Quyết định 12/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định 12/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2003/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 12/2003/Q -BTC NGÀY 24 THÁNG 01NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG THI T BN, V T TƯ THU C PH M VI GIÁM SÁT C A ĂNG KI M VI T NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c ngh c a B Giao thông v n t i t i Công văn s 4283/GTVT-TCKT ngày 13/11/2002 và theo ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng thi t b , v t tư thu c ph m vi giám sát c a ăng ki m Vi t Nam, bao g m: 1. Phí duy t thi t k thi t b , v t tư. 2. Phí ki m tra ch t lư ng s n phNm. 3. Phí ki m tra ch ng nh n phòng thí nghi m, tr m th và cơ s ch t o v t li u, s n phNm. 4. Phí ki m tra ch t lư ng container. 5. Phí ki m tra ch t lư ng các thi t b nâng. 6. Phí ki m tra ch t lư ng n i hơi và các thi t b ch u áp l c. 7. Phí ki m tra ch t lư ng thi t b , v t tư b ng phương pháp không phá hu 8. Phí sát h ch th hàn, nhân viên ki m tra không phá hu .
  2. i u 2: M c thu t i bi u phí này ã bao g m thu giá tr gia tăng nhưng chưa bao g m L phí c p gi y ch ng nh n ch t lư ng và an toàn k thu t và chi phí v ăn , i l i, thông tin liên l c ph c v công tác ki m nh nh ng nơi xa tr s trên 100 Km. i u 3: i v i nh ng công vi c ki m nh chưa ư c quy nh t i Bi u phí này thì phí ki m nh ư c tính theo th i gian th c hi n ki m nh, m c phí thu là 100.000 ng/1 gi . M c thu t i thi u cho 01 l n ki m nh là 100.000 ng/1 l n. i u 4: i tư ng n p phí theo quy nh t i Quy t nh này là các t ch c, cá nhân ư c cơ quan ăng ki m Vi t Nam th c hi n ki m tra ch t lư ng i v i thi t b , v t tư l p t trên phương ti n giao thông v n t i; Ki m chuNn các cơ s ch t o, tr m th , phòng thí nghi m và các i tư ng khác thu c ph m vi giám sát c a ăng ki m Vi t Nam ho c theo yêu c u. i u 5: M t s khái ni m trong Bi u phí ư c hi u như sau: 1. S n phNm ơn chi c: là các s n phNm ư c ch t o riêng l l p t, s d ng trên các phương ti n giao thông v n t i và công trình bi n. 2. S n phNm m u: là s n phNm ư c ch t o l n u tho mãn các yêu c u c a qui ph m và tiêu chuNn k thu t hi n hành làm cơ s ư c phép ch t o hàng lo t. 3. S n phNm ch t o hàng lo t: là s n phNm ư c ch t o theo lô s n phNm phù h p v i s n phNm m u ã ư c duy t. 4. Giá tính phí: là giá bán i v i s n phNm ch t o trong nư c ho c giá mua iv i s n phNm nh p khNu. i u 6: Quy t nh này có hi u l c thi hành t 01/02/2003 và thay th bi u giá ki m nh thi t b , v t tư và s n phNm công nghi p qui nh t i Quy t nh s 129/1999/Q -BVGCP ngày16/12/1999 c a Ban V t giá Chính ph v giá d ch v ăng ki m tàu bi n, phương ti n thu n i và s n phNm công nghi p c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam thu c ph m vi giám sát c a ăng ki m Vi t Nam và các văn b n hư ng d n có liên quan. i u 7: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, các cơ quan ki m nh và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Văn Tá ( ã ký) BI U PHÍ
  3. KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG THI T BN, V T TƯ THU C PH M VI GIÁM SÁT C A ĂNG KI M VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2003/Q /BTC ngày 24 tháng 01 năm 2003 c a B Tài chính) I. PHÍ DUY T THI T K THI T BN, V T TƯ 1. M c phí duy t thi t k thi t b , v t tư ư c tính theo % giá thi t k thi t b , v t tư qui nh t i Bi u 1. Bi u 1 STT Giá thi t k (tri u ng) M c phí (%) 1 n 10 6,0 2 n 10 n 50 5,5 3 n 50 n 100 5,0 4 Trên 100 n 200 4,5 5 Trên 200 4,0 2. M c phí duy t thi t k hoán c i, ph c h i ư c tính b ng 70% m c phí quy nh t i Bi u 1. 3. M c phí sao duy t ho c duy t s a i thi t k ã duy t ư c tính b ng 30% m c phí quy nh t i Bi u 1. II. PHÍ KI M TRA CH T LƯ NG S N PH M M c phí ki m tra ch t lư ng s n phNm tính theo % giá thành ch t o; giá thành lô s n phNm ho c giá mua nh p khNu quy nh t i Bi u 2. Bi u 2 STT i tư ng ki m tra M c phí M c phí t i thi u (nghìn ng) (%) 1 S n phNm m u ho c ch t o ơn chi c 1,0 500 2 S n phNm ch t o hàng lo t ho c nh p khNu 0,5 300 III. PHÍ KI M TRA CH NG NH N PHÒNG THÍ NGHI M, TR M TH VÀ CƠ S CH T O V T LI U, S N PH M M c phí ki m tra ch ng nh n phòng thí nghi m, tr m th và cơ s ch t o v t li u và s n phNm quy nh t i Bi u 3. Bi u 3
  4. i tư ng ki m tra M c phí (nghìn ng) Ki m tra l n u Ki m tra nh kỳ Phòng thí nghi m, tr m th và cơ s ch 2.000 1.000 t o v t li u, s n phNm IV. PHÍ KI M TRA CH T LƯ NG CONTAINER 1. M c phí ki m tra ch t lư ng container lo i 20 feet theo quy nh t i Bi u 4 Bi u 4 STT Lo i container 20 feet M c phí (nghìn ng) 1 Ch hàng khô 200 2 ng nhi t, ch a hàng l ng và các lo i container khác 250 2. Phí ki m tra ch t lư ng container 40 feet b ng m c phí quy nh t i Bi u 4 nhân v i h s 1,5. V. PHÍ KI M TRA CH T LƯ NG CÁC THI T BN NÂNG 1. M c phí ki m tra l n u và b t thư ng quy nh t i Bi u 5 Bi u 5 STT S c nâng (t n) M c phí (nghìn ng) 1 Dư i 1 500 2 T 1 n3 600 3 Trên 3 n5 800 4 Trên 5 n 7.5 1.000 5 Trên 7.5 n 10 1.500 6 Trên 10 n 15 1.700 7 Trên 15 n 20 2.000 8 Trên 20 n 30 2.500 9 Trên 30 n 50 2.700 10 Trên 50 n 75 3.000 11 Trên 75 n 100 3.500 12 Trên 100 4.000 2. M c phí ki m tra nh kỳ ư c tính b ng 50% m c phí quy nh t i Bi u 5
  5. VI. PHÍ KI M TRA CH T LƯ NG N I HƠI VÀ CÁC THI T BN CHNU ÁP L C M c phí ki m tra ch t lư ng n i hơi và các thi t b ch u áp l c quy nh t i Bi u 6 Bi u 6 STT i tư ng ki m tra ơn v tính Công su t, dung tích M c phí (nghìn ng) 1 N i hơi t/h/cái Dư i 0,5 300 T 0,5 n1 500 Trên 1 n2 1.000 Trên 2 n4 1.500 Trên 4 n6 1.800 Trên 6 n 10 2.200 Trên 10 n 25 4.000 Trên 25 n 75 6.000 Trên 75 n 125 8.000 Trên 125 n 200 13.000 Trên 200 n 400 18.000 Trên 400 22.000 2 Bình ch u áp l c m3/bình Dư i 1 150 T 1 n2 300 Trên 2 n5 400 Trên 5 n 10 600 Trên 10 n 25 800 Trên 25 n 50 1.000 Trên 50 n 100 2.500 Trên 100 n 500 4.000 Trên 500 6.000 3 Chai ch a khí chai Chai tiêu chuNn 60 Chai phi tiêu chuNn 80 4 H th ng l nh 1.000kcal/h Dư i 30 1.000 T 30 n 50 1.500
  6. Trên 50 n 100 2.000 Trên 100 n 250 2.500 Trên 250 n 1.000 3.000 Trên 1.000 4.000 5 H th ng i u ch và h th ng H th ng có 20 mi ng 2.000 n p khí n p tr xu ng H th ng có 21 mi ng 3.000 n p tr lên. 6 ư ng ng d n các mét ư ng kính b ng 10 lo i không k dung ho c nh hơn150mm môi ư ng kính trên 15 150mm VII. PHÍ KI M TRA CH T LƯ NG THI T BN V T TƯ B NG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HU 1. M c phí ki m tra ch t lư ng thi t b v t tư b ng phương pháp không phá hu quy nh t i Bi u 7 Bi u 7 STT Phương pháp ki m tra, o và th ơn v tính M c phí (nghìn ng) 1 o chi u dày v t li u i m o 8 2 Dò khuy t t t b ng siêu âm mét ư ng hàn 80 2. M c phí ki m tra b ng các phương pháp không phá hu khác theo tho thu n v i khách hàng VIII. PHÍ SÁT H CH TH HÀN, NHÂN VIÊN KI M TRA KHÔNG PHÁ HU (NDT) M c phí sát h ch c p m i ho c gia h n gi y ch ng nh n th hàn, nhân viên ki m tra b ng phương pháp không phá hu (NDT) quy nh t i Bi u 8. Bi u 8 STT i tư ng ki m tra, ch ng nh n M c phí (nghìn ng/ ngư i) Sát h ch l n u Gia h n 1 Th hàn 400 200 2 Nhân viên ki m tra không phá hu 600 300
  7. B TÀI CHÍNH
Đồng bộ tài khoản