Quyết định 1233/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
5
download

Quyết định 1233/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1233/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 15 Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm ban hành kèm theo Quyết định số 711/2001/QĐ-NHNN ngày 25/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1233/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  1233/2001/Q§­N H N N  n g µ y 26  ® n th¸ng  09 n¨ m  2001 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  §i Ò u  15 Q u y  ch Õ   m ë  th t Ý n d ô n g   h Ë p  h µ n g  tr¶ c h Ë m  ba n   µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t  Þ n h   n h ® s è  711/2001/Q§­N H N N  n g µ y 25/05/2001 Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B  ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1:  öa  æi  Òu  Quy  Õ   ë     Ýn  ông  Ëp  µng    S ® §i 15  ch m th t d nh h tr¶ chË m  ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  711/2001/Q§­NHNN  ngµy  25/05/2001,cô  Ó      th nh sau: “§iÒu    ©n   µng  15: Ng h quy  nh    ¹  Ý  µ  ®Þ c¸c lo iph v møc  Ý  ô  Ó  i víi ph c th ®è     nghiÖp  ô  v L/C    Ë m   ï hîp víi   Ý  ña  ©n  µng  µ  tr¶ch ph       ph c Ng chi h v møc    ñiro  ®é r   cña  nghiÖp  ô  µy.” vn §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng  ©n  µng  µ   í   ô  ëng  ô  Nh n c,V tr V Qu¶n  V¨n  Ng h lýNgo¹ihèi, ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  écNg ©n  µng  µ  ­       tr c¸c®¬ v c li   thu   h Nh n th íc Trung  ng, Gi¸m  c  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh,thµnh  è    Nh n     ph ¬  ®è Chi  Ng h trùc thuéc  rung  ng,    T ¬ Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  ®è c¸c tæ  td chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản