intTypePromotion=1

Quyết định 112/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 112/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 112/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ định chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 112/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è  112/2000/Q§­N H N N 1 3   g µ y  06  T n th¸ng  04 n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c c h Ø  ® Þ n h  C hi n h¸nh  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc th µ nh p h è  H å  C h Ý   n h  th ù c hi Ö n  n g hi Ö p  v ô  Mi c hi Õ t k h Ê u, t¸i chi Õ t kh Ê u  c ñ a  N g © n  h µ n g   h µ   n íc ® è i víi N  c¸c n g © n  h µ n g T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt c¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  Quy  Õ     cø  ch nghiÖp  ô  ÕtkhÊu, t¸ chiÕtkhÊu  ña  ©n  µng   v chi    i     c Ng h Nhµ   íc®èi víi   ©n  µng  n       ng c¸c h ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 356/1999/ Q§­NHNN14  µy  ng 06/10/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc;   Th ®è Ng h Nh n ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Gi¸m  c  ë  ®è S giao dÞch  ©n  µng  µ   íc;   Ng h Nh n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Giao cho  Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc thµnh  Ng h Nh n   phè  å   Ý   H Ch Minh  chøc  ùc  Ön  tæ  th hi nghiÖp  ô  Õt khÊu, t¸  Õt khÊu  v chi    i chi   cña  ©n   µng  µ   íc ®èi  íic¸c ng©n  µng  Ng h Nh n   v    h theo Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  v chiÕt khÊu, t¸  Õt khÊu  ña  ©n   µng  µ   íc ®èi  íic¸c ng©n  µng,    i chi   c Ng h Nh n   v    h   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 356/1999/Q§­NHNN14   µy  th¸ng 10  ng 06    n¨m 1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. c Th ®è Ng h Nh n     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 3: Ch¸nh  phßng, Gi¸m  c  ë   v¨n    ®è S giao  Þch  ©n   µng  µ   d Ng h Nh níc,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v c li   thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc TP   å   Ý   Ng h Nh n   H Ch Minh, Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  trÞ,Tæng     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  ©n  µng  ng h tham  gia nghiÖp  ô  Õt v chi   khÊu,t¸ chiÕtkhÊu  Þu    i   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2