intTypePromotion=1

Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
302
lượt xem
85
download

Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  s è   1 1 3 0 / 2 0 0 5 / N H N N   n g µ y   0 1   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5   v Ò   v i Ö c   s ö a  ®æi,  b æ   s u n g   m é t   s è   ® i Ò u   c ñ a   Q u y   c h Õ   d ù   t r ÷   b ¾ t   b u é c   ® è i   v í i  c¸c tæ chøc tÝn dông ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh  sè 581/2003/Q§­NHNN ngµy 09/6/2003 cña  Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 1997;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam n¨m 2003; ­ C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 1997; LuËt söa   ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông   n¨m 2004; ­ C¨n cø LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m   1996; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh   v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2002; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ  dù   tr÷   b¾t   buéc   ®èi   víi   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   ban   hµnh  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   581/2003/Q§­NHNN   ngµy   09/6/2003   cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: 1. Kho¶n 4 §iÒu 19 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "4. Trong vßng 10 ngµy lµm viÖc  ®Çu th¸ng, thùc hiÖn  tæng hîp t×nh h×nh chÊp hµnh dù  tr÷  b¾t buéc cña c¸c tæ  chøc tÝn dông do  ®¬n vÞ  qu¶n lý  vµ  cña c¸c tæ chøc tÝn  dông do Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng göi vÒ b¸o c¸o Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­ íc vµ   ®ång  thêi göi Thanh  tra  Ng©n  hµng, Vô  ChÝnh  s¸ch  tiÒn tÖ theo biÓu 3 ®Ýnh kÌm". 2. Kho¶n 3 §iÒu 20 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "3. Trong vßng 7 ngµy lµm viÖc  ®Çu th¸ng, thùc hiÖn   tæng hîp t×nh h×nh chÊp hµnh dù  tr÷  b¾t buéc cña c¸c tæ 
  2. 2 chøc tÝn dông do  ®¬n vÞ  qu¶n lý  vµ  göi vÒ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam (Së Giao dÞch) theo biÓu 3 ®Ýnh kÌm". 3. BiÓu 3 kÌm theo Quy chÕ ®îc thay thÕ b»ng BiÓu kÌm  theo QuyÕt ®Þnh nµy. 4. B∙i bá §iÒu 21 §i Ò u   2.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   tõ   ngµy   01  th¸ng 9 n¨m 2005. §i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Ch¸nh   Thanh   tra   Ng©n  hµng, Gi¸m  ®èc Së  Giao dÞch, Vô  trëng Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn  tÖ, Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  thuéc  Ng©n hµng Nhµ  níc,  Gi¸m  ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. BiÓu 3 ­ Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè göi cho Së Giao dÞch trong  vßng 7 ngµy lµm viÖc ®Çu th¸ng. ­ Së Giao dÞch tæng hîp b¸o c¸o Thèng ®èc, ®ång göi Thanh tra Ng©n hµng,  Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong vßng 10 ngµy lµm viÖc ®Çu th¸ng. Tªn ®¬n vÞ Sè:..... B¸o c¸o Tæng hîp t×nh h×nh chÊp hµnh dù tr÷ b¾t buéc cña tæ chøc tÝn dông Th¸ng.... n¨m...... §¬n   vÞ:   triÖu   VND;   ngµn   USD,  EURO, JPY, GBP STT Tªn  Sè d tiÒn göi huy ®éng b×nh qu©n kú Sè tiÒn ph¶i  Dù tr÷  Thõa,  Ghi chó tãm  TCTD tríc lµm c¬ së tÝnh dù tr÷ b¾t buéc dù tr÷ b¾t  thùc tÕ  thiÕu dù  t¾t kÕt qu¶ xö  buéc t¹i  trong kú tr÷ b¾t  lý thõa thiÕu  Ng©n hµng  buéc dù tr÷ b¾t  Nhµ níc buéc VND Ngo¹i tÖ VND Ngo¹i  VND Ngo¹i  VND Ngo¹i  tÖ tÖ tÖ Díi  Tõ 12 th¸ng Díi 12 Tõ 12 th¸ng  12  ®Õn díi 24  th¸ng ®Õn díi 24  th¸ng th¸ng th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tæng sè
  4. 4 .........., ngµy.... th¸ng....  n¨m..... Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2