Quyết định 100/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 100/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 100/2004/QĐ-UB về điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2004 của Quận Hai Bà Trưng, Huyện Thanh trì và Quận Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 100/2004/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 100/2004/Q -UB Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2004 QUY T NNH V VI C I U CH NH K HO CH V N XDCB NĂM 2004 C A QU N HAI BÀ TRƯNG, HUY N THANH TRÌ VÀ QU N HOÀNG MAI U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; - Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; - Căn c các Ngh nh s 60/2003/CP c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Ngh nh s 73/2003/N -CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ban hành Quy ch xem xét, quy t nh d toán phân b ngân sách a phương, phê chu n quy t toán ngân sách a phương; - Căn c Ngh quy t s 47/2003/NQ-H và Ngh quy t s 48/2003/NQ-H ngày 18 tháng 12 năm 2003 c a H i ng nhân dân Thành ph v nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng và phân b d toán ngân sách Thành ph Hà N i năm 2004; - Căn c Quy t nh s 176/2003/Q -UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c giao ch tiêu k ho ch kinh t - xã h i và d toán Ngân sách Nhà nư c năm 2004; - Căn c Quy t nh s 52/2004/Q -UB ngày 22 tháng 3 năm 2004 c a UBND Thành ph v vi c i u ch nh k ho ch v n XDCB năm 2004 c a Qu n Hai Bà Trưng, Huy n Thanh Trì, Gia lâm và phân giao k ho ch XDCB năm 2004 cho 2 Qu n Long Biên, Hoàng Mai; - Xét ngh c a Giám c S : K ho ch và u tư t i t trình s 485/TTr-KH& T ngày 4 tháng 06 năm 2004, QUY T NNH i u 1. Giao i u ch nh k ho ch v n XDCB năm 2004 c a Qu n Hai Bà Trưng, Huy n Thanh trì và Qu n Hoàng Mai theo bi u kèm theo. i u 2. Nh ng d án tri n khai t năm 2003 tr v trư c thu c di n ph i bàn giao gi a các Qu n - Huy n cũ (Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Gia Lâm) sang hai Qu n m i thành l p là Hoàng mai và Long Biên chưa ư c ghi trong k ho ch năm 2004 t i quy t nh 176/2004/Q -UB và Quy t nh 52/2004/Q -UB c a k ho ch năm 2004 th c hi n như sau: + Qu n, Huy n cũ có trách nhi m bàn giao h sơ d án sang Qu n m i. + i v i các d án CB T ã ư c phê duy t d án, cho phép u tư cũ ( ơn v bàn giao) có trách nhi m quy t toán kinh phí chuNn b u tư và ư c thanh toán trong
  2. ngu n v n thanh toán n ã b trí trong quy t nh 176/2003/Q -UB. Giao cho S Tài chính sau khi thNm tra phê duy t quy t toán thông báo Kho b c Hà N i th c hi n thanh toán. + i v i các d án chuNn b th c hi n n u thi t k k thu t, t ng d toán ư c duy t, ơn v bàn giao d án ư c phép xu t UBND Thành ph b sung v n trong tháng 6/2004. + Ngoài các trư ng h p nêu trên, ơn v ti p nh n bàn giao có trách nhi m thanh toán cho ơn v bàn giao theo kh i lư ng th c hi n và các quy nh hi n hành. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân các Qu n - Huy n căn c k ho ch ư c giao t i i u 1 có trách nhi m tri n khai giao k ho ch cho các ch u tư d án trong tháng 6/2004; Ch o các ch u tư liên quan bàn giao, ti p nh n h sơ qu n lý các d án và th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c và thành ph Hà N i. Giao S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i S Tài chính, Kho b c Nhà nư c Hà N i d n hai Qu n m i tri n khai nhi m v ư c giao úng quy nh. i u 4. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Ch t ch UBND các qu n: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Ch t ch UBND các huy n Thanh Trì, và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh BI U DANH M C I U CH NH K HO CH V N XDCB C A THÀNH PH HÀ N I NĂM 2004 KH O SÁT, QUY HO CH - CHU N BN U TƯ (Kèm theo Quy t nh s 100/2004/Q -UB ngày 22 tháng 6 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i)
  3. TT Tên d a Năng Th i D Lu k TT K ho ch năm K ho ch năm G án i m l c gian toán n h t năm 2004 thành ph 2004 i u ch nh c xây thi t th c chi 2003 ã giao t i d ng k hi n phí Quy t nh sau th c 52/2004/Q - i u hi n UB ngày 22 ch nh tháng 3 năm 2004 T ng Riêng T ng Ch u T ng Ch u s năm s tư s tư sau 2003 i u ch nh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 T ng 490 490 s Kh o 150 150 sát Quy ho ch ChuN n 340 340 b u tư I.1 Kh o 150 150 sát Quy ho ch I.1 D án 150 150 chuy n ti p 1 QHCT Hai 160 T6/2004 350 20 20 150 UBND 150 UBND D Phư ng Bà ha Qu n Q. Hai chu Vĩnh Trưng Hoàng Bà t Tuy, Mai Trưng UB Qu n Qu Hai Bà Ho Trưng Ma san UB Q. Bà Trư I.2 ChuN n 340 340 b u tư I.1 D án 340 340 chuy n
  4. ti p Trư ng Hoàng 12 1/2004 70 40 40 40 Chuy n 40 Chuy n THCS Mai phòng giao t giao t Vĩnh BQLDA BQLDA Tuy Qu n Huy n Hai Bà Thanh Trưng trì sang sang BQLDA BQLDA Q. Q. Hoàng Hoàng Mai Mai 2 C m Hoàng 20 ha 2003 - 400 100 100 300 Chuy n 300 Chuy n Công Mai 2004 t Ban t Ban nghi p QLDA QLDA Vĩnh Huy n khu - Tuy Thanh c m CN Trì sang huy n BQLDA Thanh Q. Trì sang Hoàng BQLDA Mai Q. Hoàng Mai BI U DANH M C I U CH NH K HO CH V N XDCB C A THÀNH PH HÀ N I NĂM 2004 KH O SÁT, QUY HO CH - CHU N BN U TƯ Giao: U ban nhân dân Qu n Hai Bà Trưng (Kèm theo Quy t nh s 100/2004/Q -UB ngày 22 tháng 6 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i)
  5. TT Tên d a Năng Th i D Lu k TT K ho ch năm K ho ch năm G án i m l c gian toán n h t năm 2004 thành ph 2004 i u ch nh c xây thi t th c chi 2003 ã giao t i d ng k hi n phí Quy t nh sau th c 52/2004/Q - i u hi n UB ngày 22 ch nh tháng 3 năm 2004 T ng Riêng T ng Ch u T ng Ch u s năm s tư s tư sau 2003 i u ch nh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 T ng 190 190 s Kh o 190 190 sát Quy ho ch ChuN n b u tư I.1 Kh o 150 150 sát Quy ho ch I.1 D án 150 150 chuy n ti p 1 QHCT Hai 160 T6/2004 350 20 20 150 UBND 150 UBND D Phư ng Bà ha Qu n Q. Hai chu Vĩnh Trưng Hoàng Bà t Tuy, Mai Trưng UB Qu n Qu Hai Bà Ho Trưng Ma san UB Q. Bà Trư I.2 ChuN n 40 40 b u tư I.1 D án 40 40 chuy n
  6. ti p Trư ng Hoàng 12 1/2004 70 40 40 40 Chuy n 40 Chuy n THCS Mai phòng giao t giao t Vĩnh BQLDA BQLDA Tuy Qu n Huy n Hai Bà Thanh Trưng trì sang sang BQLDA BQLDA Q. Q. Hoàng Hoàng Mai Mai BI U DANH M C I U CH NH K HO CH V N XDCB C A THÀNH PH HÀ N I NĂM 2004 KH O SÁT, QUY HO CH - CHU N BN U TƯ Giao: U ban nhân dân Huy n Thanh Trì (Kèm theo Quy t nh s 100/2004/Q -UB ngày 22 tháng 6 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) TT Tên d a Năng Th i D Lu k TT K ho ch năm K ho ch năm Ghi án i m l c gian toán n h t năm 2004 thành ph 2004 i u ch nh chú xây thi t th c chi 2003 ã giao t i d ng k hi n phí Quy t nh sau th c 52/2004/Q - i u hi n UB ngày 22 ch nh tháng 3 năm 2004 T ng Riêng T ng Ch u T ng Ch u s năm s tư s tư sau 2003 i u ch nh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T ng 340 340 s Kh o sát Quy
  7. ho ch ChuN n 340 340 b u tư I.1 Kh o sát Quy ho ch I.1 D án chuy n ti p I.2 ChuN n 340 340 b u tư I.1 D án 340 340 chuy n ti p 1 Trư ng Hoàng 12 1/2004 70 40 40 40 Chuy n 40 Chuy n THCS Mai phòng giao t giao t Vĩnh BQLDA BQLDA Tuy Qu n Huy n Hai Bà Thanh Trưng trì sang sang BQLDA BQLDA Q. Q. Hoàng Hoàng Mai Mai 2 C m Hoàng 20 ha 2003- 400 100 100 300 Chuy n 300 Chuy n Công Mai 2004 Giao t t Ban nghi p BQLDA QLDA Vĩnh Huy n khu - Tuy Thanh c m CN Trì sang huy n BQLDA Thanh Q. Trì sang Hoàng BQLDA Mai Q. Hoàng Mai
  8. BI U DANH M C I U CH NH K HO CH V N XDCB C A THÀNH PH HÀ N I NĂM 2004 KH O SÁT, QUY HO CH - CHU N BN U TƯ Giao: U ban nhân dân Qu n Hoàng Mai (Kèm theo Quy t nh s 100/2004/Q -UB ngày 22 tháng 6 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) TT Tên d a Năng Th i D Lu k TT K ho ch năm K ho ch năm Ghi án i m l c gian toán n h t năm 2004 thành ph 2004 i u ch nh chú xây thi t th c chi 2003 ã giao t i d ng k hi n phí Quy t nh sau th c 52/2004/Q - i u hi n UB ngày 22 ch nh tháng 3 năm 2004 T ng Riêng T ng Ch u T ng Ch u s năm s tư s tư sau 2003 i u ch nh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T ng 340 340 s Kh o sát Quy ho ch ChuN n 340 340 b u tư I.1 Kh o sát Quy ho ch I.1 D án chuy n ti p I.2 ChuN n 340 340 b u tư I.1 D án 340 340 chuy n ti p
  9. 1 Trư ng Hoàng 12 1/2004 70 40 40 40 Chuy n 40 Chuy n THCS Mai phòng giao t giao t Vĩnh BQLDA BQLDA Tuy Qu n Huy n Hai Bà Thanh Trưng trì sang sang BQLDA BQLDA Q. Q. Hoàng Hoàng Mai Mai 2 C m Hoàng 20 ha 2003- 400 100 100 300 Chuy n 300 Chuy n Công Mai 2004 Giao t t Ban nghi p BQLDA QLDA Vĩnh Huy n khu - Tuy Thanh c m CN Trì sang huy n BQLDA Thanh Q. Trì sang Hoàng BQLDA Mai Q. Hoàng Mai
Đồng bộ tài khoản