intTypePromotion=1

Quyết định 1234/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
86
lượt xem
4
download

Quyết định 1234/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1234/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay áp dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dậy nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1234/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  1134/2001/Q§­N H N N  n g µ y 26  n th¸ng 9 n¨ m  2001 V Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ  c h o  vay  vi h  ¸p d ô n g   è i víi ®   h ä c sinh, sinh  viªn c¸c  tr n g  ®¹i h ä c,  ê ca o ® ¼ n g, trung h ä c c h u yªn n g hi Ö p   µ  d ¹ y n g h Ò    v Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  µ  n íc  h nh ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997;    ­ C¨n    cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm  v  h    qu¶n  ýcña  é,c¬  l  b   quan  ngang  é; b ­ C¨n      cø  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 51/1998/Q§­TTg  µy  ng 02/03/1998  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ëp Quü   Ýn  ông  o  ¹o;   ph v vi l   T d ®µ t    ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  Quy  Õ   ®Þ n  ch cho  vay    ¸p dông  i víi äc  ®è     h sinh,sinhviªnc¸ctr ng  ihäc,cao  ng,          ê ®¹     ®¼ trunghäc    chuyªn   nghiÖp  µ  ¹y nghÒ. vd    §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  cã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ®Þ n   hi l   t   01/10/2001,thay     thÕ  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 219/1998/Q§­NHNN1   µy  ng 01/07/1998  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  h Nh n   vi ban  µnh  Ó   Ö  Ýn  ông  i víi äc  h Th l t d ®è    h sinh,sinh     viªnc¸ctr ng  ihäc,cao  ng,      ê ®¹     ®¼ trunghäc    chuyªn nghiÖp  µ  ¹y nghÒ.   vd  §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ thuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  3. Th tr c¸c ®¬ v   Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng; Chñ  ¬  tÞch  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  µ   tr v Tæng   gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i hoÆc   ®è ng h th m  ng©n  µng  Ýnh  h ch s¸ch ® îcgiao nhiÖm   ô       v cho  vay  i víi äc  ®è     h sinh,sinh viªn      chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh Quy Õt  nh  µy.   thih   ®Þ n               
  2. 2 Q u y  c h Õ  c h o  v ay ¸p d ô n g  ® è i v íi ä c sinh,  h   sinh viªn c¸c tr n g  ®¹i h ä c, c a o ® ¼ n g, trung h ä c c h u yªn  ê n g hi Ö p  v µ  d ¹ y n g h Ò (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1234/2001/Q§­NHNN   µy  ng 26/9/2001 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n         §i Ò u    ¹m      ông  1. Ph vi¸p d Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Öc  ®Þ vi cho vay  b»ng  ång  Öt Nam   cña  ©n   § Vi     ng hµng  ¬ng  ¹ihoÆc   ©n  µng  Ýnh  th m  ng h ch s¸ch ® îcgiao nhiÖm   ô       v cho vay  i ®è   víihäc    sinh,sinh viªnc¸c tr ng  ihäc,cao  ng,          ê ®¹     ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp    vµ  ¹y nghÒ   õ Quü   Ýn  ông  o  ¹o® îclËp theo  d  t  T d ®µ t       Quy Õt  nh  è  ®Þ s 51/1998/ Q§­TTg  µy  ng 02/03/1998   ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.  c Th t   ph   §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  1.C¸c  ô m  õgäit¾ttrong Quy  Õ   µy:   c t        ch n   ­Häc    sinh,sinhviªngäit¾tlµhäc             sinh. ­ C¸c  êng  i häc, cao  ng,    tr ®¹     ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp  µ  ¹y  v d nghÒ   gäit¾tlµc¸ctr ng.        ê ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹ihoÆc   ©n  µng  Ýnh    h th m  ng h ch s¸ch ® îcgiao nhiÖm  ô       v cho  vay  i víi äc  ®è    h sinh gäit¾tlµNg ©n  µng.         h   ­ §¹idiÖn    nh  äc     gia ®× h sinh hoÆc   êi®ì  u   îp ph¸p  ña  äc    ng   ®Ç h   c h sinh,   sinh viªnë  Öt Nam       Vi   cam   Õt  k trong GiÊy    Þ     ®Ò ngh vay  èn  äi t¾t lµ ngêi v g        cam   Õt    îthay. k tr¶n     2. Thêi h¹n      cho vay  µ kho¶ng  êigian  îc tÝnh  õ khihäc  l  th   ®  t    sinh nhËn    m ãn  vay  u     ®Ç tiªncho  n   êi  iÓ m     Õt  îgèc  µ    Òn vay  ∙  îcghi ®Õ th  ® tr¶h n   v l∙ti   i ®®     tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td 3. Kú  ¹n    î lµnh÷ng    h tr¶n     kho¶ng  êigian trong thêih¹n    î ®∙  îcghi th         tr¶n   ®     tronghîp ®ång  Ýn  ông  µ   ¹ cuèim çi kho¶ng  êigian ®ã   äc     td m t  i    th     h sinhph¶itr¶      m ét  Çn  ph hoÆc   µn  é  Òn vay. to b ti   4.§iÒu    chØnh  ú  ¹n tr¶nîlµviÖc  ©n  µng  Êp  Ën  k h       Ng h ch thu cho  äc  h sinh  thay ® æi    ú  ¹n tr¶nî®∙    íc®ã     c¸ck h       ghitr   tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td 5. Gia  ¹n  î  h n vay  µ viÖc  ©n   µng  Êp  Ën  Ðo  µi thªm  ét  l  Ng h ch thu k d  m kho¶ng  êigian ngoµithêih¹n cho  th         vay  ∙    ® ghitronghîp ®ång  Ýn  ông.    td 6.  µy  Õt  óc  Ng k th kho¸  äc  µ thêi®iÓ m   äc  h l    h sinh  Õt  óc  ú    èt k th k thit   nghiÖp  hoÆc   b¶o  Ö   Ën    ètnghiÖp. v lu v¨n t       §i Ò u    èit ng häc    vèn 3. §  î   sinhvay  1. Häc    sinh ®ang    theo  äc  Ö   Ýnh  h h ch quy  Ëp  t trung t¹ c¸ctr ng  ihäc,       ê ®¹   i   cao  ng,  ®¼ trung  äc  h chuyªn  nghiÖp  µ  ¹y  v d nghÒ   c«ng  Ëp, b¸n  l  c«ng  Ëp  l hoÆc   ©n  Ëp  ã  êigian  o  ¹otõ   n¨m  ëlªnvµ  Öc  d l c th   ®µ t     01  tr     vi vay  èn v trong   n¨m  äc  nhÊt c¨n cø  vµo  iÓ m   äc  Ëp  ña  äc  ú  vµ  õ n¨m  äc    h thø      ® h t c h k 1  t   h thø
  3. 3 haitrë®i    ®iÓ m   äc  Ëp  ña      c¨n cø  h t c n¨m  Òn kÒ   íc®ã   µ   äc  li   tr   m h sinh ®¹t ® îc     nh sau:   a. §èivíi äc       h sinh thuéc diÖn  Ýnh      ch s¸ch theo    quy  nh  ¹ §iÓ m   M ôc   ®Þ t  i 1  I Th«ng   li   Þch  è    t ªnt s 26/1999/TTLT­ BL§TB&XH­BGD&§T   µy ng 02/11/1999   vµ  äc  h sinh lµngêinghÌo hoÆc   éc hé  Ìo theo    Èn  quy  nh          thu   ngh   tiªuchu do  ®Þ t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  1143/2000/Q§­ i L§TBXH  ngµy 10/11/2000 cña Bé  Lao  ®éng­ ¬ng  Th binh  µ  héi;häc  v X∙    sinh kh«ng  éc  Ön  Ýnh  thu di ch s¸ch  ã  é  ch khÈu  êng  ó tr c khi nhËp  êng  éc  th tr   í     tr thu khu  ùc  §¹t ®iÓ m   v 1:    trung  ×nh  b chung  ë   éng  õ®iÓ m     ëlªn: mr t  5,0 tr     b. §èi víihäc       sinh kh«ng  éc  Ön  Ýnh    thu di ch s¸ch  ã  é  Èu  êng  ó c h kh th tr   thuéc khu  ùc  tr c khinhËp  êng: §¹t®iÓ m   v 2  í     tr    trung b×nh    chung  ë   éng  õ mr t  ®iÓ m     ëlªn. 6,0 tr     c. §èi víihäc       sinh kh«ng  éc  Ön  Ýnh  thu di ch s¸ch  ã  é  Èu  êng  ó c h kh th tr   thuéc khu  ùc  tr c khinhËp  êng: §¹t®iÓ m   v 3  í     tr    trung b×nh    chung  ë   éng  õ mr t  ®iÓ m     ëlªn. 7,0 tr     Quy  nh  Ò   äc  ®Þ v h sinh thuéc    khu  ùc      thùc hiÖn  v 1, 2, 3    theo Quy  Õ   ch tuyÓn sinh  Bé   ëng  é   do  tr B Gi¸o  ôc  µ  µo  ¹o ban  µnh  Ìm  d v§ t  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 05/1999/Q§   ­BGD&§T   µy  ng 23/02/1999. 2.§èivíi äc       h sinh ®ang    theo häc  ¹ c¸ctr ng  µ  ∙  îcvay  èn  ña  ü     t   ê v ® ®   i v c Qu TÝn  ông  o  ¹onhng  ã  µn  d ®µ t   c ho c¶nh  ã  kh kh¨n,kh«ng  Ó  Õp tôctheo  äc,   th ti     h  ® îcBan    gi¸m  Öu    êng  Êp  Ën  hi c¸ctr ch thu cho  nghØ  äc  ã  êih¹n vµ  îcb¶o  h c th     ®   l kÕt  ña  äc  Ëp    ã  Ó  Õp tôc theo  äc  u  q h t ®Ó c th ti     h sau  µy,th× thêigian häc  ¹  n      ti c¸c tr ng  ña  äc    ê c h sinh  bao  å m   thêigian  g c¶    nghØ   äc  îc c¸c tr ng  Êp  h ®     ê ch thuËn.Khi häc     sinh trël¹ tiÕp  ôc theo  äc  ×  Öc       i t  h th vi vay  èn  îc c¨n cø  µo  v ®  v kÕt  qu¶  äc  Ëp  ña  h t c n¨m  äc  Òn kÒ   íckhinghØ  äc. h li   tr     h  §i Ò u    Òu  Ön  vèn  4. §i ki vay  Häc  sinh ph¶icã      iÒu  Ön      ®ñ c¸c® ki sau: 1.Thuéc  i t ng     ®è  î  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 3  Quy  Õ   µy. ch n 2. M ôc  ch  ö  ông  èn    ®Ý sd v vay      Ý  äc  Ëp  ®Ó chiph h t trong thêigian       theo  häc  ¹ c¸ctr ng.  t   ê   i 3. §¹idiÖn    nh  äc     gia ®× h sinh hoÆc   êi®ì  u   îp ph¸p  ña  äc    ng   ®Ç h   c h sinh   ë   Öt  Vi Nam   cam   Õt  k trong  Êy    Gi ®Ò nghÞ   vay  èn  ña  äc  v c h sinh  Ò   v tr¸ch   nhiÖ m     î  tr¶ n thay cho  äc  h sinh  trong  êng  îp  äc  tr h h sinh  chuyÓn  êng, bá  tr   häc, bÞ       áidanh    xo¸ tªn kh   s¸ch häc    sinh,hoÆc     sau    Õt  óc kho¸ häc  ¹  khik th     ti c¸c tr ng  µ   äc   ê m h sinh  kh«ng    î  èc  µ  i Òn  tr¶ n g v l∙ ti vay  ng  ú  ¹n    ®ó k h hoÆc   kh«ng    Õt  îkhi®Õ n   ú  ¹n tr¶nîcuèicïng. tr¶h n     k h            §i Ò u    èit ng cho  5. §  î   vay Lµ    Ý   chiph mua   ¾ m   s s¸ch  ë, ph¬ng  Ön  äc  Ëp,nghiªn cøu, c¸c chi v  ti h t         phÝ  kh¸cphôc  ô    v cho  äc  Ëp  ña  äc  h t c h sinh trongthêigian häc  ¹ tr ng.        t ê i        
  4. 4 §i Ò u    6. Møc  Òn cho  ti   vay Møc   Òn  ti cho  vay  i  íihäc  ®è v   sinh do  ©n   µng    Ng h cho vay  Õt  nh   quy ®Þ phï hîp víinhu  Çu       c vay  Òn  ña  çi  äc  ti c m h sinh,nhng  èi®a   µ 200.000  ng    t   l  ®å cho  çi häc  m  sinhm ét    th¸ng. §i Ò u    êih¹n  vay 7. Th   cho  Thêih¹n cho     vay  bao  å m   êih¹n ©n  ¹n vµ  êih¹n tr¶nî: g th     h   th         1. Thêih¹n  n  ¹n  µkho¶ng  êigian tÝnh  õ ngµy  äc      © h l  th     t  h sinh nhËn  ãn     m vay  u    cho  n     Õt  óc kho¸häc,kÓ   thêigian häc  ®Ç tiªn  ®Õ khik th       c¶      sinh ® îcc¸c     tr ng  ê cho  Ðp  ph nghØ  äc  ã  êih¹n vµ  îcb¶o u  Õt  h c th     ®   l k qu¶  äc  Ëp  Õu  ã). h t (n c 2. Thêi h¹n    î ® îc tÝnh      tr¶n     b»ng  è  s n¨m  äc  h sinh  îc Ng ©n   µng    ®  h cho vay  èn  v trongthêigian häc  ¹ tr ng.      t ê   i §i Ò u      Êtcho  8. L∙isu   vay 1.L∙i Êtcho     su   vay  i víi äc  ®è     h sinh thÊp  ¬n    Êtcho    h l∙su   i vay  th«ng  êng  th cña    ©n  µng  ¬ng  ¹itrong cïng thêikú.Møc    Êtcô  Ó  Thèng  c¸cng h th m        l∙su   th do  i ®èc  ©n  µng  µ   ícc«ng  è    ¬  ë  èng  Êt ý  Õn  íi é  ëng  é  Ng h Nh n   b trªnc s th nh   ki v   tr B B Gi¸odôc  µ  µo  ¹o.   v§ t 2. L∙isuÊt nî qu¸ h¹n           b»ng  120%     Êt cho  l∙su   i vay    ghitrong hîp ®ång  Ýn     t dông.   §i Ò u  .Hå   ¬  vèn 9   s vay  1.  äc  H sinh  µm  Êy    Þ   l Gi ®Ò ngh vay  èn  v theo  É u     ½n   ña  ©n   m in s c Ng hµng. GiÊy  µy    n chØ  µm  lÇn,sö  ông  l 01   d cho  kho¸ häc  µ  öi®Õ n   ©n   c¶    vg  Ng hµng    khivay  Çn  u,  l ®Ç trong®ã   ã    Õu  è:   c c¸cy t ­ Cam   Õt  ña  idiÖn    nh  äc    k c ®¹   gia ®× h sinh hoÆc   êi®ì  u   îp ph¸p   ng   ®Ç h     cña  äc  h sinh ë  Öt Nam   Ò     Vi   v tr¸chnhiÖ m     î thay cho  äc    tr¶n     h sinh trong tr ng     ê hîp häc    sinh chuyÓn  êng,bá  äc,bÞ      áidanh    tr   h   xo¸ tªnkh   s¸ch häc    sinh,hoÆc     sau    Õt  óc kho¸häc  ¹ c¸ctr ng  µ   äc  khik th     t     ê m h sinh kh«ng    îgèc  µ    Òn  i   tr¶n   v l∙ti i vay  ng  ú  ¹n  ®ó k h hoÆc   kh«ng    Õt  îkhi®Õ n   ú  ¹n tr¶nîcuèicïng. tr¶h n     k h          ­ X¸c  Ën  ña  û     nh c U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  ¬i ®¹idiÖn    nh d x∙,ph   tr n     gia ®×nh  äc  h sinh hoÆc   êi ®ì  u   îp ph¸p  ña  äc    ng   ®Ç h   c h sinh t¹  Öt Nam   ã  é   i Vi   ch khÈu  êng  ó vÒ   a   th tr   ®Þ chØ,  ÷  ý  ña  i diÖn    nh  äc  ch k c ®¹   gia ®× h sinh hoÆc     ngêi®ì  u   îp ph¸p  ña  äc    ®Ç h   c h sinh trong GiÊy    Þ      ®Ò ngh vay  èn  µ ®óng  µ  v l  v hoµn c¶nh    nh  äc  gia ®× h sinh kh«ng      ®ñ kh¶ n¨ng  µichÝnh  t  trang tr¶i   Ý      ph chi häc  Ëp  ña  äc  t c h sinh nªn  äc    h sinh cã    nhu  Çu  c vay  èn.  v  ­ X¸c  Ën  ña    nh c Ban  gi¸m  Öu    êng  hi c¸c tr hoÆc   êi ® îc Ban  ng     gi¸m  Öu  hi uû  Òn  Ò   äc  quy v h sinh thuéc  i îng ® îc Ng ©n   µng    ®è t     h xem   Ðt  x cho  vay theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.  ®Þ t i 3  ch n    2. Trêng  îp   äc    h  h sinh thuéc diÖn  Ýnh      ch s¸ch th×    ph¶icã    b¶n sao  Êy  Gi x¸cnhËn  ña  ¬    c c quan  µ  íccã  Èm  Òn, do    êng    Ën, ® îclÊy nh n   th quy   c¸ctr x¸cnh       tõhå  ¬  äc    s h sinh ®ang u  ¹ tr ng.    l t ê   i 3.Häc    sinhvµ  ©n  µng  ý  Õt  îp ®ång  Ýn  ông    Çn    Ng h kk h  td ë l vay  èn  u   v ®Ç tiªn, ö  ông   d s cho  kho¸häc. c¶   
  5. 5 4. Häc    sinh  µm  Êy  l Gi cam   Õt    î gèc  µ    Òn  k tr¶ n   v l∙ ti vay  i sau    µn  khi ho thµnh kho¸häc.     §i Ò u  .Tr×nh  ùxem  Ðt,cho  10   t  x  vay ViÖc  cho  vay  èn  i víi äc  v ®è     h sinh thùc hiÖn      theo tr×nh tùsau:        1.§Çu      c¸cn¨m  äc  íi,häc  hm  sinh thuéc diÖn      vay  èn  ¨ng  ý  v® k vay  èn  íi v v  c¸ctr ng.  ê 2. C¸c  êng  Óm    µ  Ëp    tr ki trav l danh  s¸ch häc    sinh thuéc diÖn      vay  èn  öi v g  cho  ©n   µng;  ng  êi,ph¸t m É u     ½n   Êy    Ng h ®å th     in s Gi ®Ò nghÞ   vay  èn    v do Ng ©n   µng  h cung  Êp    äc  c ®Ó h sinh thùc hiÖn  y       éi dung, yÕu  è     ®Ç ®ñ c¸c n     t  quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t i 1  9  ch n 3. Häc    sinh göiGiÊy    Þ     ®Ò ngh vay  èn  n   ©n   µng, tr ng  îp häc  v ®Õ Ng h  ê h   sinh  éc  Ön  Ýnh  thu di ch s¸ch  ×  th ph¶i kÌm    theo  Êy    Ën  ña  ¬  Gi x¸c nh c c quan  Nhµ   ícquy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. n  ®Þ t i 2  9  ch n   4.Ng ©n  µng    h cho vay  èn  × ký  Õt  îp ®ång  Ýn  ông  íi äc  v th   k h   td v  h sinh;tr  ­ êng  îp  h kh«ng  cho vay,Ng ©n   µng    h ph¶ith«ng    b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho    ­ c¸c tr êng  µ  äc  v h sinh biÕt,trong®ã   râ lýdo  õchèicho        nªu      t     vay. §i Ò u  .Tr¶  îgèc  µ    Òn vay 11   n   v l∙ti   i 1. Trong  êigian theo  äc  ¹    êng, häc    th     h t i tr c¸c   sinh cha    ph¶itr¶nî gèc  µ       v l∙tiÒn vay;l∙tiÒn vay  îctÝnh  Ó   õ ngay    i     i   ®  k t  sau  µy  äc  ng h sinh kÕt  óc kho¸   th     häc cho  n       Õt  îgèc. ®Õ khitr¶h n   2. Häc    sinh ph¶itr¶nî gèc  µ    Òn         v l∙ ti vay  Çn  u     i l ®Ç tiªntrong thêih¹n       6 th¸ng,kÓ   õngµy  Õt  óc kho¸häc.   t  k th     3. Trêng  îp  äc    h h sinh chuyÓn  êng, bá  äc, bÞ       áidanh    tr   h   xo¸ tªn kh   s¸ch   häc sinh,hoÆc     sau    Õt  óc kho¸ häc  ¹ c¸c tr ng  µ   äc  khik th     t i   ê m h sinh kh«ng        tr¶ nî®óng  ú  ¹n hoÆc     kh  kh«ng    Õt  îkhi®Õ n   ú  ¹n tr¶nîcuèicïng,th× ng­ tr¶h n     k h           êicam   Õt    îthay ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô    î.   k tr¶n         ngh v tr¶n 4. L∙itiÒn vay  îctÝnh       ®  theo  ¬ng  ph ph¸p  Ýnh    t l∙theo  ãn   i m quy  nh  ¹ ®Þ ti  Kho¶n  §iÒu  Quy  nh  ¬ng  2  10  ®Þ ph ph¸p  Ýnh    µ  ¹ch  t l∙ v h i to¸n thu,tr¶l∙ cña         i Ng ©n   µng  µ   íc vµ  h Nh n   c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh   è  s 652/2001/Q§­ NHNN   µy17/05/2001  ña  èng  c  ©n   µng  ng c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u    h¹n  îvay,®iÒu  12. Gia  n     chØnh  ú  ¹n tr¶nî kh   1. Khi®Õ n   ú  ¹n    î®∙       k h tr¶n   ghitrong hîp ®ång  Ýn  ông,häc     td   sinh hoÆc     ngêi cam   Õt    î thay kh«ng  ã    k tr¶n     c kh¶  n¨ng    Õt  î gèc  µ    Òn  tr¶h n   v l∙ ti vay    i do nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan, th×  äc    h sinh hoÆc   êi cam   Õt    î thay    ng   k tr¶n   ph¶i  göi GiÊy    Þ   iÒu    ®Ò ngh ® chØnh  ú  ¹n    î ®Õ n   ©n   µng    k h tr¶n   Ng h ®Ó xem   Ðt x  ®iÒu  chØnh  ú  ¹n    î;n Õu  k h tr¶n   kh«ng  îc ®iÒu  ®  chØnh  ú  ¹n  î,th×  ©n   k h n  Ng hµng  chuyÓn  è  îvay    s n  ®ã sang  îqu¸ h¹n.     n         
  6. 6 2. Khi ®Õ n   êi®iÓ m     î cuèicïng  ∙       th   tr¶n     ® ghi trong hîp  ng  Ýn  ông,   ®å td   n Õu  äc  h sinh kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng    î ®Çy     nguyªn  ©n  tr¶n   ®ñ do  nh kh¸ch quan    vµ  êi cam   Õt    î thay còng  ng   k tr¶n     kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng      î,th×  äc  ®Ó tr¶n   h sinh   hoÆc   êicam   Õt    î thay ph¶igöiGiÊy    Þ    ¹n  î ®Õ n   ©n   ng   k tr¶n        ®Ò ngh gia h n   Ng hµng;Ng ©n  µng    h xem   Ðt cho gia h¹n  î víi êih¹n  èi®a  µ2  x      n       t   l   n¨m, tÝnh  õ th   t  thêi®iÓ m     î cuèicïng;n Õu    tr¶n       kh«ng  îcgia h¹n  î,th× Ng ©n  µng  ®     n    h chuyÓn  sè  îvay    n  ®ã sang  îqu¸ h¹n. n    3.  Öc    Vi ®Ò nghÞ   iÒu ® chØnh  ú  ¹n    î,gia  ¹n  î  ña  äc  k h tr¶ n   h n c h sinh   hoÆc   êi cam   Õt    î thay vµ  Öc    Õt  ña  ©n   µng  ng   k tr¶n     vi gi¶iquy c Ng h ph¶ithùc     hiÖn  íckhi®Õ n   ¹n tr¶nî. tr     h   §i Ò u    13. Gi¶m    ÊttiÒn vay l∙su   i   1. Häc    sinh tr¶h Õt  î gèc  µ    Òn     n  v l∙ ti vay  íc thêi®iÓ m     î cuèicïng i tr     tr¶n       ghi trªnhîp  ng  Ýn  ông  îc gi¶m    Òn      ®å td ®  l∙ ti vay  i cßn ph¶itr¶tÝnh  n   êi    ®Õ th   ®iÓ m     Õt  î: tr¶h n a.Tr¶  îtr ch¹n  õ  n¨m  ëlªn® îcgi¶m    n   í   t  4  tr       30%. b.Tr¶  îtr ch¹n  õ  n¨m  n   íi n¨m  îcgi¶m 20%.      n   í   t  3  ®Õ d   4  ®        c.Tr¶  îtr ch¹n tõ2    n   í       n¨m  n   íi n¨m  îcgi¶m  ®Õ d  3  ®  15%. d.Tr¶  îtr ch¹n  õ  n¨m  n   íi n¨m  îcgi¶m    n   í   t  1  ®Õ d   2  ®  10%. ®.  nîtr ch¹n   íi 1  Tr¶    í    d   n¨m  îcgi¶m    ®  5%. 2.§èivíi äc       h sinhbÞ    tæn  ÊtvÒ   µis¶n  nguyªn nh©n  th   t   do    kh¸ch quan  µ    v hoµn  c¶nh  kinh tÕ    nh  ã    gia ®× kh kh¨n  îc Uû   ®   ban  ©n  ©n    êng, thÞ  nh d x∙,ph   trÊn n¬ihäc     sinh c  ósau    Õt  óc kho¸häc    tr   khik th     hoÆc   ¬igia ®×nh  äc  n    h sinh   ®ang    ó     Ën  chØ  ã  c tr   x¸c nh   c kh¶  n¨ng  µn    î gèc  µ  ét  Çn  ith×  ho tr¶n   v m ph l∙ , Ng ©n  µng  h xem   Ðt gi¶m    Òn vay  i víi äc  x  l∙ti   i ®è    h sinh nµy,møc      gi¶m  èi a  µ t   l  ® 50%   è    Òn vay  s l∙ti   i cßn  ph¶itr¶.         3. Ng ©n   µng  Ôn    Òn    h mi l∙ ti vay  ®èi víic¸c tr ng  îp häc  i        ê h   sinh gÆp   rñi      ro do    nguyªn nh©n    kh¸ch quan    theo  quy  nh  ña  é   µichÝnh  Ò   Õ     ®Þ c BT  v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ü   Ýn  ông  o  ¹o.   l    ®è     Qu T d ®µ t      §i Ò u  .Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  ©n  µng 14   v ngh v c Ng h 1.Ng ©n  µng  ã  Òn:   h c quy a. Yªu  Çu  äc    c h sinh vµ  êi cam   Õt    î thay cung  Êp  y         ng   k tr¶n     c ®Ç ®ñ c¸c th«ng    ªnquan  n   Öc vay  èn,tr¶nîcña  äc  tinli   ®Õ vi   v      h sinh.   b. Tõ  èiyªu  Çu    ch   c vay  èn  ña  äc  v c h sinh,  Õu  äc   n h sinh kh«ng    iÒu    ®ñ ® kiÖn  vay  èn  v hoÆc   ü   Ýn  ông  o  ¹okh«ng  ã    èn    Qu T d ®µ t   c ®ñ v ®Ó cho  vay. c. ChÊ m     døt  Öc  vi cho vay, thu  åi nî tr c thêih¹n    h     í    trong    êng  îp: c¸c tr h  ph¸thiÖn  äc    h sinh cung  Êp    c th«ng      ù  Ët,   ¹m  îp ®ång  Ýn  ông; tinsais th   ph h   vi td   häc sinhchuyÓn  êng,bá  äc,bÞ    êng      áidanh    tr   h   c¸ctr xo¸tªnkh   s¸ch häc    sinh.   d. Khëi kiÖn  äc      h sinh  vay  èn    ¹m  îp  ng  Ýn  ông  v vi ph h ®å td hoÆc   êi ng   cam   Õt    î thay    ¹m  k tr¶ n   vi ph nghÜa  ô    î thay  v tr¶ n   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt.
  7. 7 ®. Gi¶m     tiÒn  l∙   i vay,®iÒu    chØnh  ú  ¹n  î,gia h¹n  î thùc hiÖn  k h n    n    theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n e.G öi th«ng  ®Õ n  ngêicam   Õt    îthay,®¬n  Þ  ¬ihäc     b¸o      k tr¶n     vn  sinhlµm    viÖc  sau    Õt  óc kho¸häc    «n  c  Öc    î. khik th     ®Ó ® ®è vi tr¶n   2.Ng ©n  µng  ã  Üa  ô:   h c ngh v a.Thùc  Ön  ng    hi ®ó tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ýn  ông;    td b.Lu  ÷hå  ¬  Ýn  ông  ïhîp víi   gi   s t d ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.       §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  äc    15. Quy v ngh v c h sinh 1.Häc    sinh  ã  Òn:  c quy a. Tõ  èic¸c yªu  Çu  ña  ©n   µng    ch     c c Ng h kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Quy  chÕ   µy  µ    n v c¸ccam  Õt k tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td b. KhiÕu  ¹i, ëikiÖn  Öc    ¹m  îp ®ång  Ýn  ông    n  kh   vi viph h   td theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   2.Häc    sinhcã  Üa  ô:   ngh v a. Cung  Êp  y   ,    c ®Ç ®ñ trung  ùc    th c¸c th«ng    µiliÖu  ªnquan  n   tin,t   li   ®Õ viÖc vay  èn  µ  v v th«ng  kÞp  êisù  b¸o  th   thay ® æi  ¬ic  óhoÆc   ¬ilµm  Öc    n   tr   n  vi sau    Õt  óc kho¸ häc  khik th     cho  ©n   µng;chÞu  Ng h   tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    vt ch x¸ccña      c¸cth«ng    µiliÖu ®∙  tin,     cung  Êp. t c  b. Sö   ông  Òn   d ti vay  ng  ôc  ch  µ  ùc  Ön  ng    ®ó m ®Ý v th hi ®ó c¸c cam   Õt  k tronghîp ®ång  Ýn  ông  µ  Êy     td v Gi cam   Õt    î. k tr¶n c.Sau    µn  µnh kho¸häc    khiho th     kh«ng    ngµy,häc  qu¸ 10    sinh cßn  îvay    n  ph¶i®Õ n   ©n   µng  µm  Êy    Ng h l Gi cam   Õt    î gèc  µ    Òn  k tr¶n   v l∙ ti vay,trong ®ã   i     ghi râ  a     ®Þ chØ   ªnh Ö,  ¬ng  li   ph thøc chuyÓn  Òn    î,häc  ti tr¶n   sinh nép  Êy    Gi cam   Õt  µy  k n cho    êng    µm  ñ tôcnhËn  c¸ctr ®Ó l th     b»ng  ètnghiÖp.  t    d.ChÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtkhikh«ng  ùc hiÖn  ng  ÷ng    tr        th   ®ó nh cam   kÕt  Ò   Öc    îgèc  µ    Òn vay. v vi tr¶n   v l∙ti   i §i Ò u    16. Tr¸chnhiÖm  ña  êicam  Õt    îthay   c ng   k tr¶n     1. Cam   Õt    î thay trong GiÊy    Þ    k tr¶n       ®Ò ngh vay  èn  ña  äc  v c h sinh theo    quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i 1  9  ch n   2. Tr¶  î gèc  µ    Òn    n  v l∙ ti vay  i thay cho  äc    h sinh trong c¸c tr ng  îp:häc       ê h   sinh kh«ng    î ®óng  ú  ¹n;häc    tr¶n   kh   sinh chuyÓn  êng, bá  äc, bÞ     êng    tr   h   c¸c tr xo¸tªnkháidanh       s¸ch häc    sinh ph¶itr¶nîtr ch¹n  ng          í   nh kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    tr¶ nî.   3. Cung  Êp    c th«ng    Ýnh    Ò   µn  tinch x¸c v ho c¶nh, n¬i c  ó vµ  µm  Öc      tr   l vi sau    Õt  óc kho¸häc cña  äc  khik th       h sinhcho  ©n  µng.   Ng h   4. G öi  Êy ®Ò   Þ    ¹n  î,®iÒu    gi   ngh gia h n   chØnh  ú  ¹n  î ®Õ n   ©n  µng  k h n  Ng h thay cho  äc    h sinh trong tr ng  îp ®Õ n   ú  ¹n    î häc     ê h   k h tr¶n   sinh kh«ng    îcdo    tr¶®   nguyªn nh©n    kh¸ch quan  µ    v kh«ng  öiGiÊy    Þ  n   ©n  µng. g  ®Ò ngh ®Õ Ng h  
  8. 8 §i Ò u    17. Tr¸chnhiÖm  ña    êng    c c¸ctr 1. X¸c  Ën    nh trong GiÊy    Þ    ®Ò ngh vay  èn  ña  äc  v c h sinh theo    quy  nh   ®Þ t¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy.   i 1  9  ch n   2. LËp    danh  s¸ch  äc  h sinh  ã    iÒu  Ön   c ®ñ ® ki vay  èn  öi ®Õ n   ©n   v g  Ng hµng  µ   Þu  v ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    ng  n   ña    vt ch x¸c,®ó ®¾ c danh  s¸ch  nµy.   3. Th«ng  kÞp  êi, Ýnh    µ  y      b¸o  th  ch x¸c v ®Ç ®ñ cho  ©n  µng  Ng h danh s¸ch  häc sinh chuyÓn  êng,bá  äc,bÞ   û  Ët, Þ      Þ  nh    tr   h   k lu   xo¸ tªn,b ®× b chØ  µ  éc  v bu th«ihäc.     4. Phèihîp víi ©n  µng         Ng h trong viÖc  Óm      ki tra,gi¸m      ×nh vay  µ  s¸tqu¸ tr   v sö  ông  Òn vay  ña  äc  d ti   c h sinh. 5. Th«ng b¸o cho  ©n   µng  êi ®iÓ m   Õt  óc  ú    èt nghiÖp  Ng h th   k th k thit   hoÆc  b¶o  Ö   Ën    ètnghiÖp  ña  äc  v lu v¨n t   c h sinh ®Ó   µm  èc    lm cho  ©n  µng  Ng h tÝnh    Òn vay  l∙ti   i theo quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  vµ Kho¶n  §iÒu  Quy  6  2    1  11  chÕ   µy. n  6. Yªu  Çu  äc    c h sinh  ép  GiÊy  n   cam   Õt    î cã    Ën  ña  ©n   k tr¶ n   x¸c nh c Ng hµng  íckhiph¸tb»ng  ètnghiÖp  µ    å  ¬  tr       t  v tr¶h s cho  äc  h sinh.   7.Yªu  Çu  äc    c h sinh cßn  îvay  ©n  µng    Õt  îvay    n  Ng h tr¶h n   trong tr ng  îp  ê h   chuyÓn  êng,bá  äc,bÞ      áidanh  tr   h   xo¸tªnkh   s¸ch häc    sinh.   §i Ò u    18. Tr¸chnhiÖm  ña  û     c U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên nh d x∙,ph   tr 1. X¸c  Ën    nh trong GiÊy    Þ    ®Ò ngh vay  èn  ña  äc  v c h sinh theo    quy  nh   ®Þ t¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy.   i 1  9  ch n   2. §«n  c    î vµ  ùc  Ön    Ön    ®è tr¶ n   th hi c¸c bi ph¸p  µnh  Ýnh  i  íihäc  h ch ®è v   sinh,ngêicam   Õt    îthay,khinhËn        k tr¶n      v¨n b¶n    Þ  ña  ©n  µng  Ò   ®Ò ngh c Ng h v viÖc  äc  h sinh kh«ng    î®óng  ¹n.   tr¶n   h  3. Th«ng    b¸o  cho  ©n   µng  Õt vÒ   ù    Ng h bi   s thay  æi  ¬i c  ó,n¬i lµm  ® n   tr     viÖc  íi  ña  äc  m  c h sinh vµ  êicam  Õt    îthay.    ng   k tr¶n     §i Ò u  .Tæ   19   chøc  ùchiÖn th   1. Ng ©n   µng  îc giao  Ö m   ô    h ®  nhi v cho vay  i  íihäc  ®è v   sinh c¨n        cø  quy ®Þnh  ña  é   Ët d©n  ù,LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  c B Lu   s    tæ  td v Quy  Õ   µy  µm  ch n l m É u     ½n  Êy    Þ  ins Gi ®Ò ngh vay  èn,Hîp  ng  Ýn  ông,GiÊy  v  ®å t d   cam   Õt    î k tr¶n   cña  äc  h sinh®Ó       ph¸tcho  äc  h sinhlµm  ñ tôcvay  èn.    th     v  2. Ng ©n  µng  îcgiao nhiÖ m   ô    h ®    v cho  vay  i víi äc  ®è     h sinh,häc    sinh vay    vèn, ngêi cam   Õt    î thay häc      k tr¶n     sinh,c¸c tr ng, Uû       ê   ban  ©n  ©n  x∙,ph­ nh d    êng,thÞ  Ên   ã    tr  c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn      th   c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. ®Þ t i ch n 3.Thñ  ëng    n  Þ thuéc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c®¬ v     h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Þu  h Nh n     ph ch tr¸chnhiÖ m     thanh    Óm     tra,ki tra, gi¸m      ©n  µng  îcgiao nhiÖm   ô  s¸tc¸cNg h ®    v cho  vay  i víi äc  ®è     h sinh theo chøc      n¨ng,nhiÖ m  ô  îcgiao.   v®   
  9. 9 4.ViÖc  öa  æi,bæ     s®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ch n do  ®è Ng h Nh nícquyÕt ®Þnh.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2