intTypePromotion=1

Quyết định 136/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định 136/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 136/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và thí điểm chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 136/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  136/2003/Q§­T T g   n g µ y  10 th¸ng 7 n¨ m  2003 V Ò   Ö c p hª d u y Ö t § Ò   vi ¸n t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p   d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc thu é c T æ n g  c«n g  ty  n L ¬ n g  th ù c m i Ò n  N a m  v µ  th Ý  ® i Ó m  ch uy Ó n  sa n g  t æ   h øc   c v µ   o ¹t ® é n g   h theo m «  h × n h  c«n g  ty m Ñ  ­ c«n g  ty co n Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m  1999; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   tæng  c«ng    µ  íc, tynh n Theo    Þ   ña  éi  ng  ®Ò ngh c H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ¬ng  ùc miÒn   ty L th   Nam;    Õn  ña    é: N«ng  ý ki c c¸c B   nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,K Õ   ¹ch  µ     ho v §Çu , Tµi chÝnh, Néi  ô, Lao  ng    ¬ng  t      v  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ  v X∙    Ban  Kinh  Õ  t Trung  ng, ¬ Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Phª  Öt  Ò     duy § ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp  th s x doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   thuéc Tæng  c«ng    ¬ng  ùc  Òn   ty L th mi Nam   µ  Ý  iÓ m   v th ® chuyÓn  sang    tæ chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo    ×nh  m« h c«ng    Ñ     tym ­ c«ng    tycon  í  ÷ng  éidung  v inh n  sau: 1.M ôc      tiªu:nh»m     ph¸thuy  n¨ng  ùccña    l  c¸cdoanh  nghiÖp  µnh  th viªn, ¹o    t sù  ªnkÕt  li   chÆt  Ï vÒ   µichÝnh, thÞ  êng  ÷a c«ng    Ñ   µ    ch   t     tr gi   ty m v c¸c c«ng    ty con    ×nh  µnh  ®Ó h th Tæng c«ng    ¹nh  ÷ ® îcvaitrßchiphèitèth¬n  tym gi              trong  thu mua,  Õ   Õn,xuÊtkhÈu ¬ng  ùc.   ch bi     l th 2.Néi dung  Ýnh  ña  Ò      ch c § ¸n: a) Tæng    c«ng    ¬ng  ùc miÒn  tyL th   Nam   chuyÓn  sang  ¹t®éng  ho   theo    m« h×nh  c«ng    Ñ    tym ­c«ng   tycon    nh sau: ­ C«ng    Ñ     ty m (Tæng  c«ng    µ doanh  ty)l   nghiÖp  µ  íc,trùc tiÕp  ùc nh n     th   hiÖn    ¹t®éng  c¸c ho   s¶n  Êt,kinh doanh  µ  u    èn  µo    xu     v ®Ç t v v c¸c c«ng    ty con,   chÞu tr¸chnhiÖ m     b¶o  µn  µ  to v ph¸ttr Ón vèn  µ   íc giao  µ   i   Nh n   v qu¶n  ýphÇn  l  vèn  u    µo    ®Ç tv c¸c c«ng    tycon theo quy  nh  ¹  Òu  Ö  chøc  ¹t®éng   ®Þ ti§i l tæ  ho   vµ Quy  Õ   µichÝnh  ña  ch t   c Tæng  c«ng    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. ty®   c th quy phª duy ­ C«ng      ty con: c¨n      cø  theo  Æc   iÓ m   Ò   ® ® v s¶n  Êt ­ kinh doanh; quy  xu         m«,  Ýnh  Êt ®Ç u    èn  µ      i víi ù    iÓncña  t ch   tv v vaitrß®è     ph¸ttr   s Tæng  c«ng    ã  ty,c thÓ  ã    ¹ sau  y: c c¸clo i   ®© +  C«ng    tycon  100%   èn  µ  íc, v nh n
  2. 2 + C«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n m ét  µnh    Tæng    h h  th viªndo  c«ng    ¾ m   ÷ tyn gi   toµn  é  èn  iÒu  Ö, bv ® l  +  C«ng      Çn  Tæng  tycæ ph do  c«ng    ÷cæ   Çn    èi, tygi   ph chiph   +  C«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  õ haithµnh    ëlªndo    h h t    viªntr     Tæng  c«ng    ty gi÷tûlÖ  èn  ãp    èi.     v g chiph C«ng    ty con  ã   c¸ch  ct ph¸p  ©n,  ã  µis¶n, tªn gäi,bé  nh c t        m¸y  qu¶n  ý l  riªng,tù chÞu     tr¸chnhiÖ m   ©n  ù    d s trong ph¹m    è  µis¶n  ña  × nh;  îctæ    vis t   cm ®  chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtt ng  lu  ¬ øng  íih×nh  v  thøc  ph¸p lýcña     c«ng    tycon. 3. C¬   Êu  èn  iÒu  Ö,ngµnh, nghÒ    cv® l    kinh doanh  ña    c Tæng  c«ng    µ  tyv tõng c«ng   tycon;tæ    chøc,qu¶n  ýTæng    l  c«ng    ty;quan  Ö   ÷a Tæng  h gi   c«ng  ty víichñ  ë  ÷u  µ  íc vµ  íic«ng       s h nh n   v   ty con, c«ng    µnh    ty th viªn,®¬n  Þ  ù    vs nghiÖp  îcquy  nh  ®  ®Þ trong §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña    l tæ  v ho   c Tæng  c«ng ty. §i Ò u 2.  é  ×nh  Ý  iÓ m   L tr th ® chuyÓn Tæng  c«ng    ¬ng  ùc  Òn  ty L th mi Nam   sang  ¹t®éng  ho   theo m«   ×nh   h c«ng    Ñ    tym ­c«ng   tycon  µ  ¾p  Õp    vs x c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn. 1.N¨m     2003:   +  ×nh  µnh  H th c«ng    Ñ   tym bao  å m   g V¨n phßng Tæng c«ng    µ  ®¬n   tyv 3  vÞ  ¹ch    ô  éc  h to¸nph thu Tæng   c«ng      ¹  Çn  m ôc    ña  ô  ôc kÌm  ty (ghit iph A  I c Ph l   theo Quy Õt  nh  µy).   ®Þ n +  ¾ p   Õp    n  Þ  µnh    ña  S x c¸c®¬ v th viªnc Tæng  c«ng    tytheo phÇn  m ôc      A  II cña  ô  ôckÌm  Ph l   theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n 2.N¨m     2004   ­2005:   Chuy Ón  sang  ¹t®éng  ho   theo    ×nh  m« h c«ng    Ñ     tym ­ c«ng    tycon    ¬  trªnc së  Õn îcph¸ttr Óncña  Chi l     i   Tæng c«ng    µ  chøc  ¹ c¸cc«ng    µnh    tyv tæ  l    i tyth viªn (phÇn  m ôc    , IIV  µ  cña  ô  ôckÌm  B  I,     v V  II II , Ph l   theo Quy Õt  nh  µy).   ®Þ n §i Ò u    éi  ng  3. H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ¬ng  ùc miÒn  ty L th   Nam,  é  B tr ng  é   µi chÝnh, Bé   ëng  é   ë BT    tr B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón n«ng   i   th«n  ã  c tr¸chnhiÖ m:   1.Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    ¬ng  ùc miÒn  tyL th   Nam: a)  Ëp        Ëp, ®Ò     L ®Ò ¸n s¸p nh   ¸n chuyÓn doanh  nghiÖp  µnh    µnh  th viªnth ®¬n  Þ  ô  éc Tæng  v ph thu   c«ng    µ      tyv ®Ò ¸n chuyÓn    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc nh n   thµnh    ña  viªnc Tæng   c«ng    µnh  ty th C«ng      Çn,  ty cæ ph C«ng    ty tr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n  ét  µnh  h m th viªn,C«ng      ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  õ 2  µnh    ëlªn   h h t   th viªntr     theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h b) Tr×nh  ñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt §iÒu  Ö  Ý  iÓ m   chøc  ¹t   Th t   ph phª duy   l th ® tæ  ho   ®éng Tæng  c«ng    tytheo m«   ×nh   h c«ng    Ñ    tym ­c«ng    tycon. 2.Bé  ëng  é  µichÝnh:phª duyÖt Quy  Õ   µichÝnh  ña    tr BT       ch t   c Tæng  c«ng  tyL¬ng  ùc miÒn    th   Nam   ¹t®éng  ho   theo m«   ×nh c«ng    Ñ     h   tym ­c«ng    tycon. 3.Bé  ëng  é    tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n:chØ  o  Öc  ùc   ®¹ vi th   hiÖn  Ò   thÝ  iÓ m   § ¸n  ® Tæng  c«ng    ¬ng  ùc  Òn  ty L th mi Nam  sang  ¹t®éng  ho  
  3. 3 theo    ×nh  m« h c«ng    Ñ     tym ­ c«ng    tycon;phèihîp víi   ¬          c quan  ªnquan  ö  c¸c li   x lýtµichÝnh,lao®éng        trong thùc hiÖn    ×nh  Ý  iÓ m   µy.     m« h th ® n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Bé   ëng    é:  tr c¸c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón n«ng   i  th«n, K Õ   ¹ch  µ    ho v §Çu ,TµichÝnh,Néi vô,Lao  ng    ¬ng  t        ®é ­ Th binh vµ  héi,Thèng  c  ©n     X∙    ®è Ng hµng  µ   ícViÖtNam,  éi ®ång  Nh n     H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ty L¬ng  ùc  Òn  th mi Nam   µ    ¬  v c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy.           ®Þ n            
  4. 4 P h ô  l ô c L é  tr× nh s ¾ p  x Õ p  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc thu é c T æ n g   n c«n g  ty  ¬ n g   ù c mi Ò n  N a m  v µ  th Ý  ® i Ó m  c h u y Ó n  san g   L th t æ  c h ø c v µ  h o ¹t  é n g  theo m «  h × n h   ® C « n g  ty m Ñ  ­ C « n g   ty c o n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 136/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng7  10    n¨m  2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph A. N¨ m  2 0 03. H × n h  th µ n h c « n g  ty m Ñ  v µ  s ¾ p  x Õ p   c¸c d o a n h  n g hi Ö p  th µ n h viªn c ñ a T æ n g  c « n g  ty I. × n h  th µ nh  c«n g  ty m Ñ  g å m:  H 1.V¨n    phßng  Tæng  c«ng  ty, 2.C«ng    ¬ng  ùc S«ng  Ëu,   tyL th   H 3.C«ng    ét m ú   ×nh    tyB   B An, 4. C«ng    ét  ú   ×nh  ty B m B §«ng (chuyÓn  µnh  n   Þ   ¹ch  th ®¬ v h to¸n phô    thuéc). II.S ¾ p  x Õ p     c¸c d o a n h  n g hi Ö p  th µ nh viªn c ñ a T æ n g   n g   c« ty  a) Gi÷    nguyªn ph¸p nh©n:16        doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   1.C«ng    ¬ng  ùc thµnh  è  å   Ý     tyL th   ph H Ch Minh, 2.C«ng    ¬ng  ùc ­V Ët     tyL th    tn«ng  nghiÖp  ×nh  ©y, B T 3.C«ng    ¬ng  ùc Long    tyL th   An, 4.C«ng    ¬ng  ùc thùc phÈ m   Ünh    tyL th     V Long, 5.C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  ¬ng  ùc Trµ    tyXu nh kh v L th   Vinh, 6.C«ng    Êt  Ëp  Èu      tyXu nh kh KiªnGiang, 7.C«ng    ¬ng  ùc vµ    tyL th   C«ng  nghiÖp  ùc phÈ m, th   8.C«ng      tyKinh  doanh ¬ng  ùc vµ  Çu     iÓnH¶i Phßng. l th   § tph¸ttr     9.C«ng      tyKinh  doanh  Õ   Õn  ú   µ u, ch bi m m 10.C«ng      tyKinh  doanh  Õ   Õn ¬ng  ùc xuÊtkhÈu, ch bi l th     11.C«ng    ¬ng  ùc TiÒn    tyL th   Giang, 12.C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh n«ng s¶n  ùc phÈ m   µ   th   C Mau, 13.C«ng    ¬ng  ùc B×nh  Ën,   tyL th   Thu 14.C«ng    ¬ng  ùc B×nh  Þnh,   tyL th   § 15.C«ng    ¬ng  ùc §µ  ½ ng,   tyL th   N 16.C«ng    Êt  Ëp  Èu ¬ng  ùc,vËttn«ng    tyXu nh kh l th      nghiÖp  ång  § Th¸p.
  5. 5 b) S¸p  Ëp:11    nh   doanh  nghiÖp 1. C«ng    ¬ng  ùc cÊp   µi Gßn   µo    tyL th   IS   v C«ng    tyKinh doanh  Õ   Õn  ch bi m ú   µu, m 2.C«ng    ¬ng  ùc T ©n  ×nh    tyL th   B §«ng  µo  v C«ng    tyKinh  doanh  Õ   Õn  ch bi l ng  ùc xuÊtkhÈu, ¬ th     3.C«ng    ¬ng  ùc B Õ n   vµo    tyL th   Tre  C«ng    ¬ng  ùc TiÒn  tyL th   Giang, 4. C«ng    ¬ng  ùc Minh    µo    ty L th   H¶i v C«ng    Êt  Ëp  Èu  ty Xu nh kh n«ng    s¶n thùc phÈ m   µ     C Mau, 5. C«ng    ¬ng  ùc  ty L th Ninh  ThuËn, C«ng    ¬ng  ùc  © m   ång  µ  ty L th L § v C«ng    ¬ng  ùc Kh¸nh  µ   µo  tyL th   Ho v C«ng    ¬ng  ùc B×nh  Ën, tyL th   Thu 6. C«ng    ¬ng  ùc Kon    tyL th   Tum   µ  v C«ng    ¬ng  ùc Gia    µo  tyL th   Laiv C«ng  tyL¬ng  ùc B×nh  Þnh,   th   § 7.C«ng    ¬ng  ùc Qu¶ng    µo    tyL th   Ng∙iv C«ng    ¬ng  ùc §µ  ½ ng, tyL th   N 8. C«ng    ¬ng  ùc cÊp     tyL th   ICao L∙nh  µo  v C«ng    Êt  Ëp  Èu ¬ng  tyXu nh kh l thùc,vËttn«ng       nghiÖp  ång  § Th¸p. c)Gi¶ithÓ:01       doanh  nghiÖp   C«ng    Õ   Õn  tyCh bi kinh doanh ¬ng  ùc thùc phÈ m   ång    l th     § Nai d) Ph¸    s¶n:04    doanh  nghiÖp 1.C«ng    ¬ng  ùc An    tyL th   Giang, 2.C«ng    ¬ng  ùc Sãc    tyL th   Tr¨ng, 3.C«ng    ¬ng  ùc C Ç n   ¬,   tyL th   Th 4.C«ng    ¬ng  ùc Phó    tyL th   Yªn. B. N¨ m  2 0 04 ­ 2 0 05:   I.  S¸p n h Ë p  v µ o  c«n g  ty  Ñ :   m 1.C«ng    ¬ng  ùc Long    tyL th   An, 2.C«ng    Êt  Ëp  Èu ¬ng  ùc,vËttn«ng    tyXu nh kh l th      nghiÖp  ång  § Th¸p, 3.C«ng    ¬ng  ùc TiÒn    tyL th   Giang, 4.C«ng    ¬ng  ùc thùc phÈ m   Ünh    tyL th     V Long, 5.C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  ¬ng  ùc Trµ    tyXu nh kh v L th   Vinh. II. h u y Ó n   µ nh C « n g    C th ty tr¸ch n hi Ö m   ÷ u  h ¹ n  h 1 th µ nh viªn:  03 d o a n h   g hi Ö p n +  N¨m  2004:01    doanh  nghiÖp. 1.C«ng    ¬ng  ùc vËttn«ng    tyL th      nghiÖp  ×nh  ©y. B T
  6. 6 +  N¨m  2005:02    doanh  nghiÖp. 1.C«ng    Êt  Ëp  Èu      tyXu nh kh KiªnGiang,   2.C«ng    ¬ng  ùc B×nh  Þnh.   tyL th   § III.C æ  p h Ç n  h o¸ d o a n h  n g hi Ö p  th µ nh viªn m µ  T æ n g  c«n g  ty  ÷ c æ     gi p h Ç n  chi p h è i: +  N¨m  2004:01    doanh  nghiÖp  µ  bé  Ën  v 04  ph doanh  nghiÖp. 1.C«ng      tyKinh  doanh  Õ   Õn  ú   µ u,  ch bi m m 2.C«ng    ét m ú   ×nh  (®¬n  Þ  ô  éc Tæng    tyB   B An  v ph thu   c«ng    ty), 3. XÝ     nghiÖp  Õ   Õn ¬ng  ùc thùc phÈ m   Ch bi l th     Miliket(thuéc C«ng    ­     ty L ¬ng  ùc thµnh  è  å   Ý   th   ph H Ch Minh), 4. X Ý     nghiÖp  Õ   Õn ¬ng  ùc thùc phÈ m   Ch bi l th     Colusa (thuéc C«ng    ­   tyL ¬ng  ùc thµnh  è  å   Ý   th   ph H Ch Minh), 5. X Ý     nghiÖp  ¬ng  ùc  ùc  È m   L th th ph Safoco (thuéc C«ng    ¬ng  ùc   ty L th   thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh). +  N¨m  2005:04    doanh  nghiÖp 1.C«ng    ¬ng  ùc B×nh  Ën,   tyL th   Thu 2.C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh n«ng s¶n  ùc phÈ m   µ   th   C Mau, 3.C«ng      tyKinh  doanh  Õ   Õn ¬ng  ùc xuÊtkhÈu, ch bi l th     4.C«ng    ¬ng  ùc §µ  ½ ng.   tyL th   N IV. C h u y Ó n  th µ nh C « n g  ty    tr¸ch  hi Ö m  h ÷ u  h ¹ n 2 th µ nh viªn trë lªn m µ   n T æ n g  c«n g  ty c ã  v è n  ã p  c hi  h èi: g p   01  o a n h  n g hi Ö p d + N¨m  2004: C«ng      ty Kinh doanh ¬ng  ùc  µ  Çu    ph¸t tr Ón    l th v § t   i H¶i Phßng. V. C æ  p h Ç n  h o¸ b é  p h Ë n   o a n h  n g hi Ö p   µ  T æ n g   n g   d m c« ty  gi ÷ c æ  p h Ç n  ë  m ø c  th Ê p: 04 b é  p h Ë n  d o a n h   g hi Ö p   n th ù c hi Ö n  n¨ m  2004.   1. X ëng  Öt    D bao  ×  ×nh  ©y  éc  bB T thu C«ng    ¬ng  ùc    Ët    ty L th ­ V t n«ng  nghiÖp  ×nh  ©y, B T   2. XÝ     nghiÖp  Öt  D bao  ×  éc C«ng    Êt  Ëp  Èu ¬ng  ùc,vËt b thu   tyXu nh kh l th     tn«ng    nghiÖp  ång  § Th¸p, 3. X Ý     nghiÖp B¸nh  Ño  k Lubico thuéc    C«ng    ¬ng  ùc thµnh  è  å   ty L th   ph H ChÝ   Minh, 4.XÝ     nghiÖp  ¬ng  ùc Gia    éc C«ng    ¬ng  ùc B×nh  Þnh. L th   Laithu   tyL th   §
  7. 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2