intTypePromotion=3

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

Chia sẻ: Cao Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
0
download

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2013/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 13/2013/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUỸ, PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH THÁI BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình; Xét Đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh (Tờ trình số 800/TTr-CAT-PV11 ngày 22/7/2017), của Sở tư pháp (báo cáo số 75/BC-STP ngày 19/8/2013), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình được tổ chức thực hiện theo các nội dung quy định tại Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 24/5/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
  2. Phạm Văn Sinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản