intTypePromotion=1

Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
252
lượt xem
93
download

Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  C ñ A   T H è N G   § è C   N G ¢ N   H µ N G   N H µ   N ¦ í C   S è   1 0 9 6 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  06 th¸ng 9 n¨m 2004 Ban hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng  bao thanh to¸n cña c¸c tæ chøc tÝn dông  THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc sè  01/1997/QH10 ngµy   12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu   cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam sè  10/2003/QH11 ngµy   17 th¸ng 6 n¨m 2003;  ­  C¨n   cø  LuËt   C¸c  Tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c Tæ chøc tÝn dông sè  20/2004/QH11 ngµy   15 th¸ng 6 n¨m 2004; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 5 th¸ng 11   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, C¬ quan ngang Bé;     ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  Tæ   chøc tÝn dông phi ng©n hµng, QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy "Quy chÕ  ho¹t ®éng bao thanh to¸n cña c¸c tæ chøc tÝn dông".  §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô C¸c Ng©n hµng  vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc Chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn  dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q UY CH Õ HO¹T §éNG BAO THANH TO¸N CñA C¸C Tæ CHøC TÝN DôNG Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1096/2004/Q§­NHNN ngµy 06   th¸ng 9 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông  1. Ph¹m vi  ®iÒu chØnh: Quy chÕ  nµy qui  ®Þnh vÒ  viÖc  thùc hiÖn  nghiÖp  vô  bao thanh  to¸n  cña c¸c tæ chøc  tÝn  dông  ®èi víi kh¸ch  hµng nh»m  ®a d¹ng ho¸ ho¹t   ®éng  tÝn  dông, bæ sung vèn lu  ®éng cho kh¸ch hµng, thóc  ®Èy ho¹t  ®éng th¬ng m¹i trong níc vµ quèc tÕ. 2. §èi tîng ¸p dông: 2.1. Tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn nghiÖp vô  bao thanh   to¸n lµ  c¸c tæ chøc tÝn dông thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo  LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông, gåm: ­ Ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc; ­ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn; ­ Ng©n hµng liªn doanh; ­ Ng©n hµng 100% vèn níc ngoµi;  ­ Chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi; ­ C«ng ty tµi chÝnh. 2.2. Kh¸ch hµng  ®îc tæ chøc tÝn dông bao thanh to¸n  lµ   c¸c   tæ   chøc   kinh   tÕ   ViÖt   Nam   vµ   níc   ngoµi   cung   øng  hµng ho¸ vµ   ®îc thô  hëng c¸c kho¶n ph¶i thu ph¸t sinh tõ  viÖc mua, b¸n hµng ho¸ theo tho¶ thuËn gi÷a bªn b¸n hµng  vµ  bªn mua hµng t¹i hîp  ®ång mua, b¸n hµng (sau  ®©y  ®îc  viÕt t¾t lµ bªn b¸n hµng).  §i Ò u  2.  Kh¸i niÖm Bao thanh to¸n lµ  mét h×nh thøc cÊp tÝn dông cña tæ  chøc tÝn dông cho bªn b¸n hµng th«ng qua viÖc mua l¹i c¸c  kho¶n ph¶i thu ph¸t sinh tõ viÖc mua, b¸n hµng ho¸ ®∙ ®îc  bªn b¸n hµng vµ  bªn mua hµng tho¶ thuËn trong   hîp  ®ång  mua, b¸n hµng.     
 3. 3 § i Ò u  3.  Nguyªn t¾c thùc hiÖn bao thanh to¸n: Ho¹t  ®éng bao thanh to¸n ph¶i  ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c  sau: 1.  §¶m b¶o  an toµn  trong  ho¹t  ®éng  cña  tæ chøc  tÝn  dông ®îc thùc hiÖn bao thanh to¸n vµ phï hîp víi qui ®Þnh  cña ph¸p luËt ViÖt Nam; 2.  §¶m b¶o  c¸c quyÒn,  nghÜa  vô   vµ  lîi  Ých  hîp ph¸p  cña c¸c bªn tham gia vµo hîp  ®ång bao thanh to¸n vµ  c¸c  bªn cã liªn quan ®Õn kho¶n ph¶i thu; 3.   Kho¶n   ph¶i   thu   ®îc   bao   thanh   to¸n   ph¶i   cã   nguån   gèc tõ  c¸c hîp  ®ång mua, b¸n hµng phï  hîp víi qui  ®Þnh  cña ph¸p luËt liªn quan. §i Ò u  4.  Gi¶i thÝch tõ ng÷  Trong   Quy   chÕ   nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1. §¬n vÞ bao thanh to¸n: lµ c¸c tæ chøc tÝn dông quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2.1, kho¶n 2, §iÒu 1 cña Quy chÕ  nµy  ®îc  Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp thuËn cho thùc hiÖn ho¹t  ®éng bao   thanh to¸n.  2. Bao thanh to¸n trong níc: lµ  viÖc bao thanh to¸n  dùa trªn hîp ®ång mua, b¸n hµng, trong ®ã bªn b¸n hµng vµ  bªn mua hµng lµ ngêi c tró theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý ngo¹i hèi. 3. Bao thanh to¸n xuÊt­nhËp khÈu: lµ  viÖc bao thanh   to¸n dùa trªn hîp ®ång xuÊt­ nhËp khÈu.   4.  §¬n vÞ  bao  thanh  to¸n  xuÊt khÈu:  lµ   ®¬n vÞ  thùc  hiÖn   bao   thanh   to¸n   cho   bªn   b¸n   hµng   lµ   bªn   xuÊt   khÈu  trong hîp ®ång xuÊt­nhËp khÈu. 5.   §¬n   vÞ   bao   thanh   to¸n   nhËp   khÈu:   lµ   ®¬n   vÞ   ®îc  phÐp ho¹t  ®éng bao thanh to¸n tham gia vµo qui tr×nh bao  thanh to¸n xuÊt­nhËp khÈu. 6. Bªn mua hµng: lµ  tæ chøc  ®îc nhËn hµng ho¸ tõ  bªn  b¸n hµng vµ cã nghÜa vô thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu quy  ®Þnh t¹i hîp ®ång mua, b¸n hµng.  7. Hîp ®ång mua, b¸n hµng: lµ tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n   gi÷a bªn b¸n hµng vµ  bªn mua hµng vÒ  viÖc mua, b¸n hµng  ho¸ theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt, trong   ®ã  bªn  mua  hµng  cha ®Õn h¹n ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô thanh to¸n.     8. Chøng tõ  b¸n hµng: lµ  c¸c chøng tõ  liªn quan  ®Õn  viÖc   giao   hµng   vµ   viÖc   yªu   cÇu   thanh   to¸n   cña   bªn   b¸n  hµng  ®èi víi bªn mua hµng trªn c¬  së  hîp  ®ång mua, b¸n  hµng.
 4. 4 9.   Sè   d  bao   thanh   to¸n:   lµ   sè   tiÒn   mµ   ®¬n   vÞ   bao  thanh to¸n øng tríc cho bªn b¸n hµng theo tho¶ thuËn t¹i   hîp ®ång bao thanh to¸n.         10. Kho¶n ph¶i thu: lµ  kho¶n tiÒn bªn b¸n hµng ph¶i   thu tõ bªn mua hµng theo hîp ®ång mua, b¸n hµng. 11. H¹n møc bao thanh to¸n: lµ  tæng sè  d  tèi  ®a cña  c¸c   kho¶n  ph¶i   thu   ®îc   bao   thanh   to¸n   trong  mét  kho¶ng   thêi gian nhÊt  ®Þnh theo tho¶ thuËn cña  ®¬n vÞ  bao thanh  to¸n vµ bªn b¸n hµng trong hîp ®ång bao thanh to¸n. §i Ò u  5.  C¬ quan cho phÐp ho¹t ®éng bao thanh to¸n  C¸c tæ chøc tÝn dông quy  ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña Quy chÕ  nµy muèn  ®îc thùc hiÖn ho¹t  ®éng bao thanh to¸n ph¶i  ®îc  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. §i Ò u  6.  ¸p dông c¸c ®iÒu íc vµ tËp qu¸n quèc tÕ 1.  C¸c  ®iÒu  íc quèc  tÕ  vÒ  bao  thanh  to¸n  mµ  CHXHCN  ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc tham gia cã  quy  ®Þnh kh¸c víi quy  ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ   nµy   th×   ¸p   dông   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÒu  íc  quèc tÕ ®ã. 2. C¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn ¸p dông c¸c quy t¾c, tËp  qu¸n vµ  th«ng lÖ  vÒ  bao thanh to¸n, nÕu c¸c quy t¾c, tËp  qu¸n vµ th«ng lÖ ®ã kh«ng tr¸i víi ph¸p luËt ViÖt Nam.   Ch¬ng II HO¹T §éNG BAO THANH TO¸N Môc 1 CHÊP THUËN HO¹T §éNG BAO THANH TO¸N §i Ò u  7.  §iÒu kiÖn ®Ó ®îc ho¹t ®éng bao thanh to¸n: 1. Ng©n hµng Nhµ níc cho phÐp thùc hiÖn ho¹t ®éng bao  thanh to¸n trong níc khi tæ chøc tÝn dông cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu  kiÖn sau: a. Cã nhu cÇu ho¹t ®éng bao thanh to¸n; b. Tû  lÖ  nî  qu¸ h¹n trªn tæng d  nî  cho vay t¹i thêi  ®iÓm   cuèi   th¸ng   cña   3   th¸ng   gÇn   nhÊt   díi   5%;   kh«ng   vi  ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn ho¹t ®éng ng©n hµng;     c. Kh«ng thuéc ®èi tîng ®ang bÞ xem xÐt xö lý vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n hµng hoÆc ®∙ bÞ  
 5. 5 xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n  hµng nhng ®∙ kh¾c phôc ®îc hµnh vi vi ph¹m.    2. §èi víi ho¹t ®éng bao thanh to¸n xuÊt­nhËp khÈu: Ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, tæ   chøc tÝn dông xin ho¹t ®éng bao thanh to¸n xuÊt­nhËp khÈu   ph¶i lµ tæ chøc tÝn dông ®îc phÐp ho¹t ®éng ngo¹i hèi. §i Ò u   8.   Hå  s¬  xin chÊp thuËn ho¹t  ®éng bao thanh  to¸n 1.  Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  Ng©n  hµng  Nhµ  níc  chÊp thuËn  ho¹t  ®éng bao thanh to¸n bao gåm: a. V¨n b¶n cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ tæ chøc tÝn  dông   hoÆc   ngêi   ®îc   uû   quyÒn   ®Ò   nghÞ   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  chÊp thuËn cho tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng bao thanh to¸n.   Trêng hîp uû quyÒn, ph¶i cã v¨n b¶n uû quyÒn cña Chñ tÞch  Héi ®ång qu¶n trÞ; §èi   víi   Chi   nh¸nh   ng©n   hµng   níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam  ph¶i cã  v¨n b¶n cña Tæng gi¸m   ®èc  (Gi¸m   ®èc) Chi nh¸nh  ng©n hµng níc ngoµi.  b. Ph¬ng ¸n ho¹t ®éng bao thanh to¸n, trong ®ã nªu râ   nhu   cÇu   thùc   hiÖn   nghiÖp   vô   bao   thanh   to¸n,   ®èi   t îng  kh¸ch hµng dù kiÕn vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng; c. B¶n sao GiÊy phÐp thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng; b¶n sao  GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh;    d.   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cña   tæ   chøc   tÝn   dông   n¨m   gÇn  nhÊt  ®∙  ®îc kiÓm to¸n bëi mét tæ chøc kiÓm to¸n  ®éc lËp;  b¸o   c¸o   vÒ   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   tû   lÖ   b¶o   ®¶m     an   toµn  trong  ho¹t   ®éng cña tæ chøc tÝn dông t¹i thêi   ®iÓm  gÇn  nhÊt theo qui ®Þnh.    2. §èi víi ho¹t ®éng bao thanh to¸n xuÊt­nhËp khÈu: Ngoµi c¸c hå  s¬  qui  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, hå  s¬  xin ho¹t ®éng bao thanh to¸n xuÊt ­ nhËp khÈu cßn bao gåm  b¶n sao giÊy phÐp ho¹t ®éng ngo¹i hèi do Ng©n hµng Nhµ n­ íc cÊp. §i Ò u   9.   Tr×nh tù  vµ  thñ  tôc chÊp thuËn ho¹t  ®éng  bao thanh to¸n Tr×nh  tù   vµ  thñ  tôc   ®Ò  nghÞ  Ng©n  hµng Nhµ  níc chÊp  thuËn ho¹t ®éng bao thanh to¸n cña tæ chøc tÝn dông: 1. Tæ chøc tÝn dông cæ phÇn göi 02 bé  hå  s¬  xin chÊp   thuËn ho¹t  ®éng bao thanh to¸n cho Ng©n hµng Nhµ  níc Chi  nh¸nh   tØnh, thµnh phè  n¬i tæ chøc tÝn dông  ®Æt trô  së  chÝnh.
 6. 6 Trong  thêi  gian  tèi  ®a  15 ngµy  lµm viÖc  kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®ñ  hå  s¬, Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh,  thµnh  phè  xem xÐt, cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ   ®iÒu kiÖn, hå  s¬  xin ho¹t ®éng bao thanh to¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 7  vµ  §iÒu 8 Quy chÕ  nµy vµ  göi cho Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng) kÌm theo  01 bé hå s¬ cña tæ chøc tÝn dông cæ phÇn. 2.   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   (trõ   tæ   chøc   tÝn   dông   cæ  phÇn) göi 01 bé  hå  s¬  xin chÊp thuËn ho¹t  ®éng bao thanh  to¸n cho Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc  tÝn dông phi ng©n hµng). 3. Trong thêi gian tèi ®a 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy  nhËn  ®ñ  hå  s¬  cña tæ chøc tÝn dông (trõ  tæ chøc tÝn dông   cæ phÇn), 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ® îc hå  s¬  cña  tæ chøc tÝn dông cæ phÇn do Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh  tØnh, thµnh phè  göi tíi, Ng©n hµng Nhµ  níc xem xÐt vµ  cã  ý   kiÕn   b»ng   v¨n   b¶n   vÒ   viÖc   chÊp   thuËn   hay   kh«ng   chÊp  thuËn cho phÐp ho¹t  ®éng bao thanh to¸n cña c¸c tæ chøc  tÝn dông cã  nhu cÇu ho¹t  ®éng bao thanh to¸n. Trêng hîp  kh«ng chÊp thuËn, Ng©n hµng Nhµ  níc cã  v¨n b¶n nªu râ  lý  do.   §i Ò u   10.   §iÒu   kiÖn   ®Ó   tiÕn   hµnh   ho¹t   ®éng   bao  thanh to¸n 1.   Tríc   khi   thùc   hiÖn   ho¹t   ®éng   bao   thanh   to¸n,   tæ   chøc tÝn dông ph¶i tiÕn hµnh  ®¨ng ký  t¹i c¬  quan  ®¨ng ký  kinh   doanh   vµ   ®¨ng   b¸o   Trung  ¬ng,   ®Þa   ph¬ng   3   sè   liªn  tiÕp   b»ng   tiÕng   ViÖt   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   hiÖn  hµnh. 2.  Tæ chøc  tÝn dông  ph¶i  göi tíi  Ng©n hµng  Nhµ   níc  b¶n   ®¨ng   ký   cña   c¬   quan   ®¨ng   ký   kinh   doanh   vµ   c¸c   tµi  liÖu kh¸c cã liªn quan. Môc 2 C¸C QUY §ÞNH VÒ HO¹T §éNG BAO THANH TO¸N §i Ò u  11.  Lo¹i h×nh bao thanh to¸n  1. §¬n vÞ  bao thanh to¸n  ®îc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc  bao thanh to¸n sau: a. Bao thanh to¸n cã quyÒn truy ®ßi: ®¬n vÞ bao thanh   to¸n   cã   quyÒn   ®ßi   l¹i   sè   tiÒn   ®∙   øng   tríc   cho   bªn   b¸n  hµng khi bªn mua hµng kh«ng cã  kh¶ n¨ng hoµn thµnh nghÜa  vô thanh to¸n kho¶n ph¶i thu.    
 7. 7 b. Bao thanh to¸n kh«ng cã quyÒn truy ®ßi: ®¬n vÞ bao   thanh to¸n chÞu toµn bé  rñi ro khi bªn mua hµng kh«ng cã  kh¶ n¨ng hoµn thµnh nghÜa vô  thanh to¸n kho¶n ph¶i thu.  §¬n vÞ bao thanh to¸n chØ cã quyÒn ®ßi l¹i sè tiÒn ®∙ øng   tríc   cho   bªn   b¸n   hµng   trong   trêng   hîp   bªn   mua   hµng   tõ  chèi thanh to¸n kho¶n ph¶i thu do bªn b¸n hµng giao hµng  kh«ng  ®óng nh tho¶ thuËn t¹i hîp  ®ång mua, b¸n hµng hoÆc   v× mét lý do kh¸c kh«ng liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n  cña bªn mua hµng.    2. §¬n vÞ bao thanh to¸n ®îc thùc hiÖn bao thanh to¸n  trong níc vµ bao thanh to¸n xuÊt ­ nhËp khÈu. §i Ò u  12.  Ph¬ng thøc bao thanh to¸n 1. Bao thanh to¸n tõng lÇn: §¬n vÞ  bao thanh to¸n vµ  bªn b¸n hµng thùc hiÖn c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt vµ  ký  hîp  ®ång bao thanh  to¸n  ®èi víi c¸c kho¶n  ph¶i  thu cña bªn  b¸n hµng. 2. Bao thanh to¸n theo h¹n møc: §¬n vÞ bao thanh to¸n   vµ  bªn b¸n hµng tho¶ thuËn vµ  x¸c  ®Þnh mét h¹n møc bao  thanh to¸n duy tr× trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. 3.   §ång   bao   thanh   to¸n:   hai   hay   nhiÒu   ®¬n   vÞ   bao   thanh  to¸n   cïng   thùc   hiÖn  ho¹t   ®éng   bao   thanh  to¸n   cho   mét hîp ®ång mua, b¸n hµng, trong ®ã mét ®¬n vÞ bao thanh  to¸n lµm  ®Çu mèi thùc  hiÖn  viÖc tæ chøc  ®ång bao thanh  to¸n.    §i Ò u  13.  Quy tr×nh ho¹t ®éng bao thanh to¸n: 1. Ho¹t ®éng bao thanh to¸n ®îc thùc hiÖn theo c¸c b­ íc chÝnh nh sau:  a.  Bªn b¸n  hµng  ®Ò   nghÞ   ®¬n  vÞ  bao  thanh  to¸n thùc  hiÖn bao thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu; b.   §¬n   vÞ   bao   thanh   to¸n   thùc   hiÖn   ph©n   tÝch   c¸c   kho¶n ph¶i thu, t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh   cña bªn b¸n hµng vµ bªn mua hµng; c. §¬n vÞ  bao thanh to¸n vµ  bªn b¸n hµng tho¶ thuËn  vµ ký kÕt hîp ®ång bao thanh to¸n.  d. §¬n vÞ  bao thanh to¸n vµ  bªn b¸n hµng  ®ång ký  göi  v¨n b¶n th«ng b¸o  vÒ hîp ®ång bao thanh to¸n cho bªn mua   hµng vµ  c¸c bªn liªn quan, trong  ®ã  nªu râ  viÖc bªn b¸n  hµng chuyÓn giao quyÒn  ®ßi nî  cho  ®¬n vÞ  bao thanh to¸n  vµ  híng dÉn bªn mua hµng thanh to¸n trùc tiÕp cho  ®¬n vÞ  bao thanh to¸n.  
 8. 8 ®. Bªn mua hµng göi v¨n b¶n cho bªn b¸n hµng vµ   ®¬n  vÞ bao thanh to¸n  x¸c nhËn vÒ viÖc ®∙ nhËn ® îc th«ng b¸o  vµ  cam kÕt vÒ  viÖc thùc hiÖn thanh to¸n cho  ®¬n vÞ  bao  thanh to¸n.  e. Bªn b¸n hµng chuyÓn giao b¶n gèc hîp ®ång mua, b¸n   hµng,  chøng  tõ  b¸n hµng vµ  c¸c chøng tõ  kh¸c liªn  quan  ®Õn c¸c kho¶n ph¶i thu cho ®¬n vÞ bao thanh to¸n; g. §¬n vÞ bao thanh to¸n chuyÓn tiÒn øng tr íc cho bªn  b¸n hµng theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång bao thanh to¸n; h. §¬n vÞ  bao thanh to¸n theo dâi, thu nî  tõ  bªn mua  hµng  i.  §¬n vÞ  bao  thanh  to¸n  tÊt to¸n  tiÒn  víi bªn  b¸n  hµng theo quy ®Þnh trong hîp ®ång bao thanh to¸n; k. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tån t¹i ph¸t sinh kh¸c.     2. §èi víi ho¹t  ®éng bao thanh to¸n xuÊt­nhËp khÈu:   qui tr×nh nghiÖp vô  bao thanh to¸n cã  thÓ   ®îc thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy hoÆc    ®îc thùc hiÖn  th«ng   qua   ®¬n   vÞ   bao   thanh   to¸n   nhËp   khÈu.   §¬n   vÞ   bao  thanh   to¸n   nhËp   khÈu   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   ph©n   tÝch   kho¶n  ph¶i thu, t×nh h×nh ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña bªn   mua hµng lµ  bªn nhËp khÈu trong hîp  ®ång xuÊt­nhËp khÈu;  thùc hiÖn viÖc thu nî  theo uû  quyÒn cña  ®¬n vÞ  bao thanh  to¸n xuÊt khÈu vµ cam kÕt sÏ thanh to¸n thay cho bªn nhËp  khÈu   trong   trêng   hîp   bªn   nhËp   khÈu   kh«ng   cã   kh¶   n¨ng  thanh to¸n kho¶n ph¶i thu.     Trêng hîp ho¹t  ®éng bao thanh to¸n thùc hiÖn qua  ®¬n  vÞ  bao thanh to¸n nhËp khÈu,  ®¬n vÞ  bao thanh to¸n xuÊt  khÈu vµ   ®¬n vÞ  bao thanh to¸n nhËp khÈu ph¶i tho¶ thuËn  vµ   ký   kÕt   mét   hîp   ®ång   riªng   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt, trong ®ã quy ®Þnh cô thÓ vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa  vô cña mçi bªn. §i Ò u   14.   Qui  ®Þnh vÒ   ®ång tiÒn  ®îc sö  dông trong  ho¹t ®éng bao thanh to¸n C¸c giao dÞch bao thanh to¸n  ®îc thùc hiÖn b»ng §ång  ViÖt Nam. §èi víi c¸c giao dÞch bao thanh to¸n thùc hiÖn  b»ng ngo¹i tÖ, ®¬n vÞ bao thanh to¸n, bªn b¸n hµng vµ bªn  mua hµng ph¶i  thùc  hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh vÒ  qu¶n lý ngo¹i hèi.   §i Ò u  15.  L∙i vµ phÝ trong ho¹t ®éng bao thanh to¸n L∙i vµ  phÝ  trong ho¹t  ®éng bao thanh to¸n do c¸c bªn  tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång bao thanh to¸n, gåm:
 9. 9 1. L∙i  ®îc tÝnh trªn sè  vèn mµ   ®¬n vÞ  bao thanh to¸n  øng tríc cho bªn b¸n hµng phï hîp víi l∙i suÊt thÞ trêng.  2. PhÝ ®îc tÝnh trªn gi¸ trÞ kho¶n ph¶i thu ®Ó bï ®¾p  rñi ro tÝn dông, chi phÝ  qu¶n lý  sæ s¸ch b¸n hµng vµ  c¸c   chi phÝ kh¸c. §i Ò u  16.  B¶o ®¶m cho ho¹t ®éng bao thanh to¸n §¬n vÞ  bao thanh to¸n vµ  bªn b¸n hµng tho¶ thuËn ¸p  dông hoÆc  kh«ng  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  b¶o   ®¶m  cho  ho¹t  ®éng bao thanh  to¸n. C¸c h×nh  thøc  b¶o  ®¶m bao gåm: ký  quü, cÇm cè, thÕ  chÊp tµi s¶n, b¶o l∙nh b»ng tµi s¶n cña  bªn thø ba vµ  c¸c biÖn ph¸p b¶o  ®¶m kh¸c theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.       §i Ò u   17.   C¸c   quy   ®Þnh   vÒ   gia   h¹n   thanh   to¸n   vµ  chuyÓn nî qu¸ h¹n trong bao thanh to¸n C¸c quy  ®Þnh vÒ  gia h¹n thanh to¸n vµ  chuyÓn nî  qu¸  h¹n trong bao thanh to¸n  ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn cña  Ng©n hµng Nhµ níc.      §i Ò u  18.  Quy ®Þnh vÒ thuÕ C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng bao thanh to¸n   ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u   19.   C¸c   kho¶n   ph¶i   thu   kh«ng   ®îc   bao   thanh  to¸n Nh÷ng kho¶n ph¶i thu sau  ®©y kh«ng  ®îc thùc hiÖn bao  thanh to¸n: 1.  Ph¸t sinh  tõ  hîp   ®ång  mua, b¸n  hµng  ho¸ bÞ  ph¸p  luËt cÊm; 2.   Ph¸t   sinh   tõ   c¸c   giao   dÞch,   tho¶   thuËn   bÊt   hîp  ph¸p; 3.   Ph¸t   sinh   tõ   c¸c   giao   dÞch,   tho¶   thuËn   ®ang   cã  tranh chÊp;  4. Ph¸t sinh tõ  c¸c hîp  ®ång b¸n hµng díi h×nh thøc  ký göi; 5.  Ph¸t sinh  tõ  hîp   ®ång  mua, b¸n  hµng  cã  thêi  h¹n  thanh to¸n cßn l¹i dµi h¬n 180 ngµy.  6. C¸c kho¶n ph¶i thu  ®∙  ®îc g¸n nî  hoÆc cÇm cè, thÕ  chÊp.
 10. 10 7. C¸c kho¶n ph¶i thu  ®∙ qu¸ h¹n thanh to¸n theo hîp  ®ång mua, b¸n hµng. §i Ò u  20.  Quy ®Þnh vÒ an toµn   1. Ho¹t ®éng bao thanh to¸n ph¶i b¶o ®¶m c¸c quy ®Þnh   vÒ  an toµn t¹i LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông vµ  c¸c v¨n b¶n  híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc;  2. Tæng sè  d bao thanh to¸n cho mét kh¸ch hµng kh«ng  ®îc vît qu¸ 15% vèn tù  cã  cña  ®¬n vÞ  bao thanh to¸n. §èi   víi chi nh¸nh  ng©n  hµng níc ngoµi,  tæng sè  d  bao thanh  to¸n cho mét kh¸ch hµng kh«ng  ®îc vît qu¸ 15% vèn tù  cã  cña ng©n hµng níc ngoµi.  3. Sè  d  c¸c kho¶n ph¶i thu mµ   ®¬n vÞ  bao thanh to¸n  nhËp khÈu b¶o l∙nh thanh to¸n cho 01 bªn nhËp khÈu ph¶i  n»m   trong   giíi   h¹n   tæng   sè   d  b¶o   l∙nh   cña   tæ   chøc   tÝn  dông cho 01 kh¸ch hµng theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ B¶o l∙nh  ng©n hµng. 4.   Trêng   hîp   nhu   cÇu   bao   thanh   to¸n   cña   mét   kh¸ch  hµng vît qu¸ 15% vèn tù  cã  cña  ®¬n vÞ  bao thanh to¸n th×   c¸c  ®¬n vÞ  bao thanh to¸n  ®îc   thùc hiÖn  ®ång bao thanh  to¸n cho kh¸ch hµng theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 5. Tæng sè  d bao thanh to¸n kh«ng  ®îc vît qu¸ vèn tù  cã cña ®¬n vÞ bao thanh to¸n.   Ch¬ng III HîP §åNG BAO THANH TO¸N §i Ò u  21.  Hîp ®ång bao thanh to¸n  1. Hîp ®ång bao thanh to¸n lµ v¨n b¶n tho¶ thuËn gi÷a   ®¬n vÞ bao thanh to¸n vµ bªn b¸n hµng vÒ viÖc mua l¹i c¸c   kho¶n ph¶i thu phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   Hîp   ®ång   bao   thanh   to¸n   cã   thÓ   ®îc   söa   ®æi,   bæ  sung hoÆc huû bá nÕu c¸c bªn liªn quan cã tho¶ thuËn.    §i Ò u  22.  Néi dung hîp ®ång bao thanh to¸n Hîp   ®ång   bao   thanh   to¸n   bao   gåm   c¸c   néi   dung   chÝnh  sau:  1. Tªn,  ®Þa chØ,  ®iÖn tho¹i, Fax..... cña c¸c bªn ký  hîp ®ång bao thanh to¸n;
 11. 11 2.   Gi¸   trÞ   c¸c   kho¶n   ph¶i   thu   ®îc   bao   thanh   to¸n,  quyÒn  vµ  lîi  Ých liªn  quan   ®Õn kho¶n ph¶i  thu  theo  hîp  ®ång mua, b¸n hµng; 3. L∙i vµ phÝ bao thanh to¸n; 4. Gi¸ mua, b¸n kho¶n ph¶i thu:  ® îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  gi¸ trÞ  kho¶n ph¶i thu sau khi trõ   ®i l∙i vµ  phÝ  bao  thanh to¸n.  5. Sè tiÒn øng tríc vµ ph¬ng thøc thanh to¸n;  6. Th«ng b¸o vÒ  viÖc bao thanh to¸n cho bªn mua hµng  vµ c¸c bªn cã liªn quan; 7. H×nh thøc b¶o  ®¶m cho  ®¬n vÞ  bao thanh to¸n truy  ®ßi l¹i sè tiÒn ®∙ øng tríc, gi¸ trÞ tµi s¶n lµm b¶o ®¶m; 8. Thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång bao thanh to¸n; 9. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn; 10.   Ph¬ng   thøc   chuyÓn   giao   hîp   ®ång   mua,   b¸n   hµng,   chøng   tõ   b¸n   hµng,   quyÒn,   lîi   Ých   vµ   c¸c   giÊy   tê   liªn  quan ®Õn kho¶n ph¶i thu ®îc bao thanh to¸n; 11.  Quy  ®Þnh  vÒ  viÖc  truy   ®ßi cña   ®¬n vÞ   bao thanh  to¸n;  12. Gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh; 13. C¸c tho¶ thuËn kh¸c. Ch¬ng IV QUYÒN Vµ NGHÜA Vô CñA C¸C B£N §i Ò u   23.   QuyÒn   vµ   nghÜa   vô   cña   ®¬n   vÞ   bao   thanh  to¸n   1. QuyÒn cña ®¬n vÞ bao thanh to¸n: a. §îc yªu cÇu bªn b¸n hµng cung cÊp c¸c th«ng tin vµ  tµi liÖu liªn quan ®Õn kho¶n ph¶i thu, kh¶ n¨ng tµi chÝnh   vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña bªn b¸n hµng; b. §îc yªu cÇu bªn b¸n hµng chuyÓn giao toµn bé  b¶n  gèc hîp ®ång mua, b¸n hµng, chøng tõ b¸n hµng, quyÒn, lîi   Ých vµ  c¸c giÊy tê  cã  liªn quan  ®Õn kho¶n ph¶i thu  ®îc  bao thanh to¸n; c. Cã  quyÒn  ®ßi nî   ®èi víi bªn mua hµng theo gi¸ trÞ  kho¶n ph¶i thu  ®îc bao thanh to¸n vµ   ®îc hëng c¸c quyÒn  vµ  lîi  Ých kh¸c mµ  ngêi b¸n hµng  ®îc hëng theo quy  ®Þnh  t¹i hîp ®ång mua, b¸n hµng;
 12. 12 d.   §îc   chuyÓn   quyÒn   ®ßi   nî,   trõ   trêng   hîp   c¸c   bªn  trong   hîp   ®ång   bao   thanh   to¸n   cã   tho¶   thuËn   kh«ng   ®îc  chuyÓn giao quyÒn ®ßi nî. 2. NghÜa vô cña ®¬n vÞ bao thanh to¸n:  a. Th«ng b¸o cho bªn mua hµng vµ c¸c bªn cã liªn quan  theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d, kho¶n 1, §iÒu 13 cña Quy chÕ  nµy;  b.   Thanh   to¸n   cho   bªn   b¸n   hµng   theo   gi¸   mua   kho¶n   ph¶i thu ®∙ ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång bao thanh to¸n;  c. ChÞu toµn bé  rñi ro khi bªn mua hµng kh«ng cã  kh¶  n¨ng hoµn thµnh nghÜa vô  thanh to¸n kho¶n ph¶i thu trong  trêng  hîp  thùc   hiÖn   bao   thanh  to¸n   kh«ng   cã   quyÒn  truy   ®ßi.                        d.  Thùc hiÖn   ®óng  vµ   ®Çy  ®ñ  c¸c  ®iÒu  kho¶n   ®∙ tho¶  thuËn trong hîp ®ång bao thanh to¸n.   §i Ò u  24.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn b¸n hµng 1. QuyÒn cña bªn b¸n hµng: NhËn tiÒn thanh to¸n cña  ®¬n vÞ  bao thanh to¸n theo   gi¸ mua, b¸n kho¶n ph¶i thu  ®∙ tho¶ thuËn trong hîp  ®ång  bao thanh to¸n; 2. NghÜa vô cña bªn b¸n hµng: a.   Cung   cÊp   ®Çy   ®ñ,   chÝnh   x¸c   vµ   trung   thùc   th«ng   tin,   tµi   liÖu   vµ   b¸o   c¸o   theo   yªu   cÇu   cña   ®¬n   vÞ   bao   thanh to¸n; b. Th«ng b¸o cho bªn mua hµng vµ c¸c bªn cã liªn quan  theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d, kho¶n 1, §iÒu 13 cña Quy chÕ  nµy;  c.   ChÞu   rñi   ro   khi   bªn   mua   hµng   kh«ng   cã   kh¶   n¨ng  hoµn thµnh nghÜa vô  thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu trong   trêng hîp bao thanh to¸n cã quyÒn truy ®ßi. d.   ChuyÓn   giao   ®Çy   ®ñ   vµ   ®óng   h¹n   cho   ®¬n   vÞ   bao  thanh   to¸n   hîp   ®ång   mua,   b¸n   hµng,   chøng   tõ   b¸n   hµng,  quyÒn, lîi Ých vµ c¸c giÊy tê kh¸c cã liªn quan ®Õn kho¶n  ph¶i   thu   ®îc   bao   thanh   to¸n   theo   tho¶   thuËn   trong   hîp  ®ång bao thanh to¸n; e.  Thùc hiÖn   ®óng  vµ   ®Çy  ®ñ  c¸c  ®iÒu  kho¶n   ®∙ tho¶  thuËn trong hîp  ®ång bao thanh to¸n vµ  hîp  ®ång mua, b¸n  hµng.  §i Ò u  25.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn mua hµng 1. QuyÒn cña bªn mua hµng: a. §îc th«ng b¸o vÒ viÖc bao thanh to¸n;
 13. 13 b. Kh«ng thay  ®æi vÒ  quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  quy  ®Þnh  t¹i hîp ®ång mua, b¸n hµng, ngo¹i trõ bªn nhËn tiÒn thanh   to¸n kho¶n ph¶i thu. ViÖc  ®iÒu chØnh c¸c  ®iÒu kho¶n quy  ®Þnh   t¹i   hîp   ®ång   mua,   b¸n   hµng   ph¶i   ®îc   bªn   mua   hµng  chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n.  2. NghÜa vô cña bªn mua hµng: a.  X¸c nhËn  b»ng  v¨n b¶n  vÒ  viÖc  ®∙ nhËn  ®îc th«ng  b¸o vµ cam kÕt thanh to¸n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm ®, kho¶n  1, §iÒu 13; trêng hîp tõ  chèi thanh to¸n ph¶i cã  lý  do  x¸c  ®¸ng vµ  ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ngay cho bªn b¸n  hµng vµ ®¬n vÞ bao thanh to¸n. b. Thanh to¸n cho ®¬n vÞ bao thanh to¸n theo ®óng c¸c   ®iÒu kho¶n quy ®Þnh t¹i hîp ®ång mua, b¸n hµng. c. Kh«ng ®îc ®ßi l¹i sè tiÒn ®∙ thanh to¸n cho ®¬n vÞ  bao   thanh  to¸n   trong   trêng  hîp  bªn  b¸n  hµng   kh«ng   thùc  hiÖn,  hoÆc   thùc   hiÖn   kh«ng   ®óng,   ®Çy   ®ñ   c¸c   ®iÒu   kho¶n   quy ®Þnh t¹i hîp ®ång mua, b¸n hµng, trõ trêng hîp ®¬n vÞ  bao thanh to¸n cè  t×nh thanh to¸n kho¶n chi tr¶ cña bªn  mua   hµng   cho   bªn   b¸n   hµng   sau   khi   ®∙   ®îc   bªn   mua   hµng  th«ng   b¸o   vÒ   viÖc   bªn   b¸n   hµng   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   hîp  ®ång mua, b¸n hµng. Ch¬ng V Xö lý vi ph¹m  §i Ò u  26.  Xö lý vi ph¹m Tæ  chøc,  c¸ nh©n  vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i Quy  chÕ  nµy,  tuú   theo   tÝnh   chÊt   vµ   møc   ®é   vi   ph¹m,   sÏ   bÞ   xö   lý   kû  luËt, xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, hoÆc bÞ  truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng  VI §iÒu kho¶n thi hµnh  §i Ò u  27.  Tæ chøc thùc hiÖn 1. Tr¸ch nhiÖm cña  ®¬n vÞ  bao thanh to¸n: C¨n cø vµo  Quy chÕ nµy vµ c¸c qui ®Þnh cña v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn   quan, ®¬n vÞ bao thanh to¸n ban hµnh c¸c v¨n b¶n híng dÉn  nghiÖp  vô  bao  thanh  to¸n cô  thÓ  phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn,  ®Æc ®iÓm vµ §iÒu lÖ cña m×nh. 2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  n ­ íc:
 14. 14 a.  Vô  C¸c Ng©n  hµng  vµ  Ng©n  hµng  Nhµ  níc  Chi nh¸nh  tØnh, thµnh phè: ­ TiÕp nhËn hå  s¬  xin phÐp ho¹t  ®éng bao thanh to¸n  cña c¸c tæ chøc tÝn dông theo ®óng tr×nh tù vµ thñ tôc ® ­ îc quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II môc 1 cña Quy chÕ nµy. ­ Phèi  hîp  víi c¸c  Vô  cã  liªn  quan  thuéc  Ng©n hµng  Nhµ  níc xem xÐt tr×nh Thèng  ®èc quyÕt  ®Þnh viÖc cho phÐp   Tæ chøc tÝn dông ®îc thùc hiÖn nghiÖp vô bao thanh to¸n. b. Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc:  ­ Phèi hîp vµ  cung cÊp cho Vô  C¸c Ng©n hµng vÒ  t×nh  h×nh ho¹t   ®éng  cña c¸c tæ chøc  tÝn dông  ®Ó  tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt quyÕt ®Þnh cho phÐp Tæ chøc  tÝn dông thùc hiÖn nghiÖp vô bao thanh to¸n. ­ Tæ chøc thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nghiÖp   vô   bao   thanh   to¸n;   Xö   lý   theo   thÈm   quyÒn   vµ   kiÕn   nghÞ  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc xö  lý  c¸c trêng hîp vi ph¹m  c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. c. Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ:  ­   Híng   dÉn   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   gia   h¹n   thanh   to¸n   vµ  chuyÓn  nî  qu¸  h¹n  trong  bao thanh  to¸n  cña Tæ chøc  tÝn  dông. ­ Quy  ®Þnh chÕ   ®é  b¸o c¸o  ®Þnh kú  vÒ  ho¹t  ®éng bao  thanh to¸n cho c¸c  ®¬n vÞ  cã  thÈm thÈm quyÒn thuéc Ng©n  hµng Nhµ níc.   d. Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh: híng dÉn h¹ch to¸n kÕ to¸n  nghiÖp vô bao thanh to¸n cña c¸c tæ chøc tÝn dông. e.  Vô  TÝn dông:  híng dÉn  c¸c  ®¬n  vÞ  bao  thanh  to¸n  thùc hiÖn ®ång bao thanh to¸n.       §i Ò u  28.  Söa ®æi, bæ sung Quy chÕ ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2