÒu    9: Quy  chÕ  thêinµy  hiÖu      t¹m    cã  lùctõngµy  ký. §iÒu    10: Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m      s¸t­ Qu¶n    h¶iquan,thñ tr lývÒ        ëng    c¸c ®¬n  thuéc c¬  vÞ    quan Tæng  côc    h¶iquan,Côc  ëng    tr Côc    h¶iquan    c¸ctØnh,   thµnh phè,c¸c tæ      chøc,doanh    nghiÖp  li   cã  ªnquan  hµnh  vµ  kh¸ch trªnxe        löa li   ªnvËn quèc  chÞu  tÕ  tr¸chnhiÖm      thihµnh  quy chÕ nµy.
Đồng bộ tài khoản