Quyết định 09/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 09/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 09/2005/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 09/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 21 tháng 1 năm 2005 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V/V PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH Đ T III NĂM 2005 Đ Đ U TƯ M T S CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THU L I QUAN TR NG C A Đ T NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương; Căn c Quy t nh s 235/2003/Q -TTg ngày 13/11/2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Kho b c Nhà nư c tr c thu c B Tài chính; Căn c Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c; Theo ngh c a T ng giám c Kho b c Nhà nư c, QUY T Đ NH Đi u 1. Phát hành trái phi u Chính ph t III năm 2005 u tư xây d ng m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c v i t ng s ti n là 10.000 t ng Vi t Nam và 30 tri u ô la M (USD). i u 2. Trái phi u Chính ph (sau ây g i t t là trái phi u) ư c phát hành và thanh toán b ng ti n Vi t Nam và ô la M , dư i hình th c ch ng ch ho c ghi s . Ch ng ch trái phi u b ng ti n Vi t Nam bao g m lo i có ghi tên và không ghi tên; in trư c các lo i m nh giá: 100.000 ng, 200.000 ng, 500.000 ng, 1.000.000 ng, 2.000.000 ng, 5.000.000 ng, 10.000.000 ng, 20.000.000 ng, 50.000.000 ng, 100.000.000 ng. Trái phi u ngo i t ư c phát hành dư i hình th c ghi s . i u 3. Phương th c phát hành trái phi u: 3.1- Phát hành tr c ti p qua h th ng Kho b c Nhà nư c:
  2. Trái phi u b ng ti n Vi t Nam, ư c phát hành t i các ơn v Kho b c Nhà nư c trong ph m vi c nư c. a- i tư ng mua trái phi u bao g m các t ch c, công dân Vi t Nam; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú t i Vi t Nam; t ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam; tr các i tư ng là thành viên b o lãnh và u th u trái phi u (k c u th u trái phi u b ng ti n Vi t Nam qua các Trung tâm Giao d ch ch ng khoán). Các t ch c c a Vi t Nam không ư c s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c c p mua trái phi u. b- Kỳ h n trái phi u: 5 năm. c- Lãi su t trái phi u: Do B trư ng B Tài chính quy t nh t i th i i m phát hành. d- Th i gian phát hành: T ngày 01/8/2005 n trư c ngày 30/9/2005. 3.2- u th u trái phi u b ng ti n Vi t Nam qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán thành ph H Chí Minh và Trung tâm Giao d ch ch ng khoán Hà N i (sau ây g i chung là Trung tâm Giao d ch ch ng khoán): a- i tư ng ư c tham gia u th u trái phi u là các thành viên th trư ng u th u trái phi u qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán. Các t ch c, cá nhân n u có nhu c u mua trái phi u qua u th u thì ăng ký v i các thành viên c a th trư ng u th u trái phi u và các t ch c ư c giao d ch trên th trư ng ch ng khoán. b- Kỳ h n trái phi u: 5 năm và 10 năm. c- Lãi su t trái phi u: Hình thành qua k t qu u th u. d- Th i gian phát hành: T ngày 10/02/2005 n trư c ngày 15/12/2005. 3.3- u th u trái phi u b ng ô la M qua S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c: a- i tư ng ư c tham gia u th u trái phi u là các t ch c tín d ng t i Vi t Nam; ư c phép kinh doanh ngo i h i và có tài kho n ngo i t m t i Ngân hàng Nhà nư c. b- Kỳ h n trái phi u: 5 năm và 10 năm. c- Lãi su t trái phi u: Hình thành qua k t qu u th u. d- Th i gian phát hành: T ngày 10/02/2005 n trư c ngày 15/12/2005. 3.4- B o lãnh phát hành trái phi u b ng ti n Vi t Nam : a- i tư ng ư c tham gia b o lãnh phát hành trái phi u là các t ch c ư c phép b o lãnh phát hành trái phi u theo quy nh hi n hành. b- Kỳ h n trái phi u: 5 năm và 10 năm.
  3. c- Lãi su t trái phi u và phí b o lãnh phát hành ư c tho thu n gi a các t ch c b o lãnh phát hành và Kho b c Nhà nư c theo ch quy nh hi n hành. d- Th i gian phát hành: T ngày 10/02/2005 n trư c ngày 15/12/2005. i u 4. Nguyên t c và phương th c thanh toán g c, lãi trái phi u: 4.1- Trái phi u ư c thanh toán theo úng ng ti n khi phát hành. 4.2- Trái phi u b ng ti n Vi t Nam: - Trái phi u phát hành qua Kho b c Nhà nư c (bán l ), lo i không ghi tên, in trư c m nh giá: Thanh toán t i các ơn v Kho b c Nhà nư c trong ph m vi c nư c. - Trái phi u phát hành qua Kho b c Nhà nư c (bán l ), lo i có ghi tên, in trư c m nh giá: Thanh toán t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. - Trái phi u u th u qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán và b o lãnh phát hành, ư c niêm y t t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán: Vi c thanh toán do Trung tâm Giao d ch ch ng khoán và Kho b c Nhà nư c ph i h p th c hi n. 4.3- Trái phi u b ng ô la M : S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c làm i lý cho B Tài chính trong khâu phát hành và thanh toán trái phi u. 4.4- Thanh toán ti n g c trái phi u: Ti n g c trái phi u ư c thanh toán m t l n khi n h n. Trư ng h p ch s h u trái phi u (lo i có ghi tên) là cá nhân, n u g p khó khăn c bi t, b t kh kháng, có nhu c u thanh toán trái phi u trư c h n, ư c chính quy n a phương nơi cư trú ho c cơ quan có trách nhi m xác nh n, T ng giám c Kho b c Nhà nư c xem xét và gi i quy t cho mua l i trư c h n. Trái phi u chưa th i h n hư ng lãi s không ư c thanh toán lãi. 4.5- Thanh toán ti n lãi trái phi u: Ti n lãi trái phi u ư c thanh toán m i năm m t l n khi 12 tháng tính t ngày mua. n h n thanh toán g c ho c lãi mà ch s h u trái phi u chưa n thanh toán thì s ti n g c ho c lãi ó ư c b o lưu hoàn tr khi ch s h u có nhu c u thanh toán; không tính lãi nh p g c và không tính lãi trong th i gian quá h n thanh toán. i u 5. Ch s h u trái phi u có quy n và ư c hư ng các ưu ãi sau: 5.1- ư c chuy n như ng, t ng, l i th a k ho c c m c trong các quan h tín d ng. 5.2- ư c mua bán, giao d ch trái phi u qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán i v i trái phi u niêm y t t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán.
  4. 5.3- Ch s h u là t ch c tín d ng ư c giao d ch trái phi u trên th trư ng ti n t ; chi t kh u, tái chi t kh u trái phi u theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 5.4- Ch s h u trái phi u là cá nhân ư c mi n thu thu nh p cá nhân i v i kho n thu nh p t lãi trái phi u và chênh l ch giá mua bán trái phi u; n u có nhu c u, ư c g i t trái phi u t i các ơn v Kho b c Nhà nư c b o qu n h và mi n phí. i u 6. T ng giám c Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m: 6.1- T ch c phát hành và thanh toán trái phi u theo quy nh t i i u 3 và i u 4 c a Quy t nh này. 6.2- Ch ng i u hành kh i lư ng, kỳ h n và lãi su t phát hành trái phi u theo các phương th c u th u, b o lãnh ư c quy nh t i i m 3.2, 3.3, 3.4 i u 3 Quy t nh này trong ph m vi kh i lư ng, kỳ h n và khung lãi su t do B trư ng B Tài chính phê duy t và phù h p v i nhu c u s d ng v n. 6.3- Th c hi n h ch toán k toán, báo cáo và quy t toán các kho n thu trái phi u và thanh toán trái phi u theo ch quy nh. i u 7. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. T ng giám c Kho b c Nhà nư c hư ng d n chi ti t và ch o th c hi n trong toàn h th ng Kho b c Nhà nư c, Th trư ng các ơn v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính, Giám c S Tài chính và Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Nguy n Sinh Hùng - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - Các ơn v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính, - S Tài chính; KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Lưu VP, KBNN.
Đồng bộ tài khoản