intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1.194
lượt xem
195
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Sè 127/2005/Q§­NHNN  n g µ y   0 3   t h ¸ n g   2   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   m é t   s è  ® i Ò u   c ñ a   Q u y   c h Õ   c h o   v a y   c ñ a   t æ   c h ø c   t Ý n   d ô n g   ® è i   v í i  k h ¸ c h   h µ n g   b a n   h µ n h   t h e o   Q u y Õ t   ® Þ n h   s è   1 6 2 7 / 2 0 0 1 / Q § ­ N H N N  ngµy 31/12/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc   thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ  LuËt Söa  ®æi,   bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam   sè 10/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; ­  C¨n   cø  LuËt   C¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997, LuËt Söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông sè  20/2004/QH11 ngµy   15 th¸ng 6 n¨m 2004; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05 th¸ng 11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 5   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt   Nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ  cho vay cña tæ chøc tÝn dông  ®èi víi kh¸ch hµng ban hµnh  theo QuyÕt  ®Þnh sè  1627/2001/Q§­NHNN ngµy 31/12/2001 cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc nh sau:  1. Kho¶n 2 §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:  “2.   Kh¸ch   hµng   vay   t¹i   tæ   chøc   tÝn   dông   lµ   c¸c   tæ  chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ  níc ngoµi cã  nhu cÇu vay vèn,  cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n  s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô  hoÆc dù  ¸n  ®Çu t, ph¬ng ¸n  phôc   vô   ®êi   sèng   ë   trong   níc   vµ   níc   ngoµi.   Trêng   hîp  kh¸ch hµng vay vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t , ph¬ng ¸n  s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô   ë  n íc ngoµi, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam cã quy ®Þnh riªng.”. 2. Kho¶n 4 vµ 5 §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
  2. 2 “4. C¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  lµ  viÖc tæ chøc tÝn  dông ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî, gia h¹n nî vay ®èi víi c¸c   kho¶n nî vay cña kh¸ch hµng theo hai ph¬ng thøc sau: a) §iÒu chØnh kú  h¹n tr¶ nî  lµ  viÖc tæ chøc tÝn dông  chÊp thuËn thay ®æi kú h¹n tr¶ nî gèc vµ/hoÆc l∙i vèn vay  trong   ph¹m   vi   thêi   h¹n   cho   vay   ®∙   tho¶   thuËn   tríc   ®ã  trong hîp ®ång tÝn dông, mµ kú h¹n tr¶ nî cuèi cïng kh«ng  thay ®æi. b) Gia h¹n nî vay lµ viÖc tæ chøc tÝn dông chÊp thuËn  kÐo dµi thªm mét kho¶ng thêi gian tr¶ nî  gèc vµ/hoÆc l∙i  vèn vay, vît qu¸ thêi h¹n cho vay  ®∙ tho¶ thuËn tríc  ®ã  trong hîp ®ång tÝn dông.”. 3. Kho¶n 6 §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “6. Dù  ¸n  ®Çu t, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch   vô  hoÆc dù  ¸n  ®Çu t, ph¬ng ¸n phôc vô   ®êi sèng mµ  kh¸ch  hµng   göi   ®Õn   tæ   chøc   tÝn   dông   lµ   mét   tËp   hîp   nh÷ng   ®Ò  xuÊt; trong ®ã cã nhu cÇu vèn, vay vèn, c¸ch thøc sö dông  vèn vµ  c¸ch thøc tr¶ nî  vay trong  mét  kho¶ng  thêi  gian  x¸c ®Þnh.”. 4. Kho¶n 2 §iÒu 13 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “2. §èi víi kho¶n nî  vay kh«ng tr¶ nî   ®óng h¹n,  ®îc  tæ   chøc   tÝn   dông   ®¸nh   gi¸   lµ   kh«ng   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   nî  ®óng h¹n vµ  kh«ng chÊp thuËn cho c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶  nî, th×  sè  d  nî  gèc cña hîp  ®ång tÝn dông  ®ã  lµ  nî  qu¸  h¹n vµ  tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p  ®Ó  thu  håi nî; viÖc ph¹t chËm tr¶  ®èi víi nî  qu¸ h¹n vµ  nî  l∙i  vèn   vay   do   hai   bªn   tho¶   thuËn   trªn   c¬   së   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. Tæ chøc tÝn dông ph©n lo¹i toµn bé sè d  nî gèc  cña kh¸ch hµng vay cã  nî  qu¸ h¹n vµo tµi kho¶n cho vay  thÝch hîp theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam.”. 5. §iÒu 21 ®îc söa ®æi nh sau: “§iÒu 21. KiÓm tra, gi¸m s¸t vèn vay  1. Tæ chøc tÝn dông cã  tr¸ch nhiÖm vµ  cã  quyÒn kiÓm  tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay vèn, sö  dông vèn vay vµ  tr¶  nî cña kh¸ch hµng. 2. Tæ chøc tÝn dông x©y dùng quy tr×nh vµ  thùc hiÖn  kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay vèn, sö  dông vèn vay vµ  tr¶ nî  cña kh¸ch hµng phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm ho¹t  ®éng cña  tæ chøc tÝn dông vµ tÝnh chÊt cña kho¶n vay, nh»m b¶o ®¶m  hiÖu qu¶ vµ  kh¶ n¨ng thu håi vèn vay; göi quy tr×nh kiÓm  tra gi¸m s¸t vèn vay cña kh¸ch  hµng cho Thanh  tra  Ng©n  hµng Nhµ níc”. 6. §iÒu 22 ®îc söa ®æi nh sau: “§iÒu 22. C¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî 
  3. 3 1. C¸c tæ chøc tÝn dông tù quyÕt ®Þnh viÖc c¬ cÊu l¹i  thêi h¹n tr¶ nî, trªn c¬  së  kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh  vµ  kÕt qu¶  ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña kh¸ch hµng vay.  Toµn bé sè d nî vay gèc cña kh¸ch hµng cã kho¶n nî c¬ cÊu  l¹i thêi h¹n tr¶ nî   ®îc coi lµ  nî  qu¸ h¹n vµ  ph©n lo¹i  vµo   c¸c   nhãm   nî   tõ   nhãm   2   ®Õn  nhãm   5  theo  quy   ®Þnh   vÒ  ph©n lo¹i nî cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam:   a) Kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng kú h¹n nî  gèc vµ/hoÆc l∙i vèn vay trong ph¹m vi thêi h¹n cho vay ®∙  tho¶ thuËn  trong hîp  ®ång  tÝn  dông  vµ  tæ chøc  tÝn  dông  ®¸nh   gi¸   lµ   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   nî   trong   c¸c   kú   h¹n   tiÕp   theo, th×  tæ chøc tÝn dông xem xÐt  ®iÒu chØnh kú  h¹n tr¶  nî  gèc vµ/hoÆc l∙i vèn vay. Toµn bé  sè  d  nî  vay gèc cña  kh¸ch hµng nµy  ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm nî  tõ  nhãm 2  ®Õn nhãm 4. b)   Kh¸ch   hµng   kh«ng   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   hÕt   nî   gèc   vµ/hoÆc l∙i vèn vay  ®óng thêi h¹n cho vay  ®∙ tho¶ thuËn  trong hîp  ®ång tÝn dông vµ   ®îc tæ chøc tÝn dông  ®¸nh gi¸  lµ   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   nî   trong   mét   kho¶ng   thêi   gian   nhÊt  ®Þnh sau thêi h¹n cho vay, th×  tæ chøc tÝn dông xem xÐt  cho gia h¹n nî  víi thêi h¹n phï  hîp víi nguån tr¶ nî  cña   kh¸ch hµng. Toµn bé sè d nî vay gèc cña kh¸ch hµng nµy ®­ îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm nî tõ nhãm 3 ®Õn nhãm 5. 2. C¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i ban hµnh quy  ®Þnh vÒ  c¬  cÊu   l¹i   thêi   h¹n   tr¶   nî   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   cña   Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam;  viÖc ph©n cÊp,  uû  quyÒn  cho c¸c  Chi nh¸nh  cña  m×nh  quyÕt  ®Þnh  viÖc  c¬  cÊu  l¹i  thêi  h¹n  tr¶ nî ph¶i b¶o ®¶m Héi së chÝnh n¾m ®îc kÞp thêi, ®Çy ®ñ  vµ  chÝnh x¸c c¸c kho¶n nî   ®îc c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  trong  toµn  hÖ  thèng.  C¸c tæ chøc tÝn dông  ph¶i  göi quy  ®Þnh   vÒ   c¬   cÊu   l¹i   thêi   h¹n   tr¶   nî   cho   Thanh   tra   Ng©n  hµng Nhµ níc ngay sau khi ban hµnh.  3. §èi víi c¸c kho¶n nî  vay  ®îc c¬  cÊu l¹i thêi h¹n  tr¶ nî, c¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i b¸o c¸o theo quy  ®Þnh  cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vÒ chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª  ¸p dông ®èi víi tæ chøc tÝn dông.”. 7. Kho¶n 1 §iÒu 23 ®îc söa ®æi nh sau: “1. Kh¸ch hµng vay bÞ tæn thÊt vÒ tµi s¶n dÉn ®Õn khã  kh¨n vÒ tµi chÝnh;”.      §i Ò u   2.   Côm tõ  “ph¸p nh©n” t¹i §iÒu 7 vµ  §iÒu 10  Quy chÕ  cho vay cña tæ chøc tÝn dông  ®èi víi kh¸ch hµng  ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1627/2001/Q§­NHNN   ngµy  31/12/2001 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  ®îc thay b»ng  côm tõ “tæ chøc”. 
  4. 4 § i Ò u   3.   §Þnh kú, c¸c tæ chøc tÝn dông c¨n cø vµo  t×nh tr¹ng  tr¶ nî  vay,  kÕt qu¶  ®¸nh gi¸ ho¹t  ®éng  kinh  doanh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng vay ®Ó  ph©n lo¹i  nî  vay cña kh¸ch  hµng theo quy  ®Þnh  cña  Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vÒ  ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro trong ho¹t  ®éng ng©n hµng  cña tæ chøc tÝn dông.   §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau m­ êi l¨m ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B∙i bá quy ®Þnh t¹i   c¸c v¨n b¶n: QuyÕt ®Þnh sè 688/2002/Q§­NHNN ngµy 1/7/2002  cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc thùc hiÖn chuyÓn  nî   qu¸   h¹n   c¸c   kho¶n   nî   vay   cña   kh¸ch   hµng   t¹i   c¸c   tæ  chøc tÝn dông; c«ng v¨n sè  405/NHNN­CSTT ngµy 16/4/2002   vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ chuyÓn nî qu¸ h¹n;  c«ng v¨n sè  950/NHNN­CSTT ngµy 3/9/2002 vÒ  chuyÓn nî  qu¸  h¹n  ®èi víi trêng hîp chËm tr¶ nî  gèc, l∙i vèn vay; c«ng  v¨n sè  1140/NHNN­CSTT ngµy 29/9/2003 vÒ  viÖc ¸p dông l∙i  suÊt nî qu¸ h¹n vµ thêi ®iÓm tÝnh l∙i nî qu¸ h¹n; c¸c quy   ®Þnh kh¸c tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy.  §i Ò u   5.   Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc,  Gi¸m   ®èc   chi   nh¸nh   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung ¬ng; Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc)  c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh   nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2