Quyết định 104/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
75
lượt xem
7
download

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 104/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 104/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH “QUY NNH V QU N LÝ S N XU T VÀ KINH DOANH RAU AN TOÀN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Căn c Quy t nh s 99/2008/Q -BNN ngày 15/10/2008 c a B Nông nghi p và PTNT ban hành “Quy nh qu n lý SX,KD rau, qu và chè an toàn”; Căn c Quy t nh s 2083/Q -UBND ngày 05/5/2009 c a UBND Thành ph ban hành án s n xu t và tiêu th Rau an toàn thành ph Hà N i 2009-2015; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và PTNT t i T trình 215/TTr-SNN ngày 19/8/2009 v vi c ban hành “Quy nh v qu n lý s n xu t và kinh doanh rau an toàn trên a bàn thành ph Hà N i”; Ý ki n th m nh c a S Tư pháp t i Công văn s 1301/STP-VBPQ ngày 31/7/2009 v góp ý d th o văn b n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v qu n lý s n xu t và kinh doanh Rau an toàn trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 130/2004/Q -UB ngày 20/8/2004 c a UBND Thành ph ban hành “Quy nh t m th i v qu n lý s n xu t, kinh doanh Rau an toàn trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Nông nghi p và PTNT, Công thương, Y t , Tài nguyên và Môi trư ng, Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Tư pháp; Giám c Công an Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã; Th trư ng các ngành, các c p, các ơn v và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - B Nông nghi p và PTNT ( b/c); - TT Thành y, TT H ND TP ( b/c); - /c Ch t ch UBND Thành ph ( b/c);
  2. - Các /c PCT UBND Thành ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph , Công báo UBND Thành ph ; Tr nh Duy Hùng - VPUB: Các PVP, các phòng CV, TH; - Lưu: VT. QUY NNH V QU N LÝ S N XU T VÀ KINH DOANH RAU AN TOÀN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 104/2009/Q -UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng. 1. Quy nh này quy nh v i u ki n và ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch , kinh doanh rau an toàn (RAT); thanh ki m tra và x lý vi ph m trong s n xu t, sơ ch , kinh doanh RAT trên a bàn thành ph Hà N i. 2. Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, sơ ch , ch bi n, kinh doanh RAT và các t ch c, cá nhân liên quan trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Gi i thích t ng 1. RAT là s n phNm rau tươi m b o các tiêu chuNn ch t lư ng v hàm lư ng kim lo i n ng, hàm lư ng Nitrat (NO3-), vi sinh v t, dư lư ng thu c b o v th c v t (BVTV) theo quy nh hi n hành c a nhà nư c (t i Quy t nh s 99/2008/Q -BNN ngày 15/10/2008 c a B Nông nghi p và PTNT); ư c s n xu t, sơ ch theo quy trình s n xu t, sơ ch RAT; ti n t i s n xu t, sơ ch theo quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t cho rau qu tươi t i Vi t Nam (VietGAP). 2. Th c hành s n xu t nông nghi p t t cho rau qu tươi c a Vi t Nam g i t t VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices): là nh ng nguyên t c, trình t , th t c hư ng d n t ch c, cá nhân s n xu t, thu ho ch, sơ ch b o m an toàn, nâng cao ch t lư ng s n phNm, m b o phúc l i xã h i, s c kh e ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng, b o v môi trư ng và truy nguyên ngu n g c s n phNm. 3. Qu n lý d ch h i t ng h p (g i t t là IPM) là m t h th ng i u khi n d ch h i b ng cách s d ng hài hòa nh ng bi n pháp k thu t m t cách thích h p trên cơ s phân tích h sinh thái ng ru ng m t cách h p lý gi cho ch ng qu n d ch h i luôn dư i ngư ng gây h i kinh t . Chương 2. QUY NNH C TH
  3. i u 3. i u ki n s n xu t RAT 3.1. Nhân l c: a. Ngư i s n xu t ph i ư c hu n luy n, ào t o qua các l p hu n luy n IPM rau (n u s n xu t theo VietGAP thì ph i ư c hu n luy n v k thu t s n xu t RAT theo VietGAP) do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ào t o và c p Gi y ch ng nh n. b. Ngư i s n xu t ph i th c hi n úng Quy trình k thu t s n xu t RAT. c. T ch c, cá nhân s n xu t RAT ph i có cán b chuyên ngành tr ng tr t ho c BVTV t trung c p tr lên hư ng d n, giám sát k thu t s n xu t RAT. 3.2. t tr ng và giá th : a. Vùng t s n xu t RAT ph i trong Quy ho ch vùng i u ki n s n xu t RAT. Không ch u nh hư ng tr c ti p các ch t th i công nghi p, ch t th i sinh ho t t các khu dân cư, b nh vi n, các lò gi t m gia súc t p trung, nghĩa trang, ư ng giao thông l n. b. Giá th s n xu t RAT ph i làm t nh ng v t li u an toàn, phù h p v i s n xu t rau, không b nhi m bNn, không ư c pha tr n các lo i hóa ch t và phân bón c h i, ngoài danh m c phân bón ư c phép s d ng Vi t Nam. c. Hàm lư ng m t s kim lo i trong t, giá th trư c khi s n xu t và trong quá trình s n xu t ph i dư i m c quy nh t i a cho phép theo quy nh hi n hành. Trư ng h p có kim lo i trong t vư t ngư ng cho phép thì ph i ư c cơ quan chuyên môn l y m u rau i di n ki m tra kim lo i n ng ó trong rau. N u hàm lư ng kim lo i n ng trong rau dư i m c quy nh t i a cho phép thì v n công nh n vùng t ó m b o s n xu t RAT nhưng nh kỳ hàng năm ph i l y m u rau phân tích ki m tra. 3.3. Nư c tư i: a. Ch s d ng ngu n nư c m t, nư c ng m t tiêu chuNn theo quy nh hi n hành. Không s d ng nư c th i công nghi p, nư c th i ô th , nư c th i t b nh vi n, khu dân cư t p trung, trang tr i chăn nuôi, lò gi t m gia súc tư i rau. b. Hàm lư ng m t s hóa ch t và kim lo i n ng trong nư c trư c khi s n xu t và trong quá trình s n xu t n m dư i m c quy nh t i a cho phép theo quy nh hi n hành. c. Nư c s d ng trong s n xu t rau m m ph i t tiêu chuNn nư c sinh ho t cho ngư i theo quy nh hi n hành. 3.4. Phân bón: a. Ch s d ng phân h u cơ ho i m c, tuy t i không ư c s d ng phân tươi. Nghiêm c m xây các b ch a phân tươi trên ng, ru ng bón, tư i cho rau.
  4. b. S d ng h p lý, cân i t l các lo i phân vô cơ, h u cơ theo quy nh c th trong quy trình k thu t s n xu t RAT. 5. Thu c BVTV: S d ng các lo i thu c BVTV có trong danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng trên rau theo quy nh c a B Nông nghi p và PTNT. Ưu tiên s d ng thu c BVTV sinh h c, ngu n g c sinh ho t. Nghiêm c m s d ng thu c ngoài danh m c, thu c hóa h c có c cao và thu c BVTV c m. H n ch s d ng ch t kích thích sinh trư ng trên rau. m b o th i gian cách ly theo quy nh trên nhãn thu c khi thu hái s n phNm. 3.6. Quy trình s n xu t RAT: Ngư i s n xu t RAT ph i tuân th Quy trình k thu t s n xu t RAT do cơ quan có thNm quy n ban hành i v i t ng lo i rau. Trư ng h p lo i rau chưa ư c ban hành Quy trình thì áp d ng tương t theo Quy trình s n xu t RAT c a lo i rau khác cùng nhóm. 3.7. Ngư i s n xu t ph i th c hi n nghiêm túc Quy trình s n xu t RAT và cam k t m b o v sinh an toàn th c phNm. i u 4. i u ki n sơ ch , ch bi n rau an toàn 4.1. V trí, thi t k nhà xư ng sơ ch , ch bi n; d ng c sơ ch , ch bi n; phương ti n v n chuy n RAT ph i m b o các i u ki n v v sinh an toàn th c phNm và không nh hư ng n ch t lư ng rau. 4.2. Rau cung c p cho sơ ch , ch bi n ph i ư c l y t cơ s i u ki n s n xu t RAT ho c cơ s ư c ch ng nh n s n xu t RAT theo VietGAP. Trư ng h p mua nguyên li u rau sơ ch , ch bi n thì ph i có H p ng thu mua rau v i cơ s ã ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t RAT, Gi y ch ng nh n s n xu t RAT theo VietGAP. 4.3. Ngư i tr c ti p tham gia th c hi n Quy trình sơ ch , ch bi n RAT ph i ư c t p hu n v các quy nh qu n lý s n xu t, kinh doanh RAT, v sinh an toàn th c phNm. ư c khám s c kh e nh kỳ, m b o không m c các b nh truy n nhi m theo quy nh hi n hành c a B Y t . 4.4. Nư c dùng r a rau trong sơ ch , ch bi n ph i t tiêu chuNn nư c sinh ho t cho con ngư i theo quy nh hi n hành. 4.5. Nhà kho b o qu n rau ph c v ch bi n ph i m b o theo quy nh: khô s ch, thông thoáng, xa ngu n gây ô nhi m hóa ch t, kim lo i n ng ho c vi sinh v t có h i. Bao bì b o qu n rau kín và b n ch c, khô s ch, không có mùi l . 4.6. S n phNm rau sau khi sơ ch , ch bi n ph i ư c bao gói trong bao bì h p v sinh, ch t li u không gây ô nhi m, có nhãn mác, niêm phong ghi rõ thông tin c a nhà s n xu t (tên, a ch , i n tho i, thương hi u, h n s d ng).
  5. 4.7. Cơ s sơ ch , ch bi n ph i có b n cam k t m b o v sinh an toàn th c phNm theo quy trình sơ ch , ch bi n RAT. Có h sơ ghi chép quá trình sơ ch , ch bi n. 4.8. Rau sau khi sơ ch , ch bi n ư c óng gói, bao gì và có nhãn mác b ng tem ho c mã v ch ã ăng ký. i u 5. i u ki n kinh doanh RAT. 5.1. i v i t ch c, cá nhân m c a hàng, qu y hàng, i lý kinh doanh RAT ph i th c hi n y các quy nh, i u ki n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, ng th i ph i có các i u ki n sau ây: a. a i m kinh doanh: Có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i ch s h u a i m ho c h p ng thuê a i m t i thi u 1 năm. Có y các trang thi t b và d ng c phù h p m b o v sinh an toàn th c phNm. b. Các gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh m t hàng RAT do cơ quan có thNm quy n c p. c. Có h p ng cung ng rau v i cơ s s n xu t ã ư c c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t RAT ho c s n xu t RAT theo VietGAP (có b n sao h p l Gi y ch ng nh n i u ki n RAT, Gi y ch ng nh n s n xu t RAT theo VietGAP ho c Thông báo ti p nh n b n công b RAT c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi s n xu t). Ph i có hóa ơn ho c phi u nh p, xu t RAT hàng ngày ghi y các thông tin v ch ng lo i, kh i lư ng, ngu n g c xu t x , th i gian nh p xu t hàng. d. S n phNm RAT ph i có bao bì, nhãn mác và niêm phong theo quy nh. Trên bao bì ho c nhãn s n phNm ph i có các thông tin: Tên, a ch c a nhà s n xu t rau; …(Khuy n khích in mã s , mã v ch; logo VietGAP; logo, thương hi u c a nhà s n xu t, c a t ch c ch ng nh n và các thông tin khác trên bao bì ho c nhãn). e. Ngư i tr c ti p bán hàng không m c các b nh truy n nhi m theo quy nh hi n hành c a B Y t . g. Niêm y t giá bán rõ ràng và th c hi n bán theo giá niêm y t. 5.2. i v i t ch c, cá nhân kinh doanh RAT theo hình th c cung ng tr c ti p cho khách hàng ho c bán buôn t i ch u m i ph i có các i u ki n sau ây: a. Có Gi y ch ng nh n vùng i u ki n s n xu t RAT (n u t s n xu t) ho c có H p ng thu mua rau v i cơ s ã ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t RAT, s n xu t RAT theo VietGAP. b. Có Hóa ơn nh p, xu t RAT hàng ngày ghi rõ ch ng lo i, kh i lư ng, ngu n g c RAT và th i gian nh p, xu t. c. S n phNm RAT ph i có bao bì, thùng ch a, dây bu c,… ư c niêm phong và v n chuy n trên phương ti n h p v sinh.
  6. 5.3. T ch c, cá nhân xu t khNu RAT ph i m b o ch t lư ng theo yêu c u c a bên nh p khNu. Trư ng h p rau không xu t khNu ư c và ưa vào lưu thông trong nư c thì ph i tuân th các yêu c u qu n lý c a Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. 5.4. T ch c, cá nhân nh p khNu RAT tiêu th trong nư c ph i tuân th các yêu c u qu n lý c a Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. Chương 3. THANH TRA, KI M TRA VÀ T CH C TH C HI N. i u 6. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m. 6.1. Thanh tra, ki m tra: a. S Nông nghi p và PTNT: thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các Quy trình k thu t s n xu t RAT, các quy nh v sơ ch RAT. Ki m tra ch t lư ng RAT các khâu t s n xu t, sơ ch , kinh doanh RAT theo quy nh. b. S Công thương: thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v i u ki n kinh doanh RAT c a các c a hàng, qu y hàng kinh doanh RAT trên a bàn thành ph Hà N i; c. S Y t : thanh tra, ki m tra công tác v sinh an toàn th c phNm và ch t lư ng RAT các cơ s ch bi n, các c a hàng, qu y hàng kinh doanh RAT trên a bàn thành ph Hà N i. 6.2. X lý vi ph m: T ch c, cá nhân và h gia ình vi ph m các quy nh trong “Quy nh v qu n lý s n xu t và kinh doanh rau an toàn trên a bàn thành ph Hà N i” s b x lý theo quy nh t i Quy t nh s 99/2008/Q -BNN ngày 15/10/2008 c a B Nông nghi p và PTNT, các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. i u 7. T ch c th c hi n. 7.1. S Nông nghi p và PTNT: - T ch c th c hi n nghiêm túc “Quy nh v qu n lý s n xu t và kinh doanh rau an toàn trên a bàn thành ph Hà N i”; - Báo cáo, trình UBND Thành ph v Quy ho ch vùng s n xu t RAT t p trung và các D án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh RAT t i a phương; - xu t cơ ch chính sách khuy n khích, h tr s n xu t và kinh doanh RAT; - Ban hành Quy trình s n xu t RAT phù h p v i i u ki n c th c a a phương;
  7. - ào t o, t p hu n s n xu t, sơ ch , b o qu n RAT, thông tin tuyên truy n góp ph n thúc Ny s n xu t kinh doanh RAT; - Hư ng d n, ti p nh n h sơ, ki m tra, thNm nh các i u ki n và c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch RAT cho các t ch c, cá nhân tham gia s n xu t, sơ ch RAT trên a bàn thành ph Hà N i; - Hàng năm, l p d toán kinh phí ph c v công tác t ch c th c hi n “Quy nh v qu n lý s n xu t và kinh doanh rau an toàn trên a bàn thành ph Hà N i”, trình UBND thành ph xem xét, phê duy t; - T ng k t hàng năm v tình hình tri n khai, k t qu và nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình t ch c ch o th c hi n, ng th i xu t ch nh s a, b sung các quy nh khi không còn phù h p, báo cáo k p th i UBND Thành ph xem xét, gi i quy t. 7.2. S Công thương: Hư ng d n, thNm nh h sơ và c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh RAT cho các c a hàng, qu y hàng RAT; Qu n lý ho t ng kinh doanh RAT trên a bàn thành ph Hà N i. 7.3. S Y t : Hư ng d n, thNm nh h sơ và c p Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n RAT; Qu n lý ch t lư ng RAT t i các cơ s ch bi n, ch , siêu th trên a bàn thành ph Hà N i. 7.4. Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã: - Ch o UBND các xã, phư ng, th tr n hư ng d n, ch o, ôn c và giám sát các t ch c, cá nhân t i a phương th c hi n “Quy nh v qu n lý s n xu t và kinh doanh rau an toàn trên a bàn thành ph Hà N i”; ng th i ch u trách nhi m v qu n lý ch t lư ng trong các khâu s n xu t, sơ ch , kinh doanh RAT t i a phương và cơ s . - Căn c n i dung “ án s n xu t và tiêu th RAT thành ph Hà N i, giai o n 2009 - 2015”; xây d ng k ho ch và phân b ngân sách hàng năm h tr cho ho t ng s n xu t, sơ ch , tiêu th RAT trên a bàn. - Ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v s n xu t, tiêu th RAT trên a bàn theo Quy nh này. - Ph i h p v i S Công Thương xây d ng m ng lư i bán th c phNm an toàn trên a bàn qu n, huy n, th xã và ki m tra vi c th c hi n các quy nh v th c phNm an toàn theo quy nh. - K p th i ph n ánh nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n Quy nh này; xu t, báo cáo v UBND Thành ph xem xét, gi i quy t.
  8. i u 8. i u kho n thi hành Các t ch c, cá nhân, h gia ình s n xu t, thu mua, sơ ch , ch bi n, b o qu n và kinh doanh RAT trên a bàn thành ph Hà N i (g i chung là t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh RAT) ph i ăng ký v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v các i u ki n s n xu t, sơ ch , kinh doanh RAT theo quy nh. Sau khi ư c công nh n, ph i th c hi n úng ch t lư ng ăng ký và ch u trách nhi m trư c pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản