Quyết định 1165-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 1165-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1165-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1165-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  N « n g   g hi Ö p  vµ  h¸t triÓn n « n g   ën n P th«n sè 1165­N N­B V T V/ Q §  n g µ y 5 th¸ng  n¨ m  1997 v Ò  viÖc c«n g  b è   a n h  6  d m ô c   Ët th Ó  thuéc di Ö n   v kiÓ m  d Þ c h  thùc v Ët  u Êt kh È u,  h Ë p  kh È u,  x n t¹m n h Ë p  t¸i u Êt,  x  t¹m xu Êt t¸i h Ë p,  n q u¸ c¶n h  n íc C é n g  h o µ  x∙ héi c h ñ  n g h Ü a Vi Öt  a m  n¨ m  1997  N ­ 1998. B é  tr ëng B é  N « n g nghiÖp vµ  h¸t P  triÓn n«ng th«n ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh 92/CP ngµy 27/11/1993 cña  ChÝnh phñ    vÒ híng  dÉn    thi hµnh Ph¸p  lÖnh  B¶o  vµ  vÖ  KiÓm   dÞch thùc vËt;   ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh 73/CP ngµy 01/11/1995 cña ChÝnh phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnn«ng th«n; ­C¨n  ®Ò     cø  nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  B¶o  thùc vËt, vÖ    Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1.­  Danh môc  vËt thÓ thuéc diÖn kiÓm  dÞch thùc vËt xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu,t¹m    nhËp    t¸ xuÊt,t¹m  i   xuÊtt¸ nhËp  qu¸ c¶nh        i vµ    l∙nhthæ  n­ ícCéng    hoµ      x∙héichñ nghÜa ViÖtNam:   1.Thùc    vËt: a. C©y     gièng    ivµ    phËn  c¸c lo¹  c¸c bé  cña c©y  dïng lµm  gièng      nh: h¹t, cµnh ghÐp,  ¾t  m ghÐp,  th©n gÇm, chåi,qu¶, rÔ, cñ, m«           thùc    vËt nu«i cÊy    trªnm«i  êng    tr nh©n t¹o. b. C©y    i c¸c bé    c¸c lo¹  vµ    phËn  cña  c©y      nh:nô, hoa,qu¶,cµnh,th©n,l¸          , rÔ,cñ,h¹t, vµ    phËn        vá  c¸cbé  kh¸cë      c¸cd¹ng  kh¸cnhau.   2. S¶n    phÈm   thùc vËt:g¹o,tÊm, bétmú,            malt,  c¸m, kh«    dÇu; c¸clo¹ h¹t:     i     ®iÒu, cµ    phª,l¹c,     ®Ëu   ®ç,              h¹ttiªu; bét,chÌ,sîi®ay, thuèc    ,   ít   l¸sîi l¸thuèc  ,   l¸  men   îu,men   r   thøc  ch¨n  ¨n  nu«i;gç  c¸c s¶n    vµ    phÈm  cña  cha  gç  chÕ  biÕn  hoÆc   chÕ   ®∙  biÕn    ®∙  îc tinh chÕ:  (trõgç  ®     thùc hiÖn    theo Th«ng    NN­ t 10­ PTLN/TT  ngµy  26/12/1996  söa  ®æi  §iÒu  vÒ   6  KiÓm   dÞch  thùc  vËt cña  Th«ng   li   sè  t ªnBé  06/TTLB  ngµy  02/4/1996 cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnn«ng  th«n    Th¬ng    Tæng  ­ Bé  m¹ivµ  côc    H¶i quan);m©y,    song,tre,     nøa,   chiÕu, cãi,r¬m,      i       r¹;c¸c lo¹  liÖu;c¸c lo¹  dîc     i th¶m  dÖt b»ng    len,b»ng   sîicã  nguån  gèc thùc vËt;b«ng      x¬. 3. C¸c  ic«n  lo¹  trïng,nÊm     bÖnh, tuyÕn trïng,vi khuÈn,      virus (ë    d¹ng  sèng  hoÆc  chÕt)vµ    i     c¸clo¹ tiªub¶n    thùc vËt,s¶n      phÈm  thùc vËt.   4. §Êt vµ      nh÷ng    vËt thÓ  kh¸c cã    kh¶ n¨ng g©y    mang  h¹ivµ  theo    visinh  vËtg©y        h¹itµinguyªn thùc vËt.     5.Ph¬ng    tiÖn vËn    chuyÓn    vËtthÓ  thuéc diÖn    kiÓm  dÞch  thùc vËt.  
  2. 2 §iÒu    2.­QuyÕt  ®Þnh  nµy  thay thÕ    b¶n  Phô    lôc"Danh  môc    vËt thÓ  thuéc diÖn    kiÓm  dÞch thùc vËt khixuÊt,nhËp          khÈu  qu¸ c¶nh  vµ    ViÖt Nam"    (Ban hµnh kÌm theo Th«ng   03/LTTT  t sè  ngµy  th¸ng 3  25    n¨m  1997  ªntÞch  li   gåm   N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n ­Tæng     côc    H¶i quan). §iÒu    «ng  3.­C¸c  Côc  ëng  tr Côc  B¶o  thùc vËt,Ch¸nh  vÖ      V¨n phßng  Bé  Thñ  ëng    vµ  tr c¸c®¬n  cã  ªnquan  vÞ  li   thùc hiÖn    quyÕt ®Þnh    nµy. §iÒu 4.­  QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy  th¸ng 6  09    n¨m  1997.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản