Quyết định 1350/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 1350/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1350/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt đầu tư Dự án Trung tâm điều dưỡng Người có công Sa Pa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1350/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 1350/Q -L TBXH Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T U TƯ D ÁN TRUNG TÂM I U DƯ NG NGƯ I CÓ CÔNG SA PA B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 731/Q -L TBXH ngày 9/6/2009 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t k ho ch u th u chu n b th c hi n d án Trung tâm i u dư ng Ngư i có công Sa Pa; Căn c Văn b n s 42/SXD-QLN&B S ngày 08/10/2009 c a S Xây d ng Lào Cai v vi c tham gia ý ki n v thi t k cơ s c a d án u tư xây d ng công trình Trung tâm i u dư ng Ngư i có công Sa Pa; Xét T trình s 110/TTr-SL -TBXH ngày 09/10/2009 c a Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i t nh Lào Cai v vi c th m nh và phê duy t d án u tư xây d ng công trình Trung tâm i u dư ng Ngư i có công Sa Pa (kèm theo h sơ có liên quan); Xét ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH i u 1. Phê duy t D án Trung tâm i u dư ng Ngư i có công Sa Pa v i các n i dung chính như sau: 1. Tên d án: Trung tâm i u dư ng Ngư i có công Sa Pa. 2. Ch u tư d án: Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i Lào Cai; 3. T ch c tư v n l p d án: Công ty TNHH Tư v n thi t k Nhà pM c. 4. Ch nhi m l p d án: KTS. Nguy n Văn H u.
  2. 5. M c tiêu u tư: u tư xây d ng cơ s v t ch t m b o i u ki n i u dư ng, ph c h i s c kh e cho các i tư ng Ngư i có công t nh Lào Cai và m t s t nh lân c n. 6. N i dung và quy mô u tư xây d ng: - Quy mô u tư xây d ng: 70 giư ng i u dư ng; - N i dung u tư xây d ng chính: + Nhà a năng (làm vi c, h i trư ng, b p + ăn) hai t ng, di n tích 865 m2; nhà i u dư ng Ngư i có công ba t ng (3 nhà), di n tích sàn m i nhà 702 m2; nhà xe di n tích 60 m2. + H th ng h t ng k thu t: Sân ư ng n i b , b n hoa, cây xanh, ti u c nh, non b , ài phun nư c, h th ng i n, c p thoát nư c, i n tho i, truy n hình, phòng cháy ch a cháy, ch ng sét, c ng, hàng rào… m b o ng b c công trình. + Thi t b phòng ngh , phòng làm vi c, h i trư ng, y t - ph c h i ch c năng, nhà ăn, phương ti n v n chuy n. 7. a i m xây d ng: T 1, Khu M t, Th tr n Sa Pa, huy n Sa Pa, t nh Lào Cai. 8. T ng di n tích s d ng t: 6.000 m2. 9. Phương án xây d ng: Phê duy t thi t k cơ s kèm theo d án u tư do Công ty TNHH Tư v n thi t k Nhà p M c l p tháng 9/2009 và ã ư c S Xây d ng Lào Cai có ý ki n th ng nh t t i Văn b n s 42/SXD-QLN&B S ngày 08/10/2009. Khi tri n khai bư c thi t k b n v thi công, Ch u tư ph i tuân th các n i dung v thi t k cơ s ã ư c S Xây d ng Lào Cai th ng nh t theo quy nh t i Kho n 3, i u 11, Ngh nh s 12/2009/N -CP c a Chính ph và các ch tiêu kinh t k thu t ư c phê duy t t i Quy t nh này, m b o phù h p v i các quy nh hi n hành. Trư ng h p c n thay i, Ch u tư báo cáo B phê duy t i u ch nh trư c khi th c hi n. 10. C p công trình: Công trình c p IV. 11. T ng m c u tư: 29.021.520.000 ng; (B ng ch : Hai chín t , không trăm hai mươi m t tri u, năm trăm hai mươi nghìn ng). Trong ó: Chi phí xây d ng: 18.846.590.000 Chi phí thi t b : 2.709.220.000
  3. Chi phí qu n lý d án: 422.590.000 Chi phí tư v n u tư xây d ng: 1.298.890.000 Chi phí khác: 336.640.000 D phòng phí: 5.407.590.000 12. Ngu n v n u tư: Ngân sách Nhà nư c c p. 13. Bư c thi t k : Thi t k 2 bư c g m thi t k cơ s và thi t k b n v thi công. 14. Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý d án. 15. Th i gian th c hi n: Kh i công năm 2010, hoàn thành năm 2012. i u 2. Ch u tư d án ch u trách nhi m t ch c qu n lý th c hi n d án theo các ch tiêu kinh t , k thu t ghi i u 1 và quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch u tư d án, V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( báo cáo); - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - Lưu VT, V KHTC. Bùi H ng Lĩnh
Đồng bộ tài khoản