intTypePromotion=1

Quyết định 1335/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
124
lượt xem
7
download

Quyết định 1335/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1335/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục hàng hoá trọng điểm và Danh mục thị trường trọng điểm xúc tiến thương mại quốc gia năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1335/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  th¬ n g   ¹i  b ën m sè 1335/2003/Q§­B T M   n g µy  22 th¸ng 10 n¨ m  2003  Ò  viÖc ba n  h µ n h  d a n h   ô c   v m h µ n g   ãa träng ®i Ó m  vµ  a n h  m ô c  thÞ tr g  träng  Ó m   óc tiÕn th­ h d ên ®i x ¬ n g   ¹i  u èc  m q gia n¨ m  2004  bé tr ëng bé th¬ng m ¹i C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 95/N§­  ngµy 04 th¸ng 12 n¨m  1993 cña  CP ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  NghÞ  cø  quyÕt  05/2002/NQ­CP   sè  ngµy  th¸ng 04  24    n¨m  2002  cña  ChÝnh  phñ  mét  gi¶i vÒ  sè   ph¸p ®Ó   iÓnkhaithùc hiÖn  ho¹ch kinh tÕ       tr       kÕ      ­x∙ héin¨m    2002; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  0104/2003/Q§­ sè  BTM  ngµy  th¸ng 1  24    n¨m 2003  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i ban hµnh Quy chÕ x©y  dùng  qu¶n    vµ  lých¬ng  tr×nh xóc    tiÕn th   ¬ng    m¹iträng ®iÓm     quèc  gia, quy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy    c¸cDanh  môc: ­ Danh    môc  Hµng  A:  hãa träng ®iÓm     xóc tiÕn  ¬ng    th m¹i quèc    gia n¨m  2004 ­ Danh    môc  ThÞ  êng  B:  tr träng ®iÓm     xóc tiÕn  ¬ng    th m¹i quèc    gia n¨m  2004 §iÒu    ch¬ng  2. C¸c  tr×nh xóc    tiÕn th   ¬ng    m¹i n¨m 2004  c¸c Bé, c¬  do      quan ngang      Bé, c¸chiÖp    héingµnh  hµng,c¸cTæng      C«ng    tyngµnh  hµng    ®Ò xuÊt,®¸p    øng    c¸c quy ®Þnh  it¹ Quy chÕ  x©y dùng  qu¶n    vµ  lýCh¬ng  tr×nh  xóc tiÕn  ¬ng    th m¹i träng ®iÓm     quèc    gia ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè  0104/2003/Q§­ BTM  ngµy  24/1/2003 cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    thuéc c¸c Bé  m¹i vµ      danh môc  hµng hãa  träng ®iÓm,    thÞ  êng  tr träng ®iÓm     theo tr×nh tù kÕt        hîp sau ®©y     îc Bé  sÏ ®   Th¬ng  m¹i  tiªnthÈm   u    ®Þnh  tr×nh Thñ íng  t ChÝnh  phñ  phª duyÖt:   ­XuÊt    khÈu    c¸chµng  hãa  träng ®iÓm     (Danh  môc  vµo  tr A)  thÞ  êng  träng  ®iÓm   (Danh môc B); ­ XuÊt    khÈu    c¸c hµng hãa träng ®iÓm     (Danh môc  vµo    A)  c¸c thÞ  êng  tr kh¸c(c¸cthÞ  êng      tr ngoµiDanh    môc B); ­ XuÊt    khÈu    c¸chµng  tÊtc¶    hãa,kÓ  c¸chµng    c¶    hãa  kh«ng  thuéc Danh    môc  vµo      A  c¸cnícthuéc môc  Danh    7  môc  B.
  2. 2 §iÒu    3. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu    ngµy  cã  lùc 15  sau ngµy ®¨ng C«ng  b¸o.
  3. 3 D a n h m ô c  A h µ n g   ãa träng ®i Ó m  xóa  h tiÕn th¬ n g  m ¹i  q u èc gia n¨ m  2004 (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1335/2003/Q§­ sè  BTM   ngµy  22/10/2003  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) 1.Thñy    s¶n:C¸    basa,c¸tra,                 r« phi, lo¹ t«m  c¸ c¸c i nu«i. 2.G¹o   3.ChÌ   4.Cµ      phª chÕ  biÕn 5.H¹ttiªuchÕ        biÕn 6.Rau, qu¶  rau qu¶      vµ    chÕ  biÕn 7.DÖt    may: vµo  tr   thÞ  êng    phiquota,cat.kh«ng  h¹n      bÞ  ng¹ch,ph¸ttr       iÓn th¬ng hiÖu  ViÖtNam   8.Giµy    dÐp: ph¸ttr   ¬ng      iÓnth hiÖu  ViÖtNam   9.S¶n    phÈm   gç 10.Hµng      thñ c«ng    mü nghÖ 11.Hµng    ®iÖn      tö,tinhäc  (bao  gåm   phÇn  Ò m) c¶  m 12.S¶n    phÈm   nhùa,chÊtdÎo,®å        ch¬i 13.S¶n    phÈm   khÝ,®iÖn c¬    14.ThÞt lîn,       thùc phÈm     chÕ  biÕn 15.VËt    liÖu,gèm   x©y    sø  dùng 16. M Æt     hµng kh¸c:m Æt     hµng    míixuÊt khÈu    lÇn ®Çu;  Æt   m hµng  xuÊt  khÈu    l¹ sau  i mét    thêigian gi¸n®o¹n;m Æt         hµng chØ xuÊt khÈu    kh«ng      tiªuthô ® îc ë    trong    níc hoÆc  chØ  xuÊt khÈu  îc cho  ®   mét    níc,cÇn    më réng  xuÊt  sang    níckh¸c;m Æt     hµng  Æc   ® biÖt®ét    xuÊtsÏ® îcc«ng  bæ         bè  sung.
  4. 4 D a n h m ô c  b T h Þ  tr n g  träng ®i Ó m  xóc  ê tiÕn th¬ n g  m ¹i  q u èc gia n¨ m  2004 (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1335/2003/Q§­ sè  BTM   ngµy  22/10/2003  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) 1.Hoa    Kú 2.EU   3.NhËt    B¶n 4.Trung    Quèc 5.Nga  c¸cníc§«ng    vµ      ¢u 6.Hµn    Quèc 7. C¸c thÞ  êng: ¡ngola,Tanzania,Nigeria,Thæ   tr         NhÜ  Kú, Ir¾c, Iran,     Mªhic«, Nam     Mü,  Lµo, Campuchia, óc, Newzealand  c¸c thÞ  êng        vµ  tr míi hoÆc   tr thÞ  êng  Æc   ® biÖt®ét    xuÊtsÏ® îcc«ng  bæ         bè  sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2