Quyết định 105/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định 105/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 105/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 105/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 105/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ T I THI U XÂY D NG M I NHÀ , NHÀ T M, NHÀ XƯ NG, KHO THÔNG D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I LÀM CĂN C TÍNH L PHÍ TRƯ C B , THU THU NH P CÁ NHÂN T CHUY N NHƯ NG B T NG S N U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t xây d ng năm 2003; Căn c Lu t thu thu nh p cá nhân năm 2007; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b ; Thông tư 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a Pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và hư ng d n thi Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t thu Thu Nh p cá nhân; Căn c su t v n u tư xây d ng công trình (năm 2008) quy nh t i văn b n s 292/BXD-KTXD ngày 03/03/2009 c a B Xây D ng xây d ng. Xét ngh c a Liên ngành: C c Thu , S Xây d ng, S Tài chính t i t trình s 304/TT-LN ngày 09/01/2009, báo cáo th m nh s 833/STP-VBPQ ngày 15/05/2009 c a S Tư pháp và T trình s 16581/TT-CT-THNVDT ngày 25/9/2009 c a C c Thu Hà N i, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b ng giá t i thi u xây d ng m i nhà , nhà t m, nhà xư ng, kho thông d ng trên a bàn Thành ph Hà N i làm căn c tính l phí trư c b , thu thu nh p cá nhân t chuy n như ng b t ng s n (Ph l c s 01, s 02 kèm theo). B ng Giá t i thi u xây d ng m i nhà , nhà t m, nhà xư ng, kho thông d ng s ư c i u ch nh hàng năm theo ch s giá xây d ng do B Xây d ng công b (n u có). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các s , ban, ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã; Các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n PH L C 01 B NG GIÁ T I THI U XÂY D NG M I NHÀ , NHÀ T M (kèm theo Quy t nh s 105/2009/Q -UBND ngày 29/9/2009 c a UBND TP Hà N i) VT: 1000 /m2 STT Lo i công trình Giá 1m2 sàn XD I Nhà t 9 t ng tr lên 1 Nhà t 9 n 15 t ng 5.160 2 Nhà t 16 n 19 t ng 5.790 3 Nhà t 20 t ng tr lên 6.440 II Nhà t 8 t ng tr xu ng 1 Nhà xây tư ng g ch ch , ti n k h u b y, câu u 1.122 ch ng giư ng, t tr xà xoi, hoành dui g , mái l p ngói ri, n n lát g ch bát 2 Nhà 1 t ng, mái ngói ho c mái tôn, tư ng 110 b tr 1.350 (xây g ch ho c á ong) tư ng bao quanh > 3m, (không tính chi u cao tư ng thu h i), không có tr n. 3 Nhà 1 t ng mái ngói ho c ho c mái tôn, tư ng 220, 1.538 tư ng bao quanh > 3m, (không tính chi u cao tư ng thu h i) không có tr n. 4 Nhà 1 t ng, mái b ng (mái BTCT) 2.512 5 Nhà 2-3 t ng, tư ng g ch xây, mái b ng (BTCT) trên 4.035 l p tôn, ho c l p mái ngói. 6 Nhà (4-5) t ng mái b ng BTCT ho c mái b ng BTCT 3.956 trên l p tôn và móng không gia c b ng c c BTCT 7 Nhà (4-5) t ng mái b ng BTCT ho c nái b ng BTCT 4.663 trên l p tôn và móng gia c b ng c c BTCT 8 Nhà 6-8 t ng mái b ng BTCT ho c mái b ng BTCT 4.176 trên l p tôn và móng không gia c b ng c c BTCT
  3. 9 Nhà 6-8 t ng mái b ng BTCT ho c mái b ng BTCT 4.679 trên l p tôn và móng gia c b ng c c BTCT 10 - Bi t th giáp tư ng (h ng 1) 4.239 11 - Bi t th song ôi (h ng 2) 4.710 12 - Bi t th riêng bi t (h ng 3) 5.197 13 - Bi t th riêng sang tr ng (h ng 4) 5.730 III Nhà T m 1 Tư ng xây g ch 220, cao 3m tr xu ng (không tính 1.400 chi u cao tư ng thu h i) n n lát g ch xi măng, g ch ch ho c láng xi măng có ánh m u 2 Tư ng xây g ch 110, cao 3m tr xu ng (không tính chi u cao tư ng thu h i) n n lát g ch xi măng, g ch ch ho c láng xi măng có ánh m u a Nhà có khu ph , mái ngói, fibrôximăng ho c tôn, n n 939 lát g ch xi măng b Nhà không có khu ph , mái ngói, fibrôximăng n n lát 774 g ch xi măng c Nhà không có khu ph , mái ngói, fibrôximăng ho c 666 tôn, n n láng xi măng d Nhà không có khu ph , mái gi y d u, n n láng xi 521 măng 2 Nhà t m vách cót, gi y d u ho c mái lá 284 IV Nhà Bán Mái 1 Nhà bán mái tư ng xây g ch 220 cao 3m tr xu ng 646 (không tính chi u cao tư ng thu h i) 2 Nhà bán mái tư ng xây g ch 110 cao 3m tr xu ng (không tính chi u cao tư ng thu h i) a Mái ngói, fibrôxi măng ho c tôn 556 b Mái gi y d u 480 V Nhà Sàn: 1 G t thi t ư ng kính c t > 30cm. 1.038 2 G t thi t ư ng kính c t 30cm 816 4 G h ng s c (ho c c t bê tông) ư ng kính c t 744
  4. - Giá t i thi u xây d ng m i tính cho 1m2 sàn căn h c a t ng căn h riêng l áp d ng trong trư ng h p chuy n như ng, trư c b căn h riêng l trong nhà có nhi u căn h do nhi u h s d ng, (ph bi n là nhà chung cư cao t ng) ư c tính như sau: Giá 1m2 sàn xây d ng Giá 1m2 sàn căn h = 0,70 - i v i nhà xây thô (chưa hoàn thi n) giá ư c tính b ng 0,7 l n giá xây d ng nhà hoàn thi n. - Giá xây d ng m i nhà làm vi c, tr s cơ quan ư c v n d ng theo giá nhà . - i v i nhà t m, v t ki n trúc khác n u có phát sinh thì căn c giá quy nh t i quy t nh 40/2008/Q -UBND ngày 22/10/2008 c a UBND TP Hà N i. PH L C 02 B NG GIÁ T I THI U XÂY D NG M I NHÀ XƯ NG, KHO THÔNG D NG (Kèm theo Quy t nh s 105/2009/Q -UBND ngày 29/9/2009 c a UBND TP Hà N i) VT: 1.000 /m2 STT Tên công trình Giá 1m2 xây d ng I Nhà s n xu t Nhà 1 t ng khNu 12 m cao
  5. 4 C t kèo thép, tư ng g ch, mái tôn 2.840 5 C t bê tông, kèo thép li n nh p, tư ng g ch, mái tôn 2.790 6 C t kèo thép li n nh p, tư ng g ch, mái tôn 2.650 Nhà 1 t ng khNu 18m, cao 9m, có c u tr c 5 t n 1 C t bê tông, kèo thép, mái tôn 3.470 2 C t kèo bê tông, tư ng g ch, mái tôn 3.680 3 C t kèo thép, tư ng g ch, mái tôn 3.280 4 C t kèo thép, tư ng g ch, mái răng ca bê tông 3.240 5 C t kèo bê tông, tư ng g ch, mái răng ca bê tông 3.320 6 C t bê tông, kèo thép, tư ng g ch, mái tôn 3.890 7 C t kèo thép li n nh p, tư ng bao che b ng mái tôn 3.170 8 C t bê tông, kèo thép li n nh p, tư ng g ch, mái tôn 3.410 Nhà 1 t ng khNu 24m, cao 9m, có c u tr c 10 t n 1 C t bê tông, kèo thép, tư ng g ch, mái tôn 5.310 2 C t kèo thép, tư ng g ch, mái tôn 5.520 II Kho chuyên d ng Kho ch a chuyên d ng lo i nh (s c ch a < 500t n) 1 Kho lương th c, khung thép, sàn g hay bê tông, mái tôn 2.080 2 Kho lương th c xây cu n g ch á 1.250 3 Kho hoá ch t xây g ch mái b ng 1.930 4 Kho hoá ch t xây g ch mái ngói hay fibro 1.120 5 Kho l nh k t c u g ch và bê tông s c ch a 100 t n 5.520 6 Kho l nh k t c u g ch và bê tông s c ch a 300 t n 7.010 Kho chuyên d ng lo i l n (s c ch a >= 500 t n) VT: 1000 /t n 1 Kho lương th c s c ch a 500 t n 2.020 2 Kho lương th c s c ch a 1.500 t n 2.200 3 Kho lương th c s c ch a 10.000 t n 2.690 4 Kho mu i s c ch a 1.000 - 3.000 t n 1.730 5 Kho xăng d u xây d ng ngoài tr i s c ch a 20.000m3 5.730 Ghi chú: Kho xăng d u xây d ng ngoài tr i s c ch a 20.000 m3 VT: 1000 /m3
Đồng bộ tài khoản