intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 115/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

110
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 115/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 115/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 115/2004/Q§­TTg  ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2004 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung  Quy chÕ thµnh lËp, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña  Quü b¶o l∙nh tÝn dông cho doanh nghiÖp nhá vµ võa  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 193/2001/Q§­TTg  ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   90/2001/N§­CP   ngµy   23   th¸ng   11   n¨m   2001   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   trî   gióp   ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp nhá vµ võa; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ  thµnh lËp, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông  cho doanh nghiÖp nhá  vµ  võa ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè 193/2001/Q§­TTg ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ nh sau: 1. §iÓm a kho¶n 1, §iÒu 3 ®îc söa ®æi nh sau: "a) Vèn cÊp cña ng©n s¸ch tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng"; 2. §iÒu 13 ®îc söa ®æi nh sau: "§iÒu   13.   Ban   ®iÒu   hµnh   Quü   b¶o   l∙nh   tÝn   dông   gåm  Gi¸m  ®èc, c¸c Phã  Gi¸m  ®èc vµ  mét sè  c¸n bé  chuyªn m«n  gióp viÖc. Gi¸m  ®èc lµ  ngêi  ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Quü  b¶o l∙nh  tÝn dông, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi  ®ång qu¶n lý  vµ  tríc  ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông.  NhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n cña Gi¸m  ®èc Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  thùc hiÖn theo §iÒu lÖ Quü. ViÖc  ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  ®îc  thùc hiÖn theo mét trong c¸c ph¬ng thøc sau: 1. Uû  th¸c cho Quü  hç  trî  ph¸t triÓn thùc hiÖn  ®iÒu  hµnh t¸c nghiÖp  Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  theo  hîp  ®ång  ñy 
  2. 2 th¸c vµ  do Héi  ®ång qu¶n lý  Quü  b¶o l∙nh tÝn dông quyÕt  ®Þnh. 2. Giao hoÆc ñy th¸c cho Quü tµi chÝnh ®Þa ph ¬ng thùc  hiÖn nhiÖm vô  b¶o l∙nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ võa nÕu c¸c tæ chøc nµy cã ®ñ ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng thùc   hiÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  nh÷ng ho¹t  ®éng  cña m×nh vµ  do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh. Trong trêng hîp giao cho  Quü  tµi chÝnh  ®Þa ph¬ng thùc hiÖn nhiÖm vô  b¶o l∙nh tÝn  dông nãi trªn th×  Quü  b¶o l∙nh tÝn dông kh«ng h×nh thµnh  Héi ®ång qu¶n lý, Ban kiÓm so¸t vµ Ban ®iÒu hµnh." §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm h­ íng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2