Quyết định 136/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 136/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 136/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và thí điểm chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 136/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 136/2003/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T ÁN T NG TH S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C T NG CÔNG TY LƯƠNG TH C MI N NAM VÀ THÍ I M CHUY N SANG T CH C VÀ HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và t ng công ty nhà nư c, Theo ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Lương th c mi n Nam; ý ki n c a các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i và Ban Kinh t Trung ương, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án t ng th s p x p doanh nghi p nhà nư c thu c T ng công ty Lương th c mi n Nam và thí i m chuy n sang t ch c và ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con v i nh ng n i dung sau: 1. M c tiêu: nh m phát huy năng l c c a các doanh nghi p thành viên, t o s liên k t ch t ch v tài chính, th trư ng gi a công ty m và các công ty con hình thành T ng công ty m nh gi ư c vai trò chi ph i t t hơn trong thu mua, ch bi n, xu t khNu lương th c. 2. N i dung chính c a án: a) T ng công ty Lương th c mi n Nam chuy n sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con như sau: - Công ty m (T ng công ty) là doanh nghi p nhà nư c, tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t, kinh doanh và u tư v n vào các công ty con, ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c giao và qu n lý ph n v n u tư vào các công ty con theo quy nh t i i u l t ch c ho t ng và Quy ch tài chính c a T ng công ty ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  2. - Công ty con: căn c theo c i m v s n xu t - kinh doanh; quy mô, tính ch t u tư v n và vai trò i v i s phát tri n c a T ng công ty, có th có các lo i sau ây: + Công ty con 100% v n nhà nư c, + Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do T ng công ty n m gi toàn b v n i ul , + Công ty c ph n do T ng công ty gi c ph n chi ph i, + Công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên do T ng công ty gi t l v n góp chi ph i. Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài s n, tên g i, b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a mình; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh c a pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a công ty con. 3. Cơ c u v n i u l , ngành, ngh kinh doanh c a T ng công ty và t ng công ty con; t ch c, qu n lý T ng công ty; quan h gi a T ng công ty v i ch s h u nhà nư c và v i công ty con, công ty thành viên, ơn v s nghi p ư c quy nh trong i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty. i u 2. L trình thí i m chuy n T ng công ty Lương th c mi n Nam sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con và s p x p các doanh nghi p thành viên. 1. Năm 2003: + Hình thành công ty m bao g m Văn phòng T ng công ty và 3 ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty (ghi t i ph n A m c I c a Ph l c kèm theo Quy t nh này). + S p x p các ơn v thành viên c a T ng công ty theo ph n A m c II c a Ph l c kèm theo Quy t nh này. 2. Năm 2004 - 2005: Chuy n sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con trên cơ s Chi n lư c phát tri n c a T ng công ty và t ch c l i các công ty thành viên (ph n B m c I, II, III, IV và V c a Ph l c kèm theo Quy t nh này). i u 3. H i ng qu n tr T ng công ty Lương th c mi n Nam, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m: 1. H i ng qu n tr T ng công ty Lương th c mi n Nam: a) L p án sáp nh p, án chuy n doanh nghi p thành viên thành ơn v ph thu c T ng công ty và án chuy n các doanh nghi p nhà nư c thành viên c a T ng công ty thành Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, Công ty trách nhi m h u h n t 2 thành viên tr lên theo quy nh hi n hành.
  3. b) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l thí i m t ch c ho t ng T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con. 2. B trư ng B Tài chính: phê duy t Quy ch tài chính c a T ng công ty Lương th c mi n Nam ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con. 3. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch o vi c th c hi n án thí i m T ng công ty Lương th c mi n Nam sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con; ph i h p v i các cơ quan liên quan x lý tài chính, lao ng trong th c hi n mô hình thí i m này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Lương th c mi n Nam và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C L TRÌNH S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C T NG CÔNG TY LƯƠNG TH C MI N NAM VÀ THÍ I M CHUY N SANG T CH C VÀ HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2003/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A. NĂM 2003. HÌNH THÀNH CÔNG TY M VÀ S P X P CÁC DOANH NGHI P THÀNH VIÊN C A T NG CÔNG TY I. HÌNH THÀNH CÔNG TY M G M: 1. Văn phòng T ng công ty, 2. Công ty Lương th c Sông H u, 3. Công ty B t mỳ Bình An, 4. Công ty B t mỳ Bình ông (chuy n thành ơn v h ch toán ph thu c). II. S P X P CÁC DOANH NGHI P THÀNH VIÊN C A T NG CÔNG TY a) Gi nguyên pháp nhân: 16 doanh nghi p nhà nư c
  4. 1. Công ty Lương th c thành ph H Chí Minh, 2. Công ty Lương th c - V t tư nông nghi p Bình Tây, 3. Công ty Lương th c Long An, 4. Công ty Lương th c th c phNm Vĩnh Long, 5. Công ty Xu t nh p khNu và Lương th c Trà Vinh, 6. Công ty Xu t nh p khNu Kiên Giang, 7. Công ty Lương th c và Công nghi p th c phNm, 8. Công ty Kinh doanh lương th c và u tư phát tri n H i Phòng. 9. Công ty Kinh doanh ch bi n mỳ màu, 10. Công ty Kinh doanh ch bi n lương th c xu t khNu, 11. Công ty Lương th c Ti n Giang, 12. Công ty Xu t nh p khNu nông s n th c phNm Cà Mau, 13. Công ty Lương th c Bình Thu n, 14. Công ty Lương th c Bình nh, 15. Công ty Lương th c à N ng, 16. Công ty Xu t nh p khNu lương th c, v t tư nông nghi p ng Tháp. b) Sáp nh p: 11 doanh nghi p 1. Công ty Lương th c c p I Sài Gòn vào Công ty Kinh doanh ch bi n mỳ màu, 2. Công ty Lương th c Tân Bình ông vào Công ty Kinh doanh ch bi n lương th c xu t khNu, 3. Công ty Lương th c B n Tre vào Công ty Lương th c Ti n Giang, 4. Công ty Lương th c Minh H i vào Công ty Xu t nh p khNu nông s n th c phNm Cà Mau, 5. Công ty Lương th c Ninh Thu n, Công ty Lương th c Lâm ng và Công ty Lương th c Khánh Hoà vào Công ty Lương th c Bình Thu n, 6. Công ty Lương th c Kon Tum và Công ty Lương th c Gia Lai vào Công ty Lương th c Bình nh,
  5. 7. Công ty Lương th c Qu ng Ngãi vào Công ty Lương th c à N ng, 8. Công ty Lương th c c p I Cao Lãnh vào Công ty Xu t nh p khNu lương th c, v t tư nông nghi p ng Tháp. c) Gi i th : 01 doanh nghi p Công ty Ch bi n kinh doanh lương th c th c phNm ng Nai d) Phá s n: 04 doanh nghi p 1. Công ty Lương th c An Giang, 2. Công ty Lương th c Sóc Trăng, 3. Công ty Lương th c C n Thơ, 4. Công ty Lương th c Phú Yên. B. NĂM 2004 - 2005: I. SÁP NH P VÀO CÔNG TY M : 1. Công ty Lương th c Long An, 2. Công ty Xu t nh p khNu lương th c, v t tư nông nghi p ng Tháp, 3. Công ty Lương th c Ti n Giang, 4. Công ty Lương th c th c phNm Vĩnh Long, 5. Công ty Xu t nh p khNu và Lương th c Trà Vinh. II. CHUY N THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N 1 THÀNH VIÊN: 03 DOANH NGHI P + Năm 2004: 01 doanh nghi p. 1. Công ty Lương th c v t tư nông nghi p Bình Tây. + Năm 2005: 02 doanh nghi p. 1. Công ty Xu t nh p khNu Kiên Giang, 2. Công ty Lương th c Bình nh. III. C PH N HOÁ DOANH NGHI P THÀNH VIÊN MÀ T NG CÔNG TY GI C PH N CHI PH I: + Năm 2004: 01 doanh nghi p và 04 b ph n doanh nghi p.
  6. 1. Công ty Kinh doanh ch bi n mỳ màu, 2. Công ty B t mỳ Bình An ( ơn v ph thu c T ng công ty), 3. Xí nghi p Ch bi n lương th c th c phNm Miliket (thu c Công ty Lương th c thành ph H Chí Minh), 4. Xí nghi p Ch bi n lương th c th c phNm Colusa (thu c Công ty Lương th c thành ph H Chí Minh), 5. Xí nghi p Lương th c th c phNm Safoco (thu c Công ty Lương th c thành ph H Chí Minh). + Năm 2005: 04 doanh nghi p 1. Công ty Lương th c Bình Thu n, 2. Công ty Xu t nh p khNu nông s n th c phNm Cà Mau, 3. Công ty Kinh doanh ch bi n lương th c xu t khNu, 4. Công ty Lương th c à N ng. IV. CHUY N THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N 2 THÀNH VIÊN TR LÊN MÀ T NG CÔNG TY CÓ V N GÓP CHI PH I: 01 DOANH NGHI P + Năm 2004: Công ty Kinh doanh lương th c và u tư phát tri n H i Phòng. V. C PH N HOÁ B PH N DOANH NGHI P MÀ T NG CÔNG TY GI C PH N M C TH P: 04 B PH N DOANH NGHI P TH C HI N NĂM 2004. 1. Xư ng D t bao bì Bình Tây thu c Công ty Lương th c - V t tư nông nghi p Bình Tây, 2. Xí nghi p D t bao bì thu c Công ty Xu t nh p khNu lương th c, v t tư nông nghi p ng Tháp, 3. Xí nghi p Bánh k o Lubico thu c Công ty Lương th c thành ph H Chí Minh, 4. Xí nghi p Lương th c Gia Lai thu c Công ty Lương th c Bình nh.
Đồng bộ tài khoản