Quyết định 1085/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
82
lượt xem
4
download

Quyết định 1085/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1085/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định 852000/QĐ-NHNN14 ngày 9/3/2000 và Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN ngày 20/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1085/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  1085/2003/Q§­N H N N  n g µ y 16  n th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i, b æ  s u n g   é t s è  ® i Ò u  trong Q u y   9  m c h Õ  n g hi Ö p  v ô  th Þ  tr n g  m ë   a n  h µ n h   ê b kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  85/2000/Q§­N H N N 1 4  n g µ y   09/03/2000  v µ   h o ¶ n  4 §i Ò u  1 Q u y Õ t  Þ n h  S è  1439/2001/Q§­N H N N   K ® n g µ y 20/11/2001 c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc ® n T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997,LuËt söa  æi, bæ       ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n   µng  µ   m s® c Lu   h Nh níc ViÖt Nam   è      s 10/2003/QH11  µy  ng 17/06/2003  µ  Ët  v Lu C¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông  è  s 02/1997/QHl0 ngµy    12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬  quan  ngang  é; b ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông,   ®Ò ngh c V tr VT d Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1.  öa  æi, bæ   S ®   sung  ét  è  iÒu  m s® trong Quy  Õ     ch nghiÖp  ô  v thÞ  êng  ë   tr m ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 85/2000/Q§­NHNN14   µy  ng 09/03/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh    Th ®è Ng h Nh n   sau: 1.§iÒu  ® îcsöa  æi      1    ® nh sau: "§iÒu    ¹m    iÒu  1.Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông v ®è  î     Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Öc  chøc  ùc hiÖn  ®Þ vi tæ  th   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m t¹  ©n   µng  µ   íc.Ng ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  iNg h Nh n   h Nh n     nghiÖp  ô  Þ  êng  v th tr më  th«ng  qua  Öc  vi mua,  b¸n  ¾n   ¹n  Ýn  Õu  ng h t phi Kho  ¹c,tÝn  Õu  ©n   b  phi Ng hµng  µ   ícvµ    ¹  Êy  ê cã    Nh n   c¸c lo i gi t   gi¸kh¸c (sau  y   äilµgiÊy  ê cã    íi   ®© g     t   gi¸)v   c¸ctæ    chøc  Ýn  ông    Þ  êng  Òn tÖ    ùc hiÖn  Ýnh  td trªnth tr ti   ®Ó th   ch s¸ch tiÒn tÖ      quèc  gia."   2.§iÒu  Kho¶n  vµ    2  1  Kho¶n  ® îcsöa  æi    4    ® nh sau: "1.Thêih¹n cßn  ¹  µ  êigian tÝnh  õngµy  Êy têcã    îcmua,         l iL th   :   t  gi     gi¸®   b¸n th«ng qua nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   n   µy  n   ¹n  v th tr m ®Õ ng ®Õ h thanh    ña  Êy tê to¸nc gi     cã    ". gi¸®ã "4.§Êu  Çu  èil ng:Lµ  Öc    nh  èil ng tróng thÇu  ña        th kh  î   vi x¸c®Þ kh  î     c c¸ctæ chøc  Ýn  ông  td tham    gia nghiÖp  ô  Þ  êng  ë     ¬  ë  èil ng dù  Çu  v th tr m trªnc s kh  î   th cña    chøc  Ýn  ông, khèil ng  Êy  ê cã    ©n   µng  µ   íc cÇn  c¸c tæ  td    î gi t   gi¸Ng h Nh n   mua hoÆc     µ    Êtdo  ©n  µng  µ   ícth«ng  b¸n v l∙su   Ng i h Nh n   b¸o". 3.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     8    ®   sung    nh sau:
 2. 2 "§iÒu    8. C¸c  ¹  Êy  ê cã    îc giao  Þch  lo igi t   gi¸®   d th«ng qua nghiÖp  ô  Þ  v th tr ng  ë: êm 1.TÝn  Õu    phi Kho  ¹c; b 2.TÝn  Õu  ©n  µng  µ   íc;   phi Ng h Nh n 3.Tr¸i Õu     phi Kho  ¹c; b 4.Tr¸i Õu  u    Ng ©n     phi ®Ç tdo  s¸ch Trung  ng    ¬ thanh  to¸n; 5.C«ng  i   tr¸ ; 6. C¸c  ¹  Êy  ê cã      lo igi t   gi¸kh¸c do  èng  c  ©n   µng  µ   íc quy    Th ®è Ng h Nh n   ®Þnh  ô  Ó  c th trongtõng thêikú”.      4.§iÒu  Kho¶n  ® îcsöa  æi      12  3    ® nh sau: "3.§¨ng  ý  ¹ Ng ©n  µng  µ   íctheo    k ti   h Nh n   quy  nh  Ò   Öc  ¨ng  ý  Êy ®Þ v vi ® k gi   têcã    ña  ©n  µng  µ   íc;"   gi¸c Ng h Nh n 5.§iÒu  Kho¶n  TiÕta  îcsöa  æi      13  1   ®   ® nh sau: "a.Ng ©n  µng  µ   ícth«ng  cho    chøc  Ýn  ông    h Nh n   b¸o  c¸ctæ  td møc    Êt l∙su   i ®Êu   Çu. Ban  Òu  µnh  th   §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   Õt  nh  v th tr m quy ®Þ th«ng    b¸o hoÆc  kh«ng  th«ng b¸o  íc khèil ng  Êy  ê cã    ©n   µng  µ   íc cÇn  tr    î gi t   gi¸Ng h Nh n   mua hoÆc   Çn    ícm çi phiªn®Êu  Çu”. c b¸n tr       th 6.§iÒu  Kho¶n  TiÕtc  îcsöa  æi      14  2   ®   ® nh sau: "c.Khèi l ng,l∙ suÊt tróng  Çu  ña    ¹  Êy  ê cã    ©n   µng     î     i   th c c¸c lo i gi t   gi¸Ng h Nhµ   íc®∙  n   mua  hoÆc   ∙    ® b¸n th«ng qua  nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   ¹ phiªn®Êu   v th tr m t  i   thÇu  Çn  Êt." g nh 7.§iÒu  Kho¶n  ® îcsöa  æi      15  7    ® nh sau: "7.Ngµy  n   ¹n    ®Õ h thanh    ña  õng lo¹ giÊy têcã    êng  îp Ng ©n   to¸nc t   i       gi¸(tr h   hµng  µ   ícb¸n)." Nh n   8. §iÒu  Kho¶n    û   á  o¹n  õ  giê ®Õ n   giê 30  µy  u     18  l:Hu b ® “T 10    11    ng ®Ê thÇu,Ng ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn  Ðt thÇu”   h Nh n     x  9. §iÒu  Kho¶n    û   á  o¹n  Ë m   Êt vµo  óc14  ê ngµy  u     20  1: Hu b ® “Ch nh   l   gi   ®Ê thÇu”. 10.§iÒu      21,Kho¶n    4,Kho¶n  vµ  5  Kho¶n  ® îcsöa  æi    6    ® nh sau: a.Kho¶n    û  á    4:Hu b Kho¶n  4. b. Kho¶n  Huû   á   o¹n  Ëm   Êt  µo  óc 15  ê  ngµy  u   5:  b® "ch nh v l   gi 30  ®Ê thÇu”.  c.Kho¶n    û  á  o¹n  íc16  ê30  ïng ngµy".   6:Hu b ® "tr   gi   c   11.§iÒu  Kho¶n  TiÕtb  îcsöa  æi      25  2   ®   ® nh sau: "b.§ Ò   Êt víi   xu     Ban  Òu  µnh  §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   Ò   èil ng c¸c v th tr m v kh  î     lo¹  Êy  ê cã    Çn  igi t   gi¸c mua,  Çn    êih¹n  Çn  c b¸n,th   c mua  hoÆc   vµ  ù  Õn  b¸n  d ki c¸cmøc    Êt¸p dông      l∙su     i khimua,    Êy têcã  " b¸n gi     gi¸. 12. C¸c  ô  ôc sè            vµ  ® îcsöa  æi  nh  Ìm    ph l   01, 02, 03, 04, 05, 06  07    ® ®Ý k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n
 3. 3 §i Ò u 2. Söa  æi  ® Kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh   è  4  1  ®Þ s 1439/2001/Q§­ NHNN  ngµy 20/11/2001 vÒ  viÖc söa ® æi m ét sè  ®iÒu  trong Quy  chÕ   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 85/2000/Q§­ NHNN14  µy  ng 09/03/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh    Th ®è Ng h Nh n   sau: "4.§iÒu  Kho¶n  ® îcsöa  æi      15  6    ® nh sau: 6. Khèil ng cÇn     î   mua hoÆc   Çn  tÝnh  c b¸n  theo    Þkhi®Õ n   ¹n  gi¸tr     h thanh  to¸ncña  Êy  ê cã    õtr ng  îp Ban  Òu  µnh    gi t   gi¸(tr   ê h   §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m quyÕt  nh   ®Þ kh«ng  th«ng b¸o  íc khèi l ng  ©n   µng  µ   íc cÇn  tr    î Ng h Nh n   mua   hoÆc  b¸n);" §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng  b¸o. §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,Gi¸m  c  ë  V¨n    tr VT d   ®è S Giao  dÞch  ©n   µng  µ   íc,Vô   ëng  ô   Ýnh  Ng h Nh n   tr V Ch s¸ch  Òn  Ö, Thñ  ëng    ti t   tr c¸c ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Chñ  Þch  éi ®ång    ph tr     ¬  t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  ®è c¸c tæ  td tham    gia nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 4. 4 P H ô  L ô C  S ¤  01/TtM   Tªn  chøc  Ýn  ông  tæ  td Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­tùdo   ¹nh  óc l      ­ h ph Sè:.. . ...... . . ...... .. . ..  µy.. .th¸ng.. .  . . ..ng . , . . ... n¨m... . . .. GI Ê Y §¡NG   ý K T H A M  GI A  N G H I Ö P  V ô   H Þ  T R ¦ê N G  M ë T K Ýnh  öi:Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam g    h Nh n     (Së  Giao  Þch) d Tªn   tæ   chøc   tÝn  dông:.. . ...................................... . ....................................... §Þa  chØ  . . ................................................ .. . ................................................. §iÖn  ¹i . . .....................FAX:.. . ................. tho   . .....................  .. . . . . ................ TELEX  . . ................................................ :. . ................................................ Tµikho¶n  Òn göiVND:.. . ............t¹ .. . .................   ti     . . ...........    . . ................. .i . Xin  ¨ng  ý  ® k tham    ùc hiÖn  gia th   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   ¹  ©n   µng  v th tr m ti Ng h Nhµ   ícvµ  n   cam   Õt  Êp  µnh  y      k ch h ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   ®Þ ti  ch nghiÖp  ô  v thÞ  êng  ë. tr m Chóng      í thiÖu  ÷  ý  µ    Êp  sè  ÷  ý  t«ixin gi   i ch k v xin c m∙  ch k cho  ÷ng  êi nh ng   cã    tªnsau  y  ®© tham    gianghiÖp  ô  Þ  êng  ë: v th tr m Chøc  ô v Ch÷   ý  k1 Ch÷   ý  k2 Ng êicã  Èm  Òn:   th quy ­Ng êithø  Êt:     nh ­Ng êithø      hai: Ng êikiÓm    so¸t: ­Ng êithø  Êt:     nh ­Ng êithø      hai: Ng êigiao dÞch  êilËp biÓu):     (ng     ­Ng êithø  Êt:     nh ­Ng êithø      hai: Tæ CHøC   ÝN   ôNG   TæNG   GI¸M  èC  § (GI¸M  èC)    § T D (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 5. 5 (Hä  µ  v tªn)
 6. P h ô  l ô c s è  02/TT m N G ¢ N   µ N G  N H µ   ¦í C VI Ö T  N A M   H N Së  A O   Þ C H GI D         è :­  S ­­­­­­­/TT M T H ¤ N G  B¸ O  M U A  GI Ê Y  T ê  C ã  GI¸ Ngµy...  th¸ng.. n¨m  .   . .. K Ý nh   öi.. . ............................ g . . ........................... C¨n  vµo  cø  Th«ng  sè.. . ..  µy.. . ..cña  b¸o  . . ..ng . . . . ..   . Ban  Òu  µnh  §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë,  ë  v th tr m S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc d Ng h Nh n   th«ng    u  Çu  b¸o ®Ê th mua    Êy têcã    c¸cgi     gi¸theo c¸cnéidung        nh sau: ­Ngµy  u  Çu:   ®Ê th ­Ph¬ng    thøc ®Êu  Çu:   th ­Ph¬ng    thøc xÐt thÇu:      ­Ngµy    thanh to¸n: Tªn  Êy Kú  ¹n gi   h   H×nh  thøc Khèil ng  Êy têcã    Ýnh     ¬ gi     gi¸t theo L∙i Êtmua  Êy    su   gi   Ph¬ng  thøc mua   têcã    gi¸ giÊy têcã  giÊy têcã        gi¸trÞkhi®Õ n   ¹n      h thanh    to¸n têcã          gi¸(l)(% gi¸ gi¸ (tr ÖuVN§) i  n¨m) Mua  ¼n  êih¹n cßn  Mua  ã  ú  ¹n h (Th     ckh  l¹tèi a  ña  Êy têcã  (Thêih¹n      c gi     i®   mua) gi¸) Gi¸m  c  ë  ®è s giao dÞch  ©n  µng  µ  íc   ng h nh n
 7. (1)L∙i ÊtNg ©n  µng  µ   ícth«ng       su   h Nh n   b¸o trongtr ng  îp ®Êu  Çu  èil ng  ê h   th kh  î P h ô  l ô c s è  03/TT m N G ¢ N   µ N G  N H µ   ¦í C VI Ö T  N A M   H N Së  A O   Þ C H GI D         è : ­­­­­­­­/TT M  S T H ¤ N G  B¸ O  b¸n GI Ê Y  T ê  C ã  GI¸ Ngµy...  th¸ng.. n¨m  .   . .. K Ý nh   öi.. . ............................ g . . ........................... C¨n  vµo  cø  Th«ng  sè.. . ..  µy.. . ..cña  b¸o  . . ..ng . . . . ..   . Ban  Òu  µnh  §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë,  ë  v th tr m S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc d Ng h Nh n   th«ng    u  Çu      Êy têcã    b¸o ®Ê th b¸n c¸cgi     gi¸theo c¸cnéidung        nh sau: ­Ngµy  u  Çu:   ®Ê th ­Ph¬ng    thøc ®Êu  Çu:   th ­Ph¬ng    thøc xÐt thÇu:    ­Ngµy    thanh to¸n:   Tªn  Êy Kú   ¹n  H×nh  gi   h thøc Khèil ng giÊy têcã    Ýnh  L∙isuÊt b¸n     î       gi¸t     Ngµy  n   ¹n  ®Õ h Ph ¬ng  thøc b¸n   têcã    gi¸ giÊy têcã  giÊy têcã         gi¸ theo    Þkhi®Õ n   ¹n gi¸tr     h   giÊy têcã        gi¸ thanh    ña  to¸nc gi¸ thanh    iÖuVN§) to¸n(tr   (l)   giÊy têcã      gi¸ (% n¨m) B¸n  ¼n  êih¹n    B¸n  ã  ú  ¹n  h (Th   cßn ckh l¹cña  Êy têcã    i gi     gi¸) (Thêih¹n    b¸n) Gi¸m  c  ë  ®è s giao dÞch  ©n  µng  µ  íc   ng h nh n
 8. (1)L∙i ÊtNg ©n  µng  µ   ícth«ng       su   h Nh n   b¸o trongtr ng  îp ®Êu  Çu  èil ng  ê h   th kh  î P h ô  l ô c s è  04/TT M Tªn  chøc  Ýn  ông.. tæ  td . M∙  è:. . s.   é NG   µ   HéI  ñ   C Ho X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph §¡N G  K ý  M U A  GI Ê Y  T ê  C ã  GI¸ Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . K Ý nh   öi:Së  g   Giao  Þch  © n   µng  µ   íc d Ng h Nh n C¨n  Th«ng  b¸n  Êy  ê cã    è:.   µy..  cø  b¸o  gi t   gi¸s .ng . .th¸ng.. n¨m... cña  ë     .   . S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc, .    chøc  Ýn  d Ng h Nh n . .(tªntæ  . t dông)®¨ng  ý    k mua    ¹ giÊy têcã      c¸clo i       gi¸nh sau: Tªn  Êy Kú  ¹n H×nh  Khèil ng giÊy têcã    Ngµy  n   L∙i Êt gi   h    î       gi¸ ®Õ   su   Ph¬ng  thøc mua   Gi¸mua    (2) têcã  giÊy tê thøc   gi¸      tÝnh theo gi¸trÞkhi      h¹n thanh    dù cã gi¸ giÊy tê     ®Õ n   ¹n thanh    to¸ncña  Êy thÇu    h  to¸n   gi   (1) cã  gi¸ (tr Öu®ång) i  têcã    gi¸ (% n¨m) B»ng  è B»ng  ÷  s ch Mua  ¼n  êih¹n  Mua  ã  ú  ¹n h (Th   ckh  cßn  ¹cña  Êy têcã  (Thêih¹n  l  i gi       mua) gi¸) NG¦êIGIAO   Þ CH   D NG¦êIKIÓ M     SO¸T TæN G   GI¸M  èC  § (GI¸M  èC) § (Ký  tªn) (Ký  tªn) (Ký  tªn)
 9. (1)Trêng  îp ®Êu  Çu    Êt.C¸c  chøc  Ýn  ông  îcghitèi®a  møc    Êt dù  Çu    h  th l∙su   i tæ  td ®       5  l∙su   th cho  çi  ¹  Êy  ê cã    i m lo igi t   gi¸trong  m ét  n  ù  Çu. ®¬ d th (2)Trêng  îp ®Êu  Çu  èil ng   h  th kh  î
 10. P h ô  l ô c s è  05/TT M Tªn  chøc  Ýn  ông.. tæ  td . M∙  è:. . s.   é NG   µ   HéI  ñ   C Ho X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph §¡N G  K ý  b¸n GI Ê Y  T ê  C ã  GI¸ Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . K Ý nh   öi:Së  g   Giao  Þch  © n   µng  µ   íc d Ng h Nh n C¨n  th«ng  mua   Êy  ê cã    è:. . .. µy..  cø  b¸o  gi t   gi¸s . . .  ng .th¸ng.. n¨m... ña  ë     .  c S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc, . ..   chøc  d Ng h Nh n . . .. tæ   (tªn tÝn  ông)®¨ng  ý      ¹ giÊy têcã      d   k b¸n c¸clo   i     gi¸nh sau: Tªn  Êy Kú  ¹n H×nh  Khèil ng giÊy têcã    Ngµy  n   L∙i Êt gi   h    î       gi¸ ®Õ   su   Ph¬ng  thøc b¸n   Gi¸b¸n    têcã  giÊy tê thøc   gi¸      tÝnh theo gi¸trÞkhi      h¹n thanh    dù (2) cã gi¸ giÊy tê     ®Õ n   ¹n thanh    to¸ncña  Êy thÇu    h  to¸n   gi   (1) cã  gi¸ (tr Öu®ång) i  têcã    gi¸ (% n¨m) B»ng  è B»ng  ÷  s ch B¸n  ¼n  êih¹n  B¸n  ã  ú  ¹n (Thêi h (Th   ckh    cßn  ¹cña  Êy têcã  l i gi     h¹n b¸n)   gi¸) NG¦êIGIAO   Þ CH   D NG¦êIKIÓ M     SO¸T TæN G   GI¸M  èC  § (GI¸M  èC) § (Ký  tªn) (Ký  tªn) (Ký  tªn) (1)Trêng  îp ®Êu  Çu    Êt.C¸c  chøc  Ýn  ông  îcghitèi®a  møc    Êt dù  Çu    h  th l∙su   i tæ  td ®       5  l∙su   th cho  çi  ¹  Êy  ê cã    i m lo igi t   gi¸trong  m ét  n  ù  Çu. ®¬ d th
 11. (2)Trêng  îp ®Êu  Çu  èil ng   h  th kh  î
 12. P h ô  l ô c s è  06/TT M Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM §éc  Ëp ­tùdo   ¹nh  óc l      ­ h ph H î P § å N G  B¸ N  V µ  M U A  L ¹I GI Ê Y  T ê  C ã  GI¸ Ngµy...th¸ng..    . .n¨m . C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 85/2000/Q§­ NHNN   µy  ng 09/03/2000  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch nghiÖp  ô  Þ  êng  v th tr m ë, Quy Õt  nh   è..  µy.. . .vÒ   Öc  öa  æi,    ®Þ s .ng . .  vi s ® . bæ sung  ét  è  iÒu  m s® trong Quy  Õ   ch nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   µ  v th tr m v Th«ng  b¸o  Õt  k qu¶  óng  Çu  tr th ngµy.. .  ña  ë  . .c S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc. . d Ng h Nh n Bªn b¸n:. . ............................... . . ...............................  (Sau  y   äi lµ Bªn  ®© g     A)  §Þa  chØ:.. . .................................................. . . ................................................. §iÖn  ¹i . ..........................  tho : . ..........................FAX:.. . .............. . . . . .............. Sè   tµi   kho¶n:. . .............................................. . . .............................................. Bªn mua:.. . ............................... . . .............................  .(Sau  y   äilµ Bªn  ®© g     B)  §Þa  chØ:.. . .................................................. . . ................................................. §iÖn  ¹i . ..........................  tho : . ..........................FAX:.. . .............. . . . . .............. Sè   tµi   kho¶n:. . .............................................. . . .............................................. Hai bªn tho¶  Ën    éi dung  ña  îp  ng    thu c¸c n   c H ®å nh sau  Ìm  (k theo  É u   m biÓu): 1. Bªn  ®ång    c¸c giÊy  ê cã      A  ý b¸n    t   gi¸cho  bªn  víigi¸b¸n  µ.. . ... è  B      l . ... (s tiÒn)trong thêih¹n.. . ..  è ngµy).Bªn  cã       . . ..(s   . .   A  tr¸chnhiÖ m    giao c¸cgiÊy têcã        gi¸cho    bªn  ®ång  êibªn  cã  B,  th   B  tr¸chnhiÖ m     thanh  to¸n ®Çy     Òn    ®ñ ti mua   c¸cgiÊy têcho  A  µo  µy.. . .....(ngµy       bªn  v ng . . ....  .. thanh  to¸n). 2. Bªn  cam   Õt    A  k mua  ¹ c¸c giÊy tê cã      íi   l    i     gi¸trªnv   mua  ¹ lµ. . ... è  gi¸ l   . . .. i   (s tiÒn)khikÕt  óc hîp  ng. Bªn    ã     th   ®å   B c tr¸chnhiÖ m     giao  ¹ c¸c giÊy  ê cã    li     t   gi¸ trªncho    bªn  ®ång  êibªn  cã  A,  th   A  tr¸chnhiÖ m     thanh    y     Òn  to¸n®Ç ®ñ ti mua   l¹c¸cgiÊy têcã    µo  µy.. . ....  µy  Õt  óc hîp ®ång).    i     gi¸v ng . . ....(ng k th     . . 3. Hîp  ng  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy.. . .....     ®å n c hi l   t   . . ...  .Hai bªn cam   Õt  ùc k th   hiÖn theo  ng    éidung  ®ó c¸c n   tho¶  Ën  ña  îp ®ång  µy  µ    thu c h   n v c¸c quy  nh   ®Þ t¹  iQuy  Õ   ch nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è.. .  ®Þ s .. . ngµy.. . . ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. . . . Th c ®è Ng h Nh n
 13. §¹IDIÖ N     B£N   MUA   §¹IDIÖ N     B£N   B¸N
 14. B I Ó U  K Ì M  T H E O  P H ô  L ô C  S è  0 6/TT M Tªn  Êy tê Kú  ¹n giÊy H×nh  Khèil ng giÊy tê Thêih¹n gi     h     î         L∙i ÊttróngthÇu  Gi¸b¸n Gi¸mua   Ngµy   su         giao,   cã gi¸ têcã    gi¸ thøc giÊy cã    Ýnh      gi¸t theo gi¸ cña     giao (thèng nhÊt hoÆc         riªng   l¹i nhËn  µ  v thanh  têcã    gi¸ trÞkhi®Õ n   ¹n  dÞch  ã  ú  lÎ)    h ck   hoÆc     Êtdo  l∙su   i to¸nkhikÕt  óc    th   thanh    iÖu h¹n (ngµy) NHNN   to¸n(tr     th«ng  (%  b¸o  hîp ®ång  vµ    b¸n  ®ång) n¨m) mua  ¹ li 1 2 3 4 5 6 7 8 9 §¹IDIÖ N     B£N   MUA   §¹IDIÖ N     B£N   B¸N Ghi chó:ViÖc  ng  Êu  ùc hiÖn        ®ã d th   trªnb¶n  FAX §¹I DIÖ N  B£N   B¸N
 15. P H ô  L ô C  S è  07/TT M   NG¢N   µ NG   µ   ¦íC  ÖT  H NH N VI NAM           ë          S GIAO   Þ CH D B¸ O  C¸ O  H O ¹ T  § é N G  N G H I Ö P  V ô  T H Þ  T R ¦ê N G  M ë Ngµy...th¸ng..n¨m...   .   . . Mua  hoÆc     b¸n trongngµy.. .    . .th¸ng..  . .n¨m... . . .. Sè  ükÕ   õl/1/ . . lu   t   . . . ®Õ n   µy.. th¸ng ng   . Khèil ng giÊy Ph¬ng   î     thøc mua,      b¸n (Mua Thêih¹n L∙i Êttróng Gi¸mua   Khèil ng giÊy tê     su        î      têcã    Ýnh  hoÆc     ã  ú  ¹n (l)   gi¸t b¸n c k h     mua   thÇu  èng hoÆc     ã    Ýnh  (th   gi¸c gi¸t theo gi¸    theo gi¸trÞkhi hoÆc        mua  hoÆc     ¼n   hoÆc   nhÊt hoÆc   b¸n h   riªng b¸n   trÞkhi®Õ n   ¹n    h  ®Õ n   ¹n thanh  h  ) b¸n lΠ) hoÆc     Êt l∙su   i thanh  to¸n (2) to¸n do NHNN   th«ng  b¸o Mua B¸n 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Ýn  Õu   T phi Kho  ¹c:b 1.Kú  ¹n.. . .  h .. 1.1.Chøng    chØ 1.2.Ghi sæ    2.Kú  ¹n.. . .  h .. 1.1.Chøng    chØ 1.2.Ghi sæ    II TÝn  Õu    . phi NHNN: 1.Kú  ¹n.. . .  h .. 1.1.Chøng    chØ 1.2.Ghi sæ   
 16. 2.Kú  ¹n.. . .  h ..   .. . .......    . . ...... II   . . ........ I.. . ......... :   . . ........... .. . ........... Tæng  éng c Gi¸m  c  ë   ®è S giao dÞch  ©n  µng  µ   íc   ng h Nh n (1)Ghi râ mua  ã  ú  ¹n hoÆc     ã  ú  ¹n      ckh  b¸n c k h (2)Ghi râ mua  ¼n       h hoÆc     ¼n b¸n h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản