intTypePromotion=1

Quyết định 1145/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
125
lượt xem
8
download

Quyết định 1145/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1145/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1145/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc S è  1145/2002/Q§­N H N N  n g µ y 18  th N th¸ng  10 n¨ m   2002 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   h Õ  ® é  b¸o  C c¸o  µi h Ý n h  ® è i  t  c víi c¸c T æ  c h ø c t Ý n d ô n g   thè ng ® è c   g © n  h µ ng N h µ  n íc N ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10;LuËt c¸c      Tæ   chøc  Ýn  ông  è  T d s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt  nh   µy  Õ     ®Þ n Ch ®é b¸o c¸o  µi t  chÝnh  i víi     ®è     Tæ chøc  Ýn  ông. c¸c td §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ  µy  ®Þ n c hi l     k t ng 25/12/   2002; C¸c    quy  nh  Ò   ®Þ v b¸o  c¸o  Õ   k to¸n cña      Tæ chøc  Ýn  ông  ¹  Õ     td ti Ch ®é th«ng    tin,b¸o    c¸o ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 516/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 18/12/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ích Õt  Öu  ùcthi µnh.   Th ®è Ng h Nh n   hi l     h §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Côc  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  ôc  C C«ng nghÖ  Tin  äc  ©n   µng, Thñ   ëng  n   Þ   ã  ªnquan  h Ng h   tr ®¬ v c li   thuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Chñ   Þch  éi ®ång  ph tr     ¬  t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  ®èc (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
 2. C h Õ  ® é  b¸o c¸o t µi h Ý n h  ® è i v íi  c  c¸c  T æ  c h ø c t Ý n d ô n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   è 1145/2002/Q§­ ®Þ s  NHNN ngµy  th¸ng  n¨m  18  10  2002  ña  èng  c  © n   µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n P h Ç n  thø n h Ê t Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    µ  i t ng ¸p dông 1. Ph viv ®è  î     1. B¸o    µichÝnh  ña        c¸o t   c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  sau  y  äit¾t lµB¸o  td ( ®© g       c¸o  µichÝnh)  µ b¸o  t  l  c¸o  Õ   k to¸n tæng  îp  îc lËp    h®  theo    Èn  ùc  µ  c¸c chu m v chÕ     Õ       ông  i víi   ®é k to¸n¸p d ®è     chøc  Ýn  ông. Tæ td C¸c b¸o c¸o nghiÖp  ô, b¸o  v  c¸o  èng  vµ  th kª  b¸o c¸o kh¸c phôc  ô      v cho qu¶n  Þvµ  iÒu  µnh    Æt   ¹t®éng  ña    tr   ® h c¸cm ho   c Tæ chøc  Ýn  ông kÓ   b¸o  td ( c¶  c¸o kÕ       to¸nqu¶n  Þ   tr )kh«ng  éc ph¹m    iÒu  thu   vi® chØnh  ña  Õ     µy. c Ch ®é n   2. Ch Õ       ®é B¸o  tµichÝnh  µy  îc ¸p  ông  i  íic¸c Tæ   c¸o    n ® d ®è v     chøc  Ýn  t dông  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  th l   ho   theo LuËt c¸cTæ         chøc  Ýn  ông. T d §i Ò u    cø  µ  2. C¨n  v nguyªn t¾c  Ëp  c¸o tµichÝnh   l B¸o      1. B¸o    c¸o  µichÝnh  îc lËp    ¬  ë  è  Öu    µikho¶n  t  ®  trªnc s s li c¸c t   trong  µ  v ngoµiB¶ng  ©n  i kÕ       c ®è   to¸ntheo ®óng  Ýnh  Êt,néidung  µikho¶n  îcquy    t ch     t  ®  ®Þnh  ¹ h Ö   èng  µikho¶n  Õ       t   th i t  k to¸nTæ chøc  Ýn  ông  Ön  µnh. td hi h   2. B¸o  tµichÝnh    c¸o    ph¶iph¶n    ¸nh  Þp  êi, y   ,  Ýnh    k th   ®Ç ®ñ ch x¸c,trung  thùc vµ    kh¸ch quan  è  Öu vµ  ×nh  ×nh  Ò     ¹t®éng  ña      s li   t h v c¸c ho   c Tæ chøc  Ýn  t dông.§èivíi ét  è  Óu  É u   c¸o tµichÝnh  ã  Ìm       m s bi m b¸o      c k thuyÕt minh  × ph¶i   th     gi¶i ×nh râ rµng,®Çy    Ên    Çn   tr       ®ñ v ®Ò c thuyÕtminh.   3. Tæng    Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m   Ò     v tÝnh  Ýnh    y    µ  ch x¸c,®Ç ®ñ v trung thùc trong néidung         B¸o    µichÝnh  ña  c¸o t   c ®¬n  Þ  × nh. vm §i Ò u    ×nh  3. H thøc B¸o    µichÝnh   c¸o t    B¸o    µichÝnh  îcthÓ  Ön  íi ×nh  c¸o t   ®  hi d   h thøc b»ng      v¨n b¶n  µ  le Öp) v fi  (t   d÷  Öu    Ët  li trªn v mang     b¨ng, ®Ü a   õ .  tin (   t .. )hoÆc  truyÒn qua  ¹ng  m m¸y    vi tÝnh.B¸o  tµichÝnh    c¸o    b»ng  b¶n  µ  led÷  Öu trªnvËt mang    v¨n  v fi   li       tinhoÆc   truyÒn qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  t ph¶ikhíp®óng  íi     v  nhau. §i Ò u    öi  µ  4. G v c«ng  è  c¸o tµichÝnh  b B¸o      1­ Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶igöiB¸o    µichÝnh     c¸o t   cho  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íctheo ®óng      quy  ×nh vµ  êih¹n quy  nh  ¹     iÒu    Ch Õ     µy. tr   th     ®Þ t  c¸c® i 7,8  ®é n   2­    Tæ chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m   öi B¸o    g  c¸o  µichÝnh  t  cho    ¬  c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  ªnquan  l  n   li   theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n   2
 3. 3­  Öc  Vi c«ng  è  b hoÆc  cung  Êp  è  Öu tõ B¸o  tµichÝnh  îc thùc c s li     c¸o    ®    hiÖn  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   §i Ò u    u  ÷tµiliÖuvÒ   c¸o tµichÝnh 5. L tr       B¸o      B¸o    µichÝnh  c¸o t   b»ng    v¨n b¶n ph¶i® îcb¶o     qu¶n,l tr÷theo   u    quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  Ò  u  ÷tµiliÖu kÕ   h v l tr       to¸n.   P h Ç n  thø h ai c¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó     §i Ò u    éi dung  ña  Ö   èng  c¸o tµichÝnh  6. N   c h th B¸o      1­ H Ö   èng    th B¸o    µichÝnh  å m   biÓu  É u   c¸o t   g 05  m sau  y: ®© TT Ký   Öu  hi Tªn  Óu  É u bi m §Þnh  ú  Ëp kl 1 F  01/TCTD   B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ   c ®è     k to¸n Th¸ng,n¨m   2 F  02/TCTD   B¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n Quý, n¨m   3 F  03/TCTD   B¸o    Õt  c¸o k qu¶  kinhdoanh    Quý, n¨m   4 F  04/TCTD   B¸o   u  c¸o l chuyÓn  Òn tÖ  ti   N¨m 5 F  05/TCTD   ThuyÕt minh      µi Ýnh  b¸o c¸o t   ch Quý, n¨m     2­  èivíiQuü   Ýn  ông  §   td Trung  ng  Ëp  ¬ l B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     c ®è     k to¸n (th¸ng,n¨m),b¶ng  ©n  i kÕ         c ®è   to¸nn¨m, b¸o    Õt    c¸o k qu¶  ©n  èilînhuËn  ph ph    i vµ thuyÕt minh    b¸o  c¸o  µichÝnh  t  (cßn  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ×  Qu t d nh d c s th chØ   Ëp  l B¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ   c ®è t   k to¸n vµ    b¸o c¸o  Õt  k qu¶  ©n  èi lî ph ph     i nhuËn) 3­  éi  N dung  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Ýnh  t to¸n c¸c chØ       õng     tiªutrªnt B¸o c¸o  µi t  chÝnh  îcquy  nh  ô  Ó  ¹ c¸cbiÓu  É u   Ìm  ®  ®Þ c th t     i m k theo Ch Õ     µy.   ®é n §i Ò u    êih¹n  Ëp  µ  öiB¸o    µichÝnh 7. Th   l v g   c¸o t   Tæ   chøc  Ýn  ông  td ph¶itu©n  ñ theo  êih¹n  Ëp  µ  öic¸c B¸o    µi   th   th   l v g     c¸o t   chÝnh  cho  ©n  µng  µ   íc® îcquy  nh    Ng h Nh n     ®Þ nh sau:   1­ B¸o    µi Ýnh    c¸o t   ch th¸ng: ­ §èivíiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,chinh¸nh       td nh d cs    QTD     µ  ü   Ýn  TW v Qu t dông  Trung  ng: thêih¹n  öi b¸o  ¬   g  c¸o  µichÝnh  t  th¸ng chË m   Êt  µ ngµy      nh l   5 th¸ngkÕ   Õp.   ti ­ §èivíi           Tæ chøc  Ýn  ông  c¸c T d kh¸c:thêih¹n  öib¸o    µichÝnh      g   c¸o t   th¸ng  chË m   Êt lµngµy  th¸ngkÕ   Õp. nh     10    ti 2­ B¸o    µi Ýnh  ý:   c¸o t   ch qu ­  èivíi      §     Tæ chøc  Ýn  ông:thêih¹n göib¸o c¸o tµichÝnh  ý  Ë m   c¸c T d              qu ch nhÊt ngµy  th¸ng®Ç u   ý  Õ   Õp.   20    qu k ti 3­ B¸o    µi Ýnh    c¸o t   ch n¨m:  3
 4. ­ §èivíiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,chinh¸nh       td nh d cs    QTD     µ  ü   Ýn  TW v Qu t dông Trung  ng: thêih¹n  öib¸o    µichÝnh  ¬   g  c¸o t   n¨m  Ë m   Êt lµ ngµy  ch nh     31/3  n¨m sau. ­ §èivíic¸c Tæ          chøc  Ýn  ông  T d kh¸c:thêih¹n  öib¸o    µichÝnh        g   c¸o t   n¨m chË m   Êt ngµy  nh   20/1 n¨m  Õ   Õp.   k ti N Õ u   µy  èicïng cña  êih¹n  öiB¸o    µichÝnh  µngµy  ng cu     th   g   c¸o t   l  nghØ  Ô, l  nghØ  Õt  T hoÆc   µy  ng nghØ  èituÇn  × ngµy  öiB¸o    µichÝnh  µngµy  cu   th   g  c¸o t   l  lµm  Öc  Õp theo  vi ti   ngay  sau  µy  ng nghØ  Ô,nghØ  Õt  l  T hoÆc   µy  ng nghØ  èi cu   tuÇn  . ®ã §i Ò u    8. Quy  ×nh göiB¸o    µichÝnh  tr     c¸o t   1.Quy  ×nh göiB¸o    µichÝnh    tr     c¸o t   cho  ©n  µng  µ   íc: Ng h Nh n    a­ T¹itØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬  ­ Së     giao  Þch  ña    d c Tæ chøc  Ýn  ông, Chi nh¸nh    T d    Tæ chøc  Ýn  ông  T d (kÓ   chi nh¸nh  ô   ña    c¶    ph c chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi hiÖn  a  îc Ng h n    ch ®   chuyÓn  µnh    th chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi)göib¸o    µichÝnh  Ng h n      c¸o t   b»ng    v¨n b¶n, ®ång  êitruyÒn    th   qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  hoÆc   öi b»ng  a   Ò m ) cho  t ( g  ®Ü m   chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng  n¬i ¬ (  ®ãng  ôsë)theo thêi  tr        gian quy  nh  ô  Ó  i víi õng B¸o    µi Ýnh.   ®Þ c th ®è     t  c¸o t  ch ­ C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n, Tæ   T d cæ ph c Nh n   nh d   chøc  TÝn  ông  îp t¸c( d h     kh«ng  ph¶iquü  Ýn  ông  ©n  ©n ),tæ    td nh d   chøc  Ýn  ông  ªn td li   doanh, chinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµit¹  Öt nam,       Ng h n   i Vi   Tæ chøc  Ýn  ông    T d phi Ng ©n  µng  h 100%   èn  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtnam   v n     t i   tæng  îp sè  Öu toµn  h   li   h Ö   èng  µ  öib¸o  tµichÝnh  th vg  c¸o    b»ng    v¨n b¶n  ng  êitruyÒn  ®å th   qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  t cho    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è   ùc thuéc Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng n¬i®ãng  ôsë  Ýnh)theo thêigian quy  nh. ¬(  tr   ch        ®Þ ­§èivíi           Tæ chøc  Ýn  ông  îp t¸clµQuü   Ýn  ông  ©n  ©n: c¸c T d h      td nh d +  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë, chi nh¸nh  Qu t d nh d cs    QTD     öi b¸o  TW g   c¸o  µi t  chÝnh  b»ng v¨n b¶n   µ  v truyÒn qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  t hoÆc   öi b»ng  a   g  ®Ü m Ò m  n Õu  ã  iÒu  Ön)cho    ( c® ki   chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph trùc thuéc    Trung  ng  Phßng  ¬( Qu¶n  ýc¸c Tæ   l    chøc  Ýn  ông  T d hoÆc  Phßng   Tæng  îp vµ  h   Qu¶n  ýc¸cTæ   l     chøc  Ýn  ông),n¬i®ãng  ôsë. T d    tr   +  êng  îp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  öib¸o    µichÝnh  Tr h Qu t d nh d csg  c¸o t   b»ng  v¨n b¶n, Phßng    Tæng   îp  µ  h v qu¶n  ý c¸c tæ  l     chøc  Ýn  ông  hoÆc   td ( Phßng   Qu¶n  ýtµichÝnh    chøc  Ýn  ông)cã  l    c¸ctæ  td   tr¸chnhiÖ m  Ëp        µy    nh c¸cb¸o c¸o n vµo m¸y    Ýnh,sau  ,  öi "f l " vit   ®ã g   i e  b¸o  nµy  c¸o  cho Phßng  tæ, bé  Ën) tin (   ph    häc    ®Ó truyÒn  Ò   ô   v V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp    tæ  td h t¸cth«ng  qua  ôc  C C«ng  nghÖ     äc  ©n  µng. tinh Ng h b­ T¹iTrung  ng    ¬ ­ Theo  nh  ú  µ  êih¹n    ®Þ k v th   quy  nh,      ®Þ c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  µ   íc T d Nh n   tæng  îp sè  Öu cña  µn  Ö   èng  öiNg ©n  µng  µ   íc( h   li   to h th g  h Nh n  Thanh    ©n   traNg hµng) b¸o  tµichÝnh    c¸o    b»ng  b¶n, ®ång  êitruyÒn  v¨n    th   qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  t (hoÆc   öib»ng  a   Ò m )cho  ôc  g  ®Ü m   C C«ng  Ö     äc  ©n  µng. ngh tinh Ng h 4
 5. Thanh    ©n   µng  tra Ng h sao  ôp  ch c¸c b¸o  c¸o  µichÝnh  t  b»ng v¨n    b¶n nhËn  îc cña      ®  c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  µ   íc vµ  öi b¶n  T d Nh n   g   sao  ôp  ch cho  ô   V K Õ     TµichÝnh. to¸n–    ­ Theo  nh  ú  µ  êih¹n    ®Þ k v th   quy  nh, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®Þ   td nh d Trung ­ ¬ng tæng  îp sè  Öu cña  éi së  Ýnh  µ      h   li   H   ch v c¸cchinh¸nh  ü   Ýn  ông  Qu t d Trung  ¬ng  µ  öib¸o  tµichÝnh  vg  c¸o    b»ng    v¨n b¶n cho  ©n   µng  µ   íc ( ô     Ng h Nh n   V C¸c tæ chøc  Ýn  ông  îp  ),®ång  êitruyÒn  td h t¸c   th   qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  hoÆc   öi t ( g  b»ng  a   Ò m )cho  ôc  ®Ü m   C C«ng  Ö     äc  ©n  µng. ngh tinh Ng h 2­ Quy  ×nh  öi B¸o  tr g  c¸o  µichÝnh  t  trong néi bé        Tæ chøc  Ýn  ông    td do Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Tæ   ®è   chøc  Ýn  ông  td quy  nh  µ  íng dÉn. ®Þ vh     §i Ò u    9. Tr¸chnhiÖm  ña      c Tæ chøc  Ýn  ông  td Tæ  chøc  Ýn  ông,kÓ   Së   td   c¶  giao dÞch, chinh¸nh,V¨n         phßng  idiÖn  ®¹   vµ  n  Þ  ùc thuéc  dông  Ö   èng  µikho¶n  Õ   ®¬ v tr   ¸p  h th t  k to¸n c¸c Tæ      chøc  Ýn  t dông,cã    tr¸chnhiÖ m:     1­ LËp  µ  öi ®Çy   ,  Þp  êiB¸o  vg  ®ñ k th   c¸o  µichÝnh  t  theo quy  nh  ña  ®Þ c Ch Õ     µy. ®é n 2­  èivíiB¸o  tµichÝnh  íih×nh  §   c¸o    d  thøc b»ng  b¶n  v¨n  ph¶icã    ÷    ®ñ ch ký,dÊu  ña  n  Þ    c ®¬ v theo ®óng    quy  nh. ®Þ 3­ §èivíi      B¸o    µichÝnh  íi ×nh  c¸o t   d h thøc fi   Öp)d÷  Öu trªnvËt mang     le (t   li       tinhoÆc     truyÒn qua  ¹ng  m m¸y    Ýnh  vi t ph¶i ® îc m∙      ho¸,b¶o  Ët  µ  ö  ý   m v x l  truyÒn  öi)®i  (g   theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   ícvÒ   ®Þ hi h c Ng h Nh n   truyÒn,nhËn    th«ng        tin, c¸o qua  ¹ng  b¸o m hoÆc  b¨ng,®Ü a   õ.   t 4­    Ën  îc traso¸tB¸o  tµichÝnh  ã    ãt cña  n  Þ  Ën  Khi nh ®     c¸o    c sais   ®¬ v nh b¸o    c¸o,ph¶irµ    so¸t,kiÓm     ¹ vµ  Õu  ã    ãt th×    tral i n   c sais   ph¶i®iÒu    chØnh  ¹ li  ngay  b»ng c¸ch huû  á  c¸o cã    ãtvµ  Ëp  c¸o ®óng    öil¹ cho    b b¸o    sais   l b¸o    ®Ó g    i ®¬n  Þ  Ën  c¸o,kÌm  v nh b¸o    theo    êi     ã      iÒu  tr¶l   so¸tc ghi"§∙® tra chØnh    ãt"; sais   Trêng  îp  n  Þ  ù ph¸thiÖn  h ®¬ v t     B¸o c¸o  µichÝnh  ña  ×nh  ã    ãt ph¶i t  cm c sais     chñ  ng  iÒu  ®é ® chØnh    ∙  íng dÉn    y.  nh ® h   trªn®© §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  ña    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ  íc   c c¸c®¬ v thu   h Nh n   1­ Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:    Ng h Nh n     ph tr     ¬ a­  µ  u   èi  Õp  Ën    L ®Ç m ti nh c¸c B¸o  tµichÝnh  c¸o    b»ng  b¶n  µ  v¨n  v b»ng  fi   lequa  ¹ng  m truyÒn    ña      tinc c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    a   µn; KiÓ m     td trªn®Þ b   so¸t tÝnh  Ýnh    Ò   è  äc  ña    ch x¸c v s h c c¸c B¸o    µichÝnh, riªng®èi  íiB¶ng  ©n  c¸o t       v  c ®èi tµikho¶n  Õ        k to¸ncßn  ph¶i®èi chiÕu  è    u   ú  c¸o víi è    èikú     s d ®Ç k b¸o      d cu   s tr c®Ó   ¶m   í  ® b¶o  ù  íp®óng. s kh     b­ Sau    ∙  Õp  Ën, kiÓm     µ  i  Õu  khi® ti nh   trav ®è chi B¸o    µichÝnh  c¸o t   theo  quy  nh,  Õu  ®Þ n kh«ng  ã    ãt ph¶ixö  ýtruyÒn  Õp  c sais     l  ti ngay  cho  ôc  C C«ng  nghÖ     äc  ©n   µng.N Õ u     Ön  ã    ãtph¶iyªu  Çu  n  Þ    tinh Ng h   ph¸thi c sais     c ®¬ v b¸o c¸o kiÓm    iÒu    tra,® chØnh  µ  v truyÒn  ¹®Ó   ö  ýtruyÒn  Õp theo quy  nh. l   x l  i ti     ®Þ c­ Khaith¸csè  Öu vµ  ×nh  ×nh          li   t h trªnB¸o    µichÝnh    ôc  ô    c¸o t   ®Ó ph v cho viÖc  ùc hiÖn    Ö m  ô  µ  Òn  ¹n  Thèng  c  th   c¸cnhi v v quy h do  ®è quy  nh; Qu¶n  ý ®Þ   l  vµ u  ÷B¸o    µi Ýnh  l tr   c¸o t   ch b»ng    v¨n b¶n. 5
 6. 2­ Côc    C«ng  Ö     äc  ©n  µng: ngh tinh Ng h a­  µ   u   èi  chøc, tiÕp  Ën  L ®Ç m tæ    nh c¸c B¸o c¸o  µichÝnh  c¸c Tæ   t  do    chøc  Ýn  ông,c¸c chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc td     Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng  ¬ truyÒn  qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  hoÆc   öib»ng  a   Ò m );Tæ   t ( g  ®Ü m   chøc  l tr÷d÷  Öu B¸o    µi Ýnh  toµn  µ  u    li   c¸o t  ch an  v b¶o  Ët. m b­  Ó m     Ýnh  Ýnh  Ki tra t ch x¸c  Ò   Æt   è  äc    vm s h trªn B¸o  c¸o  µichÝnh; t    Tæng   îp    h c¸c chØ       tiªutrªnB¸o c¸o  µichÝnh  t  theo nhu  Çu  c khai th¸c vµ  ö    s dông  ña    ô, Côc, ®¬n  Þ  c c¸c V     v chøc  n¨ng  ã  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   c li   thu   h Nh níc.   c­ H íng  Én      d c¸c Tæ chøc  Ýn  ông, c¸c chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc td     Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v c¸c  ô,  ôc,  n   Þ   VC ®¬ v chøc  n¨ng  thuéc  ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  Öc  Ng h Nh n     vi truyÒn,nhËn  µ    v khaith¸cd÷  Öu     li   B¸o    µi Ýnh    ¹ng  c¸o t  ch trªnm m¸y  Ýnh  t theo quy  nh.   ®Þ d­ §¶m  b¶o truyÒn  Én  d th«ng    tinth«ng  èt,kÞp  êi,chÝnh      su   th   x¸c,an toµn  µ  v b¶o  Ët. m    K to¸n ­ Tµi chÝnh  Þu  3­ Vô   Õ        ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én  Öc  ùc hiÖn    h d vi th   Ch Õ     µy. ®é n 4­ C¨n  chøc  cø  n¨ng  µ  Öm   ô  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc v nhi v do  ®è Ng h Nh n   quy  nh,    ô,  ôc  µ  n  Þ   ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc ®Þ c¸c V C v ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   ®¨ng  ý  íi  ôc  k v  C C«ng  Ö     äc  ©n   µng    îckhaith¸cB¸o    µi ngh tinh Ng h ®Ó ®      c¸o t   chÝnh    ¹ng  trªnm theo  nhu  Çu  ô  Ó  µ  Þu  c c th v ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  ông  l  d trongnéibé  n  Þ  × nh.     ®¬ v m   P h Ç n  thø b a §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u    Öc  öa  æi, bæ   11. Vi s ®   sung  Õ     µy  Thèng  c  ©n   Ch ®é n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n     6
 7. H Ö  th è ng bi Ó u  m É u  b¸o c¸o t µi h Ý n h    c c ñ a T æ  c h ø c T Ý n  d ô n g   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1145/2002/Q§­NHNN   µy  ng 18/10/2002  cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)  Th ®è Ng h Nh n    1­ B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     c ®è     k to¸n; 2­ B¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n; 3­ B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh;   4­ B¸o   u    c¸o l chuyÓn  Òn tÖ; ti   5­ ThuyÕt    minh      µichÝnh. b¸o c¸o t   7
 8. Tªn  ¬n  § BiÓu  è: F01/TCTD s  vÞ... . . . .. Ban  µnh  h theo Q§  è.. . 2002/Q§­   s ./ NHNN ngµy      th¸ng       n¨m  2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc Th ®è Ng h Nh n B ¶ n g  c © n  ® è i t µi h O ¶ N  k Õ  to¸n   k Th¸ng...n¨m.. . . .. A­  c¸c tµi  kho¶n trong b¶ng c © n  ® è i k Õ  to¸n                                                                                             §¬n  Þ:®ång v  Tªn Sè  Öu  Sè    u   ú hi d ®Ç k Doanh  è  s trong kú   Sè    èikú d cu   tµi  kho¶n tµi  kho¶n                  Nî  Cã Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng   céng B­ c¸c tµi kho¶n    ngo µi b¶ng c © n   è i  Õ  to¸n ®  k Tªn  µi t  Sè  Öu  µikho¶n Sè    u   ú Doanh  è  hi t   d ®Ç k s trong Sè    èikú   d cu   kho¶n kú NhËp XuÊt 1 2 3 4 5 6 Tæng céng   LËp  b¶ng KÕ   to¸n tr ng    ë (TP  Õ   K   .. . ..  µy..   . . . ng .,   .th¸ng..n¨m...   . ( ý,hä  to¸n)(Ký,hä  Tæng     G§ (Gi¸m  c)  ®è K   tªn)     tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn, ®ã d                                                                                      8
 9.  c¸ch l Ë p b ¶ n g  c © n  ® è i t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n  k 1­ B¶n  Êtvµ  ôc  ch  ña    ch   m ®Ý c b¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ   c ®è     k to¸n: B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     µb¸o    µichÝnh  c ®è     k to¸nl   c¸o t   tæng  îp ph¶n    h  ¸nh doanh  è  ¹t®éng  µ  è    u   ú,sè    èikú  ña  Êtc¶    µikho¶n  õ s ho   v s d ®Ç k   d cu   c t   c¸c t   t  cÊp  I n   µikho¶n  Êp  trong m ét  ú  c¸o.B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ   II ®Õ t   c I    k b¸o    c ®è     k to¸n® îclËp theo th¸ng,n¨m.         Sè  Öu trªnB¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     µc¨n cø    Óm    Öc  li     c ®è     k to¸nl     ®Ó ki travi ghichÐp      Õ       trªnsæ k to¸ntæng  îp,®ång  êi®èi chiÕu  µ  Óm    è  Öu h  th     v ki so¸ts li   trªnc¸cb¸o c¸o tµichÝnh           kh¸c.   2­  B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     îclËp  c ®è     k to¸n®   cho    µikho¶n  c¸c t   trong b¶ng    vµ    µikho¶n  µi b¶ng  ©n  i  Õ   c¸c t   ngo   c ®è k to¸n.C¨n  vµo    cø  B¶ng  ©n  i  µi c ®è t   kho¶n  Õ       Õtth¸ng (hoÆc  k to¸nchiti     n¨m)    Ëp  ®Ó l b¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ   c ®è t   k to¸n®Õ n   Êp  I   c II . Khi lËp    b¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ   c ®è t   k to¸n cÇn  ùc  Ön  ng        th hi ®ó c¸c quy ®Þnh sau: ­ Nh÷ng  µikho¶n  Êp  I ã  sè    ×      t  c II  2  d th trªnb¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ   c c ®è     k to¸nph¶i®Ó       nguyªn 2  è  ,kh«ng  îcbïtrõcho    s d  ®      nhau. ­ Tæng     doanh  è  î  trong  ú  sN  k ph¶i b»ng    tæng doanh  è  ã   s C trong  ú; k  Tæng     î  u   ú  d N ®Ç k ph¶i b»ng    tæng    ã   u   ú; Tæng     î  èi kú  d C ®Ç k   d N cu   ph¶i   b»ng  tæng    ã   èikú. d C cu   ­ §èivíi      B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     c ®è     k to¸nn¨m: cétdoanh  è     s trong kú    ph¶i   b»ng  doanh  è  th¸ngcña  b¶ng  ©n  i céng  ¹ . s 12    12  c ®è   li 9
 10.  Tªn  ¬n  § BiÓu  è: F02/TCTD s    vÞ... . . . .. Ban  µnh  h theo Q§  è1145./2002/Q§­  s NHNN ngµy    18 th¸ng10 n¨m     2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc Th ®è Ng h Nh n B ¶ n g  c © n  ® è i k Õ  to¸n Q u ý  (ho Æ c  N¨ m)...   ¬n  Þ   ng  § v :®å Tµis¶n    Kú  Kú  C¸ch  Êysè  Öu tõ l   li     nµy tr c í BC§TKKT 1 2 3 4 I­TiÒn  Æt   ¹i ü   m t  qu DN  101, 102, 103, 104,         105 II­ Òn  öi t¹i  Ti g     NHNN DN   111,112   II   Òn  öi  ¹i I Ti g t   TCTD   ­ c¸c  trong  íc vµ    n  ë DN   122,131,132      nícngoµi   IV­Cho    vay  TCTD   c¸c  kh¸c  ­Cho    vay    c¸cTCTD   kh¸c DN  201, 202, 203, 204,         205,206   ­Dù     phßng  ph¶ithu khã  ßi     ® (***)    DC 209 V­ Cho  vay  TCKT,    © n   c¸c  c¸ nh trong  ­ n íc ­Cho    vay    c¸cTCKT,    ©n  c¸nh trongníc   DN  211, 212, 213, 214,         215, 216, 221, 222,   231, 232, 241, 242,   251, 252, 253, 254,   255, 256, 261, 268,   271, 272, 273, 274,   275,28,29    ­Dù     phßng  ph¶ithu khã  ßi     ® (***) DC  219, 229, 239, 249,         259,269,279     VI­C¸c    kho¶n  u    ®Ç t 1­ §Çu   µo    tv CK ­§Çu   µo    tv chøng  kho¸n     DN   115,116,123,133       ­Dù     phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n (***)   DC   119,129,139     2­ G ãp  èn  ªndoanh,mua    Çn   v li     cæ ph DN   134,135   VII­Tµi s¶n     1­ Tµis¶n  è  nh    c ®Þ  ­Nguyªn       gi¸TSC§        DN   301,302,303      ­Hao     mßn   TSC§ (***)   DC   305 2­ Tµis¶n     kh¸c Chªnh  lÖch  DN  31  (nÕu DN>DC) VIII  µi s¶n  ã   ­  T C kh¸c 1­ C¸c    kho¶n ph¶ithu    DN  32, 36, 37, 463  (nÕu  ã    î) c Dn 2­ C¸c    kho¶n    éng  ån  ù    l∙c i d d thu    DN 117,127,137,207,         217, 227, 237, 247,   257,277   3­ Tµis¶n  ã      C kh¸c DN  233, 234, DN  468  10
 11. (NÕu  ã  c DN), DN     492,  495, Chªnh  lÖch DN   50, 51, 52, 56  (NÕu   DN>DC), Chªnh  lÖch  DN   (NÕu    DC)  63  DN >  4­ C¸c    kho¶n  ù  d phßng  ñiro kh¸c(***) r      DC   591,592   Tæng   éng  µis¶n  c t  nguån  èn  v I­TiÒn  öi cña    g  KBNN   µ  v TCTD  kh¸c   1­ TiÒn  öicña    g  KBNN DC   401,402     2­ TiÒn  öicña  g  TCTD  kh¸c    DC 411,412,421     II­  Vay NHNN,  TCTD  kh¸c 1­ Vay    NHNN    DC 403,404   2­ Vay    TCTD  trongníc      DC 414,415   3­ Vay    TCTD     ícngoµi ën      DC 422 4­ Nh Ën  èn    v cho  vay  ng  µitrî ®å t      DC 413 II   Òn  öi cña  I Ti g   ­ TCKT,  ©n   d c    DC 431,432,433,434,         435,436   IV­Vèn  µitrî û     t     th¸c®Ç u    u   t    DC 451,452   V­ Ph¸thµnh  Êy  ê cã    gi t   gi¨    DC 441,442   VI­Tµi s¶n  î kh¸c    n  1­ C¸c    kho¶n ph¶itr¶    DC  461, 462,463  Õu    (N cã  D  cã),464,465,466,   467,468  (NÕu  cã  d cã),469,47   2­ C¸c    kho¶n    éng  ån  ù  l∙c i d d tr¶ DC  407, 417, 427, 437,         447 3­ Tµis¶n  î     N kh¸c DC   492,495,499,   Chªnh  Öch        l DC 50, 51, 52, 56 (NÕu  DC>DN),   Chªnh  lÖch  DC  63  (NÕu  DC>DN) VII­Vèn  µ  quü   v c¸c  1­ Vèn  ña    c TCTD    ­Vèn  iÒu  Ö   ® l DC  601 ­Vèn  u      ®Ç tXDCB DC  602 ­Vèn    kh¸c DC  609 2­Quü   ña    c TCTD DC  61 3­ L∙i çkú  íc    /L  tr   Chªnh  Öch    l DC 692  ­ (tr êng  îp  h DN>DC   ×  è  th s liÖu chØ  tiªu µy ® îc  n   ghib»ng  è  m)   s© 4­ L∙i çkú  µy    /L  n DC   ¹  trõ DN   ¹i8  lo i7    Lo   (NÕu  DC>DN) DN   ¹  trõ DC   ¹    lo i8    lo i7 (NÕu  DN>DC  vµ  sè  liÖu chØ  tiªu µy ® îc  n   ghib»ng  è  m)   s© tæng  éng  ån  èn c ngu v 11
 12. G hi  ó:  ÷ng  ch Nh chØ    ã  ¸nh  Êu  tiªuc ® d sao (***) è  Öu ®Ó   íid¹ng  è    li   s d  s ©m   ) (­  c¸c c h Ø  tiªu g o µ i b ¶ n g  c © n  ® è i k Õ  to¸n  n   ChØ   tiªu Kú   Kú  ­ tr C¸ch  Êysè  Öu tõ l   li     nµy íc BC§TKKT 1 2 3 4 1­ Cam   Õt    k b¶o    l∙nhcho  kh¸ch hµng   Sè  cßn  l¹ cña  TK   i 921 2­ C¸c    cam   Õt  k giao dÞch  èi®o¸i   h  Sè  cßn  l¹ cña  TK   i 923 3­ Cam   Õt  µitrî   k t   cho  kh¸ch hµng   Sè  cßn  l¹ cña  TK   i 925 4­ Tµi s¶n dïng ®Ó  cho thuª tµi  Sè  cßn  l¹ cña  TK   i chÝnh  ang  ® qu¶n  ýt¹ c«ng  l   i ty 951 5­ Tµi s¶n dïng ®Ó  cho thuª tµi  Sè  cßn  l¹ cña  TK   i chÝnh  ®ang  giao cho kh¸ch hµng  952 thuª LËp  b¶ng KÕ   to¸n tr ng    ë (TP  Õ   K   .. . ..  µy..   . . . ng .,   .th¸ng..n¨m...   . ( ý,hä  to¸n)(Ký,hä  Tæng     G§ (Gi¸m  c)  ®è K   tªn)     tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn, ®ã d 12
 13. c ¸ch l Ë p b ¶ n g  c © n  ® è i k Õ  to¸n 1­ B¶n  Êtvµ  ôc  ch  ña    ch   m ®Ý c B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n: B¶ng  ©n  i kÕ     ña    c ®è   to¸nc Tæ chøc  Ýn  ông  µb¸o c¸o tµichÝnh  T d l        tæng  hîp,ph¶n  tæng    µn  é    Þ tµis¶n  Ön  ã  µ  ån  ×nh  µnh    ¸nh  qu¸tto b gi¸tr     hi c v ngu h th tµis¶n    ña      ®ã c Tæ chøc  Ýn  ông  ¹  ét  êi®iÓ m   Êt ®Þnh.  è   Öu trªn T d tim th   nh   S li     b¶ng  ©n  i  Õ     c ®è k to¸ncho  Õt toµn  é    Þ tµis¶n  Ön  ã  ña    bi   b gi¸tr     hi c c Tæ chøc  TÝn  ông  d theo  ¬  Êu  µis¶n,c¬  Êu  ån  èn  ×nh  µnh    µis¶n  .  c c t    c ngu v h th c¸c t   ®ã Qua    ã  Ó  Ën  Ðt,®¸nh        ×nh  ×nh  µichÝnh  ña    ®ã c th nh x   gi¸kh¸iqu¸tt h t  c Tæ chøc  TÝn  ông  ¹ thêi®iÓ m     d t    i b¸o c¸o. 2­ K Õt  Êu  ña    c c B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n: B¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸nchia lµm    Çn: Ph Çn  µis¶n  µ  Çn  ån    haiph   t  v ph ngu vèn. Ph Çn  µis¶n:Ph¶n    µn  é    Þtµi t    ¸nh to b gi¸tr    s¶n  Ön  ã  ña    hi c c Tæ chøc  Ýn  T dông t¹  êi®iÓ m   c¸o theo  ¬  Êu  µis¶n  µ  ×nh   i  th b¸o    c c t  vh thøc  ån t¹  t  i trong qu¸    tr×nh ho¹t®éng     kinh doanh  ña      c Tæ chøc  Ýn  ông. T d   Ph Çn  ån  èn: Ph¶n  ngu v   ¸nh  ån  ×nh  µnh  µis¶n  Ön  ã  ña    ngu h th t  hi c c Tæ chøc  Ýn  ông  ¹ thêi®iÓ m   c¸o. T d t    i b¸o    3­ C¬   ë  è  Öu ®Ó   Ëp B¶ng  ©n  i kÕ     s s li   l   c ®è   to¸n: ­C¨n  vµo  è  Öu trªnc¸csæ   Õ       Õtvµ  Õ       cø  s li       k to¸nchiti   k to¸ntæng  îp h ­C¨n  vµo    cø  B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     ú  ícvµ  ú  µy. c ®è     k to¸nk tr   k n 4­ Néi    dung  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Ýnh,ghi c¸c chØ     t     tiªutrong B¶ng  ©n  i   c ®è   kÕ     to¸ntheo ®óng  É u   ∙    m ® quy  nh. ®Þ 13
 14. Tªn  ¬n  § BiÓu  è: F02/TCTD s  vÞ... . . . .. Ban  µnh  h theo Q§   è    s 1145./2002/Q§­ NHNN ngµy    18 th¸ng10 n¨m     2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc Th ®è Ng h Nh n B¸o c¸o k Õ t q u ¶  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h   Quý.      ....n¨m.     ... P h Ç n  I. L∙i, ç    L   ¬n  Þ:®ång § v  C¸c chØ  tiªu     Quý   Quý   Luü   C¸ch  Êy  l nµy tr c kÕ   õ  sè  Öu  õ  í t li t ®Ç u   B¶ng   n¨m C§TKKT 1 2 3 4 5 I­Thu  õ  i   t l∙ 1­ Thu      l∙cho  i vay  DC   701 2­ Thu    Òn göi   l∙ti   i DC   711 3­ Thu    ãp  èn,mua    Çn   l∙g v   i cæ ph DC   721 4­ Thu  õnghiÖp  ô    t  v cho    µichÝnh thuªt   DC   703 5­ Thu    kh¸cvÒ   ¹t®éng  Ýn  ông   ho   td    DC 709 ∑  ÷5) Tæng  thu tiÒn l∙ vµ  c¸c kho¶n thu i   (1 nhËp  ã  Ýnh  Êtl∙ ct ch   i II­  Chi    i tr¶l∙ 1­ Chi tr¶l∙tiÒn göi        i  DN   801 2­ Chi tr¶l∙tiÒn ®i         i   vay DN   802 3­ Chi tr¶l∙ph¸thµnh  Êy têcã           i gi     gi¸ DN   803 ∑  ÷3)  Tæng        chitr¶l∙ i (1 II ­ I Thu  nhËp  tõ l∙ (Thu  nhËp  l∙ i i   I­ II rßng) IV­Thu  µi l∙   ngo   i    1­ Thu  õnghiÖp  ô  t  v b¶o l∙nh DC  702    2­ Thu  Ý  Þch  ô  ph d v thanh to¸n DC  712    3­ Thu  Ý  Þch  ô  ©n  ü ph d v ng qu DC  713    4­ Thu  õtham    Þ  êng  Òn tÖ t  giath tr ti   DC  722       õkinh doanh  ¹ihèi 5­ L∙i   t   ngo   n Õu    DC 723  DN   >  822    6­ Thu  õnghiÖp  ô  û    µ  ilý t  v u th¸cv ®¹   DC  724    7­ Thu  õc¸cdÞch  ô  t    v kh¸c  DC  725,  726,729      8­ C¸c kho¶n    Ëp  Êt th ng thu nh b   ê DC  79 ∑  ÷8) Tæng    µil∙ thu ngo    i (1 V­  Chi  Ý   µi l∙ ph ngo   i 14
 15. 1­ Chi kh¸cvÒ   ¹t®éng       ho   huy  ng  èn ®é v DN  809 2­    Ò   Þch  ô  Chi v d v thanh    µ  ©n   to¸n v ng DN  811,  quü 812,813,     819 3­ Chi vÒ       tham    Þ  êng  Òn tÖ giath tr ti   DN  821 4­ Lç  õkinhdoanh  ¹ihèi   t    ngo   n Õu    DN 822  DC   >  723 5­ Chi vÒ   ¹t®éng      ho   kh¸c DN  829 6­ Chi nép  Õ    thu DN  831 7­ Chi nép       c¸ckho¶n  Ý, lÖ  Ý ph   ph DN  832 8­ Chi phÝ     cho  ©n  nh viªn DN  84 9­ Chi ho¹t®éng      qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô v DN  85 10­ Chi khÊu     hao  ¬  c b¶n  TSC§ DN  861 11­ Chi kh¸cvÒ   µis¶n      t  DN  862,  863,864,     865,866   12­ Chi dù      phßng DN  872 13­ Chi  ép  Ý   n ph b¶o  Ó m,  hi b¶o  µn  to DN  873,  tiÒn  öi cña  g  kh¸ch  µng, chibåi th ng  h      ê 875 BHTG   14­ Chi bÊt th ng        ê kh¸c DN  89 ∑  ÷14) Tæng    Ý  µil∙ chiph ngo     i (1 VI­Thu  Ëp  µi l∙    nh ngo   i IV­V VII­Thu  Ëp  ícthuÕ     nh tr   III+VI VIII  ­Thu Õ   thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp IX­Thu  Ëp    nh sau  Õ   thu VII­ VIII                                                                 p h Ç n  II­ × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  n g h Ü a  v ô    T v íi g © n  s¸ch n h µ  n í c  n                                                  §¬n  Þ:                                                    v ®ång Sè    Sè    cßn ph¸tsinh Luü  Õ   õ®Ç u   Sè      k t  cßn ChØ   tiªu ph¶inép    trongkú   n¨m ph¶inép    ®Ç u   ú k cuèikú   Sè   ph¶i Sè  ∙ Sè    ® ph¶i Sè  ∙    ® nép nép nép nép I.Thu Õ     1.Thu Õ     VAT  2. Thu Õ     ô ® Æc     tiªuth   biÖt  3.Thu Õ     XNK 4.Thu Õ     Ëp    thu nh 5. Thu sö dông vèn  NSNN 6.Thu Õ   µinguyªn   t  15
 16. 7.Thu Õ   µ  t   nh ®Ê 8.TiÒn    t   thuª®Ê 9.C¸c  ¹ thuÕ    lo   i kh¸c II  C¸c  kho¶n  ph¶i .   nép  kh¸c 1.C¸c    kho¶n  ô  ph thu 2. C¸c    kho¶n  Ý,  Ö  ph l phÝ 3. C¸c  kho¶n  ph¶i   nép  kh¸c C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Ëp  É u   Óu  µy  T d th   lm bi n theo        c¸c v¨n b¶n híng dÉn  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh  µ  ña  ¬    hi h c B t  v c c quan  Õ. thu LËp  b¶ng KÕ   to¸n tr ng    ë (TP  Õ   K   .. . ..  µy..   . . . ng .,   .th¸ng..n¨m...   . ( ý,hä  to¸n)(Ký,hä  Tæng     G§ (Gi¸m  c)  ®è K   tªn)     tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn, ®ã d c¸ch l Ë p b¸o c¸o k Õ t q u ¶  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h   1­ B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ b¸o    µichÝnh    l  c¸o t   ph¶n    ¸nh tæng  qu¸tt×nh  ×nh  µ  Õt    h v k qu¶  kinh doanh    trong m ét  ú  Õ     k k to¸n,lµ c¬  ë     s ®Ó   Óm     ki tratheo  âiviÖc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch thu chitµichÝnh  ña  n  Þ  d  th   k ho         c ®¬ v b¸o c¸o.   2­ K Õt  Êu  ña    c c B¸o   kÕt  c¸o   qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh:   B¸o    c¸o tæng  îp kÕt  h  qu¶ kinhdoanh  å m   phÇn:     g 2  Ph Çn     , ç:Ph¶n  I­L∙i    l ¸nh  ×nh  ×nh  µ  Õt  t h v k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  cña  TCTD. Ph Çn     ×nh  ×nh  ùc  Ön  II­T h th hi nghÜa  ô  íinhµ   íc:Ph¶n  v v  n  ¸nh  ×nh  t h×nh  ùc hiÖn  Üa  ô  íi µ  ícvÒ   Õ,phÝ, lÖ  Ý  µ    th   ngh v v   nh n   thu     ph v c¸ckho¶n  ph¶i  nép  kh¸c. 3­ C¬   ë  è  Öu ®Ó   Ëp b¸o c¸o:   s s li   l       ­C¨n  B¸o    Õt    cø  c¸o k qu¶ ho¹t®éng     kinh doanh  ña  ú  íc.   c k tr ­ C¨n  vµo  è    ã   èikú  c¸o trªnsæ   Õ     ña    µi   cø  s d C cu   b¸o      k to¸nc c¸ct   kho¶n  éc lo¹  "C¸c kho¶n    µ  è    î  èikú  c¸o trªnsæ   Õ     thu   i 7    thu"v s d N cu   b¸o      k to¸n cña    µi c¸ct  kho¶n  éc lo¹ 8  thu   i "C¸ckho¶n      chi". 4­ Néi dung  µ  ¬ng     v ph ph¸p  Ëp    l c¸c chØ    tiªutrong b¸o  kÕt    c¸o  qu¶  ¹t ho   ®éng  kinh doanh:  è  Öu trªnCét  (phÇn    µsè  ükÕ   õ®Ç u      S li     4  I)l   lu   t   n¨m  Õu  µ n l  b¸o c¸o quý;Lµ  è  ùc hiÖn       S th   trongn¨m  Õu  µb¸o c¸o n¨m.   n l      16
 17. BiÓu  è: F04/TCTD s  §¬n  Þ... . ..... v . . ..... Ban  µnh  h theo Q§   è..     s ./2002/Q§­ . NHNN   µy..   ng   .th¸ng..n¨m    . 2002   ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n B¸o c¸o lu  c h u y Ó n  ti Ò n t Ö (Theo p h ¬ n g  p h¸p gi¸n ti Õ p) ChØ  tiªu M∙  è Kú  µy Kú  íc s n tr C¸ch  Êy sè  Öu l   li 1 2 3 4 I­Lu    chuy Ó n   Òn  õ  ¹t®éng  ti t ho   kinh  doanh 1­ LîinhuËn  ícthuÕ    tr   01 LÊy  õb¸o c¸o kÕt  t      qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh   §iÒu chØnh  cho    c¸ckho¶n ­KhÊu    hao  TSC§ 02 Sè     d trong n¨m  ña  861    c TK  hay  sè    Chªnh  Öch  ÷a Sè     î l gi   D n   cuèikú  íi è    î®Ç u   ú      ña  861   v   dn  s k b¸o c¸o c TK  ­Dù     phßng 03 Chªnh  Öch     ã   èikú  íi®Ç u   ú  ña  c¸c TK   dù  l D C cu   v   k c       phßng  119,129,139,209,219..       . ­L∙i lçdo        thanh  ýTSC§ , l  04 sè  Òn thu ® îcdo  ti       b¸n  TSC§  õ    Þ cßn  ¹ cña    tr   gi¸tr   l i TSC§   khi thanh  ý, l  chØ    îinhuËn  ícthuÕ sÏtrõ  Õu  ihoÆc   îc tiªuL   tr        n l∙ , ®  céng  µo  Õu  ç vn l ­L∙i lçdo  ¸nh    ¹tµis¶n       ® , gi¸l     i 05 C¨n  vµo      ÕtTK  "Chªnh  Öch  ¸nh    ¹ tµis¶n", cø  Sæ chiti   63  l ® gi¸l     i   phÇn    ç)do  l∙(l   chªnh  Öch  ¸nh    ¹ tµis¶n  i l ® gi¸l     i trong kú  c¸o    b¸o  tr c khi chuyÓn  µo     í    v TK Thu  Ëp/ Chi  Ý,  sÏ trõ   Õu   i nh   ph       n l∙  , hoÆc   îccéng  µo  Õu  ç ®  vn l ­L∙i lçtõviÖc          , b¸n chøng  kho¸n 06 Chªnh  Öch  ÷a  è  ùc  l gi s th thu  íigÝa  Þ ghi sæ   Õ   v  tr     k to¸n cña    chøng  kho¸n trongkú        b¸o c¸o ­Thu    u      l∙®Ç tchøng  i kho¸n  07 Sè   Òn     îc hëng    ti l∙ ®   i khi chøng  kho¸n  n   ¹n  ®Õ h trong  ú    k b¸o c¸o. ­  ,lç do  u    vµo  n   Þ   L∙i    ®Ç t ®¬ v kh¸c (gãp  èn, mua     08   v  cæ Chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îckhib¸n  l gi   ti         kho¶n  u    µo  n   ®Ç tv ®¬ phÇn  . .. ) vÞ  kh¸c   íi    Þ ghisæ   Õ     v   gi¸tr     k to¸n;Sè       îctõ c¸c kho¶n    l∙ thu ®       i gãp  èn, mua     Çn.  v  cæ ph ChØ     îinhuËn  íc thuÕ    Ï trõ tiªuL   tr    s     16
 18. n Õu  ihoÆc   îccéng  µo  Õu  ç l∙  , ®  vn l ­C¸c  iÒu    ® chØnh  kh¸c  09 Dïng    iÒu  ®Ó ® chØnh  sè  Öu cho      li   c¸c kho¶n  i lkh¸c kh«ng  l∙ /  ç         thuéc ho¹t®éng     kinh doanh.     ∑  ÷  2­ LîinhuËn     kinh doanh  íc nh÷ng  thay  æi  Ò   µi 10 tr     ® v t  (01 09) s¶n  µ  v c«ng  î ho¹t®éng n    (T¨ng)/Gi¶m  µis¶n  ¹t®éng t  ho   ­(T¨ng)/Gi¶m  Òn göit¹ TCTD     ti       i kh¸c  11 Chªnh  Öch  d   î  èi kú  íi  u   ú  ña      l   N cu   v   ®Ç k c c¸c TK 122, 131,     132; trõ®i        c¸c kho¶n  Òn  öi®¸o  ¹n  íi90  µy  Ó   õ ngµy  ti g   h d   ng k t   lËp b¸o c¸o     ­(T¨ng)/Gi¶m    cho  vay  i víi ®è     TCTD   kh¸c 12 chªnh  Öch  ÷a sè  ú  µy  µ  è  ú  íccña  l gi   k n v s k tr   chØ    tiªu"Cho   vay c¸cTCTD     kh¸c"trongB¶ng  ©n  i kÕ       c ®è   to¸n ­(T¨ng)/Gi¶m    cho  vay  i víi ®è     kh¸ch hµng   13 Chªnh  Öch  ÷a sè  ú  µy  µ  è  ú  íccña  l gi   k n v s k tr   chØ    tiªu"Cho   vay c¸cTCKT,    ©n    c¸nh trongníc"trongB¶ng  ©n  i kÕ        c ®è   to¸n ­(T¨ng)/Gi¶m    ù    l∙d thu i 14 Chªnh  Öch  ÷a  è  ú  µy  µ  è  ú  íc cña  l gi s k n v s k tr   chØ     tiªu"C¸c   kho¶n    éng  ån  ù    l∙c i d d thu"trong B¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n ­(T¨ng)/Gi¶m    µis¶n  ¹t®éng    c¸ct   ho   kh¸c 15 Chªnh  Öch  ÷a sè  ú  µy  µ  è  ú  íc cña  chØ      µi l gi   k n v s k tr   3  tiªu: T   " s¶n  kh¸c","C¸c    kho¶n ph¶i thu" vµ  µi s¶n  ã        "T   C kh¸c" trong     B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n T¨ng  (Gi¶m) c¸ckho¶n     c«ng  îho¹t®éng n    ­T¨ng/(Gi¶m)tiÒn göicña         TCTD  kh¸c  16 Chªnh  Öch  ÷a sè  ú  µy  µ  è  ú  íccña 2  l gi   k n v s k tr     chØ    Òn  tiªu: "Ti göicña    KBNN" vµ  Òn  öicña    "Ti g   TCTD   kh¸c"trong B¶ng  ©n       c ®èi kÕ     to¸n ­T¨ng/(Gi¶m) tiÒn göicña           kh¸ch hµng   17 Chªnh  Öch  ÷a sè  ú  µy  µ  è  ú  íccña  l gi   k n v s k tr   chØ    Òn  öi tiªu"Ti g   cña TCKT,  ©n  " trongB¶ng  ©n  i kÕ   d c    c ®è   to¸n ­T¨ng/(Gi¶m)l∙dù        tr¶ i 18 Chªnh  Öch  ÷a  è  ú  µy  µ  è  ú  íc cña  l gi s k n v s k tr   chØ     tiªu"C¸c  kho¶n    éng  ån  ù tr¶"trong B¶ng  ©n  i kÕ   l∙ci d d      c ®è   to¸n ­T¨ng/(Gi¶m)ph¸thµnh  Êy têcã         gi     gi¸ 19 Chªnh  Öch  ÷a  è  ú  µy  µ  è  ú  íc cña  l gi s k n v s k tr   chØ     Ph¸t tiªu"    hµnh  Êy têcã    gi     gi¸" trongB¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n ­T¨ng/(Gi¶m)vay      NHNN     20 Chªnh  Öch  ÷a  è  ú  µy  µ  è  ú  íc cña  l gi s k n v s k tr   chØ     Vay  tiªu"  NHNN"  trongB¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n ­T¨ng/(Gi¶m)vay      TCTD   kh¸ctrongnícvµ    ícngoµi       ën     21 Chªnh  Öch  ÷a sè  ú  µy  µ  è  ú  íccña  2  l gi   k n v s k tr     chØ        tiªu" Vay TCTD   trong níc"vµ      "Vay  TCTD     íc ngoµi"trong B¶ng  ©n  ën       c ®èi kÕ     to¸n ­T¨ng/(Gi¶m)vèn  µi î û    u       t     th¸c®Ç t tr u   22 Chªnh  Öch  ÷a sè  ú  µy  µ  è  ú  íccña  l gi   k n v s k tr   chØ      èn  µi tiªu" V t   17
 19. trî û    u  " trongB¶ng  ©n  i kÕ     th¸c®Ç t   u   c ®è   to¸n ­T¨ng/(Gi¶m)kho¶n  Ën  èn        nh v ®Ó cho vay  ng  µitrî ®å t     23 Chªnh  Öch  ÷a sè  ú  µy  µ  è  ú  íc cña  l gi   k n v s k tr   chØ      Ën   tiªu" Nh vèn  cho vay  ng  µi î trong B¶ng  ©n  i kÕ   ®å t   " tr     c ®è   to¸n ­T¨ng/(Gi¶m)c¸ckho¶n       c«ng  îho¹t®éng  n    kh¸c   24 Chªnh  Öch  ÷a  è  ú  µy  µ  è  ú  íc cña  chØ        l gi s k n v s k tr   2  tiªu" C¸c kho¶n  ph¶i tr¶"  µ  µis¶n  î kh¸c"trong B¶ng  ©n  i  Õ       v "T   n      c ®è k to¸n ∑   ÷  3­ TiÒn  Çn  õ  ¹t®éng    thu t ho   kinh doanh  ícthuÕ     30 tr   thu (10  24) nhËp  doanh  nghiÖp nghiÖp  ∙  ép  ­Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  ®n 31 C¨n  vµo  è  Òn tr¶thuÕ    Ëp  cø  s ti     thu nh doanh  nghiÖp  trongkú.   ­Chi tõc¸cQuü   ña         c TCTD 32 C¨n    µo  è  Òn chi  cø v s ti    trong kú  õc¸cQuü   ña    t    c TCTD. ∑   ÷  4­ Lu    chuy Ó n   Òn  Çn  õ  ¹t®éng  ti thu t ho   kinh  doanh   40 (30  32) II­ u    chuy Ó n   Òn  õ  ¹t®éng  u   L ti t ho   ®Ç t ­Mua    TSC§ theo nguyªn gi¸     41 sè  Òn  ∙    trong  ú    ti ® chi ra  k ®Ó mua   ¾ m   s TSC§  (theo nguyªn  gi¸)   ­TiÒn    b¸n,thanh  ýTSC§   thu do    l  42 Sè  Òn ®∙    b¸n,thanh  ýTSC§ ti   thu do    l  ­TiÒn    mua  chøng  kho¸n 43 sè  Òn  ∙    trong kú    ti ® chira    ®Ó mua   chøng  kho¸n:Sè   Öu chØ     li   tiªunµy    c¨n  vµo  è  cø  s ph¸tsinh  î    N trong  ú  ña      k c c¸c TK 115,   116,123,133      ­TiÒn    õb¸n    thu t   chøng  kho¸n 44 Sè  Òn ®∙    b¸n chøng  ti   thu do    kho¸n ­Thu    u      l∙®Ç tchøng  i kho¸n 45 Sè  Òn thu l∙  îchëng    ti      ®  i khichøng  kho¸n ®Õ n   ¹n    h trong kú      b¸o c¸o ­G ãp  èn  ªndoanh,mua    Çn   v li     cæ ph 46 sè  Òn  ∙    trong  ú    ãp  èn  ªndoanh, mua     ti ® chi ra  k ®Ó g v li     cæ phÇn: Sè  Öu chØ    µy    vµo  è      li   tiªun c¨n cø  s ph¸tsinh Nî    trong kú    cña    134,135  c¸cTK    ­TiÒn    õgãp  èn  ªndoanh,mua    Çn   thu t   v li     cæ ph 47 Sè   Òn  håi vÒ   õ c¸c kho¶n  ãp  èn  ªndoanh, mua     ti thu    t     g v li     cæ phÇn ­Thu    ãp  èn,mua    Çn   l∙g v   i cæ ph 48 sè    d trong n¨m  ña  721  è    c TK  (s chªnh  Öch  ÷a sè    ã  èi l gi   D c cu   kú  µ  è    ã  u   ú  ña  721) v s D c ®Ç k c TK  ­C¸c  ¹t®éng  u      ho   ®Ç tkh¸c 49 sè  Òn thu vµo  ti     hoÆc       chira trong kú    cho    ¹t®éng  u    c¸c ho   ®Ç t       kh¸ccña  n  Þ   ®¬ v ∑  ÷49) Lu  chuy Ó n  Òn  Çn  õ  ¹t®éng  u   ti thu t ho   ®Ç t 50 (41  II   u  I L chuy Ó n   Òn  õ  ¹t®éng  µichÝnh ­ ti t ho   t  ­T¨ng/(Gi¶m)Vèn    Çn     cæ ph 51 Sè  Òn thu vµo  ti     hoÆc       chira trong kú  T¨ng    do  hoÆc   Gi¶m  èn  v 18
 20. c æ   Çn. ph ­TiÒn    ∙      l∙® tr¶cho    µ  u   vµo  i c¸cnh ®Ç t  TCTD 52 sè  Òn  ∙        ti ® chi tr¶ l∙ cho    i c¸c bªn  ãp  èn  ªndoanh, c¸c cæ   g v li      ®«ng ­C¸c  ¹t®éng  µichÝnh    ho   t  kh¸c 53 sè  Òn  ∙    hoÆc     Ò   ti ® chira  thu v trong kú    cho    ¹t®éng  µi c¸c ho   t  chÝnh  kh¸ccña  n  Þ   ®¬ v ∑   ÷  Lu chuy Ó n  Òn  Çn  õ  ¹t®éng  µichÝnh ti thu t ho   t  60 (51  53) ∑  IV­Lu    chuy Ó n   Òn  Çn  ti thu trong  ú k 70 (40+ 50+    µ  60) v b»ng  è  s chªnh  Öch gi÷a  l   chØ     90  tiªum∙  vµ  80 V­  Òn  µ  Ti v c¸c kho¶n  ¬ng  ¬ng  Òn  ¹ithêi ®iÓ m   80 t ® ti t     ChØ     Òn  µ    tiªu"Ti v c¸ckho¶n ¬ng  ¬ng  Òn t¹ thêi®iÓ m   èi t ® ti   i     cu   ®Ç u   ú k kú"trong B¶ng u      l chuyÓn  Òn tÖ  ña  ú  íc ti   c k tr VI­ TiÒn  µ    v c¸c kho¶n  ¬ng  ¬ng  Òn  ¹ithêi ®iÓ m   90 t ® ti t     Sè   ú  µy  ña  chØ     TiÒn  Æt   ¹  ü"    Òn  öi t¹ k n c 2  tiªu:"  m ti qu ; "Ti g   i   cuèikú   NHNN"  trong B¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n vµ  éng   c thªm    c¸c kho¶n  "t Òn göi t¹    i    i c¸c TCTD  kh¸c":kh«ng  ú  ¹n  µ  ¸o  ¹n  íi90    k h v ® h d  ngµy  Ó   õngµy  Ëp b¸o  k t  l   c¸o. Ghi  ó:  è  Öu chØ   lµsè  m   × sÏ® îcghidíi ×nh  ch S li   tiªu    © th           h thøc trong ngoÆc   n: (***)     ®¬   . .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . LËp  b¶ng KÕ   to¸n tr ng  ë Tæng     G§ (Gi¸m  c) ®è   ý,hä  (K   tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn,®ã d 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2