intTypePromotion=1

Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
103
lượt xem
4
download

Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé th¬ng m¹i Sè 1318/2005/Q§­BTM  ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2005 vÒ viÖc b∙i bá QuyÕt ®Þnh  s è   0 9 7 1 / 2 0 0 4 / Q § ­ B T M   n g µ y   1 4   t h ¸ n g   0 7   n ¨ m   2 0 0 4   c ñ a   B é   t r ë n g  Bé Th¬ng m¹i; t¹m ngõng viÖc t¹m nhËp t¸i xuÊt,  chuyÓn khÈu ®å gç thµnh phÈm vµ ®iÒu kiÖn nhËp khÈu  b¸n thµnh phÈm ®å gç ®Ó gia c«ng,  s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu Bé Trëng Bé Th¬ng m¹i C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 1 n¨m   2004  cña  ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m   1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng  m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý   mua b¸n hµng ho¸ víi níc ngoµi; §Ó chèng   chuyÓn t¶i bÊt hîp ph¸p vµ b¶o vÖ uy tÝn   hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam  trªn thÞ trêng thÕ giíi; Theo ®Ò nghÞ cña Vô XuÊt nhËp KhÈu. QuyÕt ®Þnh §iÒu   1.  B∙i bá QuyÕt ®Þnh sè 0971/2004/Q§­BTM ngµy  14 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i vÒ ban hµnh  danh   môc   t¹m   thêi   hµng   ho¸   t¹m   nhËp   t¸i   xuÊt,   chuyÓn  khÈu, nhËp khÈu ®Ó gia c«ng theo giÊy phÐp cña Bé Th¬ng  m¹i. §iÒu   2.   T¹m ngõng viÖc t¹m nhËp t¸i xuÊt, chuyÓn  khÈu ®å gç thµnh phÈm qua ViÖt Nam sang Hoa Kú. §iÒu   3.   T¹m thêi quy ®Þnh ®iÒu kiÖn nhËp khÈu b¸n  thµnh   phÈm   ®å   gç   ®Ó   gia   c«ng,   s¶n   xuÊt   hµng   xuÊt   khÈu  sang Hoa Kú, kÓ c¶ c¸c hîp ®ång gia c«ng cho níc thø ba  ®Ó xuÊt khÈu sang Hoa Kú, theo nguyªn t¾c sau: TrÞ   gi¸   b¸n   thµnh   phÈm   nhËp   khÈu   tÝnh   theo   gi¸   CIF  c¶ng ViÖt Nam kh«ng lín h¬n 60% trÞ gi¸ xuÊt khÈu thµnh  phÈm tÝnh theo gi¸ FOB c¶ng ViÖt Nam. Thñ tôc nhËp khÈu  ®îc gi¶i quyÕt t¹i c¬ quan h¶i quan.
  2. 2 §iÒu   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu   5.   ¤ng Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, Vô trëng,  Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Bé Th¬ng m¹i, c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.             
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2