Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Luyện tập Thể thao và Vui chơi giải trí Mễ Trì, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 09/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU LUY N T P TH THAO VÀ VUI CHƠI GI I TRÍ M TRÌ, T L 1/500. a i m: xã M Trì, huy n T Liêm, thành ph Hà N i Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP, ngày 24/1/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/2/2000 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm (ph n quy ho ch ki n trúc và giao thông) t l 1/5000; Căn c Quy t nh s 61/2003/Q -UB ngày 13/5/2003 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm (ph n h t ng k thu t), t l 1/5000; Căn c Quy t nh s 21/2003/Q -UB ngày 27/1/2003 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu Công viên Văn hóa Th thao Tây Nam Hà N i, t l 1/2000; Theo ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 2061/TTr-QHKT, ngày 28/11/2006, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu Luy n t p Th thao và Vui chơi gi i trí M Trì, t l 1/500, a i m: xã M Trì, huy n T Liêm, Hà N i, do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 8/2006, v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô nghiên c u: 1.1. V trí: Khu t nghiên c u Quy ho ch chi ti t Khu luy n t p th thao và vui chơi gi i trí M Trì t l 1/500, n m v phía Tây Nam thành ph Hà N i, thu c a gi i hành chính xã M Trì, huy n T Liêm.
  2. 1.2. Ranh gi i: - Phía B c là ư ng Láng – Hòa L c. - Phía ông B c là ư ng quy ho ch có m t c t ngang 17,5m. - Phía ông Nam là ư ng quy ho ch. - Phía Tây Nam là ư ng Lương Th Vinh hi n có. 1.3. Quy mô: - T ng di n tích t trong ph m vi nghiên c u kho ng: 320.965m2 (32ha). (Bao g m c h i u hòa). 2. M c tiêu nhi m v : - Quy ho ch chi ti t Khu luy n t p th thao và vui chơi gi i trí M Trì t l 1/500 nh m c th hóa m t ph n i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i; Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm t l 1/5000 và Quy ho ch chi ti t Khu Công viên Văn hóa Th thao Tây Nam Hà N i t l 1/2000 ã ư c phê duy t. - áp ng k p th i nhu c u u tư, phát tri n ô th cho khu v c phía Tây Nam Thành ph Hà N i, phù h p v i ch trương c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i là: s d ng t hi u qu , ti t ki m và xây d ng ng b h t ng k thu t cho khu v c. - áp ng nhu c u ngày càng cao v vui chơi gi i trí, sinh ho t văn hóa, du l ch và th d c th thao c a ngư i dân Th ô. - Nh m xác nh ư c qu t, quy mô cũng như phân khu ch c năng h p lý, g n k t các ch tiêu kinh t k thu t phù h p quy nh. - Làm cơ s cho Ch u tư ti n hành l p D án u tư xây d ng theo úng quy nh hi n hành và làm cơ s pháp lý cho vi c qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Các ch tiêu t ư c: a. Các ch tiêu s d ng t: B ng t ng h p ch tiêu quy ho ch s d ng t trong khu v c quy ho ch: Trong ph m vi Ngoài ph m vi Toàn khu v c d án d án nghiên c u STT H ng m c D. D. tích T l T l D. tích T l tích (m2) (%) (m2) (%) (m2) (%)
  3. 1 th i u hòa 80000 29.82 80000 24.92 2 t làm sân t p golf 9 l 106040 39.52 106040 33.04 3 t xây d ng h i quán 15700 5.85 15700 4.89 golf (golfclub) 4 t xây d ng khu t p 21285 7.93 21285 6.63 ánh golf và g t bóng 5 t xây d ng khu d ch 5060 1.89 5060 1.58 v ph tr 6 t cây xanh, sân vư n, 32450 12.09 32450 10.11 ư ng d o 7 t tr c không gian 7770 2.90 7770 2.42 8 t xây d ng tr m bi n 1975 3.75 1975 0.62 áp 110KV 9 t XD tuy n mương và 23645 44.90 23645 7.37 ư ng ven mương 10 t ư ng s d ng 27040 51.35 27040 8.42 chung khu v c T ng di n tích t 268305 100.00 52660 100.00 320965 100.00 B ng th ng kê các ch tiêu quy ho ch s d ng t: STT Ký Ch c năng ô t Di n Di n Di n M t H s T ng hi u tích t tích tích SDD cao XD sàn XD BQ (m2) (m2) (m2) % (L n) (T ng) 1 H th i u hòa 80000 2 SG t làm sân t p golf 9 106040 l 3 HQ t xây d ng h i quán 15700 2750 8250 17.5 0.53 3.00 golf (golfclub) 4 TL t xây d ng khu t p 21285 590 1180 2.8 0.06 2.00 ánh golf và g t bóng 5 DV t xây d ng khu d ch 5060 210 210 4.2 0.04 1.00 v ph tr 6 CX t cây xanh, sân 32450 vư n, ư ng d o 7 TKG t tr c không gian 7770 8 TD t xây d ng tr m 1975 bi n áp 110KV
  4. 9 M t XD tuy n mương 23645 và ư ng ven mương 10 D1 t ư ng s d ng 20985 chung khu v c 11 D2 t ư ng s d ng 6055 chung khu v c T ng c ng 320965 3550 9640 1.1 0.03 2.72 b. Ch tiêu v h t ng k thu t: * Giao thông: - T ng di n tích t nghiên c u: 32,10Ha - T ng di n tích t tính toán: 23,63 ha (100%) (Không tính di n tích th i u hòa S = 8 ha và mương quy ho ch S = 1,47 ha) - t ư ng giao thông: 3,61 ha (15,28%) (tính n ư ng nhánh). -M t m ng lư i ư ng giao thông: 7,09 km/km2 (tính n ư ng nhánh). 3.2. Quy ho ch s d ng t: T ng m t b ng Quy ho ch s d ng t Khu luy n t p th thao và vui chơi gi i trí M Trì, t l 1:500, có các ch c năng s d ng t chính như sau: - t h i u hòa: Ph i m b o di n tích 8Ha trên nguyên t c liên hoàn và th ng nh t, m b o kh năng i u hòa nư c cho khu v c và hài hòa v i không gian c nh quan cây xanh xung quanh. - t làm sân golf 9 l : xây d ng sân t p luy n golf s d ng m c ích công c ng, ph c v dân cư c a Thành ph , t o i u ki n cho qu n chúng Th ô ti p c n v i lo i hình th thao m i, h i nh p qu c t . - t xây d ng H i quán Golf (Golfclub): xây d ng công trình công c ng ph c v chung cho khu v c, là nơi t p k t, sinh ho t các ho t ng chuyên ngành v b môn th thao golf. - t xây d ng khu t p ánh golf và g t bóng: xây d ng các sân t p luy n th thao như: Sân t p g t bóng, ánh h cát; sân t p ánh golf … - t xây d ng khu d ch v ph tr . - t cây xanh, sân vư n, ư ng d o: Ph i ư c t n d ng không gian cây xanh hi n có: C i t o sân vư n, ư ng d o, hình thành không gian sinh ng g n v i các ch c năng t trong khu v c.
  5. - t tr c không gian: làm ư ng i b , ư ng d o k t h p qu ng trư ng c a d án. - t xây d ng tr m bi n áp 110KV: di d i tr m bi n áp 110KV Thanh Xuân ( ư c th c hi n theo d án riêng). - t xây d ng tuy n mương và ư ng ven mương: là ph n t xây d ng tuy n mương thoát nư c, hành lang b o v k t h p ư ng d c mương theo quy nh, mương ph i m b o tiêu thoát nư c chung c a khu v c. - t ư ng s d ng chung khu v c: g m tuy n ư ng Lương Th Vinh m r ng theo quy ho ch và tuy n ư ng nhánh có m t c t ngang 17,5m, n m phía ông ranh gi i nghiên c u. 3.3. T ch c không gian quy ho ch ki n trúc và c nh quan: Hình thành t i ây m t qu n th th ng nh t, hài hòa gi a công trình ki n trúc v i không gian công viên cây xanh m t nư c và phù h p v i các quy nh t i Quy ch qu n lý ki n trúc xây d ng Khu v c xung quanh Trung tâm H i ngh Qu c gia. - Hình thành tr c không gian chính c a Khu luy n t p th thao và vui chơi gi i trí M Trì theo hư ng B c Nam, t o m i liên h thu n l i v i tuy n ư ng Láng Hòa L c và tuy n ư ng phía Nam khu v c nghiên c u. T i v trí giao v i 2 tuy n ư ng này t ch c thành các c ng chính c a khu v c. Tr c không gian ư c thi t k ch y u dành i b , ư ng d o v i d i cây xanh, vư n hoa gi a, ng th i trư c H i quán Golf (Golfclub) là qu ng trư ng trung tâm t o i m d ng, chuy n ti p v i sân t p ánh golf, g t bóng, sân t p golf 9 l và khu cây xanh sân vư n ư ng d o. - V phía Tây tr c không gian c a khu v c nghiên c u là cây xanh, th m c , m t nư c, g m sân t p golf 9 l ư c thi t k hài hòa, h p lý v i h i u hòa v a m b o tiêu thoát nư c cho khu v c v a t o c nh quan cho sân t p golf: + Sân golf 9 l : thi t k , xây d ng sân t p golf 9 l v i các ư ng golf ư c b trí an xen hài hòa v i m t nư c và cây xanh, t o ư ng không gian sinh ng cho khu v c. Bao b c xung quanh khu v c sân golf ư c b trí tr ng cây xanh k t h p v i h th ng lư i ch n m b o an toàn tuy t i cho khu v c lân c n. + H i u hòa ư c b trí t p trung k t h p t ch c không gian sân t p golf và ph i m b o tiêu thoát nư c cho khu v c. - Phía ông tr c không gian c a khu v c nghiên c u là H i quán golf (GolfClub), khu t p ánh golf, g t bóng, khu d ch v ph tr , cây xanh sân vư n ư ng d o và tr m bi n áp 110KV. Khu v c này ch y u ư c tr ng cây xanh th m c v i m t s công trình có quy mô nh v i chi u cao t i a 12m g n bó hài hòa v i không gian xung quanh. + H i quán Golf (Golf club): B trí t i v trí có i m nhìn p khi ng t Trung tâm H i ngh Qu c gia nhìn sang. Công trình ư c thi t k 3 t ng, kh i tròn mái d c và có kho ng lùi t i thi u 30m i v i tuy n ư ng Láng Hòa L c, hài hòa v i không gian
  6. cây xanh, phù h p v i các quy nh t i Quy ch qu n lý ki n trúc xây d ng Khu v c xung quanh Trung tâm H i ngh Qu c gia. + Khu t p ánh golf và g t bóng g m sân c t p ánh, phát và g t bóng golf. T i khu t p ánh golf ngoài h th ng sân c theo quy nh còn b trí m t nhà phát bóng 02 t ng, xung quanh khu v c này ư c bao quanh b ng cây xanh và h th ng lư i ch n bóng bóng không b bay ra ngoài. Khu g t bóng là sân c v i các b y cát: nơi ây luy n t p g t bóng vào l golf và ánh bóng t các b y cát lên khu v c l golf. + Khu d ch v ph tr các ho t ng th d c th thao và d ch v ph tr . + Khu cây xanh, sân vư n, ư ng d o: ư c c i t o, ch nh trang trên cơ s vư n cây lâu năm hi n có trong khu v c và b sung thêm m t s loài cây, hoa m i tăng v p và s phong phú v ch ng lo i cây c a khu vư n. Trong khu vư n ư c xây d ng ư ng d o, b n hoa, tư ng và ài phun nư c nh và các chòi ngh chân. Nơi ây t ch c các ho t ng mang tính công ích (công c ng) ph c v cho ngư i dân. + t xây d ng tr m i n 110KV (th c hi n theo d án riêng). Các tuy n dây, tuy n cáp ra vào tr m ư c b trí i ng m. - Bãi xe ph i b trí hài hòa, h p lý xen k trong khu cây xanh, v trí và di n tích c th s ư c xác nh trong quá trình l p d án u tư xây d ng tuân th tiêu chuNn, quy chuNn hi n hành. 3.4. Quy ho ch h t ng k thu t: 3.4.1. Quy ho ch giao thông: - ư ng phân khu v c: có m t c t ngang i n hình B = 30m g m: lòng ư ng r ng 15m (4 làn xe), v a hè m i bên r ng 7,5m. - ư ng nhánh: + Tuy n ư ng có m t c t ngang B = 17,5m g m lòng ư ng r ng 7,5m và v a hè m i bên r ng 5m. + Tuy n ư ng có m t c t ngang B = 13,5m bao g m lòng ư ng r ng 7,5m, v a hè m i bên r ng 3m (n m trong t xây d ng tuy n mương và hành lang b o v mương). - i v i các ư ng (l i) vào công trình: ư c xác nh k t h p v i vi c b trí các công trình xây d ng. ư ng d o trong khu v c sân t p golf 9 l s ư c th c hi n theo d án riêng trên nguyên t c không nh hư ng t i s ho t ng c a h i u hòa. - Bãi xe: Ph i m b o nhu c u xe cho khu v c này theo úng các quy nh, tiêu chuNn hi n hành và s ư c xác nh c th theo d án u tư xây d ng ư c duy t. - Giao thông công c ng: Xe buýt ho t ng trên tuy n ư ng phân khu v c tr lên, d c theo tuy n ư ng này d ki n b trí các i m xe buýt, kho ng cách gi a các i m này t 350m n 500m.
  7. 3.4.2. Chu n b k thu t: a. San n n: - Kh ng ch cao n n t i các i m giao nhau c a các tuy n ư ng và các i m c bi t, làm cơ s cho công tác qu n lý và l p d án trong t ng ô t. + Khu v c sân t p golf 9 l : n n ư c b trí thi t k d c d n v phía h , cao n n ư c kh ng ch trên cơ s m c nư c h l n nh t Hmm = 5,10m. Cao th p nh t là 6,00m t i mép b h , Vi c san n n ư c th c hi n theo d án u tư xây d ng. + Khu v c t p luy n và H i quán golf: Cao n n cơ b n ư c gi nguyên theo hi n tr ng ch san p c c b m t s khu v c th p trũng th p so v i cao kh ng ch ư ng theo quy ho ch xung quanh và g n k t v i cao n n hi n có. + T n d ng t i a t ào h san p n n. b. Thoát nư c mưa: - Hư ng thoát nư c chính: Nư c mưa trong khu v c ư c t p trung vào h th ng c ng thoát nư c mưa và h i u hòa, sau ó ư c thoát vào tuy n mương thoát nư c c a Thành ph ra sông Nhu . - H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn. - H i u hòa ph i m b o di n tích 8Ha, th ng nh t, liên hoàn áp ng kh năng i u hòa, lưu thông nư c và ư c n i thông v i h th ng mương thoát nư c chung c a Thành ph thông qua các công trình p i u ti t và c ng n i. Cao m c nư c i u ti t c a h i u hòa c th do S Giao thông Công chính Hà N i quy nh. - Khi th c hi n d án xây d ng dân Golf ph i l p d án u tư xây d ng tuy n c ng n i h v i mương M Trì – Trung Văn m b o vi c tiêu thoát nư c bình thư ng cho khu v c. 3.4.3. Quy ho ch c p nư c: a. Ngu n nư c - Ngu n nư c c p cho khu d án ư c c p t nhà máy nư c H ình, nhà máy nư c Mai D ch và nhà máy nư c m t Sông à thông qua tuy n ng c p nư c truy n d n D800mm d ki n xây d ng d c ư ng Vành ai 3. - Trư c m t khi tuy n ng c p nư c truy n d n c a Thành ph chưa ư c xây d ng, ngu n c p nư c ư c l y t tuy n ng c p nư c phân ph i hi n có và ngu n c p c th do ơn v ư c Thành ph giao qu n lý và khai thác h th ng c p nư c khu v c này xem xét gi i quy t. b. M ng lư i ư ng ng:
  8. - M ng lư i c p nư c ư c thi t k theo nguyên t c m ng vòng k t h p nhánh c t, m b o c p nư c an toàn và liên t c. - ư ng ng c p nư c b trí trên hè m b o kho ng cách an toàn i v i các công trình ng m khác. c. C p nư c c u h a: - H ng c u h a ư c b trí trên m ng lư i c p nư c chính t i v trí thu n l i cho công tác phòng cháy ch a cháy. Kho ng cách theo Quy chuNn. - B trí m t s i m l y nư c t h i u hòa cho xe c u h a khi c n thi t. V trí c th s ư c xác nh trong quá trình l p d án u tư theo yêu c u và th a thu n c a cơ quan Phòng cháy ch a cháy. 3.4.4. Quy ho ch thoát nư c b n và v sinh môi trư ng: a. Quy ho ch thoát nư c b n: H th ng thoát nư c bNn là h th ng c ng riêng. Nư c bNn c a công trình ph i ư c x lý bên trong ô t m b o i u ki n v sinh môi trư ng, sau ó s theo tuy n c ng thoát nư c bNn riêng t ch y v tr m bơm nư c bNn Thành ph v tr m x lý Phú ô. Trong giai o n trư c m t, khi h th ng thoát nư c bNn c a Thành ph chưa ư c xây d ng, nư c bNn c a công trình ph i ư c x lý m b o v sinh môi trư ng, r i thoát t m vào h th ng thoát nư c mưa bên ngoài ô t. b. V sinh môi trư ng: Rác th i ư c thu gom thông qua h p ng v i các cơ quan có ch c năng. 3.4.5. Quy ho ch c p i n: Ngu n 22KV ư c l y t tr m 110/22KV Thanh Xuân n m trong ranh gi i nghiên c u – phía ông khu t. V trí tuy n cáp 22KV ư c b trí d c theo các tuy n ư ng quy ho ch. Xây d ng m t tr m bi n áp m b o yêu c u c p i n cho công trình. ư ng ư c chi u sáng b ng èn th y ngân cao áp. Khi l p d án u tư xây d ng c n liên h v i Công ty i n l c Hà N i ư c gi i quy t. 3.4.6. Quy ho ch h th ng thông tin: Các thuê bao ư c ph c v t t ng ài v tinh (T 1) xây d ng phía Tây Nam khu v c nghiên c u. T t ng ài v tinh có tuy n cáp g c n t cáp t trong khu v c. i u 2.
  9. - S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph và pháp lu t v ch t lư ng h sơ thNm nh; Xác nh n h sơ thi t k Quy ho ch chi ti t t l 1/500 phù h p v i Quy t nh phê duy t trong vòng 15 ngày k t ngày quy t nh có hi u l c; Ch trì ph i h p v i y ban nhân dân huy n T Liêm và Công ty TNHH Phát tri n Th thao và Gi i trí M Trì t ch c công b công khai Quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Công ty TNHH Phát tri n Th thao và Gi i trí M Trì t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, thi t k ô th iv i án quy ho ch chi ti t này, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh. - Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Nông nghi p và phát tri n Nông thôn; Ch t ch y ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch y ban nhân dân xã M Trì; Giám c Công ty TNHH Phát tri n Th thao và Gi i trí M Trì; Giám c; Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : Xây d ng, KH& T, TNMT; - Ch t ch UBND TP; - Các PCT UBND TP; - Các PVP, TH, NN, XD, Xn. - Lưu: VT. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản