intTypePromotion=3

Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt đầu tư dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ----------- ------------------- S : 1260/Q -L TBXH Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T U TƯ D ÁN NÂNG C P TRUNG TÂM TÍCH H P D LI U B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c các Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000, s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10/4/2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Căn c Quy t nh s 48/2009/Q -TTg ngày 31/3/2009 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c giai o n 2009-2010; Căn c Quy t nh s 946/Q -L TBXH ngày 24/7/2009 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t K ho ch ng d ng công ngh thông tin B Lao ng – Thương binh và Xã h i giai o n 2009 – 2010 và nh hư ng n năm 2015; Căn c Quy t nh s 1206/Q -L TBXH ngày 10/9/2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c cho phép chu n b d án tin h c; Căn c Công văn s 3530/BTTT-ƯDCNTT ngày 29/10/2008 c a B Thông tin và Truy n thông v ý ki n chuyên ngành i v i các d án ng d ng công ngh thông tin g i kèm công văn s 3835/L TBXH-TTTT ngày 20/10/2008 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Xét T trình s 130/TTTT-HT ngày 24/8/2009 c a Trung tâm Thông tin v vi c ngh th m nh d án Nâng c p Trung tâm tích h p d li u và d án Tri n khai hành chính i n t (kèm theo h sơ); Theo ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t u tư d án Nâng c p Trung tâm tích h p d li u v i các n i dung như sau:
  2. 1. Tên d án: Nâng c p Trung tâm tích h p d li u. 2. Ch u tư d án: Giám c Trung tâm Thông tin. 3. ơn v l p d án: Trung tâm Thông tin. 4. M c tiêu u tư: Nâng cao năng l c Trung tâm tích h p d li u, áp ng yêu c u phát tri n công ngh thông tin theo ch o c a B và Chính ph . 5. Kh i lư ng u tư chính: - C i t o h th ng m ng LAN; - Nâng c p h th ng máy ch và thi t b m ng; - Nâng c p h th ng an toàn b o m t, phòng ch ng virus. 6. T ng m c u tư: 28.629.660.000 ng (B ng ch : Hai mươi tám t sáu trăm hai mươi chín tri u sáu trăm sáu mươi nghìn ng ch n). Trong ó: - Chi phí thi t b : 26.123.580.000 ng - Chi phí ki n thi t cơ b n khác: 1.142.763.000 ng - Chi phí d phòng: 1.363.317.000 ng 7. Ngu n v n u tư: Ngân sách Nhà nư c (v n u tư phát tri n, v n s nghi p, v n chương trình m c tiêu qu c gia…). 8. Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý d án. 9. Th i gian th c hi n: B t u t năm 2010. i u 2. Ch u tư d án có trách nhi m t ch c l p thi t k k thu t và t ng d toán d án trình B phê duy t theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch u tư d án, V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như i u 4;
  3. - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - B Thông tin và Truy n thông; - Lưu KHTC, VT. àm H u c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản