Quyết định 1277/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
5
download

Quyết định 1277/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1277/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1277/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc S è  1277/Q§­N H N N   th n g µ y 18  th¸ng 11 n¨ m   2002 V Ò  ® i Ò u  ch Ø n h  t û l Ö  d ù   ÷  tr b ¾ t b u é c ® è i víi ti Ò n g ö i b» n g  n g o ¹i Ö  c ñ a     t c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè  cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µ  Ët      v Lu c¸c tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay  iÒu  ® chØnh  û lÖ  ù  ÷b ¾t  éc  i víi Òn göib»ng  t   d tr   bu ®è     ti     ngo¹itÖ    kh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi th¸ng cña    ©n  µng  ¬ng  ¹i k h v c k h d  12    c¸cNg h th m  Nhµ   íc,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  «   Þ, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   n  h th m   ph ® th   h th m  phÇn  n«ng th«n,Ng ©n   µng  îp        h h t¸c,Chi nh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi,Ng ©n   ng h n    hµng  ªndoanh,C«ng    µichÝnh,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  li     tyt     td nh d trung ¬ng  µ5%     l  trªntæng  è    Òn göib»ng  ¹itÖ    s d ti     ngo   ph¶idù  ÷b ¾t  éc.   tr   bu §i Ò u    Õt  nh  µy  îc¸p  ông    Ýnh  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  2. Quy ®Þ n ®   d ®Ó t ti d tr   bu tõ kú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng 12    n¨m 2002  µ  v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 270/2002/Q§­ NHNN   µy  th¸ng 4  ng 01    n¨m 2002  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Ch¸nh  V¨n    thanh    ©n   µng, Thñ  ëng    traNg h   tr c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è, Tæng     ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản