Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
188
lượt xem
32
download

Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Sè 121/2005/Q§­NHNN  ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ viÖc Ban hµnh Quy chÕ vÒ  kiÓm to¸n ®éc lËp ®èi víi c¸c  tæ chøc tÝn dông Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  LuËt c¸c   tæ chøc tÝn dông ngµy 12/12/1997;  ­ C¨n cø LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam ngµy 17/6/2003; LuËt söa  ®æi,   bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông   ngµy   15/6/2004; ­ C¨n cø nghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 15/11/2002   cña ChÝnh phñ  vÒ  nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  tr¸ch nhiÖm qu¶n   lý nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004   cña ChÝnh phñ vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  tæ   chøc tÝn dông phi ng©n hµng,  quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  c¸c v¨n b¶n:  QuyÕt   ®Þnh   sè   322/1999/Q§­NHNN5   ngµy   14/9/1999   vÒ   viÖc  ban hµnh Quy chÕ  tæ chøc thùc hiÖn kiÓm to¸n  ®éc lËp  ®èi  víi   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông;   QuyÕt   ®Þnh   sè   499/2000/NHNN5  ngµy 05/12/2000 vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña  Quy chÕ  tæ chøc thùc hiÖn kiÓm to¸n  ®éc lËp  ®èi víi tæ  chøc     tÝn   dông   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  322/1999/Q§­NHNN5 ngµy 14/9/1999 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc.
  2. 2 § i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô C¸c Ng©n hµng  vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Ch¸nh Thanh tra Ng©n  hµng   Nhµ   níc,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   thuéc  Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt Nam, Gi¸m   ®èc  Ng©n  hµng Nhµ  níc  Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vµ  c¸c tæ  chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Q uy ch Õ VÒ kiÓm to¸n ®éc lËp ®èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 121/2005/Q§­NHNN ngµy 02   th¸ng 02 n¨m 2005  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  §èi tîng ¸p dông: Quy chÕ nµy quy ®Þnh vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp ®èi víi c¸c  tæ chøc tÝn dông ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam (gäi t¾t  lµ tæ chøc tÝn dông), gåm: 1. Tæ chøc tÝn dông Nhµ níc (trõ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x∙ héi).   2. Tæ chøc tÝn dông cæ phÇn.   3. Tæ chøc tÝn dông liªn doanh. 4. Quü tÝn dông nh©n d©n trung ¬ng. 5. Tæ chøc tÝn dông 100% vèn níc ngoµi.  6. Chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi.      §i Ò u  2.  Ph¹m vi kiÓm to¸n: 1.  B¸o c¸o  tµi chÝnh  hµng  n¨m cña  tæ chøc  tÝn dông  theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 1 Quy chÕ  nµy ph¶i  ® îc kiÓm to¸n  bëi   mét   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®éc   lËp   ®ñ   tiªu   chuÈn,  ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam.  2.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   yªu   cÇu   tæ   chøc   tÝn  dông   ph¶i   sö   dông     mét   hoÆc   mét   sè   dÞch   vô   kiÓm   to¸n   (kiÓm  to¸n   ho¹t   ®éng,  kiÓm   to¸n   tu©n   thñ)  khi  xÐt  thÊy   cÇn thiÕt trong mét sè trêng hîp sau:  a­   Tæ   chøc   tÝn   dông   cã   nguy   c¬   l©m   vµo   t×nh   tr¹ng  kiÓm so¸t ®Æc biÖt. b­  Tæ chøc  tÝn dông   ®îc  xem xÐt  ®Ó  c«ng  nhËn tho¸t  khái t×nh tr¹ng kiÓm so¸t ®Æc biÖt. c­   Tríc   khi   tæ   chøc   tÝn   dông   tham   gia   niªm   yÕt   vµ  ph¸t hµnh  cæ phiÕu  lÇn  ®Çu ra c«ng  chóng t¹i Trung  t©m  giao dÞch chøng kho¸n hoÆc Së giao dÞch chøng kho¸n. d­  Tæ chøc  tÝn dông   ®îc  s¸p nhËp,  b¸n  l¹i hoÆc  hîp  nhÊt.
  4. 4 ®­ C¸c trêng hîp kh¸c do Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  quyÕt ®Þnh.
  5. 5 Ch¬ng II Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ §i Ò u   3.  B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña tæ chøc tÝn  dông ph¶i ®îc kiÓm to¸n ®éc lËp, gåm: 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. 3. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. 4. C¸c thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. §i Ò u  4.  KÕt qu¶ kiÓm to¸n ®éc lËp: 1. KÕt qu¶ kiÓm to¸n ®éc lËp ®èi víi tæ chøc tÝn dông  ®îc thÓ  hiÖn díi h×nh thøc: b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ  th qu¶n  lý kÌm nh÷ng tµi liÖu, b»ng chøng liªn quan.  2.  B¸o c¸o  kiÓm to¸n   ®èi  víi tæ chøc  tÝn  dông ph¶i  tu©n   thñ   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i:   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2004/N§­CP  ngµy 30/3/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  kiÓm to¸n  ®éc lËp, chuÈn  mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam (hoÆc chuÈn mùc kiÓm to¸n quèc tÕ  ®îc   thõa   nhËn   t¹i   ViÖt   Nam)   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   ph¸p   luËt  hiÖn hµnh cña ViÖt Nam liªn quan viÖc kiÓm to¸n  ®éc lËp  ®èi víi tæ chøc tÝn dông. 3. Th  qu¶n lý   ®îc kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  vµ  doanh  nghiÖp kiÓm to¸n sö dông ®Ó tr×nh bµy vÒ nh÷ng vÊn ®Ò, sù  kiÖn   cô   thÓ   trong  qu¸  tr×nh   kiÓm   to¸n,   gåm:   hiÖn   tr¹ng   thùc tÕ, kh¶ n¨ng rñi ro, kiÕn nghÞ cña kiÓm to¸n viªn vµ  ý   kiÕn   cña   ngêi   qu¶n   lý   cña   tæ   chøc   tÝn   dông   ®îc   kiÓm  to¸n liªn quan  ®Õn sù  kiÖn  ®ã. Th  qu¶n lý  ph¶i bao gåm  c¸c néi dung chÝnh sau: a­ Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn chung, ph¹m vi cña cuéc kiÓm  to¸n vµ c¸c yªu cÇu cÇn bæ sung. b­ §¸nh gi¸ nh÷ng thay ®æi vÒ c¸c chÝnh s¸ch vµ th«ng   lÖ  kÕ  to¸n quan träng ¶nh hëng  ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh cña  tæ chøc tÝn dông. c­ Nh÷ng rñi ro cã  thÓ  ¶nh hëng lín  ®Õn c¸c b¸o c¸o  tµi chÝnh cña tæ chøc tÝn dông. d­   C¸c   sai   sãt   vµ   yÕu   kÐm   lín   trong   hÖ   thèng   kiÓm  tra, kiÓm  so¸t  néi bé  cña  tæ chøc  tÝn  dông,  nh÷ng  nghi  ngê  vÒ  tÝnh trung thùc cña c¸n bé  qu¶n lý  vµ  c¸c hµnh vi   gian lËn cña c¸n bé, nh©n viªn cña tæ chøc tÝn dông. ®­   Nh÷ng   ®Ò   xuÊt   ®iÒu   chØnh   cña   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n vµ  kiÓm to¸n viªn  ®èi víi vô  viÖc, sù  kiÖn (®∙  ®îc  tæ chøc tÝn dông h¹ch to¸n hoÆc cha h¹ch to¸n) ®∙ hoÆc cã 
  6. 6 thÓ  ¶nh hëng lín  ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh cña tæ chøc tÝn  dông. e­ Nh÷ng  ý  kiÕn kh«ng thèng nhÊt víi Ban l∙nh  ®¹o tæ  chøc tÝn dông vÒ  c¸c vÊn  ®Ò  cã  thÓ  ¶nh hëng lín  ®Õn b¸o  c¸o tµi chÝnh hoÆc ®Õn ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn vµ doanh  nghiÖp   kiÓm   to¸n.   KiÓm   to¸n   viªn   vµ   doanh   nghiÖp   kiÓm  to¸n cÇn nªu râ  t×nh tr¹ng gi¶i quyÕt nh÷ng  ý  kiÕn kh«ng  thèng nhÊt ®ã vµ møc ®é ¶nh hëng cña vÊn ®Ò.  g­ Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c ®∙ ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång  kiÓm to¸n. 4. Nh÷ng tµi liÖu, b»ng chøng liªn quan ®Õn nhËn xÐt,   kÕt luËn, kiÕn nghÞ cña kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ vµ doanh   nghiÖp kiÓm to¸n t¹i b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ  th  qu¶n lý  vÒ  nh÷ng sai ph¹m, rñi ro vµ   ý  kiÕn cña kiÓm so¸t viªn néi  bé  cña tæ chøc tÝn dông  ®îc kiÓm to¸n ph¶i  ®îc göi kÌm  víi b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ th qu¶n lý. §i Ò u   5.   Tiªu   chuÈn,   ®iÒu   kiÖn   lùa   chän   doanh  nghiÖp kiÓm to¸n ®Ó thùc hiÖn kiÓm to¸n tæ chøc tÝn dông: Ngoµi   viÖc   ®¶m   b¶o   tu©n   thñ   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh   sè   105/2004/N§­CP   ngµy   30/3/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ  kiÓm   to¸n   ®éc   lËp   vµ   Th«ng   t  sè   64/2004/TT­BTC   ngµy  29/6/2004 cña Bé Tµi ChÝnh híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu  cña   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2004/N§­CP   ngµy   30/3/2004,   doanh  nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. Cã  vèn  ®iÒu lÖ  hoÆc vèn chñ  së  h÷u tõ  03 tû   ®ång   trë   lªn   ®èi   víi   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   trong   níc;   Vèn  ®iÒu   lÖ   tèi   thiÓu   lµ   300.000   USD   ®èi   víi   doanh   nghiÖp  kiÓm to¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi.  2. Cã sè lîng kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ tõ 10 ngêi trë  lªn. Bè  trÝ   Ýt nhÊt 03 kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  tham gia  kiÓm to¸n mét tæ chøc tÝn dông. 3. C¸c kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ vµ ng êi ®¹i diÖn l∙nh  ®¹o cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n tham gia kiÓm to¸n tæ chøc   tÝn   dông   ph¶i   cã   ®ñ   c¸c   tiªu   chuÈn,   ®iÒu   kiÖn   nªu   t¹i  §iÒu 6 Quy chÕ nµy. 4. §∙ thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng kiÓm to¸n t¹i ViÖt Nam  tèi thiÓu lµ 03 n¨m.    5. Kh«ng cã quan hÖ vÒ kinh tÕ nh mua tr¸i phiÕu hoÆc  c¸c tµi s¶n, hïn vèn, liªn doanh, gãp cæ phÇn víi tæ chøc  tÝn dông ®îc kiÓm to¸n hoÆc ngîc l¹i. 6.   Kh«ng   lµ   kh¸ch   hµng   ®ang   hëng   nh÷ng   ®iÒu   kiÖn  u  ®∙i cña tæ chøc tÝn dông  ®îc kiÓm to¸n (nh  ®îc cÊp tÝn 
  7. 7 dông,   cÊp   b¶o   l∙nh   kh«ng   cã   ®¶m   b¶o,   cÊp   tÝn   dông   víi  ®iÒu kiÖn u ®∙i). 7.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   vµ   tæ   chøc   tÝn   dông   ®îc  kiÓm to¸n, kh«ng cã cïng mét chñ së h÷u tõ 5% trë lªn vèn   chñ së h÷u cña mçi bªn. 8. Kh«ng  ®ang hoÆc  ®∙ thùc hiÖn trong n¨m tríc liÒn  kÒ dÞch vô ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, dÞch vô   kiÓm to¸n néi bé,  ®Þnh gi¸ tµi s¶n, t vÊn qu¶n lý, t vÊn  tµi chÝnh cho tæ chøc tÝn dông ®ã. 9. Kh«ng thuéc ®èi tîng trong danh s¸ch th«ng b¸o cña  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   vÒ   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n  kh«ng  ®îc thùc hiÖn kiÓm to¸n tæ chøc tÝn dông, theo quy   ®Þnh t¹i §iÒu 9 kho¶n 2c Quy chÕ nµy.   §i Ò u   6.   Tiªu   chuÈn,   ®iÒu   kiÖn   ®èi   víi   c¸c   kiÓm  to¸n viªn hµnh nghÒ  vµ  ngêi  ®¹i diÖn l∙nh  ®¹o cña doanh  nghiÖp kiÓm to¸n tham gia kiÓm to¸n tæ chøc tÝn dông:  Ngoµi   viÖc   ®¶m   b¶o   tu©n   thñ   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh sè    105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  kiÓm   to¸n   ®éc   lËp   vµ   Th«ng   t  sè   64/2004/TT­BTC   ngµy  29/6/2004 cña Bé Tµi ChÝnh híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu  cña NghÞ   ®Þnh sè  105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004, c¸c kiÓm  to¸n viªn hµnh nghÒ  vµ  ngêi  ®¹i diÖn l∙nh  ®¹o cña doanh  nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. Cã  tªn trong danh s¸ch hµnh nghÒ  kiÓm to¸n  ® îc Bé  Tµi chÝnh x¸c nhËn. 2. KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  lµ  ng êi ViÖt Nam ph¶i cã  Ýt   nhÊt   02   n¨m   kinh   nghiÖm   kiÓm   to¸n   sau   ngµy   ®îc   cÊp  Chøng chØ kiÓm to¸n viªn. 3. KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ lµ ngêi níc ngoµi ph¶i cã  Ýt nhÊt 02 n¨m kinh nghiÖm hµnh nghÒ  kiÓm to¸n t¹i ViÖt  Nam. 4.  Kh«ng  ph¶i lµ   cæ  ®«ng  hoÆc lµ   ngêi  ®¹i  diÖn hîp  ph¸p cho cæ  ®«ng cã  quyÒn tham gia bá  phiÕu t¹i §¹i héi  ®ång cæ ®«ng cña tæ chøc tÝn dông ®îc kiÓm to¸n. 5. Kh«ng ph¶i lµ  thµnh viªn Ban kiÓm so¸t, Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng Gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc), KÕ to¸n   trëng cña tæ chøc tÝn dông ®îc kiÓm to¸n. 6. Kh«ng ph¶i lµ kh¸ch hµng ®ang hëng nh÷ng ®iÒu kiÖn  u   ®∙i   cña   tæ   chøc   tÝn   dông   ®îc   kiÓm   to¸n   (nh  cÊp   tÝn  dông,   cÊp   b¶o   l∙nh   kh«ng   cã   ®¶m   b¶o,   cÊp   tÝn   dông   víi  ®iÒu kiÖn u ®∙i). 7. Kh«ng cã  quan hÖ  hä  hµng th©n thuéc (bè, mÑ, vî,  chång,   con,   anh,   chÞ   em   ruét)   víi   thµnh   viªn   Héi   ®ång 
  8. 8 qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t, Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m   ®èc), Phã Tæng Gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc), KÕ to¸n tr ëng cña  tæ chøc tÝn dông ®îc kiÓm to¸n. §i Ò u   7.   NghÜa   vô,   tr¸ch   nhiÖm   cña   doanh   nghiÖp  kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ: 1. N¾m v÷ng c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan  ®Õn  b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc tÝn dông.   2. Gi¶i tr×nh hoÆc cung cÊp th«ng tin, sè  liÖu liªn   quan  ®Õn ho¹t  ®éng kiÓm to¸n theo yªu cÇu cña Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam khi cã khiÕu n¹i. 3. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, nÕu ph¸t hiÖn tæ chøc   tÝn dông  ®îc kiÓm  to¸n  kh«ng tu©n  thñ  ph¸p  luËt vµ  c¸c  quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc kiÓm to¸n  th×  ph¶i th«ng b¸o vµ  kiÕn nghÞ  cho tæ chøc tÝn dông  ®îc  kiÓm to¸n cã  biÖn ph¸p ng¨n ngõa, söa ch÷a vµ  xö  lý  sai  ph¹m; ghi  ý  kiÕn vµo B¸o c¸o kiÓm to¸n hoÆc Th  qu¶n lý  theo yªu cÇu t¹i §iÒu 4 kho¶n 2, 3 Quy chÕ nµy. 4. Sau khi ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n, nÕu cã  nghi  ngê  hoÆc cã  ph¸t hiÖn tæ chøc tÝn dông  ®îc kiÓm to¸n cã  nh÷ng sai ph¹m träng yÕu do kh«ng tu©n thñ  ph¸p luËt vµ  c¸c   quy   ®Þnh   liªn   quan   ®Õn   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   ®îc   kiÓm  to¸n   th×   doanh   nghiÖp  kiÓm   to¸n   ph¶i   thùc  hiÖn   c¸c   thñ   tôc   th«ng   b¸o   cho   ®¬n   vÞ   ®îc   kiÓm   to¸n   vµ   ngêi   thø   ba  theo quy  ®Þnh  cña  chuÈn  mùc kiÓm to¸n  vµ  th«ng  b¸o cho  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam.   5. B¶o mËt th«ng tin theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  kiÓm to¸n 6.   Thùc   hiÖn   c¸c   nghÜa   vô   vµ   tr¸ch   nhiÖm   kh¸c   theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   8.  NghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc tÝn dông  ®îc kiÓm to¸n: 1.   ChËm   nhÊt   lµ   30   ngµy   tríc   khi   kÕt   thóc   n¨m   tµi  chÝnh, ph¶i lùa chän doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ  c¸c kiÓm  to¸n viªn hµnh nghÒ ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn theo Quy chÕ   nµy.   ViÖc   chän   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®Ó   kiÓm   to¸n   tæ  chøc tÝn dông  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ ®Êu thÇu.    2. Cung cÊp chÝnh x¸c,  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi c¸c tµi liÖu  cÇn   thiÕt   phôc   vô   c«ng   t¸c   kiÓm   to¸n   theo   ®Ò   nghÞ   cña  doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ. 3.  Trong  thêi h¹n  120 ngµy  kÓ  tõ   ngµy kÕt  thóc  n¨m  tµi chÝnh, ph¶i göi kÕt qu¶ kiÓm to¸n  ®éc lËp, gåm: b¸o 
  9. 9 c¸o   kiÓm   to¸n   vµ   th  qu¶n   lý   kÌm   nh÷ng   tµi   liÖu,   b»ng  chøng liªn quan cho Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; cô thÓ: a­ Göi 02 b¶n kÕt qu¶ kiÓm to¸n  ®éc lËp vÒ  Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt Nam (Thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  Vô  C¸c  Ng©n hµng hoÆc Vô  C¸c tæ chøc tÝn dông hîp t¸c  ®èi víi  b¸o c¸o cña  Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng). b­ Riªng tæ chøc tÝn dông cæ phÇn göi thªm 01 b¶n kÕt  qu¶   kiÓm   to¸n   ®éc   lËp   cho   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi   nh¸nh  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng n¬i  ®¬n vÞ   ®Æt trô  së chÝnh. 4. KÞp thêi b¸o c¸o, gi¶i tr×nh vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn göi  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam xem xÐt, gi¶i quyÕt theo quy  ®Þnh ph¸p luËt ®èi víi trêng hîp:      a­ Kh«ng  ®¶m b¶o  ®óng thêi h¹n göi kÕt qu¶ kiÓm to¸n  ®éc lËp.   b­   Ph¸t   sinh   nh÷ng   bÊt   ®ång,   tranh   chÊp   vÒ   kÕt   qu¶  kiÓm to¸n ®éc lËp.   5. ChÊp hµnh thêi h¹n göi kÕt qu¶ kiÓm to¸n  ®éc lËp  theo ®óng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy vµ thùc hiÖn viÖc  c«ng bè  c«ng khai th«ng tin tµi chÝnh theo  ®óng quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. ViÖc c«ng bè c«ng khai th«ng tin tµi chÝnh cña   tæ   chøc   tÝn   dông   trong   trêng   hîp   tæ   chøc   tÝn   dông   vµ  doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   cha   gi¶i   quyÕt   xong   nh÷ng   bÊt  ®ång, tranh chÊp liªn quan ®Õn kÕt qu¶ kiÓm to¸n, do Ng©n   hµng Nhµ níc ViÖt Nam quyÕt ®Þnh. §i Ò u   9.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vµ  Thanh tra  Ng©n hµng Nhµ níc:   1. Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng: Trong   thêi   h¹n   tèi   ®a   30   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   ngµy  nhËn  ®îc b¶n  kÕt qu¶ kiÓm to¸n  ®éc lËp hoÆc v¨n b¶n b¸o   c¸o cña tæ chøc tÝn dông cæ phÇn, ph¶i  c¨n cø chuÈn mùc   kiÓm   to¸n,   kÕt   qu¶   gi¸m   s¸t   tõ   xa,   kÕt   qu¶   thanh   tra,  kiÓm tra vµ  c¸c tµi liÖu kh¸c (nÕu cã)  ®Ó  xem xÐt vµ  cã  v¨n b¶n göi Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam  (Thanh  tra Ng©n  hµng Nhµ níc vµ Vô C¸c Ng©n hµng): a­ B¸o c¸o viÖc khai th¸c vµ  xö  lý  kÕt qu¶ kiÓm to¸n  ®éc lËp ®èi víi tæ chøc tÝn dông. b­ §Ò xuÊt xö lý trêng hîp nªu t¹i §iÒu 8 kho¶n 4 Quy  chÕ nµy.  c­ KiÕn nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam:  ®a vµo danh  s¸ch doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh«ng ®îc thùc hiÖn kiÓm to¸n 
  10. 10 c¸c tæ chøc tÝn dông trong n¨m tiÕp theo; Yªu cÇu tæ chøc  tÝn dông cæ phÇn thùc hiÖn mét hoÆc mét sè  dÞch vô  kiÓm  to¸n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 kho¶n 2 Quy chÕ  nµy hoÆc  ph¶i thùc  hiÖn  l¹i viÖc kiÓm to¸n   ®éc  lËp  khi  xÐt  thÊy  cÇn thiÕt.   2. Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc:  a­  C¨n cø viÖc  tu©n  thñ  Quy  chÕ  nµy,  c¸c  chuÈn  mùc  kiÓm   to¸n,   kÕt   qu¶   gi¸m   s¸t   tõ   xa,   kÕt   qu¶   thanh   tra,  kiÓm   tra,   c¸c   tµi   liÖu   kh¸c   (nÕu   cã)   vµ   kiÕn   nghÞ   cña  Ng©n   hµng  Nhµ  níc   Chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung ¬ng (®èi víi tæ chøc tÝn dông cæ phÇn) ®Ó: ­ Khai th¸c vµ  xö  lý  kÕt qu¶ kiÓm to¸n  ®éc lËp  ®èi  víi tæ chøc tÝn dông; ­ B¸o  c¸o,  ®Ò  xuÊt  Thèng  ®èc Ng©n  hµng  Nhµ  níc  xem  xÐt, gi¶i quyÕt vÒ  trêng hîp nªu t¹i §iÒu 8 kho¶n 4 Quy  chÕ nµy;   ­ Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi tæ chøc tÝn dông  vÒ  nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  kiÓm to¸n  ®éc  lËp   theo   Quy   chÕ   nµy   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   cã  liªn quan; ­ Tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc: th«ng qua danh  s¸ch doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh«ng ®îc thùc hiÖn kiÓm to¸n  c¸c tæ chøc tÝn dông trong n¨m tiÕp theo; Yªu cÇu tæ chøc  tÝn dông thùc hiÖn mét hoÆc mét sè dÞch vô kiÓm to¸n theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 kho¶n 2 Quy chÕ  nµy hoÆc ph¶i thùc  hiÖn l¹i viÖc kiÓm to¸n ®éc lËp khi xÐt thÊy cÇn thiÕt.   b­ Cã   ý  kiÕn vÒ  nghiÖp vô  chuyªn m«n thuéc lÜnh vùc  tiÒn tÖ, ng©n hµng trong b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ  th qu¶n lý  cña   tæ   chøc   tÝn   dông,   khi   cã   yªu   cÇu   cña   c¬   quan   ph¸p  luËt. c­ Tríc ngµy 30 th¸ng 9 hµng n¨m, göi v¨n b¶n th«ng  b¸o   vÒ   danh   s¸ch   doanh   nghiÖp  kiÓm   to¸n   kh«ng   ® îc   thùc  hiÖn kiÓm to¸n tæ chøc tÝn dông trong n¨m tiÕp theo ®∙ ®­ îc Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc th«ng qua cho c¸c tæ chøc  tÝn dông vµ  doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®ã  biÕt  ®Ó  thùc hiÖn  (nÕu cã).    §i Ò u   10.   ViÖc xö  lý  c¸c bÊt  ®ång hoÆc tranh chÊp  vÒ  kÕt qu¶ kiÓm to¸n  ®éc lËp gi÷a tæ chøc tÝn dông  ®îc  kiÓm to¸n vµ  doanh nghiÖp kiÓm to¸n, thùc hiÖn theo quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   35   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2004/N§­CP   ngµy   30/3/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  kiÓm to¸n  ®éc lËp vµ  c¸c v¨n  b¶n ph¸p luËt cã liªn quan.  
Đồng bộ tài khoản