Quyết định 09/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 09/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 09/2005/QĐ-BNN về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 09/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 02 tháng 2 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 09/2005/Q -BNN NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2005 V VI C ĂNG KÝ C CÁCH M T S LO I THU CB O V TH C V T VÀO DANH M C Ư C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c gh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c vào Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1: Cho ăng ký c cách 09 lo i thu c (g m 03 lo i thu c tr sâu, 04 lo i thu c tr b nh, 01 lo i thu c kích thích sinh trư ng, 01 lo i thu c d n d ) vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 2: Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hư ng d n vi c xu t khNu, hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 2001- 2005 và Quy t inh s 145/2002/Q -BNN ngày 18 tháng 12 năm 2002 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy nh v th t c ăng ký; s n xu t, gia công, sang chai, óng gói; xu t khNu, nh p khNu; buôn bán; b o qu n, v n chuy n; s d ng; tiêu h y; nhãn thu c; bao bì, óng gói, h i th o qu ng cáo thu c b o v th c v t. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4: C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. Bùi Bá B ng ( ã ký) CÁC LO I THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2005/Q -BNN ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN TÊN HO T I TƯ NG THƯƠNG CH T - T CH C XIN PHÒNG TR TT PH M NGUYÊN LI U ĂNG KÝ (TRADE (COMMON (APPLICANT) (CROP/PEST) NAME) NAME) Thu c tr sâu: 1 Bralic - T i Tinh d u t i Dòi c lá h i cây bó Doanh nghi p Tư T i 12.5DD xôi, u Hà Lan; sâu nhân Tân Quy khoang h i c i bông tr ng (súp lơ); b nh y h i c i th o; r y xanh, b cánh tơ h i chè 2 Sokupi Matrine (d ch B nh y h i rau c i Công ty TNHH 0.36AS chi t t cây kh canh; sâu cu n lá nh , Trư ng Th nh sâm) b xít dài h i lúa 3 Sword 40EC Abamectin 0.3% Sâu v bùa, nh n , Công ty TNHH + Petroleum oil r p mu i h i cam V t tư và Nông 39.7% s n Song Mã Thu c tr b nh: 1 Biobac 50WP Bacillus subtilis Héo xanh h i cà chua; Kuang Hwa Y1336 ph n tr ng h i dâu tây Chemical Co., Ltd 2 Olicide 9DD Oligo - saccarit Ch t nhanh (héo rũ) Vi n nghiên c u h i tiêu, o ôn h i h t nhân à L t lúa 3 Nebijin 0.3DP Flusulfamide Sưng r c i b p Mitsui Chemicals., Inc 4 TP – Zep T h p d u th c Lem lép h t h i lúa Công ty TNHH 18EC v t (d u màng Thành Phương tang, d u x , d u
  3. h ng, d u hương nhu, d u chanh) Thu c kích thích sinh trư ng: 1 Dibenro Brassinolide KTST lúa, u tuơng, Công ty TNHH 0.15WP ngô, dưa leo, hoa cúc, Nông dư c i n c i xanh, xoài. Bàn Dibenro KTST lúa, u tương, 0.15EC ngô, dưa leo, hoa cúc, xoài, c i xanh. Ch t d n d : 1 Sofri protein Protein thu phân Ru i c qu h i Công ty C ph n 10DD mư p ng, thanh Thu c sát trùng long, xoài, nhãn, sơ ri, C n Thơ i, m n
Đồng bộ tài khoản