Quyết định 121/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
184
lượt xem
20
download

Quyết định 121/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 121/2009/QĐ-TTg về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 121/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 121/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V CƠ CH HO T NG C A CÁC CƠ S D Y NGH THU C B QU C PHÒNG VÀ CHÍNH SÁCH H TR B I XU T NGŨ H C NGH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. Cơ ch ho t ng c a các cơ s d y ngh thu c B Qu c phòng Các cơ s d y ngh thu c B Qu c phòng ư c th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p như các cơ s d y ngh c a các B , ngành Trung ương quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph . i u 2. Chính sách h tr b i xu t ngũ h c ngh . 1. B i xu t ngũ có nhu c u h c ngh ư c Nhà nư c h tr m t l n h cm t ngh . 2. i v i trư ng h p b i xu t ngũ h c ngh trình trung c p, cao ng. a) ư c h c ngh theo cơ ch t hàng i v i các cơ s d y ngh theo quy nh t i Quy t nh s 39/2008/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch , u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c; b) ư c vay ti n h c ngh theo Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 thàng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng i v i h c sinh, sinh viên. 3. i v i trư ng h p b i xu t ngũ h c ngh trình sơ c p a) ư c c p “Th h c ngh ” có giá tr t i a b ng 12 tháng ti n lương t i thi u chung t i th i i m h c ngh và có giá tr s d ng trong 01 năm k t ngày c p th . “Th h c ngh ” s d ng không úng quy nh s b thu h i và x lý theo quy nh c a pháp lu t;
  2. b) Nhà nư c thanh toán chi phí ào t o cho cơ s d y ngh căn c vào “Th h c ngh ”, chi phí ào t o th c t c a ngh ã h c và ch ng ch h c ngh ã c p cho h c viên nhưng không cao hơn giá tr c a “Th h c ngh ”. Trư ng h p chi phí ào t o c a ngh h c cao hơn giá tr c a “Th h c ngh ” thì ngư i h c t chi tr ph n chênh l ch cho cơ s d y ngh . i u 3. Kinh phí th c hi n Ngu n kinh phí th c hi n i m a kho n 2, kho n 3 i u 2 c a Quy t nh này ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Qu c phòng. i u 4. T ch c th c hi n 1. B Qu c phòng có trách nhi m a) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n các cơ s d y ngh thu c B Qu c phòng th c hi n i u 1 c a Quy t nh này; b) In, c p và qu n lý “Th h c ngh ”; c) Hư ng d n các cơ s d y ngh cho b i xu t ngũ xây d ng m c chi phí ào t o cho t ng ngh , t ng c p trình theo quy nh; d) Quy nh trình t , th t c v : ăng ký h c ngh , c p “Th h c ngh ” cho b i xu t ngũ; t ch c u th u t hàng d y ngh ; thanh quy t toán kinh phí hàng năm cho các cơ s d y ngh theo quy nh t i i m a kho n 2, kho n 3 i u 2 c a Quy t nh này; ) T ch c d y ngh cho b i xu t ngũ thông qua các cơ s d y ngh thu c B Qu c phòng và các cơ s d y ngh khác thu c h th ng giáo d c qu c dân theo quy nh t i Quy t nh này; e) T ng h p d toán kinh phí d y ngh cho b i xu t ngũ hàng năm g i B Tài chính và B K ho ch và u tư; g) Hàng năm, t ch c t ki m tra, giám sát, ánh giá tình hình th c hi n chính sách h tr b i xu t ngũ h c ngh g i B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 2. B Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m Ch trì, ph i h p v i các B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Qu c phòng ki m tra, giám sát tình hình th c hi n chính sách h tr b i xu t ngũ h c ngh ; t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. B Tài chính có trách nhi m a) T ng h p d toán ngân sách d y ngh cho b i xu t ngũ hàng năm trình Chính ph ;
  3. b) Ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n các cơ s d y ngh thu c B Qu c phòng th c hi n i u 1 c a Quy t nh này; c) Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B K ho ch và u tư, B Qu c phòng ki m tra, giám sát tình hình th c hi n chính sách h tr b i xu t ngũ h c ngh . 4. B K ho ch và u tư có trách nhi m a) Ph i h p v i B Tài chính cân i ngân sách hàng năm m b o kinh phí h tr th c hi n chính sách h tr b i xu t ngũ h c ngh ; b) Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B Qu c phòng ki m tra, giám sát tình hình th c hi n chính sách h tr b i xu t ngũ h c ngh . i u 5. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 23 tháng 11 năm 2009. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y Ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản