Quyết định 103/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 103/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 103/2003/QĐ-UB về cho vay chỉ định dự án đầu tư nhà máy nhựa Saplast-Vientiane tại thành phố Viên Chăn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 103/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 103/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH V CHO VAY CH NNH D ÁN U TƯ NHÀ MÁY NH A SAPLAST- VIENTIANE T I THÀNH PH VIÊN CHĂN. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Th c hi n Th a thu n v quan h h u ngh và h p tác gi a thành ph H Chí Minh và thành ph Viên Chăn ngày 26 tháng 8 năm 2001 ; - Xét ngh c a Qu u tư phát tri n ô th thành ph t i Văn b n s 304/Q T-T ngày 26 tháng 5 năm 2003 v cho vay ch nh i v i Công ty Nh a Sài Gòn u tư nhà máy nh a Saplast - Vientiane t i Lào ; QUY T NNH i u 1.- Giao Qu u tư phát tri n ô th thành ph cho vay ch nh 100% v n vay u tư i v i d án " u tư xây d ng nhà máy nh a Saplast - Vientiane t i thành ph Viên Chăn, nư c C ng hòa Dân ch Nhân dân Lào" do Công ty Nh a Sài Gòn làm ch u tư, v i n i dung như sau : 1.1- T ng v n u tư d án : 20.220.200.000 ng ; Trong ó : + T ng v n vay u tư : 17.848.600.000 ng ; + V n lưu ng : 2.371.600.000 ng. 1.2- Th i h n vay và hoàn tr n vay là 05 (năm) năm. 1.3- Lãi su t vay ư c ngân sách thành ph h tr 100%, ch u tư tr n g c. Lãi su t năm 2003 là 9,24%/năm ; các năm sau th c hi n theo Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ; c th là m c lãi su t cho vay hàng năm ư c tính b ng m c lãi su t huy ng ti t ki m 12 tháng (tr lãi sau) bình quân c a 04 ngân hàng thương m i qu c doanh trên a bàn thành ph , c ng thêm phí qu n lý 1%/năm. Ch u tư nh n t ngân sách thành ph tr lãi cho Qu u tư phát tri n ô th thành ph theo nh kỳ 03 tháng/l n.
  2. i u 2.- Sau khi có Quy t nh phê duy t d án u tư c a y ban nhân dân thành ph và khi d án ư c c p Gi y phép u tư t i C ng hòa Dân ch Nhân dân Lào, Qu u tư phát tri n ô th thành ph s ti n hành gi i ngân căn c vào nhu c u v n tri n khai d án. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph , Giám c S Công nghi p, Giám c Công ty Nh a Sài Gòn và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Nơi nh n : - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - VPH -UB : PVP/KT, T - T TM, TH, DA - Lưu (TM/P) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản