Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục tạm thời hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhập khẩu để gia công theo giấy phép của Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0971/2004/Q -BTM Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A B THƯƠNG M I S 0971/2004/Q -BTM NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2004 V BAN HÀNH DANH M C T M TH I HÀNG HÓA T M NH P TÁI XU T, CHUY N KH U, NH P KH U GIA CÔNG THEO GI Y PHÉP C A B THƯƠNG M I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thương m i; Căn c Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c yêu c u b o v uy tín hàng hoá xu t kh u c a Vi t Nam trên trư ng qu c t ; Theo ngh c a V trư ng V Xu t nh p kh u, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c t m th i hàng hoá t m nh p tái xu t, chuy n khNu và bán thành phNm nh p khNu gia công theo gi y phép c a B Thương m i. i u 2. Vi c t m nh p, tái xu t, chuy n khNu và nh p khNu gia công các m t hàng không n m trong Danh m c t m th i hàng hoá nêu t i i u 1 Quy t d nh này v n th c hi n theo Quy ch kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t, quy ch kinh doanh theo phương th c chuy n khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 1311/1998/Q -BTM ngày 31/10/1998 c a B trư ng B Thương m i và các quy nh v gia công hàng hoá t i Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 và Thông tư s 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 c a B Thương m i. i u 3. Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 4. Ông V trư ng V Xu t nh p khNu, V trư ng, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Thương m i, các doanh nghi p kinh doanh t m nh p tái xu t, chuy n khNu, nh p khNu gia công các hàng hoá quy nh t i Danh m c t m th i hàng hoá nói trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mai Văn Dâu
  2. ( ã ký) DANH M C HÀNG HOÁ T M NH P TÁI XU T, CHUY N KH U, VÀ BÁN THÀNH PH M NH P KH U GIA CÔNG THEO GI Y PHÉP C A B THƯƠNG M I (Ban hành kàm theo Quy t nh s 0971/2004/Q -BTM ngày 14/7/2004 c a B Thương m i) 1. Hàng d t may thành phNm. 2. Hàng gi y dép thành phNm. 3. G và g (bao g m thành phNm và bán s n phNm g gia công s n phNm hoàn ch nh). 4. Xe p (d ng nguyên chi c ho c b linh ki n). 5. M t ong. 6. T i. 7. B t l a gaz thành phNm.
Đồng bộ tài khoản