intTypePromotion=1

Quyết định 1198/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
81
lượt xem
11
download

Quyết định 1198/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1198/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1198/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc  ® n S è  1198/2001/Q§­N H N N  n g µ y   18 th¸ng 9 n¨ m   2001 V Ò  vi Ö c  s ö a  æ i  m é t s è  q u y  ® Þ n h  liªn u a n  ® Õ n  c¸c giao  Þ c h   ®  q d k ú  h ¹ n, h o¸n ® æ i  c ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  ® îc p h Ð p   kinh d o a n h   g o ¹i Ö   n  t T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc sè    cø    h Nh n   01/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m 1997  µ  Ët c¸c tæ  v Lu     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997. ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi; l    Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1.  öa  æi  Òu  Quy Õt  nh  è  S ® §i 3  ®Þ s 65/1999/Q§­NHNN7   µy  ng 25/2/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    Th ®è Ng h Nh n   vi quy  nh  êih¹n  èi ®Þ th   t   thiÓu vµ  èi a  ña    t   c giao dÞch  ú  ¹n nh  ®   k h   sau: "Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ®è c¸c tæ  td ®  giao dÞch    kú  ¹n,ho¸n ® æi  h    trong ph¹m    ú  ¹n    vik h sau: 1.Kú  ¹n tèi Óu:lµ7    h   thi     (b¶y)ngµy  Ó   õngµy  ý  îp ®ång    k t  kh  giao dÞch.   2.Kú  ¹n tèi®a:  µ180  éttr¨m t¸m  ¬i)ngµy  Ó   õngµy  ý  îp ®ång    h   l  (m     m   k t  kh  giao dÞch".   §i Ò u  Söa  æi  Òu  Quy Õt  nh  è  2.  ® §i 1  ®Þ s 289/2000/Q§­NHNN7   µy  ng 30/8/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    Th ®è Ng h Nh n   vi quy  nh ®Þ nguyªn t¾c    x¸c ®Þnh  û gi¸c¸c giao dÞch  èi®o¸ikú  ¹n,ho¸n  æi  ña    chøc  Ýn    t        h   h  ® c c¸c tæ  t dông  îcphÐp  ®  kinhdoanh  ¹itÖ      ngo   nh sau: "1.§èi víigiao  Þch  ÷a  ng  Öt Nam   µ  la M ü:       d gi ®å Vi   v §«    Møc   û gi¸¸p t      dông  cho  õng  ú  ¹n  èi®a  t k h t   kh«ng  îtqu¸ møc  Çn  û gi¸giao ngay    ông  v    tr t       ¸p d t¹  êi®iÓ m   ý  îp  ng  ú  ¹n,ho¸n  æi  éng  íimøc       i  th k h ®å kh   ® c v  gia t¨ng cho  Ðp   ph (tûlÖ  Çn    ph tr¨m  ña  c møc  Çn  û gi¸giao ngay) quy  nh  íitõng  ú  ¹n    tr t         ®Þ v  k h nh sau: 0,40%  ña  Çn tûgi¸giao ngay  i víi ú  ¹n tõ7  µy  n   ngµy c tr         ®è     h     ng ®Õ 30  k 1,50%  ña  Çn tûgi¸giao ngay  i víi ú  ¹n tõ31  µy  n   c tr         ®è     h     ng ®Õ 120  µy k ng 2,35%   ña  Çn  û    c tr t gi¸giao ngay  i  íikú  ¹n  õ 121  µy  n     ®è v   h t   ng ®Õ 180 ngµy
  2. 2 §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ  µy  ý. C¸c  ®Þ n c hi l     k t ng k   quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ t  i ®Þ n ®Ò b∙i b C¸c  îp ®ång  ú  ¹n,ho¸n  æi  ∙  ý  Õt  ícngµy  h  kh   ® ® k k tr   Quy Õt  nh  µy  ã  ®Þ nc hiÖu  ùckh«ng  éc ph¹m    iÒu  l  thu   vi® chØnh  ña  c Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 4.  C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V Qu¶n  ý ngo¹ihèi, l     Thñ   ëng    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ¬  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  ¬  t Héi  ng  ®å Qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  îc td ®  phÐp  kinh doanh  ¹itÖ  Þu    ngo   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2