Quyết định 12/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
162
lượt xem
21
download

Quyết định 12/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 11/2006/QĐ-NHNN ngày 17/3/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ng©n hµng nhµ níc           Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt  nam              ViÖt nam   §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc                                        Sè : 12/2007/Q§­NHNN                    Hµ Néi, ngµy  22 th¸ng 3 n¨m 2007 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc söa ®æi Kho¶n 1 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè  11/2006/Q§­NHNN ngµy 17/3/2006 cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc vÒ viÖc söa ®æi  Phô lôc sè 3 Quy ®Þnh vÒ hÖ thèng m∙ ng©n hµng dïng  trong  giao dÞch thanh to¸n qua Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 02/2006/Q§­NHNN  ngµy 18/01/2006 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc                C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  n¨m   1997   vµ   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña  LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 2003;                              C¨n cø LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông n¨m  1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt  c¸c Tæ chøc tÝn dông n¨m 2004;                 C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/2003/N§­CP ngµy  19/5/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô,  quyÒn   h¹n   vµ   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ViÖt Nam;          Theo ®Ò nghÞ cña Trëng Ban Thanh to¸n, QuyÕt ®Þnh:                              §iÒu 1.  Söa ®æi Kho¶n 1 §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh sè 11/2006/Q§­NHNN ngµy 17/3/2006 cña Thèng ®èc 
  2. Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc söa ®æi Phô lôc sè 3 Quy  ®Þnh   vÒ  hÖ  thèng   m∙  ng©n   hµng   dïng   trong   giao  dÞch  thanh   to¸n   qua  Ng©n   hµng   Nhµ  níc  ban   hµnh  kÌm   theo  QuyÕt   ®Þnh   sè   02/2006/Q§­NHNN   ngµy   18/01/2006   cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc nh sau:            "§æi tªn giao dÞch cña Ng©n hµng th¬ng m¹i  cæ  phÇn   Toµn   CÇu  thµnh   Ng©n   hµng   th¬ng  m¹i   cæ  phÇn  DÇu   KhÝ   Toµn   CÇu   và   gi÷   nguyªn   ký   hiÖu   sè   thø   tù  trong cïng mét lo¹i ­ 320"           §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh  kÓ tõ ngµy 16/4/2007.                    §iÒu 3.  Ch¸nh V¨n phßng, Trëng Ban Thanh  to¸n, Côc trëng Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng;  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)  tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.     kt. Thèng ®èc    phã thèng ®èc    §∙ ký : NguyÔn §ång TiÕn N¬i nhËn: ­ Nh ®iÒu 3 (®Ó thùc hiÖn); ­ Ban l∙nh ®¹o NHNN(®Ó B/c); ­ VP ChÝnh phñ (2 b¶n); ­ Bé T ph¸p (®Ó kiÓm tra); ­ Lu VP, BTT, PC. 
Đồng bộ tài khoản