Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
103
lượt xem
6
download

Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ sè 134/2004/Q§­TTg  ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2004 VÒ mét sè chÝnh s¸ch hç trî  ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë, nhµ ë vµ níc sinh ho¹t cho hé  ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo, ®êi sèng khã kh¨n Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng, Chñ nhiÖm Uû ban  D©n téc,   Bé  trëng, Chñ  nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ  vµ     ý  kiÕn c¸c   Bé, ngµnh, c¬  quan: N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n   (C«ng v¨n sè  1409/BNN­HTX ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2004); Uû   ban  D©n  téc  (C«ng  v¨n  sè  398/UBDT­CSDT   ngµy  28  th¸ng  6   n¨m 2004); Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi (C«ng v¨n sè   1986/L§TBXH­BTXH   ngµy   21   th¸ng   6   n¨m   2004);   X©y   dùng   (C«ng v¨n sè  934/BXD­QLN ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2004); Tµi   nguyªn vµ  M«i trêng (C«ng v¨n sè  2019/BTNMT­§KTK§§ ngµy   22 th¸ng 6 n¨m 2004); T ph¸p  (C«ng v¨n sè 975/TP/PLHS–HC   ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2004); Tµi chÝnh (C«ng v¨n sè  7184   TC/NSNN ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2004), Héi  ®ång d©n téc cña   Quèc   héi   (C«ng   v¨n   sè   443   CV/H§DT   ngµy   17   th¸ng   6   n¨m   2004), quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch hç trî ®Êt s¶n  xuÊt,  ®Êt  ë, nhµ   ë  vµ  níc sinh ho¹t cho hé   ®ång bµo d©n  téc thiÓu sè  nghÌo,  ®êi sèng khã  kh¨n nh»m môc  ®Ých cïng  víi viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh kinh tÕ­ x∙ héi, Nhµ  níc trùc tiÕp hç  trî  hé   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè  nghÌo  ®Ó  cã   ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¶i thiÖn  ®êi sèng,  sím tho¸t nghÌo.  1. §èi tîng:  Hé   ®ång bµo  d©n téc  thiÓu  sè  t¹i  chç,  ®Þnh  c  thêng  tró  t¹i  ®Þa ph¬ng; lµ  hé  nghÌo sinh sèng b»ng nghÒ  n«ng,  l©m nghiÖp cha cã  hoÆc cha  ®ñ   ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë  vµ  cã  khã kh¨n vÒ nhµ ë, níc sinh ho¹t. 2. Nguyªn t¾c: a) Hç trî ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë vµ nhµ ë, n íc sinh ho¹t  trùc tiÕp ®Õn hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo; 
  2. 2 b)   B¶o   ®¶m   c«ng   khai,   c«ng   b»ng   ®Õn   tõng   hé,   bu«n,  lµng trªn c¬ së ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc; c) Phï  hîp víi phong tôc, tËp qu¸n cña mçi d©n téc,  vïng, miÒn, b¶o tån b¶n s¾c v¨n ho¸ cña tõng d©n téc; phï  hîp   víi   ®iÒu   kiÖn   thùc   tiÔn   vµ     g¾n   víi   quy   ho¹ch,   kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ­ x∙ héi cña tõng ®Þa ph¬ng; d)   C¸c hé   ®îc hç  trî   ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë  vµ  nhµ   ë,   níc sinh ho¹t ph¶i trùc tiÕp qu¶n lý  vµ  sö  dông  ®Ó  ph¸t  triÓn s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m   nghÌo.   Trêng   hîp   ®Æc   biÖt,   khi   hé   ®îc   hç   trî   ®Êt   s¶n  xuÊt,  ®Êt  ë, nhµ   ë  cã  nhu cÇu di chuyÓn  ®Õn n¬i kh¸c th×   ph¶i  u tiªn chuyÓn  nhîng  quyÒn  sö  dông  ®Êt s¶n xuÊt vµ  ®Êt  ë  cho chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng  ®Ó  giao l¹i cho hé   ®ång  bµo d©n téc nghÌo kh¸c.  Ngêi nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt kh«ng theo  quy  ®Þnh nµy, Nhµ  níc sÏ  thu håi kh«ng båi hoµn  ®Ó  giao  cho hé ®ång bµo d©n téc cha cã ®Êt hoÆc thiÕu ®Êt. §i Ò u  2.  VÒ chÝnh s¸ch: 1. §èi víi ®Êt s¶n xuÊt:  Møc giao  ®Êt s¶n xuÊt tèi thiÓu mét hé  lµ  0,5 ha  ®Êt  n¬ng, rÉy hoÆc 0,25 ha ®Êt ruéng lóa níc mét vô hoÆc 0,15  ha  ®Êt ruéng lóa níc hai vô. C¨n cø quü   ®Êt cô  thÓ  cña  tõng   ®Þa   ph¬ng,   kh¶   n¨ng   lao   ®éng   vµ   sè   nh©n   khÈu   cña  tõng hé  vµ  kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng, Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh cã thÓ xem xÐt, quyÕt ®Þnh giao ®Êt s¶n xuÊt  cho hé ®ång bµo víi møc cao h¬n.  2. §èi víi ®Êt ë : Møc giao diÖn tÝch ®Êt ë tèi thiÓu   200 m2 cho mçi hé   ®ång bµo sèng  ë  n«ng th«n. C¨n cø  quü   ®Êt  ë  vµ  kh¶ n¨ng ng©n s¸ch cña  ®Þa ph¬ng, Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh cã  thÓ  xem xÐt quyÕt  ®Þnh giao  ®Êt  ë  cho hé   ®ång bµo víi møc cao h¬n. ViÖc hç trî ®Êt s¶n xuÊt vµ ®Êt ë ®èi víi hé ®ång bµo   d©n téc Kh¬me  nghÌo  do  ®Æc thï  cña vïng  ®ång b»ng  s«ng  Cöu Long, Nhµ níc sÏ cã chÝnh s¸ch riªng. 3. VÒ  nhµ   ë  : §èi víi c¸c hé   ®ång bµo d©n téc thiÓu   sè nghÌo t¹i chç (kÓ c¶ ®ång bµo d©n téc Kh¬ me) hiÖn ch a  cã  nhµ   ë hoÆc nhµ  ë  qu¸ t¹m bî  vµ  ®∙ h  háng, dét n¸t th×  thùc hiÖn ph¬ng ch©m: Nh©n d©n tù  lµm, Nhµ  níc hç  trî  vµ  céng ®ång gióp ®ì. a) Ng©n s¸ch Trung  ¬ng hç  trî  víi møc 5 triÖu  ®ång/  hé   ®Ó  lµm nhµ   ë. C¨n cø t×nh h×nh vµ  kh¶ n¨ng ng©n s¸ch,  
  3. 3 c¸c ®Þa ph¬ng hç trî thªm vµ huy ®éng sù gióp ®ì cña céng   ®ång.  b)  §èi víi  c¸c  ®Þa  ph¬ng  cã  rõng,  cã  quy  ho¹ch,  kÕ  ho¹ch khai th¸c gç hµng n¨m ®îc duyÖt th× cho phÐp uû ban  nh©n d©n cÊp tØnh  ®îc khai th¸c gç  theo quy  ®Þnh  ®Ó  hç  trî   ®ång bµo lµm nhµ   ë. Møc gç  hç  trî  cô  thÓ  cho mçi hé  lµm nhµ   ë  do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh. Nghiªm  cÊm viÖc lîi dông khai th¸c gç   hç  trî  lµm nhµ   ë  ®Ó  chÆt   ph¸ rõng 4. VÒ hç trî gi¶i quyÕt níc sinh ho¹t :  a) §èi víi c¸c hé   ®ång bµo d©n téc  ë  ph©n t¸n vïng  cao, nói  ®¸, khu vùc khã  kh¨n vÒ  nguån níc sinh ho¹t th×  ng©n s¸ch Trung ¬ng hç trî 0,5 tÊn xi m¨ng/hé ®Ó x©y dùng  bÓ  chøa níc ma hoÆc hç  trî  300.000  ®ång/ hé   ®Ó   ®µo giÕng  hoÆc t¹o nguån níc sinh ho¹t. b)   §èi   víi   c«ng   tr×nh   cÊp   níc   sinh   ho¹t   tËp   trung:  Ng©n s¸ch Trung  ¬ng hç  trî  100% cho c¸c th«n, b¶n cã  tõ  50% sè  hé  lµ   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè  trë  lªn; hç  trî  50%   ®èi   víi   c¸c   th«n,  b¶n  cã   tõ   20%   ®Õn   díi   50%   sè   hé  ®ång bµo d©n téc thiÓu sè. C¸c ®Þa ph¬ng khi x©y dùng c¸c  c«ng tr×nh cÊp níc sinh ho¹t tËp trung cho  ®ång bµo ph¶i  b¶o ®¶m tÝnh bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶. §i Ò u   3.   Quü   ®Êt  ®Ó  giao   cho   hé   ®ång   bµo  d©n   téc  thiÓu sè  t¹i chç  cha cã  hoÆc cha  ®ñ   ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë,  bao gåm : 1. §Êt c«ng Nhµ  níc thu håi theo quy ho¹ch. §Êt  ®iÒu   chØnh giao kho¸n trong c¸c n«ng trêng, l©m trêng; 2. §Êt thu håi tõ c¸c n«ng trêng, l©m trêng hiÖn ®ang  qu¶n lý nhng sö dông kÐm hiÖu qu¶; ®Êt cho thuª, mín hoÆc  cho mîn; 3.   Khai   hoang   ®Êt   trèng   ®åi   nói   träc,   ®Êt   ch a   sö  dông;  4.   §Êt   thu   håi   tõ   c¸c   doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt   kh«ng   hiÖu qu¶, sö dông sai môc ®Ých hoÆc gi¶i thÓ; ®Êt thu håi  tõ c¸c c¸ nh©n chiÕm dông hoÆc cÊp ®Êt tr¸i phÐp. 5.  §Êt do n«ng  trêng,  l©m trêng  ®ang  qu¶n  lý  vµ  sö  dông mµ  tríc  ®©y  ®Êt nµy do  ®ång bµo d©n téc t¹i chç  sö  dông th×  nay ph¶i  ®iÒu chØnh giao kho¸n l¹i (kÓ  c¶ diÖn  tÝch  ®Êt cã  vên c©y c«ng nghiÖp, rõng trång) cho hé   ®ång   bµo cha ®îc giao ®Êt s¶n xuÊt hoÆc cha ®ñ ®Êt s¶n xuÊt ®Ó  tiÕp tôc qu¶n lý, sö  dông theo quy  ®Þnh chung. Møc giao  kho¸n cô thÓ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh.
  4. 4 6. §Êt  ®iÒu chØnh tõ  c¸c hé  gia  ®×nh tÆng, cho hoÆc  tù nguyÖn chuyÓn nhîng  quyÒn sö dông ®Êt.  7.   Trêng   hîp   kh«ng   cã   ®Êt   s¶n   xuÊt   n«ng   nghiÖp   th×   giao ®Êt s¶n xuÊt l©m nghiÖp, h¹n møc giao thùc hiÖn theo   NghÞ ®Þnh sè 163/1999/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 1999 cña   ChÝnh phñ vÒ giao ®Êt, cho thuª ®Êt l©m nghiÖp cho c¸c tæ  chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông l©u dµi vµo môc ®Ých   l©m nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh cña LuËt  §Êt ®ai. §i Ò u  4.  Hç trî ®Ó t¹o quü ®Êt s¶n xuÊt vµ ®Êt ë. 1. Ng©n s¸ch Trung ¬ng hç trî ®Ó t¹o quü ®Êt s¶n xuÊt  vµ   ®Êt  ë, bao gåm : Khai hoang,  ®Òn bï  khi thu håi  ®Êt,  nhËn chuyÓn  nhîng  l¹i  cña  hé  cã  nhiÒu   ®Êt  víi  møc  b×nh  qu©n 5 triÖu ®ång/ ha. C¸c tØnh c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc  tÕ cña ®Þa ph¬ng m×nh mµ cã quy ®Þnh cô thÓ. 2.   C¸c   N«ng   trêng,   L©m   trêng   ®îc   giao   nhiÖm   vô   tæ  chøc cho c¸c hé   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè    s¶n xuÊt th×  còng  ®îc ng©n s¸ch Trung ¬ng hç  trî  khai hoang b×nh qu©n   5   triÖu   ®ång/ha;   ®ång   thêi   hç   trî   vèn   lµm   ®êng   giao  th«ng,   ®Çu   t  líi   ®iÖn   vµ   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   thuû   lîi  nhá. §i Ò u  5.  Nguån vèn thùc hiÖn 1.  Ng©n s¸ch  Trung  ¬ng     b¶o  ®¶m  c¸c kho¶n  chi  theo  ®Þnh møc hç trî quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng bè  trÝ  kinh phÝ  kh«ng díi 20%  so víi sè  vèn Ng©n s¸ch Trung ¬ng b¶o  ®¶m,  ®ång thêi huy  ®éng thªm  c¸c  nguån  vèn hîp ph¸p kh¸c   ®Ó  thùc  hiÖn  môc  tiªu, chÝnh s¸ch nµy.  3.   C¸c   ®Þa   ph¬ng   chñ   ®éng   bè   trÝ   kinh   phÝ   ®Ó   thùc  hiÖn viÖc  ®o  ®¹c, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt  cho ®ång bµo. §i Ò u  6.  Tæ chøc thùc hiÖn : 1.   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   trùc  tiÕp vµ toµn diÖn trong viÖc chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn  c¸c chÝnh s¸ch hç  trî   ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë, nhµ   ë  vµ  níc  sinh ho¹t cho c¸c hé ®ång bµo d©n téc nghÌo. a) C«ng bè c«ng khai c¸c tiªu chuÈn, ®èi t îng vµ ®iÒu  tra lËp danh s¸ch c¸c hé   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè  nghÌo  t¹i chç  cha cã  hoÆc cha  ®ñ   ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë  vµ  cã  khã  kh¨n vÒ nhµ ë, níc sinh ho¹t trªn ®Þa bµn. 
  5. 5 b) LËp vµ  phª duyÖt  ®Ò  ¸n gi¶i quyÕt  ®Êt  ë,  ®Êt s¶n  xuÊt, nhµ   ë, níc sinh ho¹t cho  ®ång bµo d©n téc thiÓu sè  nghÌo trªn  ®Þa bµn tØnh m×nh ( kÓ  c¶ viÖc ra quyÕt  ®Þnh  ®iÒu chØnh kho¸n vµ  thu håi  ®Êt cña c¸c n«ng, l©m trêng  do c¸c Bé  vµ  c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  qu¶n lý  trªn  ®Þa bµn),  göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  tæng hîp tr×nh   Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch hµng n¨m.  C¸c   c«ng   viÖc   trªn   ph¶i   hoµn   thµnh   trong   quý   3   n¨m  2004. Trêng hîp cã khã kh¨n, víng m¾c ph¶i b¸o c¸o Thñ t­ íng ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Ó xem xÐt, gi¶i  quyÕt. c)  ChØ  ®¹o  c¸c c¬  quan  cã  liªn  quan,  c¸c  cÊp chÝnh  quyÒn   ®Þa   ph¬ng   vµ   phèi   hîp   víi   c¸c   tæ   chøc   ®oµn   thÓ  chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi   trªn   ®Þa   bµn,   tæ   chøc   thùc   hiÖn   cã  hiÖu qu¶ c¸c chÝnh s¸ch hç  trî   ®èi víi c¸c hé   ®ång bµo  d©n   téc   thiÓu   sè,   ®Èy   nhanh   viÖc   xo¸   ®ãi,   gi¶m   nghÌo,  n©ng cao ®êi sèng ®ång bµo d©n téc. d) Thêng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn,  ®¶m b¶o c¸c  chÝnh s¸ch ®Õn ®îc tõng hé ®ång bµo d©n téc; kh«ng ®îc ®Ó  x¶y ra thÊt tho¸t, tiªu cùc. ®) §Õn cuèi n¨m 2006 ph¶i c¬  b¶n thùc hiÖn xong c¸c  chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chØ ®¹o, h ­ íng dÉn   vµ  gióp  ®ì  c¸c  ®Þa ph¬ng trong viÖc x©y dùng,  c¶i   t¹o   c¸c   c«ng   tr×nh   thuû   lîi   nhá,   hç   trî   gièng   c©y  trång, vËt nu«i, gi¶i quyÕt níc sinh ho¹t vµ  vÖ  sinh m«i  trêng   n«ng   th«n   theo   híng   ph¸t   triÓn   s¶n   xuÊt   xo¸   ®ãi  gi¶m nghÌo. 3. Bé  X©y dùng híng dÉn,  ®«n  ®èc c¸c  ®Þa ph¬ng thùc  hiÖn chÝnh s¸ch hç  trî  nhµ   ë  cho c¸c hé   ®ång bµo d©n téc   thiÓu sè. 4. C¨n cø  ®Ò  ¸n gi¶i quyÕt  ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë, nhµ  ë, níc sinh ho¹t ®∙ ®îc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh   phª duyÖt, Bé  KÕ    ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×  thèng nhÊt víi  Bé  Tµi chÝnh tæng hîp kÕ  ho¹ch vµ  bè  trÝ  vèn bæ sung cã  môc tiªu cho c¸c ®Þa ph¬ng trong kÕ ho¹ch vµ dù to¸n ng©n  s¸ch nhµ  níc n¨m 2005 vµ  n¨m 2006, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh  phñ. 5. Bé  Tµi chÝnh tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh  chÝnh s¸ch cô thÓ viÖc thu håi ®Êt s¶n xuÊt  cña c¸c n«ng   trêng, l©m trêng (kÓ  c¶ vên c©y l©u n¨m, rõng trång)  ®Ó  giao kho¸n cho hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo. 6. Uû  ban D©n téc chñ  tr×  phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh  liªn   quan   híng   dÉn,   kiÓm   tra,   ®«n   ®èc   viÖc   thùc   hiÖn  QuyÕt ®Þnh nµy; ®Þnh kú b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.
  6. 6 7. C¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan theo chøc n¨ng, nhiÖm   vô cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, hç trî c¸c ®Þa ph¬ng  thùc hiÖn cã  hiÖu qu¶  c¸c chÝnh s¸ch quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy. §i Ò u   7.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. B∙i bá  QuyÕt  ®Þnh sè  154/2002/Q§­ TTg ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  chÝnh s¸ch cho c¸c hé   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè  t¹i chç  vµ hé d©n thuéc diÖn chÝnh s¸ch ë c¸c tØnh T©y Nguyªn mua  tr¶ chËm nhµ ë. §i Ò u   8.   Bé  trëng c¸c Bé, Thñ  trëng c¬  quan ngang  Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  vµ  Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng  chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản