intTypePromotion=3

Quyết định 1052/BYT-QĐ của Bộ Y tế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
127
lượt xem
8
download

Quyết định 1052/BYT-QĐ của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1052/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc quy định các hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1052/BYT-QĐ của Bộ Y tế

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  y t Õ  s è  1052  Y T­Q §   b ë B n g µ y 25  th¸ng 10 n¨ m   1992 q u y Õ t ® Þ n h  c¸c m É u   x ö  p h ¹t h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c y t Õ v b é   ë ng b é   tr y t Õ ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µy  12­   cø  l x ph     h ch ng 7­ 1989. ­ C¨n  vµo  Òu  cña    cø  §i 3  NghÞ   nh  è  ®Þ s 341/H§BT  µy  9­ ng 22­ 1992    quy ®Þnh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  tÕ.   v y    ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Ch¸nh  V¨n phßng  é  tÕ. B y  Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Nay  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    É u:   ®Þ n c¸cm 1.Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc  tÕ.   v y  2. Quy Õt  nh  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh    ®Þ t gi   v  ti viph h ch trong  lÜnh  ùc  tÕ. v y  3.Quy Õt  nh    ông  Ön    ®Þ ¸p d bi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸ctrong lÜnh  ùc  tÕ.     v y  4. Quy Õt  nh   dông  Ön    ®Þ ¸p  bi ph¸p  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  c ch thih quy ®Þ x ph¹thµnh  Ýnh    ch trong lÜnh  ùc  tÕ.   v y  5. Quy Õt  nh    ®Þ chuyÓn  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  h s viph h ch trong lÜnh  ùc  tÕ    v y  cho  ¬  c quan  iÒu        ® tra®Ó truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 6.Biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh     v viph h ch trong lÜnh  ùc  tÕ  ®èit ng viph¹m    v y  (  î     hµnh  Ýnh  µc¸nh©n, tæ  ch l      chøc  ícngoµi). n  7. Biªn b¶n  Þch    t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  v  ti vi ph h ch trong  lÜnh  ùc  tÕ. v y  8. Biªnb¶n  û  á      hu b tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  v  ti     h ch trong lÜnh    vùc  tÕ. y  §i Ò u 2: C¸c  ¹im É u   Õt  nh,    lo   quy ®Þ biªn b¶n  ãi trong Quy Õt  nh   n    ®Þ nµy  thay thÕ  ÷ng  É u   ∙  ö  ông  íc®©y.   nh m ®sd tr   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  3: Quy ®Þ n c hi l   t   ban  µnh. h §i Ò u    «ng  4: C¸c  Ch¸nh  V¨n phßng,Ch¸nh    thanh    é  tÕ  µ  ë     traB Y  v S Y tÕ    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ      ph tr     ¬ v c¸c thanh      tÕ  Þu  traviªny  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Ms:  01/XPHC Sè: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy        th¸ng    n¨m        19 quy Õt  Þ nh ®  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c y t Õ ­C¨n  vµo  Òu      Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   cø  §i 19,28,33  l x ph     h ch ­C¨n  vµo  Òu.. .cña    cø  §i .  . b¶n  quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh   ®Þ v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  tÕ  l v y  ban  µnh  h theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 341/H§BT  µy  9­ ng 22­ 1992.  ­C¨n  biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  Ëp ngµy.. .th¸ng.. .n¨m    cø    viph h ch l  .  . . . 19; ­X Ðt  éidung,tÝnh  Êthµnh      ¹m  µnh  Ýnh;   n    ch   viviph h ch ­T«i:   Chøc  ô: v ­§¬n  Þ    v c«ng t¸c quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    ö  ¹thµnh  Ýnh  íi   ×nh  1: X ph   ch v  hc¸c thøc: * H×nh    thøc ph¹tchÝnh,møc  ¹t:      ph * H×nh    thøc ph¹tbæ       sung  Õu  ã): (n c ­§èivíi      * N¬i ®¨ng ký nh©n  khÈu th ng tró ê  (hoÆc  n¬i c«ng t¸c, ô ë c¬   tr  s quan)..  . * D © n   éc(quèc tÞch):   t    * CMN D   é chiÕu)sè:   (h     ngµy  Êp:    ¬icÊp c  n   ­Lý      ã  µnh      ¹m:   do:§∙c h viviph Quy  nh  ¹ §iÒu..   ®Þ t i .NghÞ   nh  . ®Þ 341/H§BT  µy  9­ ng 22­ 1992. ­ BiÖn    ph¸p xö  ý®èi víi   l      tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  ∙  Þ     ti     h ch ®b t¹m  ÷(nÕu  ã): gi   c C¬   quan, «ng  µ): . .cã    (b . .  tr¸chnhiÖ m   ép  ¹t.. . . ètiÒn    .   n ph   . . s  trªncho:. . . . trongthêigian:. .    . §i Ò u  C¬   2:  quan  «ng  µ). . ..ã  (b . . . tr¸chnhiÖ m   åith ng  è  Òn lµ:. .    c   b   ê s ti   . . . cho  ¬  c quan  «ng  µ): . ...  (b . . ...trongthêigian:. . ...... ..    . . ...... §i Ò u  3: C¬  quan, «ng (bµ) cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm  thihµnh           Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 Ng êira quyÕt ®Þnh           ý     (K tªn) Ms:  02/XPHC Sè: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy        th¸ng    n¨m        19 quy Õt  Þ nh   ® t¹ m gi ÷ tang v Ë t  h ¬ n g  ti Ö n vi  h ¹ m   p p h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c y t Õ ­C¨n  vµo  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   cø  §i 27  l x ph     h ch   ­C¨n  biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  Ëp ngµy       cø    viph h ch l     th¸ng         n¨m  19; ­T«i:   Chøc  ô: v ­§¬n  Þ    v c«ng  t¸c quy Õt  Þ nh ® T¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön cña    ©n  gi      ti   c¸nh (hoÆc  chøc)viph¹m  µnh  tæ     h chÝnh. Hä   µ    êi(hoÆc  idiÖn  chøc)viph¹m: v tªnng   ®¹   tæ     N¬i  ¨ng  ý  ©n  Èu  êng  ó (hoÆc   a   ® k nh kh th tr   ®Þ chØ   ¬  c quan  ¬i c«ng  n  t¸c): D © n   éc(quèc tÞch): t    Chøng  minh    ©n  ©n  é chiÕu)sè: thnh d (h      cÊp  µy ng N¬i cÊp:   Tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  ¹m  ÷gå m   ã: v  ti     h ch t gi   c Sè  Tªn  tang vËt   §/vÞ  Sè îng l T×nh  ¹ngtang vËt tr     Ghi  TT tÝnh chó Tæng  éng  å m: c g kho¶n     Giao  cho  «ng  µ): . ......... (b . . ........ cã tr¸chnhiÖm    b¶o  qu¶n  ¹ : ....  Ñn  t i . ....h. . «ng  µ)ngµy         (b    /   /19 ®Õ n   ¹ : ..... t i . .... ®Ó     Õt. gi¶i quy Quy Õt  nh   µy  îc lËp  µnh    ®Þ n ®  th hai b¶n giao cho    ©n  (c¸ nh hoÆc   i ®¹   diÖn  chøc)sö  ông  tæ   d tang vËtph¬ng  Ön 1     ti   b¶n.
 4. 4 Ng êira quyÕt ®Þnh      (Ký tªn) Ms:  03/XPHC Sè: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy        th¸ng    n¨m        19 quy Õt  Þ nh   ® ¸p d ô n g   Ö n  p h¸p h µ n h  c h Ý n h  kh¸c bi ­C¨n  vµo  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   cø  §i 12  l x ph     h ch ­ C¨n  vµo  Òu.. . .cña  cø  §i . .  . b¶n Quy  nh   Ò   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  ®Þ v x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc  tÕ    v y  ban  µnh  h theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 341/H§BT  µy  ng 22­ 9­1992.   ­C¨n  biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  Ëp ngµy       cø    viph h ch l     th¸ng         n¨m  19; ­T«i:   ­Chøc  ô:   v ­§¬n  Þ    v c«ng    t¸c: quy Õt  Þ nh ® ¸ dông  Ön  p  bi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸csau  y:   ®© §èivíi   ©n, (hoÆc  chøc    ¹m):     nh c¸   tæ  viph §Þa  chØ: Uû   Òn  quy cho  «ng  µ)cã    (b   tªnsau  y: ®© lµ: TiÕn  µnh  ùc hiÖn  Õt ®Þnh  µy: h th   quy   n Ng êira quyÕt ®Þnh      (Ký tªn)
 5. 5 Ms:  04/XPHC Sè: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy        th¸ng    n¨m        19 quy Õt  Þ nh ®  ¸p d ô n g  bi Ö n  p h¸p  ì ng c h Õ  thi h µ n h  q u y Õ t ® Þ n h   c   x ö  p h ¹ m  vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c y t Õ v ­ C¨n  vµo  Òu    Ph¸p  Önh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  µ  cø  §i 31, 32  l x ph     h ch v §iÒu..   cña  .      b¶nn  quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v y  Õ  t ban  µnh  h theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 341/H§BT  µy  9­ ng 22­ 1992.   ­ § Ó   ¶m    ® b¶o    µnh  thih Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  è:.. . ®Þ x ph     h ch s  .   ngµy        th¸ng.. .n¨m  .  . 19 ­T«i:   Chøc  ô: v ­§¬n  Þ    v c«ng  t¸c quy Õt  Þ nh ® ¸ dông  Ön  p  bi ph¸p cìng chÕ     µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹thµnh  Ýnh;     thih quy   x ph   ch §èivíi  : ­C¸  ©n:   nh * Hä   µ    v tªn: * D © n   éc(quèc tÞch):   t    ­N¬i ®¨ng  ý  ©n  Èu  êng  ó(®Þa     k nh kh th tr   chØ hoÆc   ¬ic«ng  : n  t¸c) * CMN D   é chiÕu)sè:   (h     ngµy  Êp: c N¬i cÊp:   ­Tæ     chøc: * Trô  ë  Æt  ¹ :   s® ti * §¹idiÖn  ¬ quan,®¬n  Þ):    (c     v  ­BiÖn    ph¸p cìng chÕ:     Uû   Ö m  nhi cho «ng  µ): . ..  µ: . . .   µnh  (b . . ..l . . . h ..  thi Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Ng êira quyÕt ®Þnh      (Ký tªn)
 6. 6 Ms:  05/XPHC Sè: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy        th¸ng    n¨m        19 quy Õt  Þ nh ®   uy Ó n  h å  s ¬  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c y t Õ  c h o  c ¬  q u a n  ch ® i Ò u  tra ® Ó  truy cø u  tr¸ch  hi Ö m  h × n h  s ù n ­ C¨n  vµo  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, xÐt  Êy    cø  §i 30  l x ph     h ch   th viÖc    ¹m  µnh  Ýnh  ã  Êu  Öu  ña  éi ¹m. viph h ch c d hi c t   ph Qui ®Þnh  ¹ §iÒu.. .Bé  ËtH×nh  ù;   t  i .  lu   . s C¨n  biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh  Ëp ngµy  cø    v viph h ch l  th¸ng        n¨m   19  µ  Õt  v k qu¶  Óm      ki trax¸cminh. ­T«i:   ­Chøc  ô:   v ­§¬n  Þ    v c«ng  t¸c quy Õt  Þ nh ® Chuy Ón  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  ã  Êu  Öu  éiph¹m  n   ¬  h s viph h ch c d hi t   ®Õ c quan  ®iÒu    ×nh  ù:  . . ..... xem   Ðt gi¶i trah s  .. . ......  .. x     Õt truycøu  quy     tr¸chnhiÖ m  ×nh    h sù. ­Hå   ¬  µi Öu gå m:  . .b¶n  ã biªnb¶n  µn    s t    li .. .  . (c     b giao hå  ¬  Ìm    s k theo) ­ Tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  å m   ã biªnb¶n  µn    v  ti viph h ch g (c     b giao  kÌm theo). Ng êira quyÕt ®Þnh      (Ký tªn)
 7. 7 Ms:  06/XPHC Sè: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy        th¸ng    n¨m        19 Biªn b ¶ n  v Ò  vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c y t Õ v ­H«m     nay,håi    giê   ngµy                     th¸ng  n¨m      19 Chóng    å m:  t«ig 1.Hä   µ    v tªn: Chøc  ô: v §¬n  Þ  v c«ng    t¸c: 2.Hä   µ    v tªn: Chøc  ô: v §¬n  Þ  v c«ng    t¸c: Cã   ù  s chøng  Õn  ña  ki c «ng  µ): (b 1.Hä     tªn: N¬i ®¨ng  ý  ©n  Èu  êng  ó(®Þa    k nh kh th tr   chØ  hoÆc   n  Þ  ®¬ v c«ng  t¸c) 1.Hä     tªn: N¬i ®¨ng  ý  ©n  Èu  êng  ó(®Þa    k nh kh th tr   chØ  hoÆc   n  Þ  ®¬ v c«ng  : t¸c) D © n   éc (quèc  Þch): . ..CMND   é  Õu) sè:. .  µy  Êp:.. . .. ¬ t  t . . ..   (h chi   . .ng c . . .. n   i cÊp: 2.Hä     tªn: N¬i ®¨ng  ý  ©n  Èu  êng  ó(®Þa    k nh kh th tr   chØ  hoÆc   n  Þ  ®¬ v c«ng  : t¸c) D © n   éc(quèc tÞch): .  t    ... CMN D   é chiÕu)sè:. . (h     ..   µy  Êp:.. . n¬icÊp: ng c ..   .  ngåit¹ . .......   i . ......     TiÕn  µnh  Ëp biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh: h l    v viph h ch Hä   µ    êi(hoÆc  idiÖn  chøc  ã    ¹m  µnh  Ýnh) v tªnng   ®¹   tæ  c viph h ch tuæi: N¬i ®¨ng  ý  êng  ó(®Þa    k th tr   chØ  hoÆc   n  Þ  ®¬ v c«ng  : t¸c) D © n   éc  èc  Þch): . .  t (qu t . . .CMN D   é  Õu)  è:. .  µy  Êp:.. .N¬i . (h chi s . .ng c . .    . cÊp: Néi dung    ¹m:   viph Lêikhaicña  êiviph¹m      ng     (hoÆc  idiÖn  chøc  ã    ¹m): ®¹   tæ  c viph Lêikhaicña  êilµm      ng   chøng,ngêihoÆc   chøc  Þ  ¹i(nÕu  ã):     tæ  b h  c
 8. 8 C¨n  vµo  Òu.. . .  ña  cø  §i . . .c . b¶n "Qui ®Þnh   Ò   ö  ¹t vi ph¹m   µnh    v x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc  tÕ" ban  µnh    v y    h theo NghÞ   nh  è: 341/H§BT  µy  ®Þ s  ng 22/9/92chóng    ∙:   t«i® T¹m  ÷: gi Chuy Ón  Ò:  . . .®Ó   Êp  ã  Èm  Òn    Õt. v .. . .. c c th   . quy gi¶iquy Ngoµi nh÷ng    tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  ∙  ¹m  ÷ kÓ   v  ti vi ph h ch ® t gi   trªn, óng     ch t«ikh«ng    ÷g×  thu gi   kh¸c. Biªn b¶n  îc lËp  µnh      ®  th hai b¶n, giao    cho  ¬ng  ù  ét  ® s m b¶n  µ  c  ¹ v ®ä l   i cho  äi  êicã      ïng nghe  m ng   tªntrªnc   c«ng  Ën  µ®óng  µ  ïng ký  nh l   v c   tªn Ng êi(hoÆc  idiÖn  chøc)vi   ®¹   tæ     Ng êilËp biªnb¶n     ph¹m (Ký  tªn) (Ký tªn) Ng êilµm    chøng  Ng êi(hoÆc  chøc)bÞ  ¹i   tæ    h  (Ký tªn) (Ký tªn) Ms:  07/XPHC Sè: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy        th¸ng    n¨m        19 Biªn b ¶ n  v Ò  vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c y t Õ v (§èit ng viph¹m  µnh  Ýnh  µc¸nh©n, tæ   î     h ch l      chøc  ícngoµi) n  ­H«m     nay,håi    giê   ngµy                     th¸ng  n¨m      19 Chóng    å m:  t«ig 1.Hä   µ    v tªn: Chøc  ô: v §¬n  Þ  v c«ng    t¸c: 2.Hä   µ    v tªn: Chøc  ô: v §¬n  Þ  v c«ng    t¸c: Cã   ù  s chøng  Õn  ña  ki c «ng  µ): (b 1.Hä     tªn: tuæi:   N¬i ®¨ng  ý  ©n  Èu  êng  ó:   k nh kh th tr CMN D: Ngµy  Êp: c N¬i cÊp:   2.PhiªndÞch:       Hä   tªn: tuæi: N¬i ®¨ng  ý  ©n  Èu  êng  ó(hoÆc  ¬ic«ng  :   k nh kh th tr   n  t¸c)
 9. 9 TiÕn  µnh  Ëp biªnb¶n  ¹ : .... vÒ     ¹m  µnh  Ýnh: h l    t i . ....  viph h .. ch Hä   µ    êiviph¹m  v tªnng     (hoÆc  idiÖn  chøc)  ®¹   tæ  tuæi: Quèc  Þch: t Sè  é  Õu: h chi C¬   quan  Êp: c §Þa  chØ  ¨ng  ý    ót¹ ViÖtNam: ® k c tr    i   M ôc  ch  Ëp  ®Ý nh c¶nh  hoÆc     ót¹ ViÖtNam: c tr     i   Néi dung    ¹m   viph Lêikhaicña  êiviph¹m      ng     hoÆc   idiÖn  chøc    ¹m: ®¹   tæ  viph Lêikhaicña  êilµm      ng   chøng,ngêihoÆc   chøc  Þ  ¹i(nÕu  ã):     tæ  b h  c C¨n  vµo  Òu  . . .cña  cø  §i .. . . . b¶n "Qui ®Þnh   Ò   ö  ¹t vi ph¹m  µnh    v x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc  tÕ" ban  µnh    v y    h theo NghÞ   nh  è: 341/H§BT  µy  ®Þ s  ng 22/9/92chóng    ∙:   t«i® T¹m  ÷: gi Chuy Ón  Ò:  v § Ó   Êp  ã  Èm  Òn    Õt: c c th quy gi¶iquy Ngoµi nh÷ng    tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  ∙  ¹m  ÷ kÓ   v  ti vi ph h ch ® t gi   trªn, óng     ch t«ikh«ng    ÷g×  thu gi   kh¸c. Biªnb¶n  îclËp  µnh      ®   th haib¶n,giao cho  ¬ng  ù  ét      ® s m b¶n  µ  c  ¹ vµ  v ®ä l  i phiªndÞch  ¹ cho  äi  êicã      ïng    l  i m ng   tªntrªnc nghe c«ng  Ën  µ ®óng  µ  ïng nh l   vc   ký  tªn. Ng êi(hoÆc  idiÖn      ®¹   tæ Ng êilµm    chøng Ng êi(hoÆc  chøc)   tæ    chøc)viph¹m    bÞ  ¹i h (Ký  tªn) (Ký  tªn) (Ký  tªn) PhiªndÞch     Ng êilËp biªnb¶n        (Ký  tªn) (Ký  tªn) Ms:  08/XPHC Sè: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy        th¸ng    n¨m        19 Biªn b¶n  t Þ ch thu tang v Ë t, h ¬ n g   Ö n vi p h ¹ m    p ti h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c y t Õ   c
 10. 10 ­ C¨n  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    cø  ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc  tÕ    v y  sè: ngµy          th¸ng    n¨m        19 ­ C¨n  vµo  cø  Quy Õt  nh  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µy  ®Þ t gi   v  ti vi ph ng th¸ng    n¨m        19 Chóng    å m: t«ig 1. 2. §∙ tiÕn  µnh  Ëp    h l biªn b¶n  Þch    t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  v  ti vi ph h chÝnh. ­Tang  Ëtvµ  ¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  Þ  Þch      v   ph ti     h ch bt thu bao  å m: g ­T×nh  ¹ng, Æc   iÓ m   ¬ng  Ön tang vËtbÞ  Þch    tr   ® ® ph ti     t thu: Ngoµinh÷ng    tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  Ó     óng    v  ti     h ch k trªnch t«i kh«ng  Þch    ÷ng  g×  t thu nh thø  kh¸c. Ng êiviph¹m  ¹i Ön      ¹m)    (§  di TC viph Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 19... (Ký  tªn) Ng êilËp biªnb¶n     (Ký  tªn) Ms:  09/XPHC Sè: Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy        th¸ng    n¨m        19 Biªn b¶n  h u û  b á  tang v Ë t, h ¬ n g   Ö n vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h    p ti trong l Ü nh v ù c y t Õ Håi  giê ngµy th¸ng         n¨m  19 T¹i; ­C¨n  vµo  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh;   cø  §i 33  l x ph     h ch ­ C¨n  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    cø  ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc  tÕ    v y  sè: ngµy          th¸ng    n¨m        19 Héi ®ång  û  á    hu b tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  å m:    ti     h ch g 1.Hä   µ    v tªn: Chøc  ô: v §¹idiÖn  n  Þ  ¬    ®¬ v c quan: 2.Hä   µ    v tªn: Chøc  ô: v §¹idiÖn  n  Þ  ¬    ®¬ v c quan:
 11. 11 3.Hä   µ    v tªn: Chøc  ô: v §¹idiÖn  n  Þ  ¬    ®¬ v c quan: TiÕn  µnh  û  á  h hu b tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh,bao  å m:    ti     h ch   g 1. 2. ViÖc  û  á  hu b tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  ã  ù  v  ti vi ph h ch c s chøng  kiÕn  ña: c 1.Hä   µ    v tªn: lµ ®¹i diÖn  Ýnh  Òn     ch quy (hoÆc  ¬  c quan chuyªn  m«n). 2.Hä   µ    v tªn: Lµ   êi vi ph¹m  µnh  Ýnh  ng     h ch (hoÆc   i diÖn  n   Þ     ¹m   µnh  ®¹   ®¬ v vi ph h chÝnh).ViÖc  û  á    hu b tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Õt  óc vµo  v  ti viph h ch k th   håi. .giê..  µy..      . . .ng . .   th¸ng.. . . . . . . 19..  n¨m  . Ng êiviph¹m     (hoÆc  i ®¹   Ng êilµm    chøng §¹idiÖn    n  Þ  Õn   c¸c®¬ v ti   diÖn  n  Þ,viph¹m  ®¬ v     hµnh  û  á hu b (Ký  tªn) HC) (Ký  tªn) (Ký  tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản