Quyết định 107/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định 107/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 107/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách khu kinh tể cửa khẩu tỉnh An Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 107/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA QUYÕT  §ÞN H   c ña T H ñ  T¦íN G   H Ý N H   H ñ  S è  107/2001/Q§­T T g   C P n g µ y 17 th¸ng 7 n¨ m   2001 v Ò  viÖc ¸p d ô n g  c h Ý n h  s¸ch  Khu   kinh tÕ cöa k h È u  tØn h  A n  Gian g T H ñ  T¦íN G  C H Ý N H  P H ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992;   C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  53/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 4  19    n¨m 2001 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  chÝnh  vÒ  s¸ch ®èi víi       Khu kinh tÕ    cöa  khÈu    i biªngií  ; XÐt    ®Ò nghÞ  cña Chñ tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n tØnh  Giang  iTê  An  t¹  tr×nh sè  2269/CV­  ngµy  16  th¸ng 11  n¨m  2000  vµ  C«ng  v¨n sè  UB 1263/CV.UB  ngµy  th¸ng 6  22    n¨m 2001;®Ò     nghÞ cña  tr Bé  ëng  KÕ   Bé  ho¹ch  vµ §Çu   i tr×nh sè  tt¹ Tê    4075/BKH/QLKT  ngµy  th¸ng   n¨m  20    6  2001; ý    kiÕn  cña      c¸cBé, ngµnh Trung  ¬ng  li   cã  ªnquan. Q U Y Õ T   N H: §Þ §iÒu    1. Khu    cöa  kinhtÕ  khÈu  tØnh  Giang  An  bao  gåm: ­ Khu    vùc cöa khÈu TÞnh Biªn gåm         c¸c x∙:Xu©n    N«ng, An  T«, An    Phó,  Nh¬n  ng  thÞ  H vµ  trÊn Nhµ    bµng thuéc huyÖn    TØnh Biªn. Khu  vùc  cöa  khÈu  VÜnh  X¬ng  gåm       c¸cx∙:VÜnh  X¬ng,VÜnh    Hoµ. T©n  An, Phó Léc, Long  vµ    An  thÞ trÊn T©n  Ch©u  thuéc huyÖn T©n  Ch©u. §iÒu 2. Khu  kinh  cöa  tÕ  khÈu tØnh  Giang  îc ¸p  An  ®   dông  QuyÕt  ®Þnh  53/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng4  19    n¨m  2001 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  vÒ  chÝnh s¸ch ®èi víi       Khu kinhtÕ    cöa  khÈu    i biªngií . §iÒu 3. Uû   ban nh©n  d©n tØnh  Giang  tr¸ch nhiÖm   An  cã    lËp    qui ho¹ch  hµng  vµ  n¨m xem  xÐt ®iÒu chØnh    qui ho¹ch x©y  dùng thuéc    c¸c khu  vùc  i t¹ §iÒu  s¾p  1  xÕp  thø    tiªn®Çu    tù u    t x©y dùng    c¸c c«ng tr×nh vµ    h¹ng  môc  c«ng  tr×nh ®Ó   a    ® vµo  dông  hiÖu  sö  cã  qu¶.§ång      thêichñ    tr×,phèihîp     víic¸c Bé,      ngµnh  li   cã  ªnquan, tiÕn    hµnh tæng  kÕt viÖc  dông    ¸p  c¸c chÝnh  s¸ch nªu    kiÕn    trªnvµ  nghÞ Thñ íng ChÝnh  t   phñ nh÷ng ®iÒu  chØnh, bå    sung  cÇn thiÕt
  2. 2 §iÒu    4. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ  Chñ  vµ  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh  Giang  An  chÞu  tr¸chnhiÖm    thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản