Quyết định 126/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định 126/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 126/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 126/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 126/2009/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH CƠ CH H TR V N NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Đ I V I Đ U TƯ PHÁT TRI N H TH NG K T C U H T NG KHU KINH T VEN BI N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy t đ nh này quy đ nh v đi u ki n, nguyên t c, tiêu chí, lo i d án, công trình đư c h tr v n t ngân sách trung ương đ đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i đ i v i khu kinh t ven bi n và qu n lý, s d ng ngu n v n h tr này. 2. Khu kinh t ven bi n đư c h tr v n đ u tư t ngân sách trung ương theo quy đ nh t i Quy t đ nh này ph i đáp ng các đi u ki n sau: a) Có trong Quy ho ch phát tri n các khu kinh t ven bi n c a Vi t Nam đ n năm 2020 theo Quy t đ nh s 1353/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; b) Đư c thành l p theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph và ho t đ ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; c) Có Ban Qu n lý khu kinh t đư c thành l p theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Đi u 2. Nguyên t c phân b v n ngân sách trung ương h tr 1. V n ngân sách trung ương đư c phân b đ h tr đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i thi t y u nh m đ m b o cho ho t đ ng và phát tri n c a khu kinh t ven bi n. 2. Vi c phân b v n ngân sách trung ương h tr ph i tuân theo các nguyên t c sau: a) Ch phân b v n cho các d án, công trình quy đ nh t i Đi u 4 Quy t đ nh này mà không có kh năng thu h i v n; b) Các d án, công trình đư c phân b v n ph i phù h p v i quy ho ch xây d ng khu kinh t ven bi n đã đư c phê duy t và có đ y đ th t c đ u tư theo quy đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng cơ b n; c) Vi c phân b v n ph i t p trung, b o đ m hi u qu đ u tư; ưu tiên phân b cho các d án, công trình quan tr ng, c p bách và hoàn thành trong kỳ k ho ch. Đi u 3. Nguyên t c ưu tiên và tiêu chí phân b v n ngân sách trung ương h tr 1. Vi c phân b v n ngân sách trung ương h tr các khu kinh t ven bi n đư c th c hi n theo nguyên t c ưu tiên sau:
  2. a) Khu kinh t ven bi n có các d án, công trình đ u tư mang tính đ ng l c và có ý nghĩa quan tr ng đ i v i phát tri n ngành và lĩnh v c đã đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư ho c quy t đ nh đ u tư có t ng m c v n đ u tư đăng ký t 20.000 t đ ng tr lên; b) Khu kinh t ven bi n thành l p đ a phương có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn; c) Khu kinh t ven bi n đang tri n khai đ u tư xây d ng h th ng k t c u h t ng k thu t thi t y u, các d án b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư ph c v các d án, công trình quy đ nh t i đi m a kho n này. 2. Tiêu chí và cách xác đ nh v n ngân sách trung ương h tr đư c th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 4. D án, công trình đư c s d ng v n ngân sách trung ương h tr 1. Đ u tư xây d ng h th ng giao thông tr c chính trong khu kinh t ven bi n và h th ng giao thông k t n i khu kinh t ven bi n v i h th ng giao thông bên ngoài. 2. B i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án, công trình quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 3 Quy t đ nh này. 3. B i thư ng, gi i phóng m t b ng và xây d ng h t ng k thu t và h t ng xã h i khu nhà công nhân và khu tái đ nh cư ph c v ngư i b thu h i đ t trong khu kinh t ven bi n. 4. Đ u tư xây d ng khu x lý ch t th i r n t p trung và h th ng x lý nư c th i t p trung c a khu công nghi p, khu phi thu quan trong khu kinh t ven bi n (bao g m h th ng thoát nư c th i, tr m x lý nư c th i t p trung). Đi u 5. Qu n lý, s d ng v n ngân sách trung ương h tr 1. Vi c qu n lý, s d ng, thanh toán, quy t toán v n ngân sách trung ương h tr t i Quy t đ nh này đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u tư xây d ng cơ b n, Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy đ nh pháp lu t có liên quan. 2. V n ngân sách trung ương h tr s d ng không đúng m c đích s b thu h i v ngân sách trung ương. Đi u 6. Ngu n v n ngân sách trung ương h tr 1. V n h tr có m c tiêu t ngân sách trung ương đư c phân b theo k ho ch hàng năm. 2. V n trái phi u Chính ph đ i v i h th ng giao thông tr c chính, quan tr ng. 3. V n h tr phát tri n chính th c (ODA). Đi u 7. Quy n h n, trách nhi m c a B K ho ch và Đ u tư 1. Hàng năm, căn c vào kh năng cân đ i v n đ u tư c a ngân sách trung ương, tình hình phát tri n các khu kinh t ven bi n, nhu c u và tình hình tri n khai các d án, công trình c a các khu kinh t ven bi n, B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan d ki n phương án v n ngân sách trung ương h tr cho các khu kinh t ven bi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh này đ t ng h p trong t ng d toán chi đ u tư phát tri n chung báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t đ nh theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. Hàng năm, B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành, đ a phương có liên quan t ng h p, đánh giá tình hình th c hi n và hi u qu s d ng v n ngân sách trung ương h tr theo quy đ nh t i Quy t đ nh này, báo cáo Th tư ng Chính ph . Đi u 8. Quy n h n, trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ban Qu n lý khu kinh t 1. Quy n h n, trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; a) Quy t đ nh phân b v n ngân sách trung ương h tr cho các d án, công trình c a khu kinh t ven bi n đ a phương theo quy đ nh t i Quy t đ nh này;
  3. b) Ch đ o, đôn đ c, ki m tra các cơ quan và đơn v s d ng v n ngân sách trung ương h tr đúng m c đích, có hi u qu , phù h p v i quy đ nh t i Quy t đ nh này và quy đ nh c a pháp lu t hi n hành; c) Ch u trách nhi m qu n lý, s d ng v n ngân sách trung ương h tr đ i v i khu kinh t ven bi n đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Cân đ i v n ngân sách đ a phương đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i khu kinh t ven bi n đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u tư xây d ng cơ b n, Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan; đ) Báo cáo tình hình phân b , qu n lý, s d ng, hi u qu s d ng v n ngân sách trung ương h tr đ i v i khu kinh t ven bi n; nhu c u v n ngân sách trung ương h tr đ u tư trong năm k ho ch ti p theo; k t qu xác đ nh đi m s theo hư ng d n t i Ph l c ban hành kèm theo Quy t đ nh này và g i v B K ho ch và Đ u tư trư c ngày 31 tháng 7 hàng năm đ B K ho ch và Đ u tư tri n khai các nhi m v quy đ nh t i Đi u 7 Quy t đ nh này. 2. Quy n h n, trách nhi m c a Ban Qu n lý khu kinh t : qu n lý và s d ng v n ngân sách trung ương h tr theo quy đ nh t i Đi u 39 Ngh đ nh s 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t và các quy đ nh pháp lu t có liên quan. Đi u 9. Đi u kho n thi hành 1. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2010. 2. Đ i v i các h ng m c, công trình c a khu kinh t ven bi n không thu c quy đ nh t i Đi u 4 Quy t đ nh này nhưng đã đư c phân b và s d ng v n đ u tư t ngân sách trung ương trư c ngày Quy t đ nh này có hi u l c thi hành thì đư c ti p t c th c hi n đ n h t ngày 31 tháng 12 năm 2011 theo quy t đ nh phê duy t c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y Ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTĐT, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b). PH L C
  4. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH XÁC Đ NH V N NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG H TR Đ U TƯ PHÁT TRI N H TH NG K T C U H T NG KHU KINH T VEN BI N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 126/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÁC TIÊU CHÍ VÀ CÁCH XÁC Đ NH TIÊU CHÍ PHÂN B V N NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG H TR M T KHU KINH T VEN BI N 1. Tiêu chí thu hút d án, công trình đ u tư: A (đi m) Tiêu chí này đánh giá m c đ thu hút v n đ u tư c a các d án, công trình đang th c hi n trong khu kinh t ven bi n d a trên so sánh v i d án, công trình cơ s v n đ u tư 20.000 t đ ng tương ng 15 đi m, đư c xác đ nh theo công th c sau: T ng s v n đ u tư c a các d án, công trình đ u tư (t đ ng) A = 15 x 20.000 (t đ ng) T ng v n đ u tư c a các d án, công trình đ u tư là t ng v n đ u tư đăng ký, tính theo đơn v t đ ng, c a các d án, công trình đã đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư ho c quy t đ nh đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư vào th i đi m trư c ngày 31 tháng 7 c a năm k ho ch (không bao g m các d án, công trình đã đi vào ho t đ ng ho c đã hoàn thành, đã ch m d t ho t đ ng, t m ng ng ho c giãn ti n đ th c hi n; không tri n khai sau 12 tháng k t khi đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư ho c quy t đ nh đ u tư ho c ch m ti n đ quá 12 tháng so v i quy đ nh t i Gi y ch ng nh n đ u tư ho c quy t đ nh đ u tư). 2. Tiêu chí m c đ khó khăn v cân đ i ngân sách: B (đi m) Tiêu chí này đánh giá m c đ khó khăn c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có khu kinh t ven bi n đã đư c thành l p có khó khăn v kh năng cân đ i ngân sách đ a phương, đư c xác đ nh như sau: a) Trư ng h p t l ph n trăm v n đ u tư ngân sách trung ương b sung so v i t ng chi ngân sách đ a phương dư i 40% thì B = 0 (không); b) Trư ng h p t l ph n trăm v n đ u tư ngân sách trung ương b sung so v i t ng chi ngân sách đ a phương t 40% tr lên thì B đư c tính theo công th c sau: Ngân sách trung ương b sung (t đ ng) B=1+ x 100 - 40 T ng chi ngân sách đ a phương (t đ ng) 3. Tiêu chí di n tích đ t phát tri n h t ng trong năm k ho ch: C (đi m) Tiêu chí này đánh giá m c đ s d ng đ t phát tri n h t ng khu kinh t ven bi n trong năm k ho ch d a trên so sánh v i di n tích cơ s quy mô 25 ha tương ng 10 đi m, đư c xác đ nh theo công th c sau: Di n tích đ t phát tri n h t ng (ha) C = 10 x 25 (ha) Di n tích đ t phát tri n h t ng là t ng di n tích đ t c a các công trình giao thông, công trình đ u m i h t ng k thu t c a khu kinh t ven bi n đư c d ki n đ u tư xây d ng trong năm k ho ch (không bao g m di n tích đ t c a các công trình đã hoàn thành và đưa vào s d ng). 4. Tiêu chí m c đ n p ngân sách c a khu kinh t ven bi n: D (đi m) Tiêu chí này đánh giá m c đ n p ngân sách c a khu kinh t ven bi n d a trên so sánh v i m c đóng góp cơ s 100 t đ ng tương ng là 05 đi m, đư c xác đ nh theo công th c sau: T ng thu ngân sách trên đ a bàn khu kinh t ven bi n (t đ ng) D=5x 100 (t đ ng)
  5. T ng thu ngân sách trên đ a bàn khu kinh t ven bi n là t ng s các kho n thu v thu (tr thu giá tr tăng hàng nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u) và các kho n thu h p pháp khác trên đ a bàn khu kinh t ven bi n n p vào Kho b c Nhà nư c c a năm trư c năm k ho ch. 5. Tiêu chí b sung: a) Tiêu chí m c đ b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a các d án đ u tư có quy mô l n trong khu kinh t ven bi n: Đ (đi m). Tiêu chí này đư c xác đ nh d a trên so sánh t ng di n tích đ t s d ng c a các d án quy mô l n v i d án cơ s quy mô di n tích 150 ha tương ng 10 đi m, đư c xác đ nh theo công th c sau: T ng di n tích đ t s d ng c a các d án quy mô l n (ha) Đ = 10 x 150 (ha) T ng di n tích đ t s d ng c a các d án quy mô l n là t ng di n tích b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a các d án đ u tư quy mô l n trong khu kinh t ven bi n đã đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư ho c quy t đ nh đ u tư (ch áp d ng đ i v i d án đang tri n khai và th i gian th c hi n d án không quá 2 năm). b) Tiêu chí m c đ ưu tiên phát tri n c a khu kinh t ven bi n: E (đi m). Tiêu chí này đư c xác đ nh như sau: - Khu kinh t ven bi n đư c ưu tiên phát tri n theo Quy t đ nh s 1353/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph : E = 10 (mư i) đi m; - Khu kinh t ven bi n còn l i: E = 0 (không) đi m S li u đ xác đ nh đi m các tiêu chí nêu trên là s li u c a năm trư c năm k ho ch. 6. T ng s đi m c a m t khu kinh t ven bi n: K (đi m) K=A+B+C+D+Đ+E Vi c làm tròn t ng s đi m th c hi n theo nguyên t c ph n đi m l t 0,5 tr lên đư c làm tròn là 01 đi m. II. XÁC Đ NH V N NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG H TR CHO M T KHU KINH T VEN BI N V n ngân sách trung ương h tr c a năm k ho ch đ i v i t ng khu kinh t ven bi n đư c xác đ nh theo công th c sau: V Vi = x Ki n ∑ Ki i =1 Trong đó: - Vi là s v n ngân sách trung ương h tr , tính theo đơn v t đ ng, c a năm k ho ch đ i v i khu kinh t ven bi n i; - V là t ng s v n ngân sách trung ương, tính theo đơn v t đ ng, c a năm k ho ch đ h tr đ u tư trong cân đ i đ i v i t t c các đ a phương có khu kinh t ven bi n; - Ki là t ng s đi m c a khu kinh t ven bi n i đư c xác đ nh theo quy đ nh t i m c I; - n là s khu kinh t ven bi n đã đư c thành l p đ n th i đi m l p k ho ch năm./.
Đồng bộ tài khoản