intTypePromotion=1

Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
137
lượt xem
19
download

Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa ngân hàng nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  1289/2001/Q§­N H N N  n g µ y  11  T th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c s ö a  æ i  Q u y Õ t ® Þ n h   v ® s è 893/2001/Q§­N H N N  n g µ y  17/7/2001  ñ a T h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  c n íc v Ò  vi Ö c th ù c  Ö n  n g hi Ö p   ô  h o¸ ® æ i  n g o ¹i Ö   hi v  t gi ÷ a n g © n  h µ n g  n h µ  n íc víi  c¸c  g © n  h µ n g   Ó  ® ¸p ø n g   n ® n h u  c Ç u  v è n n g ¾ n  h ¹ n b » n g  ® å n g   Ö t N a m   Vi c h o  c¸c n g © n  h µ n g T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Söa  ® æi  §iÓm  2.2 M ôc  2  §iÒu 10  Quy Õt ®Þnh  sè  893/2001/Q§­NHNN   µy  ng 17/7/2001 vÒ     tr¸chnhiÖ m   ña  ô  Ýnh    c V Ch s¸ch tiÒn     tÖ    nh sau: “2.2.Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc ®Ò   Þ   ùc 1  l vi k t   nh ®  ngh th   hiÖn  nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ña    ©n  µng, Vô   ëng  ô   Ýnh  ® ngo   c c¸c ng h   tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ      xem   Ðt quyÕt  nh  x  ®Þ ho¸n ® æi  ¹itÖ  i víi     ngo   ®è     giao dÞch  ã  c¸c   c gi¸trÞ ®Õ n   tr Öu §«la M ü   µ  ×nh Thèng  c     20  i     v tr   ®è xem   Ðt  Õt  nh  i  x quy ®Þ ®è víi     giao dÞch  ã    Þtrªn20  iÖu§«laM ü. c¸c   c gi¸tr     tr     Trêng  îp  ©n   µng  µ   íc ®ång    ùc  Ön  h Ng h Nh n   ý th hi nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ® ngo¹itÖ,Vô   Ýnh      Ch s¸ch tiÒn tÖ      th«ng  cho  ë   b¸o  S Giao  Þch    ùc hiÖn. d ®Ó th     Trêng  îp  ©n   µng  µ   íc tõ chèithùc  Ön  h Ng h Nh n       hi nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹i ® ngo   tÖ,Vô  Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ  ã      c c«ng      êi ©n  µng  ýdo  õchèi”. v¨n tr¶l   ng h l  t   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Ýnh    Òn tÖ,Vô  ëng  V¨n    tr V Ch s¸ch ti     tr Vô  Qu¶n  ýngo¹ihèi,Vô   ëng  ô   Ýn  ông, Gi¸m  c  ë   l      tr VT d   ®è S Giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc,Vô   ëng  ô   Õ   Nh n   tr V K to¸n tµichÝnh, Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªn      tr c¸c ®¬ v c li   quan    ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Tæng  ë Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cng©n  ®è     hµng  tham    gia nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  íiNg ©n   µng  µ   íc cã  ® ngo   v   h Nh n   tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2