intTypePromotion=1

Quyết định 1136/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
85
lượt xem
3
download

Quyết định 1136/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1136/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1136/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   S è   1 1 3 6 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  0 9   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   T æ   c h ø c   v µ  ho¹t ®éng cña Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc  thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/Q§10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­   Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Së   Giao   dÞch   vµ   Vô   trëng   Vô   Tæ   chøc c¸n Bé; ­ Sau khi thèng nhÊt víi Bé trëng Bé Néi vô, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy "Quy chÕ  Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kú  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  38/1999/Q§­NHNN9 ngµy 21/01/1999 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña   Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   3.   Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n  Bé, Gi¸m  ®èc Së  Giao dÞch, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn  quan   thuéc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chÞu  tr¸ch   nhiÖm  thi  hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q uy ch Õ   Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1136/2004/Q§­NHNN  ngµy 09  th¸ng 9 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc)   Ch¬ng I §iÒu kho¶n chung §i Ò u   1.    Së  Giao dÞch lµ   ®¬n vÞ  thuéc c¬  cÊu tæ  chøc cña Ng©n hµng Nhµ  níc, cã  chøc n¨ng gióp Thèng  ®èc  thùc hiÖn mét sè nghiÖp vô ng©n hµng trung ¬ng.  §i Ò u   2.     Së   Giao   dÞch   lµ   ®¬n   vÞ   h¹ch   to¸n   phô  thuéc,   cã   b¶ng   c©n   ®èi   tµi   kho¶n     vµ   con   dÊu   riªng   ®Ó  giao dÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u   3.   §iÒu hµnh Së  Giao dÞch lµ  Gi¸m  ®èc, gióp  viÖc Gi¸m ®èc cã mét sè Phã Gi¸m ®èc; Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã   Gi¸m  ®èc do Thèng  ®èc bæ nhiÖm. Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña  Së  Giao dÞch thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ  vµ chÕ ®é thñ trëng. Ch¬ng II NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Së Giao dÞch  Ng©n hµng Nhµ níc §i Ò u   4.   Së Giao dÞch cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n  díi ®©y: 1. Thùc hiÖn nghiÖp vô  thÞ  trêng më  vµ  nghiÖp vô  tÝn  dông cña Ng©n hµng Nhµ níc; lµm ®¹i lý cho Kho b¹c Nhµ n­ íc theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, cô thÓ: a­ Tæ chøc vµ tham gia c¸c phiªn giao dÞch vÒ ThÞ tr­ êng më. b­ Thùc hiÖn nghiÖp vô ®¹i lý cho Kho b¹c Nhµ níc: tæ  chøc vµ tham gia c¸c phiªn ®Êu thÇu Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. c­ Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông cña Ng©n hµng Nhµ   níc theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, gåm:
 3. 3 ­  Thùc hiÖn viÖc t¸i cÊp vèn cho c¸c ng©n hµng theo  nh÷ng h×nh thøc: cho vay l¹i theo hå  s¬  tÝn dông; chiÕt  khÊu,  t¸i  chiÕt  khÊu th¬ng phiÕu  vµ  c¸c giÊy  tê  cã  gi¸  kh¸c; cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  th¬ng phiÕu vµ  c¸c  giÊy tê cã gi¸ kh¸c.  ­ Thùc hiÖn cho vay theo  ®èi tîng chØ  ®Þnh cña ChÝnh  phñ. ­ Cho vay qua ®ªm; cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong  trêng hîp mÊt kh¶ n¨ng chi tr¶. ­   Thu   phÝ   b¶o   l∙nh,   t¸i   b¶o   l∙nh   theo   Quy   chÕ   B¶o  l∙nh ng©n hµng. ­ LËp c¸c b¸o c¸o nghiÖp vô theo quy ®Þnh. d­ Thùc hiÖn viÖc t¹m øng cho Ng©n s¸ch Nhµ  n íc theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ®­   Lµm   nhiÖm   vô   Th  ký   cho   Ban   §Êu   thÇu   Tr¸i   phiÕu  ChÝnh phñ, Ban §iÒu hµnh nghiÖp vô  thÞ  tr êng më  hoÆc c¸c  ban kh¸c do Thèng ®èc quyÕt ®Þnh. e­ X©y dùng vµ híng dÉn thùc hiÖn quy tr×nh nghiÖp vô  thÞ  trêng më,  ®Êu thÇu TÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ  níc, Tr¸i  phiÕu   ChÝnh   phñ   vµ   c¸c   giÊy   tê   cã   gi¸   kh¸c;   quy   tr×nh  nghiÖp vô  chiÕt khÊu giÊy tê  cã  gi¸, cho vay qua  ®ªm vµ  c¸c nghiÖp vô kh¸c do Thèng ®èc giao. g­   Chi   tr¶   chi   phÝ   ®Êu   thÇu;   thanh   to¸n   Tr¸i   phiÕu  ChÝnh phñ  vµ  c¸c lo¹i giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c theo quy  ®Þnh;  thùc hiÖn c¸c kho¶n chi phÝ  kh¸c liªn quan theo quy  ®Þnh  cña Nhµ níc. h ­ Tæ chøc viÖc lu gi÷, lu ký, b¶o qu¶n vµ xö lý tµi  s¶n cÇm cè, giÊy tê cã gi¸ theo chÕ ®é quy ®Þnh. i­ CÊp vµ  thu håi GiÊy c«ng nhËn thµnh viªn  ®èi víi  c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   tham   gia   nghiÖp   vô   thÞ   trêng   më,  nghiÖp vô   ®Êu thÇu Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, TÝn phiÕu Ng©n  hµng Nhµ  níc vµ  c¸c giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c; cÊp m∙ kho¸, m∙   ch÷ ký ®iÖn tö cho c¸c thµnh viªn. 2.  Më  tµi kho¶n  vµ   thùc hiÖn  c¸c  giao dÞch  víi  Kho  b¹c Nhµ  níc, c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t  ®éng  ë  ViÖt Nam,  c¸c ng©n hµng níc ngoµi vµ  c¸c tæ chøc tµi chÝnh ­  tiÒn   tÖ   quèc   tÕ;   thùc   hiÖn   h¹ch   to¸n   kÕ   to¸n   c¸c   nghiÖp   vô  kinh tÕ ph¸t sinh t¹i Së Giao dÞch, cô thÓ: a­ Lµm thñ  tôc më,  ®ãng, qu¶n lý  tµi kho¶n tiÒn göi,  tiÒn vay b»ng §ång ViÖt Nam vµ  ngo¹i tÖ  cña c¸c tæ chøc  tÝn dông,  c¸c  tæ chøc  kh¸c  trong níc theo c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh.  b­   Thùc   hiÖn   nghiÖp   vô   kÕ   to¸n   tiÒn   göi,   tiÒn   vay  b»ng §ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ.
 4. 4 c­  Tæ chøc  h¹ch to¸n  kÕ  to¸n  c¸c  nghiÖp  vô  kinh  tÕ  ph¸t   sinh  trªn   ThÞ   trêng   më,   Tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,  TÝn  phiÕu Ng©n hµng Nhµ  níc, c¸c giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c vµ  ThÞ  trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. d­ Thùc hiÖn h¹ch to¸n thu, chi tiÒn mÆt b»ng ngo¹i   tÖ  vµ  ViÖt Nam  ®ång t¹i Quü  nghiÖp vô  cña Së  Giao dÞch  theo chÕ ®é quy ®Þnh. ®­  TÝnh vµ   thu l∙i  tiÒn göi,  tiÒn  vay theo  c¸c  hîp  ®ång tÝn dông. e­   TÝnh   vµ   tr¶   l∙i   tiÒn   göi   hµng   th¸ng   cho   c¸c   tæ  chøc tÝn dông vµ Kho b¹c Nhµ níc. g­ Thùc hiÖn viÖc thu phÝ  dÞch vô  thanh to¸n qua Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. h­   Më   tµi   kho¶n   giao   dÞch   t¹i   Trung   t©m   Giao   dÞch  chøng  kho¸n;  tæ chøc h¹ch  to¸n  kÕ  to¸n,  lu ký  c¸c lo¹i  giÊy tê cã gi¸ vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch vÒ tµi kho¶n më   t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. i­   Tæ   chøc   h¹ch   to¸n   c¸c   nghiÖp   vô   ph¸t   sinh   liªn  quan  ®Õn Dù  tr÷  ngo¹i hèi cña Nhµ  n íc vµ  lµm c¸c b¸o c¸o  liªn quan ®Õn nghiÖp vô nµy. k­ H¹ch to¸n, lu gi÷, b¶o qu¶n an toµn sÐc, tiÒn mÆt,   tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu   vµ   c¸c   lo¹i   giÊy   tê   cã   gi¸   kh¸c  theo quy ®Þnh. l­ TÝnh to¸n, h¹ch to¸n, theo dâi gi¸ trÞ tµi s¶n cÇm   cè, lu ký t¹i Së Giao dÞch ®Ó Ên ®Þnh h¹n møc thuÕ chi vµ  cho vay qua  ®ªm, h¹n møc nî  rßng ¸p dông cho thanh to¸n  gi¸ trÞ thÊp trong thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng. m­ H¹ch to¸n, theo dâi Tµi s¶n Cã  cña Ng©n hµng Nhµ  níc trªn c¸c tµi kho¶n tiÒn göi cã  kú  h¹n, kh«ng kú  h¹n,  uû  th¸c  ®Çu t  vµ   ®Çu t  tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu b»ng ngo¹i  tÖ  t¹i c¸c ng©n hµng níc ngoµi vµ  c¸c tæ chøc tµi chÝnh  quèc tÕ. n­ KiÓm tra, ®èi chiÕu chøng tõ cña c¸c ng©n hµng n íc  ngoµi göi  ®Õn víi c¸c chøng tõ  gèc; rµ  so¸t, xö  lý  nh÷ng  chªnh lÖch (nÕu cã). p­  Theo dâi,   ®«n  ®èc Bé  Tµi  chÝnh  hoµn  tr¶ nî  gèc,  l∙i vµ phÝ cho IMF ®èi víi c¸c kho¶n vay cña ChÝnh phñ. q­  Tæ chøc  h¹ch to¸n  c¸c  kho¶n  thu ­ chi  nghiÖp  vô  cña Së Giao dÞch theo chÕ ®é quy ®Þnh. 3.   Thùc   hiÖn   nghiÖp   vô   qu¶n   lý   vµ   kinh   doanh   nguån  ngo¹i hèi do Ng©n hµng Nhµ níc n¾m gi÷ vµ göi ë níc ngoµi  díi c¸c h×nh thøc: tiÒn göi, tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, mua  b¸n ngo¹i tÖ, vµng vµ  c¸c h×nh thøc  ®Çu t  kh¸c theo quy 
 5. 5 ®Þnh cña Thèng  ®èc nh»m b¶o  ®¶m an toµn tµi s¶n,  ®¸p øng  kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ sinh l∙i, cô thÓ: a­   Qu¶n   lý,   theo   dâi   c¸c   nguån   vèn   ngo¹i   tÖ   do   Së  Giao dÞch n¾m gi÷  (Quü  dù  tr÷  ngo¹i hèi, Quü  b×nh æn tû  gi¸ vµ  gi¸ vµng, c¸c nguån ngo¹i tÖ  kh¸c)  ®Ó  cã  kÕ  ho¹ch  ®Çu t  phï  hîp theo sù  chØ  ®¹o cña Ban  ®iÒu hµnh Dù  tr÷  ngo¹i hèi Nhµ  níc vÒ  c¬  cÊu, h¹n møc, thêi h¹n vµ  lo¹i  h×nh ®Çu t. b­ §iÒu chuyÓn vèn gi÷a c¸c ng©n hµng ®¹i lý nh»m ®¶m   b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ thùc hiÖn ®Çu t  sinh l∙i. c­ Thùc hiÖn viÖc mua, b¸n ngo¹i tÖ giao ngay cho môc   ®Ých chuyÓn   ®æi c¬  cÊu ngo¹i tÖ  trong  Quü  dù  tr÷  ngo¹i  hèi, Quü b×nh æn tû gi¸ vµ gi¸ vµng. d­ Thùc hiÖn viÖc mua, b¸n ngo¹i tÖ vµ c¸c giÊy tê cã  gi¸ cho môc  ®Ých sinh  l∙i  trong  h¹n møc cho phÐp.  Thùc  hiÖn viÖc ®Çu t míi, theo dâi c¸c kho¶n ®Çu t s¾p ®Õn h¹n  ®Ó tiÕp tôc ®Çu t víi l∙i suÊt cã lîi trªn c¬ së trao ®æi  th«ng tin vÒ  thÞ  trêng víi c¸c  ®èi t¸c níc ngoµi vµ  xem  xÐt diÔn biÕn l∙i suÊt tiÒn göi hµng ngµy. ®­ Xem xÐt c¸c hîp ®ång uû th¸c ®Çu t cña c¸c ®èi t¸c  níc ngoµi tr×nh Trëng ban  ®iÒu hµnh Dù  tr÷  ngo¹i hèi Nhµ   níc quyÕt  ®Þnh hoÆc xem xÐt, ký  hîp  ®ång uû  th¸c  ®Çu t  trong ph¹m vi h¹n møc ®îc uû quyÒn. e­ Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c hîp  ®ång uû  th¸c  ®Çu t ®ang cã hiÖu lùc nh»m ®¶m b¶o viÖc tu©n thñ c¸c cam   kÕt trong hîp ®ång. g­   B¸o   c¸o   t×nh   h×nh   diÔn   biÕn   thÞ   tr êng   tµi   chÝnh  tiÒn tÖ  trong níc vµ  quèc tÕ   ®Ó  Thèng  ®èc b¸o c¸o Thñ  t ­ Ýng ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan theo chÕ ®é. h­ Lµm c¸c b¸o c¸o  ®Þnh kú  hay  ®ét xuÊt tr×nh Thèng  ®èc, Ban §iÒu hµnh vÒ  c¸c néi dung liªn quan  ®Õn nghiÖp  vô nµy. 4. Thùc hiÖn nghiÖp vô quan hÖ ®¹i lý, cô thÓ: a­ ThiÕt lËp vµ thùc hiÖn quan hÖ ®¹i lý; hµng th¸ng,   quý  hoÆc  ®ét xuÊt lµm b¸o c¸o  ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng tÝn dông  ®èi víi c¸c ®èi t¸c cña Ng©n hµng Nhµ níc. b­ Trong h¹n møc quy ®Þnh cña Thèng ®èc, x¸c ®Þnh h¹n   møc ¸p dông  ®èi víi tõng  ®èi t¸c vÒ   ®Çu t, h¹n møc giao  dÞch mua, b¸n, h¹n møc lu ký, h¹n møc theo tõng lo¹i h×nh  giao dÞch. c­ Theo dâi h¹n møc do c¸c  ®èi t¸c ¸p dông  ®èi víi  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   trong   c¸c   giao   dÞch   ®Çu   t,   mua,   b¸n  ngo¹i tÖ  vµ  c¸c giao dÞch kinh doanh kh¸c trªn thÞ  tr êng  quèc tÕ.
 6. 6 d­ Xem xÐt c¸c  ®iÒu kiÖn vµ   ®iÒu kho¶n cña tõng  ®èi  t¸c ¸p dông ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc trong giao dÞch ®Çu  t, thanh to¸n, mua, b¸n ngo¹i tÖ  vµ  trong c¸c giao dÞch  kinh doanh kh¸c trªn thÞ trêng quèc tÕ. ®­ Nghiªn cøu ng¾n vµ trung h¹n vÒ t×nh h×nh kinh tÕ,   tiÒn   tÖ   cña   c¸c   níc   cã   ®ång   tiÒn   trong   c¬   cÊu   dù   tr÷  ngo¹i hèi  ®Ó   ®a ra nh÷ng dù  b¸o vÒ  biÕn  ®éng tû  gi¸, dù  b¸o híng  thay   ®æi chÝnh s¸ch  tiÒn  tÖ  cña  c¸c  ng©n  hµng  trung  ¬ng  phôc  vô  cho  nghiÖp  vô  kinh doanh  ngo¹i tÖ  vµ  thanh to¸n quèc tÕ  cña Ng©n hµng Nhµ  níc;  ®iÓm tin hµng  ngµy vÒ  diÔn biÕn tû  gi¸, l∙i suÊt cña c¸c  ®ång tiÒn cã  liªn quan  ®Õn c¬  cÊu dù  tr÷  phôc vô  cho nghiÖp vô  kinh  doanh ngo¹i tÖ cña Së Giao dÞch.  e­   Theo   dâi,   n¾m   b¾t   kÞp   thêi   nh÷ng   diÔn   biÕn   trªn  thÞ   trêng   tiÒn   tÖ   quèc   tÕ   ®Ó   ®a   ra   chiÕn   lîc   ng¾n   h¹n  (hµng ngµy, tuÇn, th¸ng, quý) phôc vô  cho nghiÖp vô  kinh  doanh ngo¹i tÖ trªn thÞ trêng quèc tÕ. g­  Ký  hîp  ®ång  thuª  bao cung  cÊp  c¸c dÞch  vô  th«ng  tin tµi chÝnh, tiÒn tÖ toµn cÇu. h­ Nghiªn cøu ph¸t triÓn nghiÖp vô  kinh doanh ngo¹i   hèi cña Ng©n hµng Nhµ níc.  5. Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, cô thÓ: a­   Më,   ®ãng,   qu¶n   lý   c¸c   tµi   kho¶n   giao   dÞch,   tµi  kho¶n   thanh   to¸n,   tµi   kho¶n   lu   ký   chøng   kho¸n   víi   c¸c  ng©n hµng, ®èi t¸c kh¸c ë níc ngoµi. b­   NhËn   vµ   göi   x¸c   nhËn   giao   dÞch   víi   c¸c   ®èi   t¸c  nh»m ®¶m b¶o khíp ®óng theo giao dÞch ®∙ thùc hiÖn. c­ Thùc hiÖn chuyÓn tiÒn thanh to¸n  ®Ó  hoµn tÊt c¸c   giao   dÞch   mua,   b¸n   ngo¹i   tÖ,   c¸c   giao   dÞch   ®Çu   t  tiÒn  göi,   giao   dÞch   mua,   b¸n   giÊy   tê   cã   gi¸   trªn   thÞ   trêng  quèc tÕ vµ thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng; chuyÓn tiÒn  theo lÖnh cña ChÝnh phñ, c¸c ng©n hµng th ¬ng m¹i; chuyÓn  tr¸i   phiÕu,   chuyÓn   tiÒn   theo   hîp   ®ång   uû   th¸c   ®Çu   t ;  chuyÓn tiÒn theo lÖnh cña c¸c Vô, Côc thuéc Ng©n hµng Nhµ   níc; chuyÓn tiÒn trªn tµi kho¶n cña Ng©n hµng Nhµ n íc t¹i  c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc ra níc ngoµi. d­ Theo dâi c¸c kho¶n tiÒn thanh to¸n cho Ng©n hµng   Nhµ  níc tõ  c¸c  ®èi t¸c  ®¶m b¶o chÝnh x¸c theo c¸c giao  dÞch   ®∙   thùc   hiÖn   hoÆc   theo   lÖnh   chuyÓn   tiÒn   cña   Ng©n  hµng Nhµ níc hoÆc cña bªn thø ba. ®­ §èi chiÕu sao kª tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i tÊt c¶ c¸c  ®èi t¸c níc ngoµi cã  quan hÖ  tµi kho¶n víi Ng©n hµng Nhµ  níc. e­  Theo dâi  vµ  thanh  to¸n  c¸c lo¹i  phÝ   cho c¸c  ®èi  t¸c theo tho¶ thuËn. 
 7. 7 g­ Thu gèc vµ  l∙i cña c¸c kho¶n tiÒn göi cã  kú  h¹n,  kh«ng kú  h¹n, c¸c kho¶n  ®Çu t  giÊy tê  cã  gi¸ vµ  c¸c hîp  ®ång uû th¸c ®Çu t ®Õn h¹n. h­  Theo dâi,  kiÓm  tra  ®Ó   ®¶m b¶o  c¸c ng©n  hµng  ®èi  t¸c   thùc   hiÖn   viÖc   chuyÓn   tiÒn,   thanh   to¸n   vµ   lu   gi÷  chøng kho¸n cho Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi c¸c giao dÞch  trªn thÞ  trêng quèc tÕ  vµ  thÞ  trêng  ngo¹i  tÖ  liªn ng©n  hµng; thùc hiÖn viÖc tra so¸t khi ®èi t¸c thùc hiÖn kh«ng   ®óng lÖnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  xö  lý  theo th«ng lÖ  quèc tÕ. i – Lùa chän  ®èi t¸c cã  kh¶ n¨ng  ®¶m b¶o thùc hiÖn  tèt c¸c dÞch vô  thanh to¸n, lu gi÷  chøng kho¸n cho Ng©n  hµng Nhµ níc. k ­ Theo dâi c¸c tµi kho¶n cÇm cè, thÕ  chÊp  ®Ó  ph¸t  hµnh Tr¸i phiÕu Brady cña ViÖt Nam t¹i Ng©n hµng Trung  ­ ¬ng Mü; theo dâi, tÝnh to¸n vµ th«ng b¸o cho Bé Tµi chÝnh  thùc hiÖn  thanh  to¸n phÝ  Tµi kho¶n  cÇm cè  cña  ViÖt  Nam  t¹i Ng©n hµng Trung  ¬ng Mü  vµ  tr¶ l∙i Coupon tr¸i phiÕu  do ChÝnh phñ  ViÖt Nam ph¸t hµnh  ®Ó  thanh to¸n cho bªn së  h÷u tr¸i phiÕu. l­ §¶m b¶o vËn hµnh hÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ th«ng   suèt vµ  an toµn theo yªu cÇu cña Uû  ban SWIFT quèc tÕ;  x©y dùng hÖ  thèng m∙ kho¸ theo  ®Þnh kú  cña SWIFT vµ  c¸c  yªu   cÇu   b¶o   mËt   kh¸c.   Nghiªn   cøu   ¸p   dông   c¸c   mÉu   ®iÖn  tiªu   chuÈn,   thêng   xuyªn  cËp  nhËt   c¸c   thay   ®æi   mÉu   ®iÖn   tiªu chuÈn. m­  Lµm c¸c  b¸o c¸o  vÒ  nghiÖp  vô  thanh  to¸n  quèc  tÕ  theo quy ®Þnh. n­ Chñ  tr×  vµ  phèi hîp víi c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan  thùc   hiÖn  viÖc   n©ng   cÊp   hÖ   thèng   thanh   to¸n   SWIFT  theo   yªu cÇu cña Uû  ban SWIFT quèc tÕ. Tham gia Uû  ban SWIFT  ViÖt Nam . p­ Trao  ®æi m∙ kho¸ víi c¸c  ®èi t¸c trªn nguyªn t¾c  ®¶m b¶o bÝ mËt vµ an toµn tuyÖt ®èi. q­   Ký   c¸c   v¨n   b¶n   liªn   quan   ®Õn   miÔn   thuÕ   cho   c¸c  kho¶n ®Çu t cña Ng©n hµng Nhµ níc t¹i níc ngoµi. 6. Tæ chøc,  ®iÒu hµnh vµ  tham gia ThÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng, cô thÓ: a­   Tr×nh   Thèng   ®èc   c«ng   nhËn   thµnh   viªn   cho   c¸c   tæ  chøc tÝn dông cã nhu cÇu tham gia thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn  ng©n hµng. b­ Theo dâi t×nh h×nh ho¹t  ®éng cña thÞ  trêng ngo¹i  tÖ liªn ng©n hµng vµ nhu cÇu ngo¹i tÖ cña c¸c thµnh viªn,  th«ng b¸o cho vô  Qu¶n lý  ngo¹i hèi biÕt,  ®ång thêi tr×nh  Thèng ®èc quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p can thiÖp.
 8. 8 c­ Trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c giao dÞch trªn thÞ  trêng  ngo¹i   tÖ   liªn   ng©n   hµng   (giao   ngay,   ho¸n   ®æi,   kú   h¹n,  quyÒn lùa chän vµ  nghiÖp vô  ph¸i sinh kh¸c theo quy  ®Þnh  cña Thèng ®èc). d­ Thùc hiÖn viÖc mua, b¸n ngo¹i tÖ nh»m can thiÖp tû   gi¸   vµ   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch   tiÒn   tÖ   theo   chØ   ®¹o   cña  Thèng ®èc. ®­ X¸c ®Þnh tû gi¸ mua, b¸n gi÷a §ång ViÖt Nam vµ c¸c  ngo¹i tÖ  kh¸c trªn ThÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng  ®Ó  cung cÊp cho c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan vµ  c¸c tæ chøc tµi  chÝnh quèc tÕ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. e­  B¸o c¸o  Thèng  ®èc kÞp  thêi vµ   th«ng  tin cho  c¸c  ®¬n   vÞ   chøc   n¨ng   vÒ   diÔn   biÕn   trªn   thÞ   trêng   ngo¹i   tÖ  liªn ng©n hµng  ®Ó  cã  chñ  tr¬ng, biÖn ph¸p can thiÖp cÇn  thiÕt. Lµm c¸c b¸o c¸o  ®Þnh kú  vµ   ®ét xuÊt vÒ  c¸c ho¹t  ®éng trªn thÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng theo chÕ   ®é  quy ®Þnh. 7. Theo dâi vèn cæ phÇn cña ViÖt Nam gãp t¹i c¸c tæ  chøc tµi chÝnh ­ tiÒn tÖ quèc tÕ mµ ViÖt Nam lµ héi viªn;   thùc hiÖn c¸c sao kª, b¸o c¸o theo quy ®Þnh. 8. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô    thanh to¸n, chuyÓn tiÒn   ®iÖn tö vµ thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng, cô thÓ: a­ Lµm  ®Çu mèi cña hÖ  thèng thanh to¸n  ®iÖn tö  liªn  ng©n hµng: thiÕt lËp vµ  qu¶n lý  h¹n møc nî  rßng ¸p dông  cho thanh to¸n gi¸ trÞ  thÊp, gi¸m s¸t quyÕt to¸n bï  trõ  cña hÖ thèng. b­   Thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   thµnh   viªn   cña   hÖ   thèng   thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng: chuyÓn tiÒn ®i, chuyÓn   tiÒn   ®Õn,  tra  so¸t,   tr¶   l∙i   tra   so¸t,   ®èi  chiÕu   chuyÓn   tiÒn theo ®óng quy chÕ. c­ Thùc hiÖn nghiÖp vô  chuyÓn tiÒn  ®iÖn tö  trong hÖ  thèng Ng©n hµng Nhµ níc: chuyÓn tiÒn ®i, chuyÓn tiÒn ®Õn,  tra   so¸t,  tr¶  l∙i  tra  so¸t,   ®èi   chiÕu  chuyÓn   tiÒn  theo   quy tr×nh nghiÖp vô. d­ Thùc hiÖn thanh to¸n c¸c kho¶n gi¸ trÞ  thÊp, tham  gia quyÕt to¸n bï  trõ  trong thanh to¸n  ®iÖn tö  liªn ng©n  hµng. ®­   Tr×nh   Thèng   ®èc   xo¸   tªn   thµnh   viªn   cña   hÖ   thèng  thanh   to¸n   ®iÖn   tö   liªn   ng©n   hµng   khi   vi   ph¹m   quy   chÕ  thuÕ chi, cho vay qua ®ªm vµ th«ng b¸o ®Ó c¸c thµnh viªn,  c¸c chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt. e­ LËp b¸o c¸o chuyÓn tiÒn  ®iÖn tö  vµ  b¸o c¸o thanh  to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng theo chÕ ®é quy ®Þnh. g­  Qu¶n lý   vµ  sö  dông  m∙ kho¸  b¶o mËt  trong  chuyÓn  tiÒn ®iÖn tö  vµ thanh to¸n liªn ng©n hµng.
 9. 9 9  . Thùc hiÖn thu ­ chi tiÒn mÆt  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ   cã   quan   hÖ     tµi   kho¶n   t¹i   Së   Giao   dÞch;   qu¶n   lý   quü   nghiÖp vô  b»ng §ång ViÖt Nam, ngo¹i tÖ  vµ  c¸c giÊy tê  cã  gi¸ t¹i Së Giao dÞch, cô thÓ: a­ C©n  ®èi nhu cÇu thu ­ chi tiÒn mÆt  ®Ó   ®¸p øng kÞp   thêi, ®Çy ®ñ tiÒn mÆt cho kh¸ch hµng. b ­ Tæ chøc thu ­ chi tiÒn mÆt cho kh¸ch hµng theo  ®óng quy tr×nh nghiÖp vô. c­ Qu¶n lý,  ®¶m b¶o an toµn kho quü  vµ  c¸c lo¹i giÊy  tê cã gi¸ lu g÷ t¹i Së Giao dÞch. 10.  TÝnh  to¸n x¸c   ®Þnh  tiÒn göi  dù  tr÷   b¾t buéc  vµ  qu¶n lý dù tr÷ b¾t buéc cña c¸c tæ chøc tÝn dông, cô thÓ: a­ CËp nhËt sè d tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông më  t¹i c¸c chi nh¸nh  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. b­ X¸c ®Þnh sè tiÒn göi dù tr÷ b¾t buéc, th«ng b¸o ®Ó  c¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn trong kú. c­ Tæng hîp sè  d  tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông  trong toµn hÖ thèng; tÝnh sè d tiÒn göi b×nh qu©n cña c¸c  tæ chøc tÝn dông, truyÒn cho c¸c chi nh¸nh   tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung ¬ng n¬i tæ chøc tÝn dông  ®Æt trô  së  chÝnh ®Ó xö lý thõa, thiÕu dù tr÷ b¾t buéc trong th¸ng. d­ Lµm b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn dù tr÷ b¾t buéc  cña c¸c tæ chøc tÝn dông theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 11.  Thùc  hiÖn c¸c  chÕ   ®é   b¸o c¸o  kÕ  to¸n,  thèng  kª  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vµ  cña Ng©n hµng Nhµ  níc: lËp b¸o c¸o c©n  ®èi tµi kho¶n néi, ngo¹i b¶ng §ång  ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c theo chÕ   ®é quy ®Þnh. 12.   Tæ   chøc   kiÓm   tra,   kiÓm   so¸t     vµ   ®¸nh   gi¸   c¸c  nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i Së Giao dÞch, cô thÓ: a­   Thùc   hiÖn   viÖc   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   hµng   ngµy   c¸c  giao dÞch   ®Çu  t, kinh  doanh trªn  thÞ  trêng quèc tÕ   ®¶m  b¶o viÖc tu©n thñ  c¸c quy ®Þnh cña Thèng ®èc. b­ KiÓm tra, kiÓm so¸t  ®Þnh kú  hay  ®ét xuÊt mäi ho¹t  ®éng nghiÖp vô  cña Së  Giao dÞch nh»m ng¨n ngõa, h¹n chÕ  rñi ro, ®¸p øng yªu cÇu an toµn tµi s¶n. c­   Thùc   hiÖn   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   hµng   ngµy   c«ng   t¸c  thanh to¸n quèc tÕ vµ xuÊt, nhËp quü nghiÖp vô. d­ §Ò  xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong c¸c  mÆt nghiÖp vô cña Së Giao dÞch. ®­ Theo dâi,  ®Ò  xuÊt víi Gi¸m  ®èc Së  Giao dÞch thùc  hiÖn c¸c kiÕn nghÞ cña c¸c ®oµn kiÓm tra, kiÓm to¸n. 13. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Thèng ®èc giao.
 10. 10 Ch¬ng III C¬ cÊu tæ chøc vµ ®iÒu hµnh §i Ò u   5.   C¬ cÊu tæ chøc cña Së Giao dÞch Ng©n hµng  Nhµ níc gåm: 1. Phßng Kinh doanh ngo¹i hèi; 2. Phßng Thanh to¸n quèc tÕ; 3. Phßng Thanh to¸n liªn ng©n hµng; 4. Phßng KÕ to¸n; 6. Phßng Qu¶n lý rñi ro vµ kiÓm so¸t néi Bé ( gäi t¾t   lµ phßng Qu¶n lý rñi ro); 7. Phßng NghiÖp vô ThÞ trêng tiÒn tÖ; 7. Phßng Ng©n quü. NhiÖm vô  cña c¸c Phßng vµ  c¸c Chuyªn viªn  ®éc lËp do  Gi¸m ®èc Së Giao dÞch quy ®Þnh, ph©n c«ng phï hîp víi Quy  chÕ nµy.  ChÕ   ®é  lµm  viÖc cña  Së  Giao  dÞch  thùc hiÖn  theo  c¬  chÕ chuyªn viªn ®éc lËp kÕt hîp víi tæ chøc phßng. §i Ò u   6.  NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc Së Giao  dÞch  1. Tæ chøc thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tr­ íc Thèng  ®èc vÒ  c¸c mÆt c«ng t¸c cña Së  Giao dÞch; quyÕt  ®Þnh ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch vµ  biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm  vô cña Së Giao dÞch quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. 2.   QuyÕt   ®Þnh   c¸c   kho¶n   ®Çu   t,   mua,   b¸n   ngo¹i   tÖ  trong   ph¹m   vi   uû   quyÒn   cña   Thèng   ®èc;   ký   c¸c   chøng   tõ  ph¸t sinh trong giao dÞch víi kh¸ch hµng thuéc nghiÖp vô  cña Së  Giao dÞch; ký  c¸c dù  to¸n, quyÕt to¸n thu chi tµi  chÝnh vµ c¸c c«ng v¨n giÊy tê giao dÞch cña Së Giao dÞch;  thõa   lÖnh   hoÆc   thõa   uû   quyÒn   Thèng   ®èc   ký   c¸c   v¨n   b¶n  theo thÈm quyÒn ®îc Thèng ®èc giao .  3.   Thùc   hiÖn   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   c¸n   Bé,   c«ng   chøc  theo ph©n cÊp, uû quyÒn cña Thèng ®èc.
 11. 11 § i Ò u   7.   NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Phã Gi¸m ®èc Së  Giao dÞch 1. Gióp Gi¸m  ®èc chØ  ®¹o  ®iÒu hµnh mét sè  lÜnh vùc  c«ng t¸c cña Së  Giao dÞch theo sù  ph©n c«ng cña Gi¸m  ®èc  vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ®îc  ph©n c«ng. Ký   thay   Gi¸m   ®èc   trªn   c¸c   v¨n   b¶n   hµnh   chÝnh,   c¸c  chøng tõ giao dÞch theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc. Khi Gi¸m  ®èc v¾ng mÆt, mét Phã  Gi¸m  ®èc  ® îc uû  quyÒn  thay mÆt Gi¸m   ®èc  gi¶i  quyÕt c¸c c«ng  viÖc  cña Së  Giao  dÞch, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c c«ng viÖc ®∙ gi¶i quyÕt  vµ  ph¶i b¸o c¸o l¹i khi Gi¸m ®èc cã mÆt. Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   8.  ViÖc söa ®æi, bæ sung Quy chÕ nµy do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2