Quyết định 1278/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định 1278/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1278/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1278/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  N h µ  n íc vi Ö t na m   s è 1278/2001/Q§­N H N N   g µ y  09 th¸ng 10  m  2001 v Ò  vi Ö c  n n¨ b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  h o ¹t ® é n g  c ñ a  a n  ® i Ò u   µ n h   B h q u ¶ n  lý D ù  tr÷ n g o ¹i h èi N h µ   íc   n Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/1999/N§­   µy  CP ng 30/8/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèiNhµ   íc; l   tr      n ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô       ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹ovµ  ô   ­ c¸n b v ®µ t   V tr ëng  ô  V Qu¶n  ýngo¹ihèi, l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   cña  Ban  iÒu  µnh  ® h qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèiNhµ   íc”. l   tr      n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u  Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô     3:  V¨n    tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t   Vô  ëng  ô  tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n   l     tr c¸c®¬ v c li   thu   hµng  µ   ícvµ  Nh n   Ban  iÒu  µnh  ® h qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèiNhµ   ícchÞu  l   tr      n  tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy   Õ   ch h o ¹t ® é n g  c ñ a B a n  ® i Ò u  h µ n h   u ¶ n  lý  q d ù  tr÷ n g o ¹i èi  h µ  n íc  h N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1278/2001/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng10  09    n¨m  2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Ban  iÒu  µnh  ® h qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèi Nhµ   íc (sau  y   l   tr      n  ®© gäi t¾t lµ Ban  iÒu  µnh) ® îc thµnh  Ëp       ® h    l theo  Quy Õt  nh  ña  èng  c  ®Þ c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc®Ó   h Nh n   tham  u  m cho  èng  c  ©n   µng  µ   íctrong Th ®è Ng h Nh n     viÖc qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèiNhµ   ícvµ  iÒu  µnh  Öc  ùc hiÖn    Ö m   l   tr      n  ® h vi th   c¸cnhi vô  Ò   v qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèiNhµ   íctheo  l   tr      n  quy  nh  ña  èng  c  ©n   ®Þ c Th ®è Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u    Òu  µnh  ¹t®éng  ña  2. §i h ho   c Ban  iÒu  µnh  µTrëng  ® h l  ban.Gióp    viÖc  ëng  Tr ban  ã  ã  ëng  c Ph Tr ban. §i Ò u 3. Ban  iÒu  µnh  ¹t®éng  ® h ho   theo nguyªn  ¾c  Ëp  t t trung  ©n   d chñ  µ  Õ     ñ tr ng. C¸c  Ên    îc® a    v ch ®é th   ë   v ®Ò ®   ra th¶o  Ën  Ëp  Ó  µ  èng  lu t th v th nhÊt    Õn  ý ki trong  éc  äp. Trêng  îp  cu h   h cßn  ã    Õn  c ý ki kh¸c nhau  ×  ëng    th Tr ban  µngêiquyÕt ®Þnh  èicïng. l      cu   C h ¬ n g  II C¸c Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    4. Ban  iÒu  µnh  ã  ® h c chøc  n¨ng  µ  Ö m  ô  v nhi v sau: 1. Tham   u    m cho  èng  c  ©n  µng  µ   íc tr c khitr×nh Thñ íng Th ®è ng h Nh n   í       t  ChÝnh  ñ    Öt: ph phª duy a.Møc  ù   ÷ngo¹ihèiNhµ   ícdù  Õn  µng    D tr      n   ki h n¨m. b.H¹n    møc  ¹ihèicña  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng. ngo     Qu b æn t     gi¸v c. ViÖc  iÒu    ® chuyÓn  õ Quü   ù  ÷ngo¹ihèisang  ü   ×nh    û gi¸ t  d tr      Qu b æn t     vµ    µng. gi¸v d.C¸c  ×nh    h thøc,nghiÖp  ô  u    ù  ÷ngo¹ihèimíi.   v ®Ç td tr      2.Tham   u    m cho  èng  c  ©n  µng  µ   íc: Th ®è Ng h Nh n a.Ban  µnh  Õt ®Þnh  Öc  Ých t¹m    h quy   vi tr   øng  õQuü   ù  ÷ngo¹ihèicho  t  d tr      Ng ©n s¸ch Nhµ   íctheo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng chÝnh  ñ;   n      c Th t   ph b.Quy Õt  nh  Öc  Êt,nhËp  Èu  µng    Èn  èc  Õ  éc Dù     ®Þ vi xu   kh v tiªuchu qu t thu   tr÷ngo¹ihèinhµ  íc;      n c.Quy Õt  nh  ¬ng      ®Þ ph ¸n can  Öp thÞ  êng  ¹ihèitrong níc; thi   tr ngo      
  3. 3 d. Theo  nh  ú  th¸ng m ét  Çn    ®Þ k 6    l hoÆc     Çn  Õt, khic thi   Õt  nh    quy ®Þ tiªu chuÈn, h¹n    møc   u   dù  ÷ ngo¹ihèi Nhµ   íc vµ  ¬  Êu  ña  ü   ù  ÷ ®Ç t tr      n  cc c Qu d tr   ngo¹ihèi.   3.Hµng    n¨m  hoÆc     Çn  Õt: khic thi a.Th«ng    qua        ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Öc  c¸cb¸o c¸o “T h th   vi qu¶n  ýdù  ÷ngo¹i l   tr     hèi Nhµ   íc”vµ  ×nh  ×nh  ùc  Õ  ö  ông  ù   ÷ ngo¹ihèi Nhµ   íc”®Ó     n   “T h th t s d D tr      n  tr×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt tr ckhitr×nh Thñ íng ChÝnh    ®è Ng h Nh n       í      t  phñ  ®ång  öiBé  µichÝnh). ( g  T  b. Th«ng    qua  c¸o “T×nh  ×nh  Õn  ng  ù   tr÷ngo¹ihèiNhµ   íc” b¸o    h bi ®é D      n  ®Ó   ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt  íckhitr×nh Ch Ýnh  ñ  tr   ®è ng h Nh n     tr       ph vµ  û   U ban  êng  ô  èc  éi. Th v Qu h §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ëng  5. Nhi v v quy h c Tr b¶n: 1.ChØ   o  µ  chøc  ùc hiÖn    Öm   ô    ®¹ v tæ  th   c¸cnhi v quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 4  Quy  Õ   µy. ch n 2.TriÖu  Ëp  µ  ñ  ×c¸ccuéc  äp  ña    t v ch tr     h c Ban  iÒu  µnh. ® h 3.Quy Õt  nh    éidung  ô  Ó    ®Þ c¸cn   c th sau: a.Quy Õt  nh  ¬  Êu  ña  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng.   ®Þ c c c Qu b æn t     gi¸v b. Quy Õt  nh  ¬  Êu  ña  ü   ù  ÷ngo¹ihèitrong tõng  êikú    ®Þ c c c Qu d tr        th   theo  uû  Òn  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. quy c Th ®è Ng h Nh n c.Quy Õt  nh  ¬ng    u  ,c¸c kho¶n  u    iÒn göi,uû    u     ®Þ ph ¸n ®Ç t    ®Ç t(t     th¸c®Ç t  , chuyÓn  æi  ¹itÖ.. ) ã    Þ t ng  ¬ng  õ 20.000.000  ® ngo   . c gi¸tr  ¬ ®   t  USD     ¬i (haim   tr Öu®«la  ü)  ëlªn. i  M tr   d. Quy Õt  nh  Öc    ®Þ vi mua  b¸n  ¹itÖ  µng  µy  ña  ©n  µng  µ   ngo   h ng c ng h Nh níctrªnthÞ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng.     tr ngo   li   h e. Quy Õt  nh   iÒu  ®Þ ® chuyÓn  ¹ihèi tõ  ü   ×nh    û gi¸vµ    ngo     Qu b æn t     gi¸ vµng sang  ü   ù  ÷ngo¹ihèikhimøc  ¹ihèicña  ü   ×nh    û gi¸vµ  Qu d tr       ngo     Qu b æn t     gi¸vµng  ît ¹n møc  ∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   v    h ®®   t  ph quy   f.ChØ   o    ô    ®¹ c¸cV chøc  n¨ng  ã  ªnquan  µ  ë  c li   v S Giao  Þch  chøc  ùc d tæ  th   hiÖn    Èn, h¹n  tiªuchu   møc   u    ù   ÷ngo¹ihèi Nhµ   íc theo  ®Ç t D tr      n  Quy Õt  nh   ®Þ cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n 4.  ùc  Ön  Th hi c¸c  Ö m   ô  nhi v kh¸c  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc do  ®è Ng h Nh n   giao. §i Ò u 6.  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña    µnh    Nhi v v quy h c c¸c th viªnkh¸c trong Ban      ®iÒu  µnh. h 1.NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ã  ëng    v v quy h c Ph Tr ban: a. Gióp  ëng    Tr ban trong viÖc  iÒu  µnh  ét  è  Æt     ® h m sm c«ng    ña    t¸cc Ban theo sù  ©n    ph c«ng  ña  ëng  c Tr ban  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m  ícTrëng    tr   ban  Ò     v c¸c nhiÖ m  ô  îcph©n  v®  c«ng. b.Tham     y      éc  äp  ña    gia®Ç ®ñ c¸ccu h c Ban  iÒu  µnh. ® h
  4. 4 c. Trong  êng  îp  ëng    tr h Tr ban  ¾ng  Æt,  ã  ëng  v m Ph Tr ban thay m Æt   ­   Tr ëng ban  ùc hiÖn  Ö m   ô  Trëng  th   nhi v do  ban  û  Òn; tr Öu tËp,chñ  ×cuéc  u quy  i     tr   häp  ña  c Ban  iÒu  µnh  µ  Þu  ® h v ch tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸cc«ng  Öc  ∙    Õt  vi ® gi¶iquy khi® îcuû  Òn  ng  êicã      quy ®å th   tr¸chnhiÖ m   c¸o l¹ khiTrëng    b¸o        i ban  ã  Æt   cm (hoÆc  c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   ícxiný  Õn  b¸o    ®è Ng h Nh n     ki chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   khicÇn  Õt)   thi . 2.NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña    µnh      v v quy h c c¸cth viªnBan  iÒu  µnh: ® h a. Tham     y      éc  äp  ña    gia ®Ç ®ñ c¸c cu h c Ban  iÒu  µnh.Trong  êng  îp ® h   tr h  v ¾ng  Æt   ×  ã  Ó  û  Òn  m th c th u quy cho  Êp  ã  ña  × nh  c ph c m tham    éc  äp  gia cu h cña Ban  iÒu  µnh    îc Trëng  ® h khi ®   ban hoÆc   êi chñ  × cuéc  äp  Êp  ng   tr   h ch thuËn.Thµnh    ña    viªnc Ban  iÒu  µnh  ® h ph¶ihoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖ m   Ò     v viÖc  û  Òn  µy. u quy n b. ChuÈn  Þ     éidung  ªnquan    b c¸c n   li   theo chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  n     v c ®¬ vÞ  × nh  µ  m v tham      Õn  giaý ki trong cuéc  äp  ña    h c Ban  iÒu  µnh. ® h c.§îcb¶o u    Õn  ña  × nh      Õn       l ý ki c m khiý ki ®ã kh¸cvíi     Õt ®Þnh  ña  ­ quy   c Tr ëng  ban. d.Thùc  Ön      hi c¸cc«ng  Öc  vi kh¸cdo  ëng    Tr ban  ©n  ph c«ng. 3.NhiÖ m   ô  ña    ý    v c Th k Ban  iÒu  µnh: ® h a.ChuÈn  Þ    µiliÖu,th«ng    ªnquan    a    éc  äp  ña      b c¸ct     tinli   ®Ó ® ra cu h c Ban ®iÒu  µnh; tham      éc  äp  ña  h   gia c¸c cu h c Ban  iÒu  µnh; ghi chÐp  ® h    Biªn b¶n    cuéc  äp  µ  îcdù  h v ®   th¶o c¸cv¨n b¶n  ×nh Ban  iÒu  µnh.     tr   ® h b.Thùc  Ön      hi c¸cc«ng  Öc  vi kh¸cdo  ëng    Tr ban  ©n  ph c«ng. §i Ò u      7. Tæ chøc  äp h 1. Ban  iÒu  µnh  äp  nh  ú  th¸ngm ét  Çn.Trêng  îp cÇn  Õtcã    ® h h ®Þ k 6    l  h  thi   thÓ  äp  Êt th ng. h b  ê 2. Ban  iÒu  µnh    ® h th¶o  Ën  ©n  ñ  lu d ch trong cuéc  äp  µ  èng  Êt      h v th nh ý kiÕn    a  quyÕt  nh.  êng  îp  ®Ó ® ra  ®Þ Tr h cßn  ã    Õn  c ý ki kh¸c nhau  ×    Õn    th ý ki cña  ëng  Tr ban  µý  Õn  Õt ®Þnh. C¸c    Õn  l   ki quy     ý ki kh¸cvíi     Õt  nh  ña  ­ quy ®Þ c Tr ëng ban  Ï® îcb¶o u  µ    s    l v ghitrong Biªnb¶n  éc  äp.    cu h 3. Ng êi ® îc uû  Òn        quy (thay m Æt   µnh    ña    th viªn c Ban  iÒu  µnh)  îc ® h ®  tham      Õn  giaý ki trong cuéc  äp.   h 4.C¸c  ô    V chøc  n¨ng  ã  ªnquan  ö  idiÖn  c li   c ®¹   tham    éc  äp  ña    giacu h c Ban ®iÒu  µnh    îcThèng  c  ©n  µng  µ   íchoÆc   ëng  h khi®   ®è Ng h Nh n   Tr ban    Çu. yªu c 5. K Õt    qu¶  éc  äp  ña  cu h c Ban  iÒu  µnh  îc lËp  µnh  ® h ®  th Biªn b¶n  éc    cu häp.Biªnb¶n  éc  äp      cu h bao  å m   éidung  éc  äp,thµnh    g n  cu h   viªntham    äp, giah   c¸cvÊn    ∙    ®Ò ® th«ng  qua  µ    Ên    v c¸cv ®Ò cßn  ã    Õn  c ý ki kh¸cnhau.   C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
  5. 5 §i Ò u    Öc  öa  æi, bæ   8. Vi s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản