intTypePromotion=1

Quyết định 1090/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
90
lượt xem
11
download

Quyết định 1090/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1090/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1090/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   S è   1 0 9 0 / 2 0 0 3 / Q § ­   N H N N  n g µ y   1 7   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 3   B a n   h µ n h   Q u y   ® Þ n h   v Ò   v i Ö c   m ë   v µ  chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh, phßng  giao dÞch cña ng©n hµng liªn doanh t¹i ViÖt Nam Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt ng©n hµng Nhµ  níc sè  01/1997/QH10 ngµy   12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n   hµng   nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11   ngµy   17/6/2003; ­  C¨n   cø  LuËt   c¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997; ­   C¨n   cø   vµo   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/   N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   ChÝnh   phñ   sè   13/1999/N§­CP   ngµy   17/3/1999 vÒ  tæ chøc, ho¹t  ®éng cña tæ chøc tÝn dông n íc   ngoµi, v¨n phßng  ®¹i diÖn cña tæ chøc tÝn dông n íc ngoµi   t¹i ViÖt Nam; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  c¸c ng©n hµng vµ  tæ   chøc tÝn dông phi ng©n hµng, quy Õ t  ®Þ nh  §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy  ®Þnh  vÒ viÖc më vµ chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh,  v¨n   phßng   giao   dÞch   cña   ng©n   hµng   liªn   doanh   t¹i   ViÖt  Nam. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
  2. 2 § i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô C¸c ng©n hµng  vµ  Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c ng©n hµng  liªn doanh t¹i ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt   ®Þnh nµy.
  3. 3 quy ®Þnh VÒ viÖc më vµ chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh, phßng giao dÞch cña ng©n hµng liªn doanh t¹i ViÖt Nam (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1090/2003/Q§­NHNN ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ng©n   hµng   liªn   doanh   thùc   hiÖn   viÖc   më   vµ   chÊm   døt  ho¹t  ®éng së  giao dÞch, chi nh¸nh, phßng giao dÞch theo  Quy ®Þnh nµy. §i Ò u  2. Trong Quy  ®Þnh nµy, nh÷ng tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh sau: 1.   Ng©n   hµng   liªn   doanh   lµ   ng©n   hµng   ®îc   thµnh   lËp  b»ng vèn gãp cña Bªn ViÖt  Nam  (gåm  mét hoÆc nhiÒu  ng©n  hµng ViÖt Nam) vµ  Bªn níc ngoµi (gåm mét hoÆc nhiÒu ng©n  hµng níc ngoµi) trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh. Ng©n hµng   liªn doanh lµ mét ph¸p nh©n ViÖt Nam, cã trô së chÝnh t¹i  ViÖt Nam, ho¹t ®éng theo GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng   vµ theo c¸c quy ®Þnh liªn quan cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 2.  Së  giao  dÞch cña  ng©n  hµng liªn  doanh  lµ   ®¬n  vÞ  phô thuéc, cã con dÊu, cã nhiÖm vô thùc hiÖn mét phÇn c¸c  ho¹t ®éng cña ng©n hµng liªn doanh vµ mét sè chøc n¨ng cã  liªn quan  ®Õn c¸c chi nh¸nh theo uû  quyÒn cña ng©n hµng  liªn doanh. 3. Chi nh¸nh cña ng©n hµng liªn doanh lµ   ®¬n vÞ  phô  thuéc,   cã   con   dÊu,   cã   nhiÖm   vô   thùc   hiÖn   mét   phÇn   c¸c  ho¹t ®éng cña ng©n hµng liªn doanh theo uû quyÒn cña ng©n   hµng liªn doanh. 4.   Phßng   giao   dÞch   lµ   mét   bé   phËn   thuéc   c¬   cÊu   tæ  chøc cña së giao dÞch, chi nh¸nh ng©n hµng liªn doanh, cã   con dÊu riªng, ho¹t  ®éng chñ  yÕu lµ  huy  ®éng vèn vµ  cho  vay trªn ®Þa bµn, vµ thùc hiÖn mét sè nghiÖp vô ng©n hµng  kh¸c theo uû quyÒn cña së giao dÞch chi nh¸nh.
  4. 4 § i Ò u  3. Ng©n hµng liªn doanh ®îc më vµ chÊm døt ho¹t ®éng cña  së  giao dÞch,  chi  nh¸nh  sau khi  ®îc sù  chÊp  thuËn b»ng  v¨n b¶n cña Ng©n hµng Nhµ níc. Ch¬ng II më së giao dÞch, chi nh¸nh §i Ò u  4. Ng©n hµng liªn doanh ®îc: a) Më së giao dÞch t¹i tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së  chÝnh; b)   Më   chi   nh¸nh   t¹i   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng kÓ c¶ n¬i ®Æt trô së chÝnh; §i Ò u  5. Ng©n   hµng   liªn   doanh   ®îc   Ng©n   hµng   nhµ   níc   xem   xÐt  cho më  së  giao dÞch, chi nh¸nh khi cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn  sau ®©y: 1. Cã  thêi gian ho¹t  ®éng tèi thiÓu lµ  3 n¨m kÓ  tõ  ngµy ®i vµo ho¹t ®éng. 2. Cã  vèn  ®iÒu lÖ  tèi thiÓu b»ng vèn ph¸p  ®Þnh theo  quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. Ho¹t  ®éng kinh doanh cã  l∙i trong 2 n¨m gÇn nhÊt.  Tû lÖ nî qu¸ h¹n t¹i thêi ®iÓm cuèi quý tríc díi 5%. 4.  Bé  m¸y qu¶n  trÞ,   ®iÒu  hµnh vµ   hÖ  thèng  kiÓm  tra  néi bé ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 5. HÖ thèng th«ng tin ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý. 6.   Kh«ng   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   ®¶m   an   toµn  trong ho¹t ®éng ng©n hµng: a) Nh÷ng trêng hîp kh«ng ®îc cho vay; b) H¹n chÕ tÝn dông; c) Giíi h¹n cho vay, b¶o l∙nh; d) Giíi h¹n gãp vèn, mua cæ phÇn; ®) Tû lÖ ®¶m b¶o an toµn; e) Dù phßng rñi ro. 7. Kh«ng vi ph¹m c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.
  5. 5 § i Ò u  6. Hå s¬ ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn viÖc më së  giao dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng liªn doanh, gåm: 1. V¨n b¶n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc ngêi  ®îc uû quyÒn göi Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ®Ò nghÞ chÊp  thuËn viÖc më  së  giao dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng liªn  doanh (trong trêng hîp uû  quyÒn ph¶i cã  v¨n b¶n uû  quyÒn   cña Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n  trÞ), trong   ®ã  ph¶i  nªu tãm  t¾t:   sù   cÇn   thiÕt   vÒ   ho¹t   ®éng   cña   ng©n   hµng   trªn   ®Þa  bµn; tªn gäi; n¬i dù   ®Þnh më; néi dung vµ  ph¹m vi ho¹t  ®éng;  ®ång thêi cam kÕt cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh  ®Ó  më së giao dÞch, chi nh¸nh. 2.   NghÞ   quyÕt   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vÒ   viÖc   më   së  giao dÞch, chi nh¸nh. 3. §Ò  ¸n më  së  giao dÞch, chi nh¸nh cÇn cã  c¸c néi  dung sau: sù  cÇn thiÕt ho¹t  ®éng ng©n hµng trªn  ®i¹  bµn;  nghiªn   cøu   thÞ   trêng   trªn   ®Þa   bµn;   dù   kiÕn   tæ   chøc   bé  m¸y; néi dung  vµ  ph¹m  vi ho¹t   ®éng;  kÕ  ho¹ch ho¹t   ®éng  trong 3 n¨m ®Çu. 4. B¶n gèc (hoÆc b¶n sao  ®îc c«ng chøng) b¸o c¸o tµi  chÝnh cña ng©n hµng liªn doanh, b¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ  chøc kiÓm to¸n ®éc lËp trong 2 n¨m gÇn nhÊt, b¸o c¸o viÖc  thùc hiÖn c¸c tû lÖ an toµn cña ng©n hµng liªn doanh cuèi  quý gÇn nhÊt. 5. V¨n b¶n Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung  ¬ng   n¬i   ng©n   hµng   liªn   doanh   dù   ®Þnh   më   së   giao  dÞch, chi nh¸nh chÊp thuËn cho ng©n hµng liªn doanh  ®îc  ®Æt trô së. §i Ò u  7. Tr×nh  tù   vµ  thñ  tôc   ®Ò  nghÞ  Ng©n  hµng Nhµ  níc chÊp  thuËn viÖc më  së  giao dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng liªn  doanh. 1. Ng©n hµng liªn doanh göi v¨n b¶n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ,  ®Ò  ¸n më  së  giao dÞch, chi nh¸nh vµ  c¸c  b¸o c¸o nh nªu t¹i kho¶n 1, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu 6 Quy  ®Þnh nµy cho Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  n¬i dù ®Þnh më së giao dÞch, chi nh¸nh. 2. Trong vßng 7 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  c¸c  v¨n b¶n nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc   tØnh,   thµnh   phè   cã   ý   kiÕn   b»ng   v¨n   b¶n   vÒ   sù   cÇn  thiÕt cña ho¹t  ®éng ng©n hµng trªn  ®Þa bµn göi ng©n hµng  liªn doanh 01 b¶n vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  C¸c Ng©n hµng  vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng) 01 b¶n.
  6. 6 3. Sau khi nhËn  ®îc v¨n b¶n cña Chi nh¸nh Ng©n hµng  Nhµ  níc tØnh, thµnh phè, ng©n hµng liªn doanh göi hå  s¬  xin më  së  giao dÞch, chi nh¸nh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6  Quy  ®Þnh nµy cho Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng). 4. Trong vßng 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc bé  hå   s¬   ®Çy   ®ñ   vµ   hîp   lÖ   cña   ng©n   hµng   liªn   doanh,   Ng©n  hµng   Nhµ   níc   xem   xÐt   vµ   cho   ý   kiÕn   b»ng   v¨n   b¶n   chÊp   thuËn   hay   kh«ng   chÊp   thuËn   viÖc   më   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh   cña   ng©n   hµng   liªn   doanh,   trêng   hîp   kh«ng   chÊp  thuËn ph¶i nªu râ lý do. §i Ò u  8. 1.  Trong  thêi h¹n  6 th¸ng  kÓ  tõ  ngµy   ®îc  Ng©n hµng  Nhµ  níc chÊp thuËn cho më  së  giao dÞch, chi nh¸nh, ng©n  hµng liªn doanh ph¶i hoµn tÊt c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Ó   ®a së  giao dÞch, chi nh¸nh vµo  ho¹t   ®éng.   Trêng   hîp   kh«ng   khai   tr¬ng   ho¹t   ®éng   trong  thêi h¹n nªu trªn, ng©n hµng liªn doanh ph¶i cã  v¨n b¶n  gi¶i tr×nh göi Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  xin gia h¹n thêi h¹n  khai tr¬ng ho¹t  ®éng.  Ng©n hµng Nhµ  níc cã  thÓ  xem  xÐt  cho gia h¹n thêi h¹n khai tr¬ng ho¹t  ®éng, tèi  ®a lµ  6  th¸ng. 2. Tríc khi së  giao dÞch, chi nh¸nh khai tr¬ng ho¹t  ®éng,  ng©n   hµng   liªn   doanh   ph¶i   thùc   hiÖn  viÖc   ®¨ng   ký   kinh doanh, ®¨ng b¸o trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt; th«ng b¸o cho Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc  tØnh, thµnh phè  n¬i  ®Æt trô  së  vµ  thêi gian b¾t  ®Çu ho¹t  ®ång cña së  giao dÞch, chi nh¸nh; göi Ng©n hµng Nhµ  níc  (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng) v¨n  b¶n x¸c nhËn quyÒn sö  dông hîp ph¸p trô  së  së  giao dÞch,  chi   nh¸nh,   b¶n   sao   (cã   c«ng   chøng)   giÊy   ®¨ng   ký   kinh   doanh,   c¸c   sè   b¸o   th«ng   b¸o   viÖc   më   së   giao   dÞch,   chi  nh¸nh. 3. HÕt thêi h¹n khai trêng ho¹t ®éng (bao gåm c¶ thêi  h¹n gia h¹n), nÕu së  giao dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng  liªn   doanh   kh«ng   khai  tr¬ng  ho¹t   ®éng   th×   v¨n   b¶n   chÊp  thuËn cho më së giao dÞch, chi nh¸nh hÕt gi¸ trÞ. 4.   Thêi   gian   ho¹t   ®éng   cña   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh  b»ng thêi h¹n ho¹t ®éng cßn l¹i cña ng©n hµng liªn doanh. §i Ò u  9. 1. Së  giao dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng liªn doanh   cã tr¸ch nhiÖm nép c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú cho Chi nh¸nh Ng©n  hµng   Nhµ   níc   tØnh,   thµnh   phè   n¬i   ®ãng   trô   së   theo   quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc vÒ chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o.
  7. 7 2. Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc phèi hîp víi Thanh tra  Chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tØnh,   thµnh   phè   thùc   hiÖn  thanh tra, kiÓm tra  ®Þnh kú  vµ   ®ét xuÊt tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng   cña   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh   ng©n  hµng   liªn   doanh,   thùc hiÖn xö lý vi ph¹m ho¹t ®éng ng©n hµng theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. Ch¬ng III ChÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh §i Ò u   10.   Së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh   cña   ng©n   hµng  liªn doanh chÊm døt ho¹t ®éng trong c¸c trêng hîp sau: 1. §¬ng nhiªn chÊm døt ho¹t ®éng. Së giao dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng liªn doanh ®¬ng  nhiªn  chÊm   døt   ho¹t   ®éng   khi   ng©n  hµng   liªn   doanh  chÊm   døt ho¹t ®éng. 2. Tù nguyÖn chÊm døt ho¹t ®éng. 3. B¾t buéc chÊm døt ho¹t ®éng. Môc I. Tù nguyÖn chÊm døt ho¹t ®éng §i Ò u  11. 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy tríc ngµy dù  kiÕn chÊm døt  ho¹t  ®éng së  giao dÞch, chi nh¸nh, ng©n hµng liªn doanh   göi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   hå   s¬   xin   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   së  giao dÞch, chi nh¸nh. 2.  Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  Ng©n  hµng  Nhµ  níc  chÊp thuËn  viÖc  chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh gåm: a. V¨n b¶n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc ngêi  ®îc uû quyÒn vÒ viÖc chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch,  chi nh¸nh (Trong trêng hîp uû  quyÒn, ph¶i cã  v¨n b¶n uû  quyÒn cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ) trong  ®ã  nªu râ  lý  do chÊm døt, tªn vµ   ®Þa chØ cña së  giao dÞch, chi nh¸nh  xin chÊm døt ho¹t  ®éng, thêi gian dù  kiÕn chÊm døt ho¹t  ®éng. b. NghÞ  quyÕt cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  vÒ  viÖc chÊm døt  ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh. c.   Ph¬ng   ¸n   xö   lý   khi   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   së   giao  dÞch, chi nh¸nh trong  ®ã  nªu râ  thùc tr¹ng vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña së  giao dÞch, chi nh¸nh; tr×nh tù  thñ  tôc  thanh lý  tµi s¶n, kÕ  ho¹ch thu håi c¸c tµi s¶n vµ  thanh 
  8. 8 to¸n c¸c nghÜa vô  nî; kÕ  ho¹ch gi¶i quyÕt quyÒn lîi ngêi  lao  ®éng vµ  nh÷ng vÊn  ®Ò  kh¸c liªn quan  ®Õn tr¸ch nhiÖm  cña së giao dÞch, chi nh¸nh khi chÊm døt ho¹t ®éng. §i Ò u  12. Tr×nh   tù,   thñ   tôc   ®Ò   nghÞ   Ng©n   hµng   Nhµ   n íc   chÊp  thuËn viÖc chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh   cña ng©n hµng liªn doanh: 1. Ng©n hµng liªn doanh göi v¨n b¶n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ vµ ph¬ng ¸n xö lý khi chÊm døt ho¹t ®énh së  giao dÞch, chi nh¸nh nh nªu t¹i tiÕt a, c kho¶n 2 §iÒu 11  Quy  ®Þnh nµy cho Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh  phè   n¬i   cã   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh   xin   chÊm   døt   ho¹t  ®éng. 2. Trong vßng 7 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  c¸c  v¨n b¶n nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ  t×nh h×nh  ho¹t  ®éng  cña  së  giao  dÞch,  chi nh¸nh  trªn   ®Þa bµn göi  ng©n hµng liªn doanh 01 b¶n vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  C¸c  Ng©n hµng vµ Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng) 01 b¶n. 3. Sau khi nhËn  ®îc v¨n b¶n cña Chi nh¸nh Ng©n hµng  Nhµ  níc tØnh, thµnh phè, ng©n hµng liªn doanh göi hå  s¬  xin chÊm døt ho¹t  ®éng cña së  giao dÞch, chi nh¸nh theo  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 11 Quy  ®Þnh nµy cho Ng©n hµng  Nhµ  níc (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  Tæ chøc tÝn dông phi ng©n  hµng). 4. Trong thêi gian tèi ®a 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy  nhËn ®ñ hå s¬ cña ng©n hµng liªn doanh, Ng©n hµng Nhµ níc  xem xÐt vµ  cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n chÊp thuËn hay kh«ng  chÊp   thuËn   viÖc   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh   cña   ng©n   hµng   liªn   doanh.   Trêng   hîp   kh«ng   chÊp  thuËn, Ng©n hµng Nhµ níc cã v¨n b¶n gi¶i thÝch râ lý do. 5.   V¨n   b¶n   chÊp   thuËn   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   së   giao   dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng liªn doanh  ®îc göi tíi Chi  nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc vµ Uû ban nh©n d©n tØnh thµnh phè  n¬i së  giao dÞch, chi nh¸nh chÊm døt ho¹t  ®éng  ®ãng trô  së; c¬  quan  ®¨ng ký  kinh doanh,  niªm yÕt c«ng  khai  t¹i  trô  së  chÝnh cña ng©n hµng liªn doanh vµ  trô  së  së  giao  dÞch, chi nh¸nh chÊm døt ho¹t ®éng; ®¨ng b¸o trung  ¬ng vµ  ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  13.   Trong thêi gian 30 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  v¨n b¶n chÊp thuËn cña Ng©n hµng Nhµ  níc, ng©n hµng liªn  doanh ph¶i chÊm døt hoµn toµn mäi ho¹t  ®éng cña së  giao 
  9. 9 dÞch, chi nh¸nh; tr¶ giÊy  ®¨ng ký  kinh doanh cho c¬  quan  ®¨ng ký  kinh doanh theo quy  ®Þnh; nép l¹i con dÊu cho c¬  quan c«ng an cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký mÉu dÊu. §i Ò u  14. Ng©n hµng liªn doanh cã  së  giao dÞch, chi nh¸nh chÊm  døt ho¹t  ®éng chÞu toµn bé  tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc tiÕp tôc  thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸c chñ  nî  (nÕu cßn),  thanh lý  tµi s¶n, gi¶i quyÕt quyÒn lîi cho ng êi lao  ®éng  vµ   thùc   hiÖn   c¸c   nghÜa   vô   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. Môc II ­ b¾t buéc chÊm døt ho¹t ®éng §i Ò u   15.   Ng©n   hµng   liªn   doanh   bÞ   buéc   chÊm   døt  ho¹t  ®éng  së  giao  dÞch,  chi nh¸nh  khi  ho¹t   ®éng cña së  giao dÞch, chi nh¸nh vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt; §i Ò u  16. 1. C¨n cø vµo kÕt qu¶ thanh tra nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu  9 Quy ®Þnh nµy vµ kiÕn nghÞ cña Thanh tra, Thèng ®èc Ng©n  hµng Nhµ  níc sÏ  ra v¨n b¶n yªu cÇu ng©n hµng liªn doanh  chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh. 2. V¨n b¶n yªu cÇu chÊm døt ho¹t  ®éng së  giao dÞch,  chi nh¸nh cña ng©n hµng liªn doanh  ®îc göi tíi Chi nh¸nh  Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  Uû  ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè  n¬i  së  giao dÞch, chi nh¸nh chÊm døt ho¹t  ®éng  ®ãng trô  së;  c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh, niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së  chÝnh  cña  ng©n  hµng liªn doanh  vµ  trô  së  së  giao dÞch,  chi nh¸nh chÊm døt ho¹t  ®éng;  ®¨ng b¸o trung  ¬ng vµ   ®Þa  ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.  Trong  vßng 30  ngµy lµm  viÖc  kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®îc  v¨n b¶n yªu cÇu chÊm døt ho¹t  ®éng, ng©n hµng liªn doanh  ph¶i   ngõng   ngay   mäi   ho¹t   ®éng   cña   së   giao   dÞch,   chi  nh¸nh;  tr¶ giÊy  ®¨ng ký  kinh doanh  cho c¬  quan   ®¨ng ký  kinh   doanh   theo   quy   ®Þnh;   nép   l¹i   con   dÊu   cho   c¬   quan  c«ng an cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký mÉu dÊu. §i Ò u  17. Ng©n hµng liªn doanh cã  trô  së  giao dÞch, chi nh¸nh   bÞ  buéc chÊm døt ho¹t   ®éng  chÞu toµn bé  tr¸ch  nhiÖm  vÒ  viÖc tiÕp tôc thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸c chñ  nî  (nÕu cßn), thanh lý  tµi s¶n, gi¶i quyÕt quyÒn lîi cho 
  10. 10 ngêi   lao   ®éng   vµ   thùc   hiÖn   c¸c   nghÜa   vô   kh¸c   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng IV Më vµ chÊm døt ho¹t ®éng phßng giao dÞch cña së giao dÞch, chi nh¸nh §i Ò u  18. 1. Héi ®ång qu¶n trÞ ng©n hµng liªn doanh tù quy ®Þnh   ®iÒu kiÖn, tr×nh tù  më  phßng giao dÞch theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt sau khi cã   ý  kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña  Uû  ban nh©n d©n quËn (huyÖn,  thÞ  x∙) vµ  Chi nh¸nh  Ng©n  hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  n¬i ng©n hµng liªn doanh dù  ®Þnh më phßng giao dÞch. 2.   Tríc   khi   phßng   giao   dÞch   khai   tr¬ng   ho¹t   ®éng,  ng©n   hµng   liªn   doanh   ph¶i   th«ng   b¸o   thêi   gian   b¾t   ®Çu  ho¹t ®éng cho Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc tØnh, thµnh phè  n¬i më phßng giao dÞch. 3. §Þnh kú hµng quý, ng©n hµng liªn doanh b¸o c¸o Chi   nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè n¬i më phßng giao  dÞch vÒ sè lîng phßng giao dÞch trªn ®Þa bµn. §i Ò u  19. Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   ng©n   hµng   liªn   doanh   tù   quy   ®Þnh  ®iÒu   kiÖn,   tr×nh   tù,   ph¬ng   ¸n   xö   lý   khi   chÊm   døt   ho¹t  ®éng cña phßng giao dÞch theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt sau  khi cã   ý  kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Chi nh¸nh Ng©n  hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  n¬i cã  phßng giao dÞch chÊm  døt ho¹t ®éng. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  20. ViÖc söa  ®æi, bæ sung c¸c  ®iÒu trong Quy  ®Þnh nµy do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2