intTypePromotion=1

Quyết định 1280/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
107
lượt xem
3
download

Quyết định 1280/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1280/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của ngân hàng liên doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1280/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  1280/2002/Q§­N H N N  n g µ y 19  n th¸ng  11 n¨ m  2002 B a n  h µ n h  §i Ò u  l Ö m É u  v Ò   t æ  c h ø c v µ  h o ¹t  é n g  c ñ a N g © n  h µ n g  liªn o a n h ®  d T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícsè    cø    h Nh n   01/1997/QH10,LuËt c¸c Tæ        chøc  tÝn  ông  è  d s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng03  ng 02    th¸ng 1993  ña  Ýnh     c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 13/1999/N§­   µy  th¸ng03  CP ng 17    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   chøc, ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi,v¨n  ph "V tæ      c tæ  td n    phßng  idiÖn  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµit¹ ViÖtNam"; ®¹   c tæ  td n     i   ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông   Ng h v tæ  td phing©n  µng,   h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  µ§iÒu  Ö  É u   Ò     ®Þ n l  lm v tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n  µng  ªndoanh. v ho   c ng h li   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u  Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  Õt  nh  µy  ã  Öu  3. th   9    t  Quy ®Þ n c hi lùc thihµnh, c¸c ng©n  µng  ªndoanh    vµo  Òu  Ö  É u   Ò   chøc        h li   c¨n cø  §i l m v tæ  vµ  ¹t®éng  ña  ©n  µng  ªndoanh  ho   c Ng h li   ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n ®Ó x©y  ùng  iÒu  Ö  ©n  µng  × nh,  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íc d ® l ng h m tr   ®è Ng h Nh n   chuÈn  y. §i Ò u  Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   4.  V¨n    tr V C¸c  ©n   µng  µ  chøc  Ng h v tæ  tÝn  ông    ©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc, d phi ng h   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  Ng h Nh n     ph tr     ­ ¬ng, Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n  µng  ªndoanh  ®è ng h li   chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 ® i Ò u  l Ö m É u n g © n  h µ n g  liªn o a n h  d (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è1280/2002/Q§­   ®Þ s NHNN   ngµy  th¸ng11 n¨m  19    2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1: C¸c Bªn  tham  gia thµnh lËp Ng © n  hµng  liªn doanh   (NHLD) 1.Bªn  ÖtNam   åm  ét    Vi   (g m hoÆc   Òu  ©n  µng  ÖtNam):... nhi ng h Vi       ­GiÊy  Ðp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ©n  µng  è:...,ngµy...   ph th l   ho   ng h s          ­Trô  ë  Ýnh:...   s ch      ­Ng êi®¹idiÖn:...(Hä              tªn­Chøc  ô­Quèc  Þch) v  t 2.Bªn  ícngoµi( å m   ét    n   g m hoÆc   Òu  ©n  µng  ícngoµi):   nhi ng h n    .. . ­GiÊy  Ðp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ©n  µng  è:..., µy      ph th l   ho   ng h s       ng ... ­Trô  ë  Ýnh:...   s ch     ­Ng êi®¹idiÖn:...(Hä              tªn­Chøc  ô­Quèc  Þch) v  t §i Ò u    2: §Æc   iÓ m   ® NHLD 1­ Tªn    NHLD:...(viÕt®Çy    µ  Õtt¾t), ã  ôsë  Ýnh  ¹ ...ViÖt       ®ñ v vi     tr   ch c t i        Nam; §iÖn  ¹i    tho :.. . Fax:...    Email:..    . 2­ NHLD   îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng    ®  l v ho   theo  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t Gi ph th l v ho   ®éng NHLD   Ng ©n  µng  µ   íccÊp  è    ngµy    do  h Nh n   s ...  ... 3­  ©n   µng  ªndoanh  ã   c¸ch  Ng h li   ct ph¸p  ©n  Öt Nam,  ã  nh Vi   c con  Êu  d riªng,cã  µikho¶n  ë   ¹  ©n   µng  µ   íc,t¹    chøc  Ýn  ông    t  m ti Ng h Nh n   i tæ  c¸c td kh¸c  theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 4­ Vèn  iÒu  Ö  ña    ® l c NHLD   µ:... l     Trong  : ®ã ­Bªn  ÖtNam   ãp      Õm       èn  iÒu  Ö   Vi   g ...,chi ...% v ® l ­Bªn  ícngoµigãp      Õm       èn  iÒu  Ö   N    ...,chi ...% v ® l (Tr×nh  µy    Õttû  Ö, ph¬ng  b chi ti   l   thøc  ãp  èn  ña  g v c c¸c  Bªn tham    gia NHLD) 5­  NHLD   µ m ét  ¹  ×nh  chøc  Ýn  ông, thùc  Ön    ¹t®éng  l  lo ih tæ  td   hi c¸c ho   ng©n   µng  µ  h v c¸c  ¹t ®éng  ho   kinh doanh kh¸c  ã  ªnquan  ×  ôc     î c li   vm tiªul   i
  3. 3 nhuËn theo  Õ   ¹ch  Héi ®ång  k ho do    qu¶n  Þ phª  Öt,phï hîp  íiph¸p  Ët tr   duy     v   lu   cña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam. N  ho x∙h   ngh Vi   §i Ò u    êi h¹n  ¹t®éng 3: Th   ho   NHLD   ã  êih¹n  ¹t®éng  µ...n¨m  Ó   õ ngµy  îcNg ©n   µng  µ   c th   ho   l      k t  ®  h Nh níccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng. Thêih¹n  ¹t®éng  ña    Gi ph th l   ho       ho   c NHLD   ã  c thÓ  îckÐo  µitheo  ù  ®  d  s tho¶  Ën  ña    thu c c¸c Bªn  trong li     ªndoanh  µ  v ph¶i® îc    sù  Êp  Ën  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc;thêigian m çi  Çn    ¹n  ch thu c Th ®è Ng h Nh n       l gia h tèi a    kh«ng    êih¹n  ¹t®éng    ® qu¸ th   ho   ghitrong GiÊy  Ðp  Çn  íc.   ph l tr C h ¬ n g  II n é i d u n g  h o ¹t ® é n g, q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô   §i Ò u    éi  4: N dung  ¹t®éng ho   NHLD   ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña  Ët c¸c Tæ   ®Þ c Lu     chøc  Ýn  ông  µ    td v c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh     h kh¸cvÒ:   ­Ho¹t®éng  ña  ©n  µng      c ng h ­  ©n   ñ  Tu th c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  ¹t ®éng  ña  ho   c NHLD. (cã thÓ  chitiÕt)   nªu    §i Ò u    Ò n   ¹n  µ  Üa  ô 5: Quy h v ngh v 1­ NHLD   ã  Òn    c quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ:    a)    Tæ chøc qu¶n  ý,tæ  l   chøc kinh doanh  ï hîp víim ôc    ¹t®éng     ph       tiªuho   cña  NHLD. b) Tù  ñ  µichÝnh,chñ  ng    ch t     ®é trong kinh doanh  µ  ùchÞu      v t  tr¸chnhiÖ m     vÒ   Õt  k qu¶  kinh doanh,b¶o  µn  µ    iÓnvèn        to v ph¸ttr   ®Ó b¶o  ¶m   ù    ëng  ® s t¨ngtr c¸cho¹t®éng     kinhdoanh  ña    c NHLD. c) Tõ  èicung  Êp  äi    ch   c m yªu  Çu  c kh«ng  ï hîp  íiquy  nh  ña  ph   v   ®Þ c ph¸p  luËt. d) Thùc  Ön    Òn    hi c¸cquy kh¸c. 2­ NHLD   ã  Üa  ô    c ngh v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ:    a) B¶o  Ö   Òn  îngêigöitiÒn,thùc hiÖn      v quy l i        c¸ccam   Õt  íi k v  kh¸ch hµng,     víi chøc  Ýn  ông   tæ  td kh¸c. b) Qu¶n  ýho¹t®éng    l    kinhdoanh.   c) Thùc  Ön  Õ     µ      hi ch ®é v c¸c quy  nh  Ò   µichÝnh, h¹ch to¸n,b¸o    ®Þ v t        c¸o, kiÓm to¸n. d) Thùc  Ön    Üa  ô kh¸c.   hi c¸cngh v  
  4. 4 C h ¬ n g  III C ¬  c Ê u  t æ  c h ø c, q u ¶ n  tr Þ, ® i Ò u  h µ n h  v µ  ki Ó m  s o¸t   §i Ò u    ¹ng íiho¹t®éng 6: M l    1­ Trô  ë  Ýnh.   s ch 2­ Së    giao dÞch  ¹ n¬i® Æt  ôsë  Ýnh.   t    i tr   ch 3­ C¸c      chinh¸nh. 4­ C¸c  ×nh    h thøc kh¸ctheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt  . §i Ò u   C¬   Êu  é  7:   c b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh l  ® h 1­ Héi ®ång     qu¶n  Þ. tr 2­ Ban  Óm    ki so¸t. 3­ Tæng    Gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc. gi   4­ H Ö   èng  Óm    µ  Óm    éibé.   th ki trav ki to¸nn   §i Ò u    éi  ng  8: H ®å qu¶n  Þ tr 1­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ thùc hiÖn  tr     chøc n¨ng qu¶n  Þ NHLD,  µ c¬  tr   l   quan  cã  Èm   Òn  th quy cao  Êt  ña  nh c NHLD.  C¸c Bªn trong NHLD     ö    µnh    ®Ò c c¸c th viªnvµo  éi ®ång    H  qu¶n  Þ. tr 2­ Héi ®ång     qu¶n  Þcña  tr   NHLD   ã  . µnh   tèithiÓu 3  µnh  ), c .. th viªn(     th viªn   gå m: ­Bªn  ÖtNam:...thµnh    Vi      viªn ­Bªn  ícngoµi: .thµnh      n  . . viªn 3  NhiÖ m   ú  ña  µnh    éi  ng  ­  k c th viªn H ®å qu¶n  Þ lµ.. n¨m     tr   .   (c¸c Bªn  ù  t tho¶  Ën, tèi®a   thu     kh«ng    n¨m).C¸c  µnh    ña  éi  ng  qu¸ 5    th viªnc H ®å qu¶n  Þ tr   cã  Ó  îcbæ   Ö m  ¹  th ®   nhi l iC¸c  µnh    éi ®ång  . th viªnH   qu¶n  Þkh«ng  îchëng ­ tr   ®  l ¬ng  ng  ã  Ó  îchëng  ô  Êp  ªnquan  ího¹t®éng  ña  éi ®ång  nh c th ®   ph c li   t    i c H  qu¶n  trÞdo  éi ®ång   H  qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh. tr     4­  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ do    tr   c¸c Bªn  Êt  Ý bÇu  trªnc¬  ë  nh tr   ra    s Bªn..  ®Ò   ö  µ  ã  Ó  ©n  .  c (v c th lu phiªngi÷a c¸c Bªn),cã         tr¸chnhiÖm   iÖu tËp,   tr     chñ  ×c¸c cuéc  äp  ña  éi ®ång  tr     h c H  qu¶n  Þ,tæ  tr   chøc gi¸m    Öc  ùc hiÖn  s¸tvi th   c¸cNghÞ   Õt cña  éi ®ång    quy   H  qu¶n  Þ. tr 5­ M çi    Bªn  u   ã  Òn  ®Ò c quy thay ®¹idiÖn  ña  ×nh     cm trong Héi ®ång     qu¶n  trÞvíi iÒu  Ön  µph¶ith«ng       ® ki l     b¸o cho Bªn  cßn  ¹ Ýt nhÊt tr c.   µy      l    i   í .ng (c¸cBªn . tù tho¶  Ën)   thu . Trong  äi  êng  îp, viÖc  m tr h  thay  Õ     th ®ã ph¶i ® îc sù  Êp      ch thuËn  ña  èng  c  µ  c Th ®è v kh«ng  îcg©y  Êt cø  Öth¹ihoÆc   µm  ®  b   thi     l ¶nh  ëng  h ®Õ n   ¹t®éng  ña  ho   c NHLD. 6­ NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n cña  éi ®ång    v  h  H  qu¶n  Þ. tr (NHLD  ùquy  nh    Õt) t  ®Þ chiti
  5. 5 §i Ò u    Õ     µm  Öc  ña  éi  ng  9: Ch ®é l vi c H ®å qu¶n  Þ tr 1­  éi ®ång  H  qu¶n  Þ häp  nh  ú  çi  tr   ®Þ k m n¨m  t  Êt m ét  Çn.Trong  ­ Ý nh   l  tr êng  îp  Çn  Õt,Héi  ng  hc thi   ®å qu¶n  Þ cã  Ó  äp  Êt  êng    ¬  ë    tr   th h b th trªnc s ®Ò nghÞ  ña  ñ  Þch  éi ®ång  c Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c  ®è thø  Êt hoÆc   t  Êt qu¸ b¸n  è  µnh    éi ®ång  nh   Ý nh     s th viªnH   qu¶n  Þ. tr 2­ C¸c  éc  äp  ña  éi ®ång    cu h c H   qu¶n  Þ do  ñ   Þch  éi ®ång  tr   Ch t H  qu¶n  Þ tr   tr Öu tËp  µ  ñ  ×;tr ng  îp  ¾ng  Æt   ñ   Þch,Chñ   Þch  Ï uû  Òn   i  v ch tr   ê h v m Ch t   t s   quy cho  ã  ñ  Þch  ã  ñ  Þch  ñ  ×cuéc  äp  íi y    Òn  ùccña  Ph Ch t (Ph Ch t ch tr   h v  ®Ç ®ñ quy l  Chñ  Þch  t trongph¹m    îcuû  Òn).   vi®   quy 3­C¸c  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þ sÏ® îcth«ng  tr Öu tËp  äp  viÕt tr       b¸o  i   h(   t¾tlµTh«ng    ícÝt  Êt..  µy  µm  Öc       b¸o)tr   nh  ng l vi (c¸cBªn  ùtho¶ thuËn)tr ckhi . t      í    cã  éc  äp  Ýnh  õ ngµy  cu h t t  th«ng b¸o  îc chuyÓn  i.Th«ng  ®  ®  b¸o  îc göi cho  ®   c¸cthµnh      viªnb»ng    v¨n b¶n  Chñ  Þch  éi ®ång  do  t H  qu¶n  Þký,cã    â thêi tr     ghir     gian,®Þa  iÓ m   µ  ¬ng  ×nh lµm  Öc  ña  éc  äp.   ® v ch tr   vi c cu h Th«ng b¸o  îc coilµ hîp  Ö    ®       l khitho¶  m∙n  ¬ng  ph thøc sau:.   ¸c Bªn  ù  . (c   . t tháa thuËn  µ    v Quy  nh    Õtph¬ng  ®Þ chiti   thøc göiTh«ng     b¸o). 4­ C¸c  éc  äp  ña Héi ®ång    cu h c     qu¶n  Þ® îccoilµhîp lÖ    ã  t  Êt tr           khic Ý nh   2/3 sè  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þ®¹idiÖn  ña    tr     c c¸cBªn  ªndoanh  li   tham    gia. C¸c  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þcã  Ó  û  Òn  tr   th u quy b»ng    v¨n b¶n  cho  êi®¹i ng     diÖn  µthµnh    éi ®ång  l  viªnH   qu¶n  Þ tham    éc  äp  µ  Óu  Õt  tr   gia cu h v bi quy thay   vÒ     Ên    îcuû  Òn. ( c¸c v ®Ò ®   quy   NHLD   ã  Ó  c th quy  nh  ô  Ó  ¬n  Ò   Ên   ®Þ c th h v v ®Ò   µy). n 5­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  tr th«ng qua c¸c quyÕt  nh   éc  Èm   ®Þ thu th quyÒn   theo h×nh    thøc biÓu  Õt t¹ cuéc  äp    quy    i h hoÆc   Êyý  Õn  l   ki b»ng    v¨n b¶n. 6­  ÷ng  Ên    Nh v ®Ò quan  äng  Êt  tr nh trong  chøc  µ  ¹t ®éng  ña  tæ  v ho   c NHLD   Héi  ng  do  ®å qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ theo nguyªn  ¾c  Êt  Ý (cã  Ó  t nh tr   th th«ng  qua  ×nh  h thøc  Óu  bi quyÕt  c«ng khai hay  á   Õu  Ýn)  å m:      b phi k g bæ nhiÖ m,  Ôn  Ö m   mi nhi Tæng   Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt;söa  nh   ® æi, bæ     sung  Òu  Ö  §i l NHLD   µ  ÷ng  Ên    v nh v ®Ò kh¸c (c¸cBªn  ù tho¶  Ën     t  thu trong®iÒu  Ö).   l  7­  èi víinh÷ng  Ên    §   v ®Ò kh«ng  quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  µy, Héi 6  n   ®ång  qu¶n  Þ quyÕt  nh   tr   ®Þ theo nguyªn  ¾c  Óu  Õt  t bi quy qu¸  b¸n  è  µnh  s th viªnHéi ®ång     qu¶n  Þ cã  Æt   ¹ cuéc  äp.Trong  êng  îp biÓu  Õt  ña  tr   m ti  h  tr h  quy c Héi  ng  ®å qu¶n  Þ cã  è  Õu  tr   s phi ngang  nhau  ×  Õt  nh  èicïng  ña  th quy ®Þ cu   c phiªnhäp  éc vÒ     thu   Bªn  ã    Õn  ña  êichñ  ×phiªnhäp. c ý ki c ng   tr     §i Ò u    10: Ban  Ó m   ki so¸t 1­ Ban  Óm    ã..  µnh    èi Óu  thµnh    ki so¸tc . th viªn(t   thi 3  viªn)vµ  îcsö  ông   ® d h Ö   èng  Óm     Óm     éibé    ùc hiÖn    Ö m   ô  ña  ×nh.  th ki tra,ki to¸nn   ®Ó th   c¸c nhi vc m NhiÖ m   ú  ña  k c Ban  Ó m     µ...n¨m. Ki so¸tl       2­ C¸c  µnh    ña  th viªnc Ban  Óm     Héi ®ång  ki so¸tdo    qu¶n  Þ bæ   Ö m,  tr   nhi miÔn  Ö m.  nhi 3­ Ban  Óm    Þu    ki so¸tch tr¸chnhiÖ m   ícHéi ®ång    tr     qu¶n  ÞvÒ   ¹t®éng  tr   ho   cña  × nh,  ×nh  Héi  ng  m tr   ®å qu¶n  Þ b¸o  tr   c¸o  Ò   ¹t®éng  Óm     µ    v ho   ki tra v c¸c ®¸nh    Ò       µng  gi¸v b¸o c¸o h n¨m  ña  c NHLD.
  6. 6 4­ NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n cña    v  h  Ban  Ó m   Ki so¸t. (Quy  nh    Õt) ®Þ chiti . §i Ò u 11: Tæng  Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng  Gi¸m  c  µ  é   ®è v b m¸y  óp  gi viÖc 1­ Tæng  Gi¸m  c  µ ngêi chÞu  ®è l     tr¸ch nhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ tr   ®iÒu  µnh  ¹t®éng  µng  µy  ña  h ho   h ng c NHLD   theo  Öm   ô, quyÒn  ¹n  ï nhi v  h ph   hîp  íiquy  nh  ña  v  ®Þ c ph¸p  Ët.Gióp  Öc  lu   vi Tæng   Gi¸m  c  ã  ét  è  ã  ®è c m s Ph Tæng  gi¸m  c, K Õ     ëng  µ  é  ®è   to¸ntr v b m¸y chuyªn m«n,    nghiÖp  ô.Tæng  v  Gi¸m  ®èc  µ  v c¸c  ã   Ph Tæng   gi¸m  c  Héi  ng  ®è do  ®å qu¶n  Þ bæ   Ö m,  Ôn   tr    nhi mi nhiÖ m. 2­ Tæng  Gi¸m  c  c¸c Bªn  Êt  Ý tuyÓn  än    ¬  ë  ®è do    nh tr   ch trªnc s Bªn        ... ®Ò   ö  µ  ã  Ó  ©n  c (v c th lu phiªn gi÷a      c¸c Bªn),víic¸c nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n       v v quy h sau:...(    Quy  nh    Õt ®Þ chiti ). Phã  Tæng gi¸m  c  nhÊt do    ®è thø    c¸c Bªn  Êt trÝtuyÓn  än    ¬  ë  nh     ch trªnc s Bªn          ö  µ  ã  Ó  ©n  . . . ®Ò c (v c th lu phiªn gi÷a    c¸c Bªn),víic¸c  Ö m   ô  µ     nhi vv quyÒn  ¹n sau:...( h     Quy  nh    Õt ®Þ chiti ). 3­  êng  îp  Tr h Tæng   Gi¸m  c  µ  ã   ®è v Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt  ã    nh c ý kiÕn kh¸c nhau    trong ®iÒu  µnh    h NHLD   × Tæng  th   Gi¸m  c  ã  Òn  Õt ®è c quy quy   ®Þnh  ng  ã  nh Ph Tæng  Gi¸m  c  nhÊt cã  Òn  ®è thø    quy b¶o u    Õn    a    l ý ki ®Ó ® ra Héi ®ång    qu¶n  Þxem   Ðt,quyÕt ®Þnh  ¹ phiªnhäp  Çn  Êt. tr   x    t i   g nh §i Ò u    Ö   èng  Ó m     Ó m     éibé 12: H th ki tra,ki to¸n n   H Ö   èng  Óm     Óm   th ki tra,ki to¸n néi bé  éc  é      thu b m¸y  iÒu  µnh, gióp  ® h   Tæng  gi¸m  c  iÒu  µnh  ®è ® h th«ng  èt,an  µn  µ  ng  su   to v ®ó ph¸p  Ëtm äi  ¹t lu   ho   ®éng nghiÖp  ô  ña  v c NHLD.  C h ¬ n g  IV T µ i c h Ý n h, h ¹ ch to¸n,  b¸o c¸o, ki Ó m  to¸n §i Ò u    èn  ¹t®éng 13: V ho   Vèn  ¹t®éng  ña  ho   c NHLD   å m     ån  g c¸cngu sau: 1­ Vèn  iÒu  Ö;   ® l 2­ Vèn  i    ® vay; 3­ C¸c  ¹ quü;   lo   i 4­ C¸c  ¹ vèn    lo   i kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    © n   14: Ph chia l∙   ç   il, Tû  Ö  ©n  l ph chial∙  çcho      il   , c¸cBªn  trong li     ªndoanh  theo tûlÖ  ãp  èn:..     g v     .(  Quy  nh    Õt ®Þ chiti ).
  7. 7 §i Ò u    ö   ông  µis¶n 15: S d t  1­ NHLD   ö  ông    µis¶n  ña  ×nh  ï hîp víi ôc  ch  ¹t®éng    sd c¸c t   cm ph       m ®Ý ho   cña NHLD.  C¸c Bªn kh«ng  îc phÐp  ö  ông  µis¶n  ®  sd t  chung  ña  c NHLD     cho quyÒn  îriªngcña  çi Bªn. l i   m    Trong  2­  qu¸  ×nh  u    µo  Öt Nam,  èn  µ  µis¶n  îp  tr ®Ç t v Vi   v v t  h ph¸p  kh¸c  cña  Bªn  ícngoµitrong NHLD   n      kh«ng  Þ  ng  ông  b tr d hoÆc   Þch    t thu b»ng  Ön  bi ph¸p hµnh  Ýnh,NHLD     ch   kh«ng  Þ  èc  ÷u  b qu h ho¸. §i Ò u    16: B¸o    ¹ch    µ  Õ     µichÝnh c¸o,h to¸n v ch ®é t   1­ NHLD   ùc hiÖn  Õ     Ò   th   ch ®é v th«ng    tinb¸o    Õ     c¸o,ch ®é chøng  õ kÕ   t  to¸n, ¹ch to¸nvµ  Õ     µi Ýnh   h     ch ®é t   ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 2­ N¨m   µichÝnh  ña  t  c NHLD   ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 01  µ  Õt  óc b ®Ç t   01    v k th   vµo  èingµy  th¸ng12  cu   31    n¨m  ¬ng  Þch. d l §i Ò u   KiÓ m   17:   to¸n Ho¹t®éng  ña    c NHLD   îckiÓm   bëim ét  ®  to¸n    c«ng    Óm    c  Ëp tyki to¸n®é l   ® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.   h Nh n   thu C h ¬ n g  V lao ® é n g, k h e n  thë n g  v µ  k û  lu Ët §i Ò u    Ón   ông  ®éng 18: Tuy d lao  TÊt  lao®éng  µm  Öc  c¶    l vi cho  NHLD   îctuyÓn  än  µ  ö  ông  ïhîp ®  ch v s d ph     víiquy  nh   ña    ®Þ c ph¸p  Ët hiÖn  µnh. C«ng  ©n  Öt Nam   îc  tiªnkhi lu   h   d Vi   ® u      tuyÓn  än  Õu  ¸p  ch n ® øng    Çu  yªu c c«ng  Öc. vi §i Ò u    Ò n   îi µ  Üa  ô  ña  êilao  ng 19: Quy l   ngh v v c ng   ®é Quy Òn  îvµ  Üa  ô  ña  êilao ®éng  îc®¶m   l   ngh i v c ng     ®  b¶o  b»ng  îp  ng  H ®å lao ®éng  îc ký  Õt  ÷a ngêi lao ®éng  µ    ®   k gi      v Tæng  Gi¸m  c, phï hîp  íiquy  ®è     v   ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h §i Ò u    µo  ¹olao  ng 20: § t   ®é NHLD   ©y  ùng    Õ   ¹ch ®µo  ¹ocho  ©n    ña  xd c¸ck ho   t  nh viªnc NHLD.  C¸c  ­ ch ¬ng  ×nh ®µo  ¹ovµ  tr   t   qu¶n  ýsÏ® îcthùc hiÖn  l        theo  cÇu  ña  yªu  c NHLD  nh»m   ®¶m  b¶o    ¹t®éng  c¸cho   kinh doanh  toµn,hiÖu    an    qu¶  µ    iÓn. v ph¸ttr §i Ò u   Khen  ëng  µ  û  Ët 21:   th v k lu 1­ C¸c  chøc,c¸ nh©n  ña    tæ     c NHLD   ã  Òu  µnh  Ých  Êt s ¾c  c nhi th t xu   trong  viÖc  ©y  ùng,ph¸ttr Ón NHLD,  ã  Òu  ng  ãp  xd    i   c nhi ®ã g mang  ¹ hiÖu  l i qu¶ trong 
  8. 8 ho¹t®éng    kinh doanh  ña    c NHLD   îckhen  ëng  ®  th theo  quy  Õ   ch khen  ëng    th do Héi ®ång    qu¶n  Þban  µnh. tr   h 2­    Tæ chøc, c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  Òu  Ö  ¹t®éng     ch vi vi ph §i l ho   NHLD,  î l i dông  danh  Üa, chøc  ô    u  Çu  îÝch    ©n, viph¹m  ngh   v ®Ó m c l   i c¸ nh    ph¸p luËtvÒ      tiÒn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng,tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ã  Ó    v ho   ng h    t ch   ®é viph c th bÞ  ö  ýtheo quy  nh  ña  x l    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h C h ¬ n g  VI c h u y Ó n  n h î ng, Tran h c h Ê p, gi¶i th Ó §i Ò u    22: Chuy Ó n   îng  èn nh v 1. ViÖc    chuyÓn  îng m ét  Çn  nh   ph hoÆc   µn  é  Çn  èn  ãp  ña    to b ph v g c Bªn ViÖt Nam   µ    v Bªn  íc ngoµi trong NHLD   n      cho    c¸c Bªn trong li     ªndoanh hoÆc   Bªn  µili   ngo   ªndoanh  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, ng  tiªn lu  nh u    chuyÓn  îng  nh cho    c¸c Bªn trong  ªndoanh. Trong  êng  îp  li     tr h chuyÓn  îng nh   cho Bªn  µili   ngo   ªndoanh,®iÒu  Ön    ki kh«ng  îcthuËn  îh¬n  víi iÒu  Ön  ®  l  i so   ® ki ® Æt   cho    ra  c¸c Bªn trong li     ªndoanh  ¸c Bªn  ù quy  nh    ÕtvÒ   iÒu   (c   t  ®Þ chiti   ® kiÖn chuyÓn  îng). nh 2. Khi m ét     Bªn  ã    nh  c ý ®Þ chuyÓn  îng phÇn  èn  ãp  ña  ×nh,    nh   vgcm Bªn chuyÓn  îng göic«ng    nh     v¨n th«ng  cho    b¸o  c¸c Bªn  ã  èn  ãp  t  Êt tr c... c v g Ý nh   í     th¸ng (c     ¸c Bªn  ù tho¶ thuËn).Th«ng  t      b¸o  îc coi lµ hîp  Ö  ®      l theo  ¬ng  ph thøc  sau:...      (C¸cBªn  ùtho¶ thuËn  µ    t    v quy  nh    Õt) ®Þ chiti .   3.C¸c  êng  îp chuyÓn  îng:   tr h  nh Trêng  îp  h chuyÓn  îng  Çn  èn  ãp  nh ph v g trong  éi bé    n   c¸c Bªn tham    gia NHLD   îtqu¸  û  Ö        v  t l (.. .)(theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hiÖn  µnh),viÖc  lu   h   chuyÓn  îng ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  nh      h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n. Trêng  îp  h chuyÓn  îng  Çn  èn  ãp  nh ph v g cho  Bªn  µili   ngo   ªndoanh: viÖc    chuyÓn  îng  nh chØ   îc tiÕn  µnh    îc sù  Êp  Ën  ®  h khi ®   ch thu b»ng  v¨n b¶n  ña  c Ng ©n   µng  µ   íc.§èit¸cmíinµy  îchëng  y    Òn  îvµ  Þu  äi  h Nh n         ®  ®Ç ®ñ quy l   ch m i nghÜa  ô  ña  v c Bªn  chuyÓn  îng (NHLD  ùquy  nh    ÕtvÊn    µy). nh   t  ®Þ chiti   ®Ò n 4. Trong  äi  êng  îp chuyÓn  îng vèn,viÖc    m tr h  nh     chuyÓn  îng phÇn  èn  nh   v gãp  ph¶i® îcsù      tho¶ thuËn  ña  Êtc¶      c t   c¸cBªn  i t¸ctham    ãp  èn. ®è     giag v §i Ò u    23: Tranh  Êp ch C¸c tranh  Êp  ÷a    ch gi c¸c Bªn  ªndoanh  li   hoÆc   ÷a  gi NHLD   íic¸ nh©n,  v    ph¸p  ©n  nh kh¸c ® îc gi¶iquyÕt      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh    lu   h (c¸c Bªn  ùtho¶ thuËn  µ  ã  Ó  t    v c th quy  nh    Õt) ®Þ chiti . §i Ò u    Ê m   ho¹t®éng 24: Ch døt    NHLD   Ê m     ¹t®éng  ch døt ho   trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h    
  9. 9 1.Khih Õt  ¹n ho¹t®éng       h    ghitrongGiÊy  Ðp    ph hoÆc   Õt ®Þnh    ¹n  quy   giah thêih¹n  Êy  Ðp  ng    Gi ph nh kh«ng      ¹n  xingia h hoÆc       ¹n  ng  xingia h nh kh«ng  îc ®  Ng ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën; h Nh n   thu 2.Xin chÊ m     ¹t®éng  ícthêih¹n;    døt ho   tr     3.BÞ     åiGiÊy  Ðp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng.   thu h   ph th l   ho   §i Ò u    s¶n,gi¶ithÓ 25: Ph¸     1­ ViÖc    Õt      gi¶iquy ph¸ s¶n  ña  c NHLD   îcthùc hiÖn  ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò        h v ph¸ s¶n  doanh nghiÖp. 2­ ViÖc    Ó  ña    gi¶ith c NHLD   îcthùc hiÖn  ®    theo  ¬ng  ph thøc do      c¸c Bªn  ù t  tho¶ thuËn,phïhîp víi          quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    öa  æi, bæ   26: S ®   sung  iÒu  Ö ® l §iÒu  Ö  µy  îc söa  æi, bæ   ln ®  ®   sung theo  Õt  nh  Êt trÝ cña  éi quy ®Þ nh     H  ®ång qu¶n  Þvµ  îcNg ©n  µng  µ   ícchuÈn  tr   ®   h Nh n   y. §i Ò u    Öu  ùc    µnh  µ  µy  ý  Õt 27: Hi l thih v ng k k §iÒu  Ö  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  îcNg ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   l n c hi l   t   ®  h Nh n     chuÈn  y. §iÒu  Ö  µy  îcký  µy..   ¹ . . å m... b¶n  èc  l n ®   ng .t i . , ,  g    g b»ng  Õng ViÖt. ti  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2