intTypePromotion=1

Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
343
lượt xem
94
download

Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về tiền gửi tiết kiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   S è   1 1 6 0 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  13 th¸ng 9 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  vÒ tiÒn göi tiÕt kiÖm thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 6/6/2003;  ­ C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông ngµy 12/12/1997 vµ   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc   tÝn dông ngµy 15/6/2004; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy "Quy chÕ  vÒ tiÒn göi tiÕt kiÖm". §i Ò u   2.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   tõ  ngµy   01/01/2005   vµ   thay   thÕ   c¸c   QuyÕt   ®Þnh   sau   ®©y   cña   Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc: QuyÕt  ®Þnh sè  30/NH­Q§ ngµy  17/3/1989 vÒ  viÖc ban hµnh ThÓ  lÖ  tiÕt kiÖm, QuyÕt  ®Þnh  sè   72/NH­Q§   ngµy   31/5/1989   vÒ  viÖc   bæ  sung   ThÓ   lÖ  tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm,   QuyÕt   ®Þnh   167/Q§­NH1   ngµy   26/8/1993   vÒ  viÖc ban hµnh ThÓ  lÖ  tiÒn göi tiÕt kiÖm mét n¬i lÜnh ra  nhiÒu   n¬i,   QuyÕt   ®Þnh   sè   15/Q§­NH1   ngµy   02/02/1994   vÒ  viÖc ban hµnh ThÓ lÖ tiÕt kiÖm x©y dùng nhµ ë; QuyÕt ®Þnh  sè  39/2000/Q§­NHNN7 ngµy 24/01/2000 vÒ  chÕ   ®é  tiÕt kiÖm  b»ng ngo¹i tÖ.
 2. 2 § i Ò u   3.  C¸c kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm göi tríc ngµy  QuyÕt   ®Þnh  nµy cã  hiÖu  lùc nhng cha  ®Õn h¹n thanh  to¸n  th× tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ ngêi göi tiÒn tiÕp  tôc thùc hiÖn theo c¸c tháa thuËn  ®∙ cam kÕt cho  ®Õn khi  ®Õn   h¹n   thanh   to¸n   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   hoÆc   tháa   thuËn  thùc hiÖn theo c¸c quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  vÒ  tiÒn göi tiÕt  kiÖm ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   4.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc; Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè; Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng  gi¸m  ®èc (Gi¸m   ®èc) tæ chøc nhËn tiÒn  göi  tiÕt  kiÖm vµ  ngêi göi tiÒn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. quy chÕ vÒ tiÒn göi tiÕt kiÖm  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1160/2004/Q§­NHNN  ngµy 13 th¸ng  9  n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ   níc) §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông Quy chÕ nµy ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng nhËn vµ chi tr¶  tiÒn göi tiÕt  kiÖm  b»ng  ®ång ViÖt  Nam  vµ  ngo¹i  tÖ  trªn  ph¹m vi l∙nh thæ ViÖt Nam gi÷a tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt  kiÖm vµ ngêi göi tiÒn. §i Ò u  2.  Tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm 1.  C¸c tæ chøc  tÝn  dông  ®îc  thµnh  lËp vµ  ho¹t   ®éng  theo LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. 2. C¸c tæ chøc kh¸c cã  ho¹t  ®éng ng©n hµng  ®îc ph¸p  luËt cho phÐp nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm. §i Ò u  3.  §èi tîng göi tiÒn göi tiÕt kiÖm 1. §èi tîng göi tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ®ång ViÖt Nam   lµ  c¸c c¸ nh©n ViÖt Nam vµ  c¸ nh©n níc ngoµi  ®ang sinh  sèng vµ ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam. 2. §èi tîng göi tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ  lµ  c¸c c¸ nh©n ngêi c tró.
 3. 3 § i Ò u  4.  Ph¹m vi nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm 1.   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i,   ng©n   hµng   ph¸t   triÓn,   ng©n  hµng  ®Çu t, ng©n hµng chÝnh s¸ch, ng©n hµng hîp t¸c, quü  tÝn dông nh©n d©n  ®îc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm cña mäi c¸  nh©n theo c¸c lo¹i kú h¹n kh¸c nhau. 2. Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng  ®îc nhËn tiÒn göi  tiÕt kiÖm cã kú h¹n tõ mét n¨m trë lªn cña mäi c¸ nh©n. 3. §èi víi chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi, ng©n hµng  liªn doanh, tæ chøc tÝn dông 100% vèn n íc ngoµi, ph¹m vi  nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vÒ   ®èi   tîng   göi  tiÒn, kú h¹n vµ møc huy ®éng tèi ®a.   4. C¸c tæ chøc kh¸c cã  ho¹t  ®éng ng©n hµng  ®îc nhËn  tiÒn göi tiÕt kiÖm theo quy  ®Þnh t¹i giÊy phÐp ho¹t  ®éng  vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã  liªn quan vÒ  tiÒn göi  tiÕt kiÖm. 5. ViÖc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ  chØ ¸p  dông ®èi víi c¸c tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm ®îc phÐp  ho¹t   ®éng   ngo¹i   hèi   vµ   ph¶i   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh cña ChÝnh phñ  vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý  ngo¹i  hèi. §i Ò u  5.  ¸p dông ®iÒu íc quèc tÕ Trong  trêng hîp   ®iÒu  íc quèc  tÕ  mµ  Céng  hßa  x∙ héi  chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc tham gia cã  quy  ®Þnh kh¸c  víi   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ   nµy   th×   ¸p   dông   quy   ®Þnh   cña  ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. §i Ò u  6.   Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Quy chÕ nµy, mét sè tõ ng÷ ®îc hiÓu nh sau: 1. TiÒn göi tiÕt kiÖm lµ  kho¶n tiÒn cña c¸ nh©n  ®îc  göi vµo tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm,  ®îc x¸c nhËn trªn  thÎ   tiÕt   kiÖm,   ®îc   hëng   l∙i   theo   quy   ®Þnh   cña   tæ   chøc  nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ ®îc b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm tiÒn göi. 2.   Ngêi   göi   tiÒn   lµ   ngêi   thùc   hiÖn   giao   dÞch   liªn  quan  ®Õn tiÒn göi tiÕt kiÖm. Ngêi göi tiÒn cã  thÓ  lµ  chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm, hoÆc  ®ång chñ  së  h÷u tiÒn göi  tiÕt kiÖm, hoÆc ngêi gi¸m hé hoÆc ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p  luËt cña chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm, cña  ®ång chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm. 3.   Chñ   së   h÷u   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   lµ   ngêi   ®øng   tªn  trªn thΠtiÕt kiÖm.
 4. 4 4. §ång chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm lµ  2 c¸ nh©n  trë lªn cïng ®øng tªn trªn thΠtiÕt kiÖm. 5. Giao dÞch liªn quan ®Õn tiÒn göi tiÕt kiÖm lµ giao   dÞch göi,  rót  tiÒn  göi tiÕt kiÖm vµ  c¸c giao dÞch  kh¸c  liªn quan ®Õn tiÒn göi tiÕt kiÖm.  6. Tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm lµ tµi kho¶n ®øng tªn   mét c¸ nh©n hoÆc mét sè  c¸ nh©n vµ   ®îc sö  dông  ®Ó  thùc  hiÖn mét sè  giao dÞch  thanh  to¸n theo  quy   ®Þnh  t¹i Quy  chÕ nµy. 7. ThÎ  tiÕt kiÖm lµ  chøng chØ x¸c nhËn quyÒn së  h÷u  cña chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm hoÆc  ®ång chñ  së  h÷u  tiÒn göi tiÕt kiÖm vÒ  kho¶n tiÒn  ®∙ göi t¹i tæ chøc nhËn  tiÒn göi tiÕt kiÖm.   8. TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú  h¹n lµ  tiÒn göi tiÕt  kiÖm   mµ   ngêi   göi   tiÒn   cã   thÓ   rót   tiÒn   theo   yªu   cÇu   mµ  kh«ng cÇn b¸o tríc vµo bÊt kú  ngµy lµm viÖc nµo cña tæ  chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm. 9. TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n lµ tiÒn göi tiÕt kiÖm  mµ  ngêi göi tiÒn chØ cã  thÓ  rót tiÒn sau mét kú  h¹n göi  tiÒn nhÊt  ®Þnh theo tháa thuËn víi tæ chøc nhËn tiÒn göi  tiÕt kiÖm. 10.  Kú  h¹n  göi tiÒn  lµ  kho¶ng  thêi  gian  kÓ  tõ  ngµy  ngêi göi tiÒn b¾t  ®Çu göi tiÒn vµo tæ chøc nhËn tiÒn göi  tiÕt kiÖm   ®Õn  ngµy  tæ chøc  nhËn tiÒn göi tiÕt  kiÖm  cam  kÕt tr¶ hÕt tiÒn gèc vµ l∙i tiÒn göi tiÕt kiÖm. 11. Ngêi c tró ®îc hiÓu theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n  hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ  vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi. §i Ò u   7.   §iÒu   kiÖn   thùc   hiÖn   c¸c   giao   dÞch   liªn  quan ®Õn tiÒn göi tiÕt kiÖm  1. C¸ nh©n ViÖt Nam tõ ®ñ 18 tuæi trë lªn cã n¨ng lùc   hµnh vi d©n sù   ®Çy  ®ñ  theo quy  ®Þnh cña Bé  LuËt d©n sù,  c¸ nh©n níc ngoµi   ®ang sinh sèng  vµ  ho¹t   ®éng  hîp ph¸p  t¹i ViÖt Nam tõ   ®ñ  18 tuæi trë  lªn cã  n¨ng lùc hµnh vi  d©n sù   ®Çy  ®ñ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam  ®îc  thùc hiÖn c¸c giao dÞch liªn quan ®Õn tiÒn göi tiÕt kiÖm. 2. C¸ nh©n ViÖt Nam, c¸ nh©n níc ngoµi ®ang sinh sèng  vµ  ho¹t  ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam tõ   ®ñ  15 tuæi  ®Õn ch a  ®ñ  18 tuæi nhng cã  tµi s¶n riªng  ®ñ   ®Ó   ®¶m b¶o viÖc thùc   hiÖn nghÜa vô d©n sù theo quy ®Þnh cña Bé LuËt d©n sù th×   ®îc thùc hiÖn c¸c giao dÞch liªn quan  ®Õn tiÒn göi tiÕt  kiÖm.
 5. 5 3.   §èi   víi   ngêi   cha   thµnh   niªn,   ngêi   mÊt   n¨ng   lùc  hµnh vi d©n sù, ngêi h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   th×   chØ   ®îc   thùc   hiÖn   c¸c   giao  dÞch liªn quan ®Õn tiÒn göi tiÕt kiÖm th«ng qua ng êi gi¸m  hé hoÆc ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt. §i Ò u  8.  Thñ tôc göi tiÒn göi tiÕt kiÖm 1. Thñ tôc göi tiÒn göi tiÕt kiÖm lÇn ®Çu: a. Ngêi göi tiÒn ph¶i trùc tiÕp thùc hiÖn giao dÞch  göi   tiÒn   t¹i   tæ   chøc   nhËn   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   vµ   xuÊt  tr×nh c¸c giÊy tê sau: ­ §èi víi ngêi göi tiÒn lµ c¸ nh©n ViÖt Nam ph¶i xuÊt  tr×nh Chøng minh nh©n d©n. ­   §èi   víi   ngêi   göi   tiÒn   lµ   c¸   nh©n   níc   ngoµi   ph¶i  xuÊt tr×nh hé  chiÕu cã  thêi h¹n hiÖu lùc cßn l¹i dµi h¬n  kú  h¹n göi tiÒn (®èi víi trêng  hîp  nhËp,  xuÊt c¶nh   ®îc  miÔn thÞ  thùc); xuÊt tr×nh hé  chiÕu kÌm thÞ  thùc cã  thêi  h¹n hiÖu lùc cßn l¹i dµi h¬n kú h¹n göi tiÒn (®èi víi tr ­ êng hîp nhËp, xuÊt c¶nh cã thÞ thùc). ­ §èi víi ngêi göi tiÒn lµ ngêi gi¸m hé hoÆc ngêi ®¹i  diÖn   theo   ph¸p   luËt,   ngoµi   viÖc   xuÊt   tr×nh   Chøng   minh  nh©n d©n hoÆc hé chiÕu, ph¶i xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê chøng   minh t c¸ch cña ngêi gi¸m hé hoÆc ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p  luËt cña ngêi cha thµnh niªn, ngêi mÊt n¨ng lùc hµnh vi  d©n sù, ngêi h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. b. Ngêi göi tiÒn  ®¨ng ký  ch÷  ký  mÉu lu t¹i tæ chøc  nhËn   tiÒn  göi  tiÕt   kiÖm.   Trêng   hîp   ngêi   göi   tiÒn   kh«ng  thÓ  viÕt  ®îc díi bÊt kú  h×nh thøc nµo th×  tæ chøc nhËn  tiÒn göi tiÕt kiÖm híng dÉn cho ngêi göi tiÒn  ®¨ng ký  m∙  sè hoÆc ký hiÖu ®Æc biÖt thay cho ch÷ ký mÉu. c.   Ngêi   göi   tiÒn   thùc   hiÖn   c¸c   thñ   tôc   kh¸c   do   tæ  chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy ®Þnh.  d. Tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm thùc hiÖn c¸c thñ  tôc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm, më  tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt  kiÖm vµ  cÊp thÎ  tiÕt kiÖm cho ngêi göi tiÒn lÇn  ®Çu sau  khi ngêi göi tiÒn  ®∙ thùc hiÖn c¸c thñ  tôc nªu t¹i §iÓm  a, b, vµ c Kho¶n 1 §iÒu nµy. 2. Thñ tôc c¸c lÇn göi tiÒn göi tiÕt kiÖm tiÕp theo: a.  Thñ  tôc  nhËn tiÒn  göi  tiÕt kiÖm  do tæ  chøc nhËn  tiÒn göi tiÕt  kiÖm  quy  ®Þnh phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm,   ®iÒu  kiÖn kinh  doanh,  m« h×nh qu¶n  lý  cña tæ chøc nhËn  tiÒn  göi tiÕt kiÖm, ®¶m b¶o viÖc nhËn tiÒn göi tiÖn lîi, chÝnh   x¸c vµ an toµn tµi s¶n.  
 6. 6 b.  §èi víi  giao dÞch  göi  tiÒn vµo  thÎ  tiÕt  kiÖm   ®∙  cÊp, ngêi göi tiÒn cã  thÓ  thùc hiÖn trùc  tiÕp  hoÆc göi  th«ng qua ngêi kh¸c theo quy  ®Þnh cña tæ chøc nhËn tiÒn  göi tiÕt kiÖm.   §i Ò u  9.  ThΠtiÕt kiÖm  ThΠtiÕt kiÖm ph¶i cã c¸c yÕu tè chñ yÕu sau: ­ Tªn tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm; lo¹i tiÒn, sè  tiÒn; kú  h¹n göi tiÒn; ngµy göi tiÒn; ngµy  ®Õn h¹n thanh  to¸n (®èi  víi  tiÒn  göi tiÕt kiÖm cã  kú  h¹n); l∙i suÊt;  Ph¬ng   thøc   tr¶   l∙i;   thêi   ®iÓm   tr¶   l∙i;   ®Þa   ®iÓm   thanh  to¸n tiÒn gèc vµ l∙i. ­   Hä   tªn   vµ   ®Þa   chØ   cña   chñ   së   h÷u   tiÒn   göi   tiÕt  kiÖm,  cña   ®ång  chñ  së  h÷u  tiÒn  göi tiÕt kiÖm;  sè  Chøng  minh nh©n d©n hoÆc hé  chiÕu cña chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt  kiÖm, cña  ®ång chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm (trõ  trêng  hîp chñ  së  h÷u,  ®ång së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm cha  ®Õn  tuæi ®îc cÊp Chøng minh nh©n d©n hoÆc hé chiÕu). ­ Hä  tªn,  ®Þa chØ vµ  sè  Chøng minh nh©n d©n hoÆc hé  chiÕu cña ngêi gi¸m hé  hoÆc ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt  (chØ ¸p dông ®èi víi trêng hîp ngêi göi tiÒn lµ ngêi gi¸m  hé hoÆc ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt). ­   Sè   thÎ,   con   dÊu,   ch÷   ký   cña   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m  ®èc) tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm hoÆc ngêi  ®îc Tæng  gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) uû  quyÒn, ch÷  ký  cña giao dÞch viªn  cña tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm. ­ Quy   ®Þnh  vÒ  chuyÓn  quyÒn  së  h÷u,  cÇm  cè  thÎ  tiÕt  kiÖm t¹i chÝnh tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm; xö lý ®èi  víi c¸c trêng hîp rñi ro. ­     C¸c   néi   dung   ghi   chó,   chØ   dÉn   kh¸c   cña   tæ   chøc  nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm.  §i Ò u  10.  §ång chñ së h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm Thñ  tôc nhËn vµ  chi tr¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm trong tr ­ êng   hîp   ®ång   chñ   së   h÷u   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   do   tæ   chøc  nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy  ®Þnh phï  hîp víi c¸c v¨n b¶n  ph¸p luËt cã liªn quan. §i Ò u  11.  Sö dông tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm 1. Tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng  ® îc sö  dông  ®Ó  ph¸t hµnh sÐc vµ  thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n, trõ  trêng hîp quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu nµy.
 7. 7 2.   Tµi   kho¶n   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   b»ng   ®ång   ViÖt   Nam  cña   ngêi   c  tró   ®îc   sö   dông   ®Ó   chuyÓn   kho¶n   thanh   to¸n  tiÒn   vay   cña   chÝnh   chñ   së   h÷u   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   hoÆc  ®ång chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm t¹i tæ chøc nhËn tiÒn  göi tiÕt kiÖm  ®ã; hoÆc chuyÓn kho¶n sang tµi kho¶n kh¸c  do chÝnh chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm hoÆc  ®ång chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm lµ  chñ  tµi kho¶n t¹i tæ chøc nhËn  tiÒn göi tiÕt kiÖm ®ã. §i Ò u   12.   §Þa   ®iÓm   nhËn   vµ   chi   tr¶   tiÒn   göi   tiÕt  kiÖm 1. §èi víi mçi thÎ  tiÕt kiÖm, tæ chøc nhËn tiÒn göi  tiÕt kiÖm ®îc phÐp nhËn vµ chi tr¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm t¹i  ®Þa   ®iÓm   giao   dÞch   n¬i   cÊp   thÎ   hoÆc   c¸c   ®Þa   ®iÓm   giao  dÞch kh¸c cña tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm.  2. Trêng hîp thùc hiÖn viÖc nhËn vµ  chi tr¶ tiÒn göi   tiÕt kiÖm   ®èi  víi  mçi  thÎ  tiÕt  kiÖm t¹i nhiÒu   ®Þa   ®iÓm  giao dÞch,  tæ chøc  nhËn tiÒn göi tiÕt  kiÖm  ph¶i cã  c¸c  ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, c«ng nghÖ vµ tr×nh  ®é c¸n bé ®Ó ®¶m b¶o tiÖn lîi, chÝnh x¸c, bÝ mËt, an toµn   tµi   s¶n   cho   ngêi   göi   tiÒn   vµ   an   toµn   ho¹t   ®éng   cho   tæ  chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm.  §i Ò u  13.  L∙i suÊt vµ ph¬ng thøc tr¶ l∙i 1. Tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy  ®Þnh møc l∙i  suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm phï  hîp víi l∙i suÊt thÞ  trêng,  ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh vµ  an toµn ho¹t  ®éng cña tæ  chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm. 2. L∙i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm  ®îc quy  ®Þnh trªn c¬  së th¸ng (30 ngµy) hoÆc n¨m (360 ngµy).  3. Ph¬ng thøc tr¶ l∙i do tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt  kiÖm quy ®Þnh. §i Ò u  14.  H×nh thøc tiÒn göi tiÕt kiÖm 1. H×nh thøc tiÒn göi tiÕt kiÖm ph©n lo¹i theo kú h¹n   göi tiÒn gåm tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú  h¹n vµ  tiÒn göi  tiÕt kiÖm cã  kú  h¹n. Kú  h¹n göi tiÒn cô  thÓ  do tæ chøc  nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy ®Þnh. 2.   H×nh   thøc   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   ph©n   lo¹i   theo   c¸c  tiªu   chÝ   kh¸c   do   tæ   chøc   nhËn   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   quy  ®Þnh.
 8. 8 § i Ò u  15.  Rót gèc vµ l∙i tiÒn göi tiÕt kiÖm 1. Ngêi göi tiÒn thùc hiÖn c¸c thñ tôc sau: a. XuÊt tr×nh thΠtiÕt kiÖm b. Nép giÊy rót tiÒn cã ch÷ ký ®óng víi ch÷ ký mÉu ®∙   ®¨ng ký t¹i tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm. c.   §èi   víi   c¸   nh©n   ViÖt   Nam   ph¶i   xuÊt   tr×nh   Chøng   minh nh©n d©n. §èi víi ngêi göi tiÒn lµ c¸ nh©n níc ngoµi  ph¶i xuÊt tr×nh hé  chiÕu cßn thêi h¹n hiÖu lùc (®èi víi  trêng hîp nhËp, xuÊt c¶nh  ®îc miÔn thÞ  thùc); xuÊt tr×nh  hé  chiÕu kÌm thÞ  thùc cßn thêi h¹n hiÖu lùc (®èi víi tr­ êng hîp nhËp, xuÊt c¶nh cã thÞ thùc).  d.  §èi víi  trêng  hîp ngêi göi  tiÒn lµ   ngêi  gi¸m hé  hoÆc   ngêi   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p  luËt,   ngêi   göi   tiÒn  ngoµi  viÖc thùc hiÖn c¸c thñ  tôc nªu t¹i §iÓm a, b, vµ  c Kho¶n   1 §iÒu nµy ph¶i xuÊt tr×nh thªm c¸c giÊy tê  chøng minh t  c¸ch cña ngêi gi¸m hé  hoÆc ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt  cña ngêi cha thµnh  niªn,  ngêi mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n  sù, ngêi h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. e.   Ngêi   göi   tiÒn   thùc   hiÖn   c¸c   thñ   tôc   kh¸c   do   tæ  chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy ®Þnh.  2. Tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy  ®Þnh thñ  tôc  chi tr¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm, ®iÒu  kiÖn kinh doanh cña m×nh,  ®¶m b¶o viÖc chi tr¶ tiÒn göi  tiÕt kiÖm chÝnh x¸c vµ an toµn.   3. §ång tiÒn chi tr¶ gèc vµ  l∙i (®ång ViÖt Nam hoÆc  ngo¹i tÖ) lµ   ®ång tiÒn mµ  ngêi göi tiÒn  ®∙ göi. §èi víi  tiÒn göi tiÕt  kiÖm  b»ng ngo¹i  tÖ,  khi  ngêi göi tiÒn cã  yªu cÇu, tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm cã  thÓ  chi tr¶  gèc vµ l∙i b»ng ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ do tæ chøc nhËn   tiÒn göi tiÕt kiÖm quy  ®Þnh. ViÖc chi tr¶  ®èi víi ngo¹i  tÖ  lÎ   ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña tæ chøc nhËn tiÒn  göi tiÕt kiÖm.  4.  §èi víi  tiÒn göi  tiÕt  kiÖm cã   kú  h¹n,  trêng hîp  ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n trïng víi ngµy nghØ, ngµy nghØ lÔ   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, viÖc chi tr¶ gèc vµ l∙i tiÒn  göi tiÕt kiÖm  ®îc thùc hiÖn vµo ngµy lµm viÖc tiÕp theo  ®Çu tiªn.  §i Ò u  16.  Rót tiÒn göi tiÕt kiÖm tríc h¹n 1. Ngêi göi tiÒn  ®îc rót tiÒn göi tiÕt kiÖm tríc h¹n  nÕu cã tho¶ thuËn víi tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm khi  göi tiÒn vµ ph¶i th«ng b¸o tríc yªu cÇu rót tiÒn tríc h¹n  theo quy ®Þnh cña tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm. 
 9. 9 2.  Trêng  hîp ngêi göi  tiÒn cã   nhu cÇu  rót tiÒn  göi  tiÕt kiÖm tríc h¹n  ®¸p øng  ®ñ  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu  16, ngêi göi tiÒn  ®îc hëng l∙i theo quy  ®Þnh cña tæ chøc  nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ  l∙i suÊt ¸p dông tèi  ®a kh«ng  vît qu¸ møc l∙i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n hiÖn  hµnh cña tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm.  3.  Trêng  hîp ngêi göi  tiÒn cã   nhu cÇu  rót tiÒn  göi  tiÕt   kiÖm   tríc   h¹n   nhng   kh«ng   ®¸p   øng   ®ñ   quy   ®Þnh   t¹i  Kho¶n 1 §iÒu 16, tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm cã  thÓ  vÉn cho phÐp ngêi göi tiÒn rót tiÒn tríc h¹n. Trong trêng  hîp   nµy,   ngêi   göi   tiÒn   ®îc   hëng   l∙i   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Kho¶n 2 §iÒu 16 nhng ph¶i chÞu mét møc phÝ   ®èi víi kho¶n  tiÒn göi tiÕt kiÖm rót tríc h¹n theo quy ®Þnh cña tæ chøc  nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm. 4.  Ngêi  göi tiÒn  t¹i c¸c  tæ chøc  tÝn dông  phi  ng©n  hµng chØ  ®îc rót gèc tiÒn göi tiÕt kiÖm tríc h¹n  ®èi víi  c¸c kho¶n tiÒn ®∙ cã thêi gian göi tõ mét n¨m trë lªn. 5. Tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy  ®Þnh thêi h¹n  tèi thiÓu ngêi göi tiÒn ph¶i th«ng b¸o tríc yªu cÇu rót  tiÒn tríc h¹n, l∙i suÊt vµ  møc phÝ  ¸p dông  ®èi víi tiÒn  göi tiÕt kiÖm rót tríc h¹n    §i Ò u  17.  Rót tiÒn göi tiÕt kiÖm theo thõa kÕ Thñ   tôc   rót   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   theo   thõa   kÕ   do   tæ  chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy ®Þnh phï hîp víi c¸c quy  ®Þnh vÒ  thõa kÕ  t¹i Bé  LuËt d©n sù  vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p  luËt cã liªn quan. §i Ò u  18.  Rót tiÒn göi tiÕt kiÖm theo giÊy ñy quyÒn  1. Tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy  ®Þnh c¸c yÕu  tè cÇn thiÕt cña giÊy ñy quyÒn ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cña chñ   së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm hoÆc  ®ång chñ  së  h÷u tiÒn göi  tiÕt kiÖm vµ  phï  hîp víi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã  liªn  quan. 2. Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña giÊy ñy  quyÒn,   tæ   chøc   nhËn   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   c¨n   cø   vµo   néi  dung   ñy   quyÒn   ®Ó   thùc   hiÖn   viÖc   chi   tr¶   tiÒn   göi   tiÕt  kiÖm. §i Ò u  19.  KÐo dµi kú h¹n göi tiÒn Khi  ®Õn h¹n thanh to¸n tiÒn göi tiÕt kiÖm cã  kú  h¹n,  nÕu ngêi göi tiÒn kh«ng  ®Õn lÜnh vµ  kh«ng cã  yªu cÇu g×  kh¸c th×  tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm cã  thÓ  nhËp l∙i 
 10. 10 vµo gèc vµ  kÐo dµi thªm mét kú  h¹n míi theo tháa thuËn  cña tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm víi ngêi göi tiÒn. §i Ò u  20.  ChuyÓn quyÒn së h÷u Tæ   chøc   nhËn   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   quy   ®Þnh   thñ   tôc   chuyÓn quyÒn së h÷u thΠtiÕt kiÖm phï hîp víi c¸c v¨n b¶n  ph¸p luËt cã liªn quan. §i Ò u   21.  Sö dông thΠtiÕt kiÖm lµm tµi s¶n b¶o ®¶m  tiÒn vay 1. ThÎ  tiÕt kiÖm  ®îc sö  dông lµm tµi s¶n cÇm cè  t¹i  c¸c tæ chøc tÝn dông theo c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o ®¶m tiÒn vay nÕu ®îc tæ chøc tÝn dông ®ã chÊp thuËn. 2. Khi sö  dông thÎ  tiÕt kiÖm lµm tµi s¶n cÇm cè, chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm hoÆc  ®ång chñ  së  h÷u tiÒn göi  tiÕt kiÖm ph¶i cam kÕt trêng hîp  ®Õn h¹n tr¶ nî  mµ  kh«ng  tr¶  ®îc nî  th×  tæ chøc tÝn dông cho vay cã  quyÒn yªu cÇu   tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm trÝch tµi kho¶n tiÒn göi  tiÕt   kiÖm   cña   m×nh   ®Ó   thanh   to¸n   tiÒn   gèc   vµ   l∙i   cña  kho¶n vay.   §i Ò u   22.   Møc thu  phÝ   ®èi  víi viÖc  nhËn,  chi tr¶  tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ  c¸c dÞch vô  liªn quan  ®Õn tiÒn göi  tiÕt kiÖm  1. ViÖc nhËn vµ chi tr¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm t¹i c¸c tæ  chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm  ®îc thùc hiÖn miÔn phÝ  (trõ  trêng hîp quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu 16 QuyÕt ®Þnh nµy). 2.  §èi víi  c¸c dÞch  vô  kh¸c  liªn  quan  ®Õn  tiÒn  göi  tiÕt kiÖm, tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy  ®Þnh møc  thu   phÝ   phï   hîp   víi   néi   dung,   ®iÒu   kiÖn   vµ   ph¬ng   thøc  thùc hiÖn dÞch vô cña tæ chøc m×nh. §i Ò u  23.  Xö lý c¸c trêng hîp rñi ro Tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm quy  ®Þnh viÖc xö  lý  c¸c trêng  hîp  nhµu  n¸t, r¸ch,  mÊt  thÎ  tiÕt  kiÖm vµ  c¸c  trêng hîp rñi ro kh¸c ®èi víi thΠtiÕt kiÖm theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt, phï hîp víi ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn kinh doanh   cña   m×nh   vµ   ®¶m   b¶o   quyÒn   lîi   hîp   ph¸p   cña   chñ   së   h÷u  tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   hoÆc   ®ång   chñ   së   h÷u   tiÒn   göi   tiÕt  kiÖm.
 11. 11 § i Ò u  24.  QuyÒn cña ngêi göi tiÒn 1.  Ngêi  göi tiÒn   ®îc  thanh  to¸n  ®Çy   ®ñ  tiÒn  gèc vµ  l∙i tiÒn göi tiÕt kiÖm theo tháa thuËn víi tæ chøc nhËn  tiÒn göi tiÕt kiÖm. 2.   Ngêi   göi   tiÒn   lµ   chñ   së   h÷u   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm  hoÆc  ®ång chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm  ® îc chuyÓn quyÒn  së  h÷u thÎ  tiÕt kiÖm,  ®îc  ®Ó  l¹i thõa kÕ  tiÒn göi tiÕt  kiÖm,  ®îc  ñy quyÒn cho ngêi kh¸c thùc hiÖn c¸c giao dÞch   rót tiÒn göi tiÕt kiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   Ngêi   göi   tiÒn   lµ   chñ   së   h÷u   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm  hoÆc  ®ång chñ  së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm  ®îc cÇm cè  thΠ tiÕt kiÖm  ®Ó  vay vèn t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông nÕu  ® îc tæ  chøc tÝn dông ®ã chÊp thuËn. 4. Ngêi göi tiÒn lµ  ngêi gi¸m hé, ngêi  ®¹i diÖn theo  ph¸p luËt ®îc quyÒn thùc hiÖn c¸c giao dÞch liªn quan ®Õn   tiÒn göi tiÕt kiÖm theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy vµ  quy  ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan.  §i Ò u  25.  Tr¸ch nhiÖm cña ngêi göi tiÒn 1. Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy vµ c¸c  tháa thuËn ®∙ cam kÕt víi tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm 2. Th«ng b¸o tríc vÒ  yªu cÇu rót tiÒn tríc h¹n theo  quy ®Þnh cña tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm. 3. Th«ng b¸o kÞp thêi viÖc mÊt thÎ  tiÕt kiÖm cho tæ  chøc   nhËn   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   khi   ph¸t   hiÖn   bÞ   mÊt   thΠ tiÕt kiÖm ®Ó tr¸nh bÞ lîi dông lµm tæn thÊt tµi s¶n. 4. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  nh÷ng thiÖt h¹i do kh«ng khai  b¸o kÞp thêi viÖc mÊt thΠtiÕt kiÖm víi tæ chøc nhËn tiÒn  göi tiÕt kiÖm.
 12. 12 § i Ò u  26.  QuyÒn cña tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm 1.  §îc quyÒn  tõ  chèi  viÖc  nhËn  vµ  chi tr¶  tiÒn  göi  tiÕt kiÖm nÕu ngêi göi tiÒn kh«ng thùc hiÖn theo ®óng c¸c   quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy vµ c¸c tháa thuËn ®∙ cam kÕt víi   tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm. 2. §îc quyÒn tõ  chèi viÖc chi tr¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm  ®èi víi thÎ  tiÕt kiÖm  ®∙ bÞ  lîi dông nhng kh«ng ph¶i do  lçi cña tæ chøc nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm. §i Ò u   27.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   tæ   chøc   nhËn   tiÒn   göi  tiÕt kiÖm 1. C¨n cø vµo Quy chÕ nµy vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã   liªn quan,  tæ chøc  nhËn tiÒn göi tiÕt  kiÖm  ban hµnh vµ  c«ng bè c«ng khai quy ®Þnh vÒ tiÒn göi tiÕt kiÖm trong hÖ  thèng cña m×nh. 2.  NhËn tiÒn  göi  tiÕt kiÖm  cña  c¸c c¸ nh©n  vµo  c¸c  ngµy vµ giê thùc hiÖn giao dÞch. 3. Thanh to¸n tiÒn gèc, l∙i tiÒn göi tiÕt kiÖm  ®óng   h¹n vµ ®Çy ®ñ.  4. C«ng bè c«ng khai l∙i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm, ph ­ ¬ng thøc tr¶ l∙i, møc thu phÝ   ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn göi  tiÕt kiÖm rót tríc h¹n (nÕu cã) vµ  møc thu phÝ   ®èi víi  c¸c dÞch vô  liªn quan  ®Õn tiÒn göi tiÕt kiÖm t¹i c¸c  ®Þa  ®iÓm nhËn, chi tr¶ tiÒn göi  tiÕt kiÖm. 5. Gi÷  bÝ  mËt sè  d  tiÒn göi cña chñ  së  h÷u tiÒn göi   tiÕt kiÖm  hoÆc   ®ång së  h÷u tiÒn göi tiÕt kiÖm  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®¶m b¶o an toµn tiÒn göi cho chñ së   h÷u   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   hoÆc   ®ång   së   h÷u   tiÒn   göi   tiÕt  kiÖm. 6. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  nh÷ng thiÖt h¹i, vi ph¹m, lîi  dông  ®èi víi tiÒn göi tiÕt kiÖm do lçi cña tæ chøc nhËn  tiÒn göi tiÕt kiÖm.  7.  C¸c tæ chøc  tÝn  dông cã   tr¸ch  nhiÖm  b¸o c¸o  cho  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   c¸c   sè   liÖu   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng  nhËn   vµ   chi   tr¶   tiÒn   göi   tiÕt   kiÖm   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh vÒ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª. 8. C¸c tæ chøc kh¸c cã  ho¹t  ®éng ng©n hµng  ®îc ph¸p  luËt cho phÐp nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm cã  tr¸ch nhiÖm b¸o  c¸o Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  t×nh h×nh nhËn vµ  chi tr¶ tiÒn  göi tiÕt kiÖm theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc.
 13. 13 § i Ò u  28.  Xö lý vi ph¹m C¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña Quy  chÕ nµy, tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh  vùc  tiÒn  tÖ  vµ  ho¹t   ®éng  ng©n hµng hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt vµ  ph¶i båi thêng vËt chÊt vÒ  nh÷ng thiÖt  h¹i ®∙ g©y ra. §i Ò u  29.  Söa ®æi, bæ sung ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2