Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt đầu tư dự án hành chính điện tử ngành Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ---------- ------------------- S : 1259/Q -L TBXH Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T U TƯ D ÁN HÀNH CHÍNH I N T NGÀNH LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c các Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000, s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10/4/2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Căn c Quy t nh s 48/2009/Q -TTg ngày 31/3/2009 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c giai o n 2009-2010; Căn c Quy t nh s 946/Q -L TBXH ngày 24/7/2009 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t K ho ch ng d ng công ngh thông tin B Lao ng – Thương binh và Xã h i giai o n 2009 – 2010 và nh hư ng n năm 2015; Căn c Quy t nh s 1206/Q -L TBXH ngày 10/9/2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c cho phép chu n b d án tin h c; Căn c Công văn s 3530/BTTT-ƯDCNTT ngày 29/10/2008 c a B Thông tin và Truy n thông v ý ki n chuyên ngành i v i các d án ng d ng công ngh thông tin g i kèm công văn s 3835/L TBXH-TTTT ngày 20/10/2008 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Xét T trình s 130/TTTT-HT ngày 24/8/2009 c a Trung tâm Thông tin v vi c ngh th m nh d án Nâng c p Trung tâm tích h p d li u và d án Tri n khai hành chính i n t (kèm theo h sơ); Theo ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t u tư d án hành chính i n t ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i v i các n i dung như sau:
  2. 1. Tên d án: Hành chính i n t ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i. 2. Ch u tư d án: Giám c Trung tâm Thông tin. 3. ơn v l p d án: Trung tâm Thông tin. 4. M c tiêu u tư: Ny m nh ng d ng công ngh thông tin ph c v c i cách hành chính trong các ho t ng qu n lý nhà nư c c a B , chuNn b các i u ki n c n thi t tham gia vào Chính ph i n t theo ch o c a Chính ph . 5. Kh i lư ng u tư chính: - Tri n khai h th ng giao ban i n t (Video conferencing, Web conferencing và Telephone conferencing); - Xây d ng h th ng eMolisa ph c v công tác qu n lý, ch o i u hành c a B ; Yêu c u u tư ph i m b o h th ng c a B k t n i thu n l i v i m ng ch Chính ph , các ơn v tr c thu c, các S Lao ng – Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan. 6. T ng m c u tư: 19.593.838.000 ng (B ng ch : Mư i chín t năm trăm chín mươi ba tri u tám trăm ba mươi tám nghìn ng ch n). Trong ó: - Chi phí thi t b (bao g m c ph n m m ng d ng): 17.771.000.000 ng - Chi phí ki n thi t cơ b n khác: 889.798.000 ng - Chi phí d phòng: 933.040.000 ng 7. Ngu n v n u tư: Ngân sách Nhà nư c (v n u tư phát tri n, v n s nghi p, v n chương trình m c tiêu qu c gia…). 8. Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý d án. 9. Th i gian th c hi n: B t u t năm 2010. i u 2. Ch u tư d án có trách nhi m t ch c l p thi t k k thu t và t ng d toán d án trình B phê duy t theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch u tư d án, V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như i u 4; - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - B Thông tin và Truy n thông; - Lưu: KHTC, VT. àm H u c
Đồng bộ tài khoản