Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép chứng nhận xuất xứ Mẫu S của VN cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ CHDCND Lào do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0865/2004/Q -BTM Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2004 QUY T NNH C A B THƯƠNG M I S 0865/2004/Q -BTM NGÀY 29 THÁNG 06 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X M U S C A VI T NAM CHO HÀNG HOÁ HƯ NG CÁC ƯU ÃI THU QUAN THEO HI P NNH V H P TÁC KINH T , VĂN HOÁ, KHOA H C K THU T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Hi p nh v H p tác Kinh t , Văn hoá, Khoa h c K thu t gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào, ký ngày 16 tháng 01 năm 2004, t i Vientiane; Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thương m i; Theo ngh c a V trư ng V Xu t nh p kh u, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá M u S c a Vi t Nam cho hàng hoá ư c hư ng các ưu ãi thu quan theo Hi p nh v H p tác Kinh t , Văn hoá, Khoa h c K thu t gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào có hi u l c t ngày 16 tháng 01 năm 2004. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Xu t nh p khNu, Th trư ng các cơ quan liên quan thu c B Thương m i ch u trách nhi m thi hành và hư ng d n thi hành Quy t nh này. Mai Văn Dâu ( ã ký) QUY CH
 2. C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HOÁ M U S C A VI T NAM HƯ NG CÁC ƯU ÃI THEO HI P NNH V H P TÁC KINH T , VĂN HOÁ, KHOA H C K THU T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0865/2004/Q -BTM, ngày 29 tháng 06 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i) I. CÁC QUY NNH CHUNG: i u 1: nh nghĩa - Gi y ch ng nh n hàng hoá M u S c a Vi t Nam (sau ây g i t t là Gi y ch ng nh n M u S) là Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (vi t t t là C/O) do cơ quan có thNm quy n ư c B Thương m i u quy n c p cho hàng hoá Vi t Nam hư ng các ưu ãi theo Hi p nh v H p tác Kinh t , Văn hoá, Khoa h c K thu t gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào ã ký t i Vientiane ngày 16/01/2004 (sau ây g i t t là Hi p nh Vi t - Lào). i u 2: Hàng hoá ư c c p Gi y ch ng nh n M u S Hàng hoá ư c c p Gi y ch ng nh n M u S là các hàng hoá áp ng ư c y các i u ki n v xu t x quy nh t i Ph l c 1 c a Quy ch này. II. TH T C C P GI Y CH NG NH N M U S: i u 3: S lư ng m t b Gi y ch ng nh n m u S B gi y ch ng nh n M u S ư c c p bao g m m t (01) b n chính và ba (03) b n sao. i u 4: H sơ xin c p Gi y ch ng nh n M u S H sơ xin c p Gi y ch ng nh n M u S bao g m: 1. Gi y ch ng nh n M u S (theo m u chung do B Thương m i ban hành) ã ư c khai hoàn ch nh (theo i u 1 c a Ph l c 3); 2. Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá (trong trư ng h p có yêu c u ki m tra) ph i phù h p v i các quy ch v xu t x quy nh t i Ph l c s 1 trong quy ch này và do t ch c giám nh hàng hoá c p (quy nh trong Ph l c 4); 3. T khai H i quan ã hoàn thành th t c H i quan; 4. Hoá ơn thương m i; 5. V n ơn. Trong trư ng h p chưa có T khai H i quan ã hoàn thành th t c H i quan (nhưng ph i có T khai H i quan ã có ch ký c a cán b H i quan ti p nh n h sơ) và V n
 3. ơn ho c Biên lai nh n hàng, ngưòi xin c p Gi y ch ng nh n m u S có th ư c n các ch ng t này nhưng ph i có văn b n g i cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x cam k t s n p các ch ng t này sau. Th i gian ư c n các ch ng t này t i a là 20 (hai mươi) ngày làm vi c k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n m u S. Ba lo i gi y (s 3; 4; 5) là b n sao có ch ký và óng d u xác nh n sao y b n chính c a th trư ng ơn v (n u là t ch c) ho c có ch ký và óng d u c a cơ quan công ch ng (n u là cá nhân) ng th i mang theo b n chính i chi u. i u 5: Trách nhi m c a ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u S Ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u S ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a các chi ti t ư c khai trong Gi y ch ng nh n M u S. i u 6: Ki m tra xu t x hàng hoá ư c c p Gi y ch ng nh n m u S Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có th : a. Yêu c u ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u S cung c p thêm các tài li u c n thi t xác nh chính xác xu t x hàng hoá theo các tiêu chuNn c a Hi p nh Vi t - Lào; b. Ti n hành ki m tra t i nơi s n xu t; c. Ki m tra l i các trư ng h p ã ư c c p Gi y ch ng nh n M u S i u 7: Th i h n c p Gi y ch ng nh n m u S Cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có trách nhi m c p Gi y ch ng nh n M u S trong các th i h n sau, k t khi nh n ư c h sơ xin c p Gi y ch ng nh n M u S y và h p l : - 2 gi làm vi c i v i các trư ng h p thông thư ng; - 4 gi làm vi c i v i các trư ng h p ư c quy nh t i Kho n a i u 6; - Trong trư ng h p ư c quy nh t i Kho n b i u 6, th i h n có th ch m hơn nhưng không quá b y (7) ngày làm vi c. i u 8: Gi y ch ng nh n m u S c p sau Trong nh ng trư ng h p quy nh t i i u 18, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x c p Gi y ch ng nh n M u S cho hàng hoá ã ư c giao trong th i h n không quá 1 năm k t ngày giao hàng. Gi y ch ng nh n M u S ư c c p trong trư ng h p này ph i ghi rõ "c p sau và có hi u l c t khi giao hàng" b ng ti ng Anh: "Issued retroactively" vào Gi y ch ng nh n M u S. i u 9: C p l i Gi y ch ng nh n m u S Trong trư ng h p Gi y ch ng nh n M u S b m t c p, th t l c ho c hư h ng, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có th c p l i b n sao chính th c Gi y ch ng nh n M u
 4. S và b n sao th ba trong th i h n 15 ngày k t khi nh n ư c ơn xin c p l i có kèm theo b n sao th tư (Quadruplicate) c a l n c p u tiên, có ghi vào ô s 12 dòng ch "b n sao ch ng th c" b ng ti ng Anh: " Certified true copy". i u 10: T ch i c p và t ch i c p l i Gi y ch ng nh n m u S Trong các trư ng hàng hoá không tiêu chuNn ho c không xác nh ư c chính xác xu t x theo các tiêu chuNn c a Hi p nh Vi t - Lào, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có quy n t ch i c p gi y ch ng nh n M u S và ph i thông báo rõ lý do cho ngư i xin c p bi t trong th i h n ư c quy nh t i i u 8. Trong trư ng h p h sơ xin c p l i không có b n sao th tư c a l n c p u tiên, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có quy n t ch i c p l i gi y ch ng nh n M u S và ph i thông báo rõ lý do cho ngư i xin c p l i bi t trong th i h n ư c quy nh t i i u 10. i u 11: Nh ng v n khác Nh ng v n chưa ư c c p trong các i u t i u4 n i u 11 s ư c gi i quy t theo các quy nh t i Ph l c s 2. III. T CH C, QU N LÝ VI C C P GI Y CH NG NH N M U S: i u 12: Ngư i ký Gi y ch ng nh n m u S Ch có nh ng ngư i ư c B trư ng B Thương m i u quy n và ã ăng ký ch ký m i có quy n ký Gi y ch ng nh n M u S. i u 13: Cơ quan c p Gi y ch ng nh n m u S Vi c c p Gi y ch ng nh n M u S do các Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c t t i Hà N i, H i Phòng, à N ng, Thành ph H Chí Minh, ng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, L ng Sơn, Qu ng Ninh và các cơ quan thNm quy n ư c B Thương m i u quy n th c hi n và danh sách này có th ư c B Thương m i b sung b ng các văn b n tương ng. Các doanh nghi p có quy n l a ch n nơi xin c p Gi y ch ng nh n xu t x m u S trong s các cơ quan ư c c p Gi y ch ng nh n m u S phù h p v i i u ki n s n xu t kinh doanh. i u 14: Trách nhi m c a cơ quan c p Gi y ch ng nh n m u S Cơ quan c p Gi y ch ng nh n M u S có trách nhi m: - Hư ng d n th t c xin c p gi y ch ng nh n M u S; - Ki m tra h sơ xin c p gi y ch ng nh n M u S; - Duy t ký và c p gi y ch ng nh n M u S; - Lưu tr h sơ c p gi y ch ng nh n M u S;
 5. - Theo dõi, ki m tra vi c s d ng gi y ch ng nh n M u S; - Báo cáo nh ng v n liên quan n vi c c p và s d ng gi y ch ng nh n M u S. IV. GI I QUY T KHI U N I VÀ X LÝ VI PH M i u 15: Cơ quan gi i quy t khi u n i Trong trư ng h p b t ch i c p ho c quá th i h n ư c quy nh t i i u 8 và i u 10 mà chưa ư c c p ho c c p l i Gi y ch ng nh n M u S, ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u S có quy n khi u n i lên B trư ng B Thương m i trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh t ch i c p Gi y ch ng nh n M u S ho c ngày cu i cùng c a th i h n c p theo i u 8. B trư ng B Thương m i có trách nhi m gi i quy t trong vòng 5 ngày k t ngày nh n ư c khi u n i. Quy t nh c a B trư ng B Thương m i là quy t nh cu i cùng. i u 16: Gi y ch ng nh n M u S c p sau Trong trư ng h p vì sai sót c a cán b c p Gi y ch ng nh n M u S ho c vì các trư ng h p b t kh kháng c a ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u S, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x c p Gi y ch ng nh n M u S sau khi giao hàng theo các quy nh t i i u 9. i u 17: Thu h i Gi y ch ng nh n M u S Sau khi c p Gi y ch ng nh n M u S, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có trách nhi m cùng v i các cơ quan h u quan khác ti p t c ki m tra, giám sát vi c s d ng Gi y ch ng nh n M u S c a ngư i ư c c p Gi y ch ng nh n xu t x M u S. Trong trư ng h p có lý do xác nh có hành vi vi ph m quy ch c p và s d ng Gi y ch ng nh n M u S, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có quy n thu h i Gi y ch ng nh n M u S ã c p. i u 18: Cơ quan u m i gi i quy t khi u n i V Xu t nh p khNu là cơ quan u m i giúp B trư ng B Thương m i gi i quy t khi u n i c a nư c ngoài và/ho c trong nư c. Cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có liên quan n vi c khi u n i này ch u trách nhi m gi i trình trư c V Xu t nh p khNu và/ho c trư c B trư ng B Thương m i. i u 19: X ph t hành vi vi ph m M i hành vi gian d i trong quá trình c p và s d ng Gi y ch ng nh n M u S, tuỳ theo m c , s b x lý hành chính ho c truy t trư c pháp lu t. PH L C 1
 6. QUY T C XU T X ÁP D NG I V I HÀNG HOÁ THEO HI P NNH VI T - LÀO xác nh xu t x c a hàng hoá ư c hư ng các ưu ãi thu quan theo Hi p nh v H p tác Kinh t , Văn hoá, Khoa h c K thu t gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào (sau ây ư c g i là "Hi p nh Vi t - Lào"), các quy t c sau ây s ư c áp d ng: QUY T C 1: CÁC NNH NGHĨA Ch nh m m c ích trong Ph l c này: (a) "m t Bên" nghĩa là các bên riêng r c a Hi p nh, có nghĩa là nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào ho c nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. (b) "nguyên v t li u" s bao g m các nguyên v t li u c u thành, linh ki n, c m l p ráp và/ho c hàng hoá v t ch t ư c ưa vào trong hàng hoá khác ho c theo m t công o n trong quá trình s n xu t hàng hoá khác. (c) "các s n phNm có xu t x " là các s n phNm có xu t x phù h p v i các quy nh trong Quy t c 2. (d) "s n xu t" là các phương th c có ư c hàng hoá bao g m vi c nuôi tr ng, khai thác m , thu ho ch, chăn nuôi, sinh s n, chi t xu t, thu gom, thu lư m, săn b t, ánh b t, b y, săn b n, ch t o, s n xu t, gia công ch bi n ho c l p ráp m t hàng hoá. (e) "Các quy t c c th v s n phNm" là các quy t c quy nh r ng nguyên v t li u ã có s thay i v phân lo i thu quan ho c quá trình ch t o ho c ch bi n nh t nh, ho c tho mãn m t tiêu chuNn theo giá hàng ho c k t h p b t kỳ tiêu chuNn nào trong s các tiêu chuNn này. QUY T C 2: TIÊU CHU N XU T X Theo Hi p nh này, các m t hàng ư c m t Bên nh p khNu s ư c xem là có xu t x và ư c hư ng các nhân như ng có tính ưu ãi n u các m t hàng này phù h p v i các yêu c u v xu t x theo b t kỳ quy nh nào dư i ây: (a) Các m t hàng hoàn toàn có ư c ho c ư c s n xu t theo như quy nh và nh nghĩa trong Quy t c 3; ho c (b) Các m t hàng không hoàn toàn có ư c ho c s n xu t ư c mi n là các m t hàng này phù h p các quy nh c a Quy t c 4, Quy t c 5 ho c Quy t c 6. QUY T C 3: CÁC S N PH M THU N TUÝ Trong ph m vi nghĩa c a Quy t c 2(a), các s n phNm sau s ư c xem là hoàn toàn ư c s n xu t ho c có ư c c a m t Bên: (a) Cây tr ng [1] và các s n phNm t cây tr ng ư c thu ho ch, hái ho c thu lư m nư c ó;
 7. (b) ng v t s ng [2] ư c sinh ra và nuôi dư ng ó; (c) Các s n phNm [3] t ng v t s ng ư c c p n o n (b) trên; (d) Các s n phNm thu ư c t săn b n, t b y, ánh b t, nuôi tr ng thu h i s n, thu lư m ho c săn b t ó; (e) Các khoáng s n và các ch t s n sinh t nhiên, không ư c li t kê trong các o n (a) t i (d), ư c chi t xu t ho c l y ra t t, nư c, áy bi n ho c dư i áy bi n c a nư c ó; (f) Các s n phNm l y t nư c, áy bi n ho c dư i áy bi n bên ngoài h i ph n c a Bên ó; v i i u ki n là Bên ó có quy n khai thác vùng nư c, áy bi n và dư i áy bi n ó theo lu t qu c t ; (g) Các s n phNm ánh b t bi n và các h i s n khác ánh b t t vùng bi n khơi b ng tàu ư c ăng ký v i m t bên ho c ư c phép treo c c a bên ó; (h) Các s n phNm ư c ch bi n và/ho c ư c s n xu t ngay trên tàu ư c ăng ký v i m t Bên ho c ư c phép treo c c a Bên ó, lo i tr các s n phNm ư c c p n trong o n (g) trên; (i) Các v t phNm ư c thu th p nư c ó hi n không còn th c hi n ư c nh ng ch c năng ban u và cũng không th s a ch a hay khôi ph c ư c và ch có th v t b ho c dùng làm các nguyên v t li u thô, ho c s d ng vào m c ích tái ch [4]; và (j) Các hàng hoá có ư c ho c s n xu t ư c m t nư c ch t các s n phNm ư c c p n trong các o n t (a) n (i) nói trên. QUY T C 4: CÁC S N PH M KHÔNG THU N TUÝ (a) Trong ph m vi c a quy t c 2(b), m t m t hàng s ư c xem là có xu t x n u: (i) Không dư i 40% c a hàm lư ng s n phNm có xu t x t b t kỳ m t Bên nào; ho c (ii) N u t ng giá tr c a các nguyên v t li u, m t ph n ho c c s n phNm có xu t x t bên ngoài lãnh th c a m t bên không vư t quá 60% giá tr c a s n phNm tính theo giá FOB ư c s n xu t ho c có ư c v i i u ki n là quy trình cu i cùng trong quá trình s n xu t ư c th c hi n trong ph m vi c a lãnh th c a Bên ó. (b) Trong ph m vi c a Hi p nh này, các tiêu chuNn xu t x ư c nêu trong Quy t c 4(a) (ii) s ư c c p n như là "hàm lư ng Vi t - Lào". Công th c 40% hàm lư ng Vi t - Lào ư c tính toán như sau: Giá tr c a các nguyên v t + Giá tr c a các linh ki n có xu t x *100% = < li u không thu c Vi t - không xác nh ư c 60% Lào Giá FOB
 8. Do ó, hàm lư ng Vi t - Lào = 100% - các nguyên v t li u không thu c Vi t Nam và Lào = ít nh t 40% (c) Giá tr c a các nguyên v t li u không có xu t x s là: (i) Giá tr tính theo giá CIF vào th i i m nh p khNu các nguyên v t li u; ho c (ii) Giá xác nh ban u c a các nguyên v t li u không xác nh ư c xu t x t i lãnh th c a Bên di n ra quy trình s n xu t hay ch bi n. QUY T C 5: QUY T C XU T X C NG G P Tr khi có quy nh khác, các s n phNm phù h p v i các yêu c u v xu t x ư c quy nh trong Quy t c 2 và ư c s d ng trong ph m vi lãnh th c a m t Bên như là nguyên v t li u cho m t thành phNm ư c hư ng ưu ãi theo Hi p nh s ư c xem là các m t hàng có xu t x t lãnh th c a Bên di n ra quá trình s n xu t ho c ch bi n c a thành phNm, v i i u ki n là t ng hàm lư ng Vi t - Lào (có nghĩa là c ng g p toàn b , ư c áp d ng i v i t t c các Bên) c a thành phNm ó s không th p hơn 40%. QUY T C 6: TIÊU CHÍ C TH V M T HÀNG Các m t hàng ó qua bi n i áng k t i m t Bên s ư c coi là hàng hóa xu t x t Bên ó. Các m t hàng áp ng các Quy t c c th v m t hàng (s ư c tho thu n sau) và ư c coi là hàng hoá ó qua bi n i áng k t i m t Bên. QUY T C 7: THAO TÁC VÀ CH BI N T I THI U Thao tác hay ch bi n, ch b n thân chúng hay liên h p v i nhau nh m các m c ích ư c li t kê dư i ây, ư c coi là t i thi u và s không ư c tính n trong vi c xác nh hàng hóa ư c s n xu t thu n tuý t i m t nư c hay không: a) B o qu n hàng hóa trong i u ki n t t nh m m c ích v n chuy n hay lưu kho; b) H tr g i hàng hay v n chuy n; c) óng gói 5 ho c trưng bày hàng hóa bán. QUY T C 8: V N CHUY N HÀNG TR C TI P N u m t hàng ư c v n chuy n tr c ti p gi a Vi t Nam v i Lào thì ư c coi là v n chuy n tr c ti p t Bên xu t khNu n Bên nh p khNu. Ngoài ra các trư ng h p dư i ây cũng ư c coi là v n chuy n tr c ti p n u các hàng hoá liên quan n v n chuy n quá c nh qua m t ho c nhi u nư c ho c nhi u nư c trung gian (không ph i là Vi t Nam ho c Lào) có ho c không có chuy n t i hay lưu kho t m th i t i các nư c ó, mi n là:
 9. (i) Vi c quá c nh ph i ư c bi n minh b i lý do a lý ho c xem xét liên quan n các yêu c u v n t i (ii) M t hàng không ư c ưa vào thương m i ho c tiêu th t i ó; và (iii) M t hàng không qua b t c m t khâu x lý nào t i ó ngo i tr vi c b c d và ch t l i ho c b t kỳ yêu c u x lý nào lưu gi hàng hoá trong i u ki n t t. QUY T C 9: QUY CH ÓNG GÓI (a) N u vì m c ích tính thu h i quan, m t Bên s x lý riêng r các m t hàng v i bao bì, nư c nh p khNu hàng hóa t Bên khác có th xác nh xu t x c a quy trình óng gói bao bì riêng r . (b) N u ph n (a) k trên không ư c áp d ng, vi c óng gói s ư c coi là m t ph n làm nên toàn b s n phNm ó và không có m t ph n óng gói nào vì yêu c u v n chuy n ho c lưu kho s ư c coi là ư c nh p khNu t Bên ngoài lãnh th Vi t - Lào khi xác nh xu t x hàng hóa m t cách t ng th . QUY T C 10: PH KI N, LINH KI N VÀ PH TÙNG Xu t x c a các ph ki n, linh ki n và ph tùng và tài li u hư ng d n ho c thông tin nguyên li u khác ư c kèm theo hàng hóa s b lo i tr trong vi c xác nh xu t x hàng hóa, mi n là các ph ki n, linh ki n, ph tùng và các tài li u thông tin ư c phân lo i và thu thu nh p khNu cùng v i hàng hóa b i nư c nh p khNu. QUY T C 11: CÁC Y U T TRUNG GIAN N u như không có quy nh khác, nh m m c ích xác nh xu t x hàng hóa, xu t x c a năng lư ng và nhiên li u, nhà máy và thi t b , ho c máy móc và ph tùng ư c s d ng có ư c hàng hóa, ho c các tài li u ư c s d ng trong quá trình s n xu t mà không có trong hàng hóa ho c hình thành m t ph n c a hàng hóa, s không ư c tính n. QUY T C 12: GI Y CH NG NH N XU T X Vi c ch p thu n s n phNm ư c hư ng ưu ãi s ư c th hi n b ng Gi y ch ng nh n xu t x do m t cơ quan có thNm quy n c p ư c y quy n c a Chính ph c a Bên xu t khNu và thông báo t i các Bên khác trong Hi p nh phù h p v i các th t c ch ng nh n, ư c quy nh t i Ph l c 2. QUY T C 13: RÀ SOÁT VÀ S A I Các quy t c này s ư c rà soát và s a i khi có yêu c u c a m t trong hai Bên và m i s a i b sung s có hi u l c khi ư c s ng ý c a B Thương m i hai Bên. PH L C 2
 10. TH T C HƯ NG D N C P GI Y CH NG NH N XU T X CHO HÀNG HOÁ THEO HI P NNH VI T - LÀO th c thi các quy t c xu t x i v i hàng hoá theo Hi p nh Vi t - Lào, các th t c hư ng d n c p và ki m tra Gi y ch ng nh n xu t x (M u S) và các th t c hành Chính có liên quan khác ư c quy nh như sau: I. CÁC CƠ QUAN CÓ TH M QUY N QUY T C 1 Các cơ quan có thNm quy n c a Chính ph Bên xu t khNu s c p Gi y ch ng nh n xu t x . QUY T C 2 (a) M t Bên s thông báo cho t t c các Bên khác tên và a ch c a các cơ quan có thNm quy n c p C/O c a nư c mình và s cung c p m u ch ký và m u con d u Chính th c c a cơ quan có thNm quy n nói trên thu c Chính ph c a nư c mình. (b) Các thông tin v m u ch ký và con d u nói trên ph i ư c g i n các Bên tham gia Hi p nh. B t c thay i tên, a ch ho c con d u chính th c cũng s ư c thông báo ngay l p t c theo cách th c nói trên. QUY T C 3 ki m tra các i u ki n ư c hư ng i x ưu ãi, các cơ quan có thNm quy n ư c Chính ph y quy n c p C/O có quy n yêu c u xu t trình các b ng ch ng h tr b ng văn b n ho c ti n hành b t kỳ ki m tra nào khi c n thi t. N u các quy n này không ư c quy nh trong các lu t và quy nh qu c gia hi n hành, các quy n này ph i ư c nêu thành m t i u kho n trong ơn xin c p C/O ư c c p trong các quy t c 4 và 5 sau ây. II. H SƠ XIN C P C/O QUY T C 4 Nhà xu t khNu và/ho c nhà s n xu t c a các m t hàng i u ki n hư ng i x ưu ãi s n p ơn yêu c u cho các cơ quan Chính ph có thNm quy n yêu c u ki m tra xu t x c a hàng hóa trư c khi xu t khNu. K t qu nh ng t ki m tra ti n hành nh kỳ ho c ti n hành khi c n thi t s ư c ch p nh n sau khi có b ng ch ng h tr xác nh xu t x c a các hàng hóa ư c xu t khNu sau ó. Vi c ki m tra trư c có th không áp d ng v i nh ng m t hàng căn c theo b n ch t c a hàng hóa ó có th d dàng xác nh ư c xu t x và nh ng s n phNm thu n tuý nêu t i Quy t c 3 c a Ph l c 1 c a Quy t nh này. QUY T C 5 T i th i i m ti n hành các th t c xu t khNu các m t hàng thu c di n ư c hư ng ưu ãi, nhà xu t khNu ho c i di n ư c y quy n c a nhà xu t khNu s xu t trình ơn
 11. xin c p Gi y ch ng nh n xu t x kèm theo các tài li u h tr phù h p ch ng minh r ng các m t hàng xu t khNu ó áp ng các i u ki n ư c c p Gi y ch ng nh n xu t x . III. KI M TRA C/O TRƯ C KHI XU T KH U QUY T C 6 Các cơ quan có thNm quy n c a Chính ph ư c y quy n c p C/O ph i t n d ng h t các k năng và kh năng c a mình ti n hành ki m tra các ơn xin c p C/O m b o r ng: (a) ơn xin c p và C/O ư c hoàn thành k p th i và ư c ngư i có thNm quy n ký; (b) Xu t x hàng hóa tuân th quy nh c a Quy t c xu t x ban hành kèm theo Quy t nh này; (c) Các l i khai khác trong C/O phù h p v i các b ng ch ng b ng văn b n h tr ; (d) Mô t hàng hóa, s lư ng và tr ng lư ng c a hàng hóa, ký hi u và s ki n hàng hóa, s lư ng và lo i hàng hóa như quy nh phù h p v i các m t hàng xu t khNu. IV. C P GI Y CH NG NH N XU T X QUY T C 7 (a) Gi y ch ng nh n xu t x ph i là gi y kh A4 theo tiêu chuNn ISO phù h p v i m u trong Ph n C ính kèm. Gi y ch ng nh n xu t x ph i ư c vi t b ng ti ng Anh. (b) Gi y ch ng nh n xu t x bao g m m t b n g c và ba (3) b n sao gi y than v i nh ng màu sau ây (như m u C/O form D c a ASEAN): B n g c (original) - Tím nh t B n th 2 (duplicate): Vàng cam B n th 3 (triplicate): Vàng cam B n th 4 (quadruplicate):Vàng cam (c) M i Gi y ch ng nh n xu t x s ghi m t s tham chi u riêng do a i m nơi t Cơ quan c p C/O c p. (d) Ngư i xu t khNu s chuy n b n g c (original) và b n th 3 (triplicate) cho ngư i nh p khNu ngư i nh p khNu n p cho Cơ quan h i quan t i c ng ho c nơi nh p khNu. B n th 2 (duplicate) s ư c Cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x c a Bênxu t khNu lưu. B n th 4 (quadruplicate) s do ngư i xu t khNu lưu. Sau khi hàng hóa ư c nh p khNu, b n th 3 (triplicate) s ư c ánh d u h p l ô s 4 và s ư c trao tr l i cho Cơ quan c p C/O trong m t th i h n h p lý.
 12. QUY T C 8 th c hi n các quy nh trong Quy t c 4 và 5 c a Quy t c xu t x , Gi y ch ng nh n xu t x do Bên xu t khNu cu i cùng xu t trình s tuân th các quy t c có liên quan và t l ph n trăm tương x ng v hàm lư ng Vi t - Lào quy nh trong ô s 8. QUY T C 9 Không ư c phép g ch xóa ho c vi t thêm vào Gi y ch ng nh n xu t x . B t kỳ vi c s a i C/O nào s ư c th c hi n b ng cách g ch i nh ng ch sai và thêm vào nh ng ch c n thi t. Vi c s a i này ph i do chính ngư i khai C/O th c hi n và ư c cơ quan có thNm quy n c a Chính ph thích h p ch ng nh n. Nh ng kho ng tr ng không dùng n ph i ư c g ch chéo ngăn ch n vi c có thêm nh ng s a i sau ó. QUY T C 10 (a) Cơ quan có thNm quy n liên quan c a Chính ph c a Bên xu t khNu s c p Gi y ch ng nh n xu t x vào th i i m xu t khNu ho c ngay sau th i i m khi hàng hóa ư c xu t khNu có th ư c coi là có xu t x t Bên ó theo quy nh trong Quy t c xu t x c a Quy t nh này. (b) Trong nh ng trư ng h p ngo i l , Gi y ch ng nh n xu t x không ư c c p vào th i i m xu t khNu ho c ngay sau th i i m ó vì nh ng l i không c ý ho c do b sót ho c nh ng nguyên nhân h p l khác, thì Gi y ch ng nh n xu t x có th ư c c p có hi u l c h i t nhưng không ư c mu n hơn 1 năm k t ngày giao hàng, ph i ghi dòng ch "c p sau và có hi u l c t khi giao hàng" b ng ti ng Anh "issued retroactively". QUY T C 11 Trong trư ng h p Gi y ch ng nh n xu t x b ăn tr m, ánh m t ho c b tiêu h y, nhà xu t khNu có th n p ơn cho Cơ quan có thNm quy n c a Chính ph ch u trách nhi m c p Gi y ch ng nh n xu t x , xin c p b n sao ch ng th c c a b n C/O g c (original) và b n C/O th 3 (triplicate) d a trên b h sơ xu t khNu mà các cơ quan có thNm quy n c a Chính ph nói trên gi và trên nh ng b n sao này ph i ghi dòng ch ch ng nh n "B n sao ch ng th c" b ng ti ng Anh "Certified true copy" ô 12. Trên b n sao này ph i ghi ngày c p Gi y ch ng nh n xu t x b n g c. B n sao ch ng th c c a Gi y ch ng nh n xu t x ph i ư c c p không mu n hơn 1 năm k t ngày c p Gi y ch ng nh n xu t x g c và v i i u ki n là nhà xu t khNu ph i n p cho cơ quan ban hành có liên quan b n sao th 4 (quadruplicate). V. XU T TRÌNH C/O QUY T C 12 B n g c Gi y ch ng nh n xu t x ph i ư c xu t trình cùng v i b n th 3 cho các cơ quan H i quan vào th i i m kê khai nh p khNu hàng hóa liên quan. QUY T C 13
 13. Vi c xu t trình Gi y ch ng nh n xu t x ph i tuân th các th i h n sau ây: (a) Gi y ch ng nh n xu t x ph i ư c trình cho Cơ quan H i quan c a Bên nh p khNu trong vòng b n (4) tháng k t ngày Cơ quan có thNm quy n liên quan c a Chính ph c a Bên xu t khNu c p C/O; (b) Trong trư ng h p hàng hóa i qua lãnh th c a 1 ho c nhi u nư c không tham gia Hi p nh Vi t - Lào theo các quy nh c a Quy t c 8 (c) c a Quy t c xu t x Vi t - Lào, th i h n n p Gi y ch ng nh n xu t x quy nh trong o n (a) trên ây s ư c kéo dài thành sáu (6) tháng; (c) Trong trư ng h p Gi y ch ng nh n xu t x ư c trình cho Cơ quan có thNm quy n liên quan c a Chính ph khi ó quá h n n p, Gi y ch ng nh n ó v n ư c ch p nh n n u vi c không th n p úng h n có nguyên nhân do b t kh kháng ho c do các nguyên nhân h p lý khác n m ngoài t m ki m soát c a nhà xu t khNu; và (d) Trong m i trư ng h p, Cơ quan có thNm quy n liên quan c a Chính ph c a Bên nh p khNu có th ch p nh n Gi y ch ng nh n xu t x ó v i i u ki n là hàng hóa ư c nh p khNu trư c khi h t th i h n trình Gi y ch ng nh n xu t x ó. QUY T C 14 Trong trư ng h p lô hàng v n chuy n có xu t x t Bên xu t khNu và có giá tr tính theo giá FOB không vư t quá 200 ô-la M , vi c xu t trình Gi y ch ng nh n xu t x s ư c mi n tr , và vi c s d ng t khai gi n ơn c a ngư i xu t khNu v i n i dung là các m t hàng thu c di n ki m tra có xu t x t Bên xu t khNu s ư c ch p nh n. Hàng g i qua bưu i n có giá tr không vư t quá 200 ô-la M tính theo giá FOB cũng s ư c i x tương t . QUY T C 15 (a) Vi c phát hi n ra nh ng sai khác nh gi a kê khai trong Gi y ch ng nh n xu t x và h sơ xu t trình cho Cơ quan h i quan c a Bên nh p khNu nh m m c ích th c hi n các th t c nh p khNu hàng hóa, s không làm Gi y ch ng nh n xu t x vô hi u; n u trên th c t n i dung Gi y ch ng nh n xu t x này phù h p v i các hàng hóa ó kê khai. (b) Trong trư ng h p nhi u m t hàng ư c khai trong cùng m t gi y ch ng nh n xu t x , vi c m t m t hàng trong danh sách có v n s không nh hư ng ho c làm trì hoãn vi c ư c hư ng ưu ãi xu t x và vi c thông quan c a các m t hàng còn l i trong gi y ch ng nh n xu t x . Quy t c 16 (c) s ư c áp d ng cho các m t hàng có v n . QUY T C 16 (a) Bên nh p khNu có th yêu c u ki m tra h i t m t cách ng u nhiên và/ho c có th ki m tra h i t khi Bên nh p khNu nghi ng m t cách h p lý v tính xác th c c a Gi y ch ng nh n xu t x ho c nghi ng m t cách h p lý v tính chính xác c a thông tin v xu t x th c s c a hàng hóa ho c m t s ph n nh t nh c a hàng hóa ó thu c di n nghi v n.
 14. (b) ơn yêu c u ki m tra h i t ph i ư c kèm theo Gi y ch ng nh n xu t x có liên quan và nêu rõ các lý do và các thông tin b sung cho r ng c a các chi ti t c th trong Gi y ch ng nh n xu t x có th không chính xác, ngo i tr trư ng h p vi c ki m tra h i t ư c ti n hành m t cách ng u nhiên. (c) Cơ quan H i quan c a Bên nh p khNu có th t m ng ng vi c áp d ng các quy nh v i x ưu ãi trong khi ch k t qu ki m tra. Tuy nhiên, Cơ quan H i quan có th gi i phóng hàng hóa theo nh ng bi n pháp hành chính c n thi t cho nhà nh p khNu, mi n là nh ng hàng hóa này không b gi l i vì l nh c m ho c h n ch nh p khNu và không có s nghi ng hàng hóa gian l n. (d) Sau khi nh n ư c ơn yêu c u ki m tra h i t , Cơ quan có thNm quy n c a Chính ph ph i nhanh chóng h i âm ơn yêu c u và tr l i không mu n hơn sáu (6) tháng sau khi nh n ư c ơn yêu c u. QUY T C 17 (a) ơn xin c p Gi y ch ng nh n xu t x và t t c các gi y t liên quan t i ơn xin ó ph i ư c Cơ quan c p C/O lưu ít nh t trong th i gian 2 năm k t ngày c p. (b) Các thông tin có liên quan n hi u l c c a Gi y ch ng nh n xu t x s ư c cung c p cho Bên nh p khNu theo yêu c u c a Bên nh p khNu. (c) B t kỳ thông tin nào ư c trao i gi a các Bên liên quan ph i ư c gi bí m t và ch ư c s d ng nh m m c ích xác nh tính h p l c a Gi y ch ng nh n xu t x . VI. CÁC TRƯ NG H P C BI T QUY T C 18 Khi i m n c a t t c ho c m t ph n hàng hóa xu t khNu sang m t Bên b thay i vào trư c ho c sau khi hàng hoá n Bên ó, các quy t c sau ây ph i ư c tuân th : (a) N u hàng hoá ó ư c xu t trình cho Cơ quan H i quan c a m t Bên nh p khNu, n u nhà nh p khNu có ơn ngh , Gi y ch ng nh n xu t x s ư c Cơ quan H i quan nói trên ng ý ch ng nh n xu t x cho t t c ho c m t ph n c a hàng hóa và b n g c c a Gi y ch ng nh n xu t x này ph i ư c chuy n tr l i cho nhà nh p khNu. B n th 3 s ư c tr l i cho Cơ quan c p. (b) N u vi c thay i i m n c a hàng hóa di n ra trong quá trình v n chuy n t i Bên nh p khNu ư c ghi trong Gi y ch ng nh n xu t x , nhà xu t khNu s n p ơn xin c p Gi y ch ng nh n xu t x cùng v i Gi y ch ng nh n xu t x ó ư c c p nh m m c ích c p m i l i Gi y ch ng nh n xu t x t t c ho c m t ph n hàng hóa. QUY T C 19 Nh m m c ích th c hi n Quy t c 8 (Ph l c I) c a Quy t c xu t x Vi t - Lào, khi hàng hoá ư c v n chuy n qua lãnh th c a m t ho c nhi u nư c không ph i là thành viên, các gi y t sau ph i ư c xu t trình cho Cơ quan có thNm quy n c a Chính ph c a Nư c thành viên nh p khNu:
 15. (a) Gi y ch ng nh n xu t x do Cơ quan liên quan có thNm quy n c a Chính ph c a nư c thành viên xu t khNu c p; (b) M t v n ơn ch su t c p t i nư c Thành viên xu t khNu; (c) M t b n hoá ơn thương m i g c c a lô hàng; và (d) Các gi y t h tr ch ng minh r ng ó áp ng các yêu c u trong Quy t c 8 (Ph l c I) c a Quy t c xu t x Vi t - Lào QUY T C 20 (a) Hàng hoá ư c g i t m t Bên xu t khNu trưng bày tri n lãm m t nư c khác và ư c bán trong ho c sau cu c tri n lãm ó cho m t Bên s ư c hư ng m c thu su t ưu ãi theo Hi p nh Vi t - Lào v i i u ki n là các hàng hoá này áp ng ư c các yêu c u c a Quy t c xu t x Vi t - Lào, mi n là có th ch ng t cho Cơ quan Chính ph có thNm quy n c a Bên nh p khNu r ng: (i) Nhà xu t khNu ó v n chuy n nh ng hàng hóa này t lãnh th c a Bên xu t khNu t i nư c t ch c tri n lãm, và nhà xu t khNu này ó trưng bày nh ng hàng hóa này nư c ó; (ii) Nhà xu t khNu ó bán ho c chuy n s hàng này cho m t ngư i nh n hàng Bên nh p khNu; và (iii) Hàng hoá ư c bán cho Bên nh p khNu trong th i gian tri n lãm ho c ngay sau th i gian tri n lãm mà v n gi nguyên tr ng thái c a hàng hóa như khi g i i tri n lãm. (b) th c hi n nh ng quy nh trên ây, Gi y ch ng nh n xu t x ph i ư c xu t trình cho Cơ quan Chính ph có thNm quy n c a Bên nh p khNu. Trong Gi y ch ng nh n xu t x ó ph i nêu rõ tên và a ch c a tri n lãm và kèm theo m t gi y ch ng nh n do Cơ quan Chính ph có thNm quy n c a Bên t ch c tri n lãm c p và các gi y t h tr khác quy nh trong Quy t c 19 (d). (c) o n (a) có th áp d ng cho b t kỳ tri n lãm, h i ch thương m i, nông nghi p ho c th công nào ho c các bu i trình di n ho c trưng bày tương t ho c trong các c a hàng ho c các cơ s kinh doanh có bán các hàng hoá nư c ngoài và các s n phNm b H i quan ki m soát trong su t quá trình tri n lãm. QUY T C 21 Các cơ quan có thNm quy n c a Chính ph t i nư c nh p khNu có th ch p nh n gi y ch ng nh n xu t x trong trư ng h p hoá ơn thương m i ư c do công ty ngoài Vi t Nam/Lào phát hành ho c c a nhà nh p khNu Vi t Nam/Lào cho công ty nói trên, mi n là hàng hoá áp ng ư c các yêu c u c a Quy t c xu t x Vi t - Lào. VII. CH NG GIAN L N QUY T C 22
 16. (a) Khi có nghi ng r ng có nh ng hành ng gian l n v Quy t c xu t x , các cơ quan liên quan có thNm quy n c a Chính ph s ph i h p ti n hành các hành ng trong lãnh th c a t ng Bên tương ng i u tra nh ng ngư i có liên quan. (b) M i Bên s có trách nhi m ban hành l nh tr ng ph t i v i nh ng hành ng gian l n liên quan n Gi y ch ng nh n xu t x . QUY T C 23 Trong trư ng h p n y sinh tranh ch p khi xác nh xu t x , phân lo i ho c hàng hóa ho c các v n khác, Cơ quan liên quan có thNm quy n c a Chính ph t i nư c Thành viên xu t khNu ho c nh p khNu s ti n hành tham v n l n nhau gi i quy t tranh ch p. PH L C 3 HƯ NG D N TH C HI N QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HOÁ M U S HƯ NG ƯU ÃI THEO HI P NNH VI T - LÀO i u 1: Hư ng d n kê khai ch ng nh n m u S Gi y ch ng nh n M u S ph i ư c khai b ng ti ng Anh và ánh máy. N i dung khai ph i phù h p v i t khai h i quan ã ư c thanh kho n và các ch ng t khác như v n ơn, hoá ơn thương m i và Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x c a T ch c Giám nh hàng hoá xu t nh p khNu (trong trư ng h p có yêu c u ki m tra) - Ô s 1: tên giao d ch c a ngư i xu t hàng + a ch + tên nư c (Vi t Nam) - Ô s 2: Tên ngư i nh n hàng + a ch + tên nư c (phù h p v i t khai h i quan ã ư c thanh kho n) - Ô trên cùng bên ph i: Do cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x ghi. S tham chi u g m t i thi u 12 ký t , chia làm 5 nhóm, chi ti t cách ghi như sau: * Nhóm 1: 02 ký t "VN" (vi t in) là vi t t t c a 2 ch Vi t Nam. * Nhóm 2: 02 ký t (vi t in) là vi t t t tên nư c nh p khNu, quy nh các ch vi t t t như sau: LA: Lào * Nhóm 3: 02 ký t bi u hi n năm c p gi y ch ng nh n * Nhóm 4: 01 (ho c 02) ký t th hi n tên Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c và các cơ quan thNm quy n do B Thương m i u quy n c p Gi y ch ng nh n M u S theo quy nh như sau:
 17. S 1: Hà N i S 5: H i Phòng S 2: H Chí Minh S 6: Bình Dương S 3: à N ng S 7: Vũng Tàu S 4: ng Nai S 8: L ng Sơn S 9: Qu ng Ninh * Nhóm 5: G m 05 ký t bi u hi n s th t c a Gi y ch ng nh n M u S Ví d : Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c thành ph H Chí Minh c p Gi y ch ng nh n M u S mang s th 6 cho m t lô hàng xu t khNu sang Lào trong năm 2005 thì cách ghi s tham chi u c a Gi y ch ng nh n M u S này s như sau: VN-LA 05 2 00006 - Ô s 3: Tên phương ti n v n t i (n u g i b ng máy bay thì ánh "By air", n u g i b ng ư ng bi n thì ánh tên tàu) + t c ng nào? n c ng nào? by truck, vv - Ô s 4: tr ng (sau khi nh p khNu hàng hoá, cơ quan h i quan t i c ng ho c a i m nh p khNu s ánh d u thích h p trư c khi g i l i cho cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x ã c p Gi y ch ng nh n M u S này). - Ô s 5: Danh m c hàng hoá - Ô s 6: Ký mã và s hi u c a ki n hàng - Ô s 7: S lo i ki n hàng, mô t hàng hoá (bao g m s lư ng và s HS c a nư c nh p khNu). - Ô s 8: Hư ng d n c th như sau: a. Trư ng h p hàng hoá/s n phNm có xu t x toàn b t i Vi t Nam (không s d ng nguyên ph li u nh p khNu) thì ánh ch "X" b. Hàng hoá không ư c s n xu t hay khai thác toàn b t i Vi t Nam như Quy t c 3 Ph l c 1 c a Quy ch xu t x s nêu ph n sau theo quy nh c a Hi p nh Vi t - Lào thì ghi rõ s ph n trăm giá tr ã ư c tính theo giá FOB c a hàng hoá ư c s n xu t hay khai thác t i Vi t Nam, ví d 40%. c. Hàng hoá có xu t x c ng g p như Quy t c 4 Ph l c 1 c a Qui ch xu t x Vi t Lào nêu t i Ph l c 1 thì ghi rõ s ph n trăm c a hàm lư ng có xu t x c ng g p Vi t Lào, ví d 40%. - Ô s 9: Tr ng lư ng c bì ho c s lư ng và giá tr khác (Giá FOB). - Ô s 10: S và ngày c a hoá ơn thương m i.
 18. - Ô s 11: Dòng th ba ghi a i m, ngày tháng năm, ch ký, d u (n u có) - Ô s 12: Do cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x ch ng nh n. + Trư ng h p c p sau theo quy nh t i i u 8 thì ghi: "Issued retroactively". + Trư ng h p c p l i theo quy nh t i i u 9 thì ghi: "Certified true copy". i u 2: Cơ quan um i V Xu t nh p khNu giúp B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n quy ch , theo dõi và báo cáo v i B trư ng B Thương m i v th c hi n quy ch . V Xu t nh p khNu là u m i làm các th t c ăng ký m u ch ký và con d u c a các cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x v i Lào cũng như ăng ký v i Lào. V Xu t nh p khNu có trách nhi m giúp T ch c Giám nh hàng hoá xu t nh p khNu th c hi n quy trình ki m tra xu t x hàng hoá. i u 3: Vi c in n và bán các t khai m u S: Văn phòng B Thương m i có trách nhi m in và giao M u S cho các cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x . Các cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x tr c ti p bán cho ngư i xin Gi y ch ng nh n M u S và ph i th c hi n vi c quy t toán theo quy nh c a Văn phòng B Thương m i. i u 4: Báo cáo vi c c p gi y ch ng nh n m u S Các cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x ph i th c hi n ch báo cáo nh kỳ cho V Xu t nh p khNu v tình hình kh i lư ng hàng hoá ư c c p Gi y ch ng nh n M u S, tình hình c p và s d ng Gi y ch ng nh n M u S theo các bi u m u báo cáo do V Xu t nh p khNu hư ng d n. PH L C 4 TH T C XIN KI M TRA VÀ C P GI Y CH NG NH N KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ M U S th c hi n Quy ch v xu t x i v i hàng hoá ư c hư ng ch ưu ãi thu quan theo Hi p nh Vi t - Lào, th t c xin và c p Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x M u S ư c quy nh như sau: I. T CH C Ư C KI M TRA VÀ C P GI Y CH NG NH N KI M TRA:
 19. i u 1: T ch c ư c th c hi n nhi m v ki m tra và c p Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá M u S là các doanh nghi p kinh doanh d ch v giám nh hàng hoá theo quy nh t i Ngh nh s 20/1999/N -CP ngày 12/04/1999 c a Chính ph v kinh doanh d ch v giám nh hàng hoá. i u 2: ph c v cho vi c ki m tra, t ch c ki m tra có quy n yêu c u ngư i xin ki m tra cung c p hay xu t trình các ch ng t c n thi t có liên quan n hàng hoá cũng như ti n hành b t kỳ vi c ki m tra hàng hoá nào n u th y c n thi t. II. KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ i u 3: Vi c ki m tra xu t x hàng hoá ư c ti n hành trư c khi hàng hoá xu t khNu. Riêng i v i hàng hoá c n ki m tra hàm lư ng Vi t - Lào thì tuỳ theo m c ph c t p mà vi c ki m tra s ư c th c hi n ngay t khâu s n xu t, ch bi n. Ngư i xin ki m tra xu t x hàng hoá có trách nhi m t o m i i u ki n c n thi t ngư i ki m tra ti n hành công vi c ư c thu n l i, nhanh chóng và chính xác. i u 4: Ki m tra xu t x hàng hoá bao g m nh ng h ng m c sau: - c i m hàng hoá (ch ng lo i, quy cách), - Ký mã hi u trên ki n hàng, - Ki u óng ki n, - S , kh i lư ng (s , kh i lư ng cu i cùng căn c theo v n ơn), - Hàm lư ng Vi t - Lào. i u 5: Cơ s , công th c tính hàm lư ng Vi t - Lào áp d ng theo Qui t c 3, Qui t c 4 c a Ph l c 1 trong Qui nh c a Hi p nh Vi t - Lào v vi c c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá M u S. III. TH T C XIN KI M TRA VÀ GI Y CH NG NH N KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ i u 6: Khi làm th t c xin ki m tra xu t x hàng hoá, ngư i xin ki m tra ph i m b o: (a) ã có và s n sàng ki m tra i v i hàng hoá có xu t x thu n tuý Vi t - Lào. (b) ã b t u hay ang ư c s n xu t i v i hàng hoá ph i xác nh hàm lư ng Vi t - Lào. i u 7: H sơ xin ki m tra xu t x hàng hoá M u S bao g m: (a) Hai t ơn xin ki m tra xu t x hàng hoá M u S (theo m u qui nh ính kèm) ã ư c khai y và ký tên (riêng i v i doanh nghi p thì ph i óng d u).
 20. (b) Các ch ng t g i kèm theo ơn xin ki m tra xu t x hàng hoá: (b).i. i v i hàng hoá có nguyên ph li u nh p khNu ngoài lãnh th nư c thành viên và/ho c không xác nh ư c xu t x : - Quy trình pha tr n/quy trình s n xu t, l p ráp hay b ng gi i trình t l pha tr n nguyên ph li u u vào c a hàng hoá. - Hoá ơn ch ng t xác nh giá nh p theo i u ki n CIF c a nguyên ph li u nh p khNu t ngoài lãnh th nư c Thành viên. - Hoá ơn, ch ng t ch ng minh giá nguyên, ph li u không xác nh ư c xu t x . (b).ii. i v i hàng hoá có xu t x c ng g p: - Các ch ng nh n xu t x tho mãn i u ki n xu t x M u S t các thành viên. - Các quy trình pha tr n/quy trình s n xu t, l p ráp ho c b n gi i trình pha tr n nguyên li u u vào c a hàng hoá. (c) Các gi y t ph i n p trư c ngày nh n gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá (có th n p b n sao, nhưng ph i xu t trình b n chính i ch ng): - Hoá ơn thương m i và/ho c các gi y t ch ng minh giá xu t khNu hàng hoá theo i u ki n FOB. i u 8: Ngư i xin ki m tra xu t x hàng hoá M u S ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác và trung th c c a các chi ti t ã kê khai trong ơn xin ki m tra cũng như trong các ch ng t g i kèm theo. i u 9: Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá ư c l p trên m u n ch có bi u tư ng c a doanh nghi p kinh doanh d ch v giám nh hàng hoá ã ư c ăng ký t i C c s h u công nghi p thu c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. ƠN XIN KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ M U S S :...................... Kính g i: T ch c giám nh hàng hoá Ngư i yêu c u (ghi rõ tên, a ch , tel, Fax ):.................................................. ................................................ o Doanh nghi p............... o Cá nhân............... Ngư i xu t khNu (ghi rõ h tên, a ch , tel, Fax):........................................... .......................................................................................................................... Ngư i nh p khNu (ghi rõ h tên, a ch , tel, Fax):...........................................
Đồng bộ tài khoản