intTypePromotion=1

Quyết định 1232/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
137
lượt xem
17
download

Quyết định 1232/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1232/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bãi bỏ các quy định về nhận tiền gửi và cho vay áp dụng đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong giai đoạn thí điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1232/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   S è   1 2 3 2 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  24 th¸ng 9 n¨m 2004 VÒ viÖc b∙i bá c¸c quy ®Þnh  vÒ nhËn tiÒn göi vµ cho vay ¸p dông ®èi víi hÖ thèng  Quü tÝn dông nh©n d©n trong giai ®o¹n thÝ ®iÓm Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­  C¨n   cø  LuËt   C¸c  Tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña   LuËt C¸c Tæ chøc tÝn dông sè 20/2004/QH11 ngµy 15/6/2004; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu   tæ chøc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   15/9/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   48/2001/N§­CP   ngµy   13/8/2001   cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn dông   nh©n d©n; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  C¸c Tæ chøc tÝn dông   hîp t¸c, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   B∙i bá  c¸c QuyÕt  ®Þnh sè  24/Q§­NH17 ngµy  22/2/1994  cña  Thèng   ®èc   Ng©n   hµng  Nhµ  níc   ban   hµnh  Quy  chÕ  vÒ  huy  ®éng vèn, sö  dông vèn vµ  l∙i suÊt tÝn dông ¸p   dông  ®èi víi c¸c Quü  tÝn dông  nh©n  d©n thÝ   ®iÓm, QuyÕt  ®Þnh   sè   343/Q§­NH17   ngµy   4/12/1995   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc vÒ viÖc Bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÓm vÒ ®iÒu   hµnh vèn trong  hÖ  thèng  Quü  tÝn dông nh©n  d©n  vµ  QuyÕt  ®Þnh   sè   349/Q§­NH17   ngµy   11/12/1995   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tÝn dông   ¸p dông trong hÖ thèng Quü tÝn dông nh©n d©n .
  2. 2 § i Ò u   2.   Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung  ¬ng thùc hiÖn  viÖc më, sö  dông tµi kho¶n tiÒn göi vµ  cho vay  ®èi víi  Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  më   vµ sö dông tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n íc vµ tæ  chøc   tÝn   dông   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  1284/2002/Q§­NHNN ngµy 21/11/2002 vµ Quy chÕ vay vèn gi÷a  c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông  ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  1310/2001/Q§­NHNN ngµy 15/10/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc . §i Ò u   3.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u   4.   Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  C¸c tæ chøc  tÝn dông hîp t¸c, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng   Nhµ   níc   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ  Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng vµ  c¸c  Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2